Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Ce e Sexul o Placere - Jared Diamond

De Ce e Sexul o Placere - Jared Diamond

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Diana Cristiana
a book about .. sex :D
a book about .. sex :D

More info:

Published by: Diana Cristiana on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
 
JARED DIAMOND De ce e sexul o pl
ă
cere?
Evolu
ţ 
ia sexualit 
ăţ 
ii umane
HUMANITAS, Bucure
ş
ti 2007
 
 
1 Animalul cu cea mai ciudat
ă
 via
ță
 sexual
ă
 Dac
ă
 ar avea câinele dumneavoastr
ă
 minte de om
ş
i ar putea vorbi,
ş
i dac
ă
 l-a
ţ
i întreba ce p
ă
rere are despre via
ţ
a dumneavoastr
ă
 sexual
ă
, s-ar putea s
ă
 fi
ţ
i surprin
ş
i de r
ă
spunsul lui, care ar suna, probabil, cam a
ş
a: Oamenii
ăş
tia dezgust
ă
tori fac sex în orice zi din lun
ă
! Barbara propune o partid
ă
 de sex chiar
ş
i atunci când
ş
tie foarte bine c
ă
 nu e fertil
ă
, de exemplu imediat dup
ă
 ce i-a trecut ciclul. John are tot timpul chef s
ă
 fac
ă
 dragoste, f 
ă
r
ă
 s
ă
-i pese dac
ă
 în urma eforturilor lui s-ar putea s
ă
 apar
ă
 un copil. Dar dac
ă
 vre
ţ
i s
ă
 auzi
ţ
i ceva cu adev
ă
rat inadmisibil, atunci afla
ţ
i c
ă
 Barbara
ş
i John au continuat s
ă
 fac
ă
 dragoste
ş
i atunci când ea era  îns
ă
rcinat
ă
! La fel de groaznic e c
ă
 de fiecare dat
ă
 când vin în vizit
ă
 p
ă
rin
ţ
ii lui John îi aud
ş
i pe ei f 
ă
când dragoste, de
ş
i mama lui John a ajuns cu mul
ţ
i ani în urm
ă
 la faza aia c
ă
reia ei îi spun menopauz
ă
. Acum n-o s
ă
 mai poat
ă
 niciodat
ă
 avea copii, dar tot vrea s
ă
 fac
ă
 dragoste, iar tat
ă
l lui John îi face pe plac de fiecare dat
ă
. Cât
ă
 risip
ă
 de energie! Dar chestia cea mai ciudat
ă
 e c
ă
 nu doar Barbara
ş
i John, dar
ş
i p
ă
rin
ţ
ii lui John închid u
ş
ile de la dormitor
ş
i fac dragoste în intimitate, în loc s-o fac
ă
 în fa
ţ
a prietenilor lor, ca orice câine care se respect
ă
. Ca s
ă
 în
ţ
elege
ţ
i modul de gândire al câinelui, trebuie s
ă
 v
ă
 elibera
ţ
i de punctul de vedere tipic omenesc despre ceea ce înseamn
ă
 un comportament sexual normal, în zilele noastre, atitudinea care-i denigreaz
ă
 pe cei ce nu tr
ă
iesc conform standardelor stabilite este din ce în ce mai des categorisit
ă
 drept limitat
ă
 
ş
i de o josnicie inadmisibil
ă
. Fiecare dintre aceste manifest
ă
ri de îngustime a min
ţ
ii este asociat
ă
 cu un „ism" vrednic de dispre
ţ
, de exemplu rasism, sexism, eurocentrism, falocentrism etc. La lista aceasta de p
ă
cate „ism"-ice, mai sunt ad
ă
ugate acum, de c
ă
tre ap
ă
r
ă
torii drepturilor animalelor,
ş
i cele speciiste. Astfel, standardele pe care le aplic
ă
m comportamentului sexual sunt în mod particular denaturate, speciiste
ş
i umanocentrice pentru c
ă
 sexualitatea uman
ă
 este atât de neobi
ş
nuit
ă
 în compara
ţ
ie cu normele celorlalte 30 de milioane de specii animale din lume.
Ş
i tot neobi
ş
nuit
ă
 este
ş
i din punctul de vedere al milioanelor de specii de plante, ciuperci
ş
i microbi, de
ş
i eu personal am s
ă
 ignor aceast
ă
 perspectiv
ă
 mai larg
ă
 pentru c
ă
, pân
ă
 una-alta, n-am reu
ş
it s
ă
-mi dep
ăş
esc propriul zoo-centrism. Cartea aceasta se m
ă
rgine
ş
te s
ă
 analizeze noile modalit
ăţ
i de în
ţ
elegere a sexualit
ăţ
ii umane ob
ţ
inute printr-o posibil
ă
 l
ă
rgire a perspectivei noastre în scopul de a include
ş
i alte specii animale. Pentru început, s
ă
 lu
ă
m în considerare cum se define
ş
te conceptul de sexualitate normal
ă
 dup
ă
 standardele celor aproximativ 4 300 de specii de mamifere din lume, între care noi, oamenii, nu suntem decât una. Astfel, majoritatea mamiferelor nu tr
ă
iesc în familii nucleare, alc
ă
tuite dintr-un mascul adult
ş
i o femel
ă
 adult
ă
, purtând amândoi de grij
ă
 odraslelor. Dimpotriv
ă
, în cazul multor specii se poate observa c
ă
 atât masculii adul
ţ
i, cât
ş
i femelele duc o via
ţă
 solitar
ă
 cel pu
ţ
in în timpul sezonului de împerechere
ş
i
2
 
 
se întâlnesc doar pentru copula
ţ
ie. A
ş
adar, masculii nu ofer
ă
 îngrijiri paterne, spermatozoidul fiind singura lor contribu
ţ
ie atât în ceea ce-1 prive
ş
te pe urma
ş
, cât
ş
i pe partenerele lor temporare. Chiar
ş
i cele mai sociabile mamifere — de pild
ă
 leii, lupii, cimpanzeii
ş
i majoritatea speciilor copitate — nu alc
ă
tuiesc cupluri mascul / femel
ă
 în interiorul cirezii / hergheliei  / haitei / grupului. în cadrul unei asemenea cirezi / herghelii etc, nici unul dintre masculii adul
ţ
i nu d
ă
 vreun semn de recunoa
ş
tere a anumitor pui ca urma
ş
i ai s
ă
i printr-un devotament exclusivist în defavoarea altor pui din ciread
ă
. Într-adev
ă
r, abia în ultimii ani oamenii de
ş
tiin
ţă
 care studiaz
ă
 comportamentul leilor, lupilor
ş
i cimpanzeilor au  început s
ă
 descopere cu ajutorul testelor ADN care dintre adul
ţ
i a contribuit la conceperea cut
ă
rui pui. Cu toate acestea, ca toate generaliz
ă
rile,
ş
i aceasta are excep
ţ
iile ei. Printre pu
ţ
inele mamifere adulte care manifest
ă
 grij
ă
 p
ă
rinteasc
ă
 fa
ţă
 de puii lor se num
ă
r
ă
 zebrele mascule po-ligene
ş
i gorilele cu haremuri de femele, cuplurile solitare alc
ă
tuite din giboni masculi împerechea
ţ
i cu femele
ş
i maimu
ţ
ele tamarin, în cazul c
ă
rora doi masculi adul
ţ
i sunt
ţ
inu
ţ
i drept harem de c
ă
tre o femel
ă
 adult
ă
 poliandric
ă
.  În general, la speciile sociabile de mamifere, actul sexual se desf 
ăş
oar
ă
 în public, în fa
ţ
a celorlal
ţ
i membri ai grupului. De exemplu, în timpul perioadei fertile, o femel
ă
 macac Barbary copuleaz
ă
 cu fiecare mascul adult din grupul ei
ş
i nu face nici un efort s
ă
 ascund
ă
 fiecare împerechere nou
ă
 de ceilal
ţ
i masculi. Excep
ţ
ia cea mai bine eviden
ţ
iat
ă
 de la acest model al sexului public apare în cazul grupurilor de cimpanzei, în care este posibil ca un mascul adult
ş
i o femel
ă
 aflat
ă
 în perioada fertil
ă
 s
ă
 dispar
ă
 timp de câteva zile, perioad
ă
 pe care cercet
ă
torii au numit-o „de înso
ţ
ire". Cu toate acestea, aceea
ş
i femel
ă
 cimpanzeu care a între
ţ
inut un act sexual în intimitate cu un „so
ţ
" poate, de asemenea, s
ă
 se împerecheze în public cu un alt cimpanzeu mascul adult în cadrul aceluia
ş
i ciclu de împerechere. Femelele adulte din majoritatea speciilor de mamifere folosesc metode variate pentru a face public
ă
 scurta perioad
ă
 a ciclului reproductiv când sunt în ovula
ţ
ie
ş
i pot fi fertilizate. Informa
ţ
ia poate fi transmis
ă
 pe cale vizual
ă
 (de exemplu colorarea în ro
ş
u aprins a suprafe
ţ
ei din jurul vaginului), olfactiv
ă
 (emanarea unui miros specific), auditiv
ă
 (producerea unor zgomote) sau comportamental
ă
 (ghemuirea în fa
ţ
a masculului adult
ş
i expunerea vaginului). Femelele solicit
ă
 împerecherea doar în decursul acelor zile fertile,  în restul timpului fiind neatr
ă
g
ă
toare sau mai pu
ţ
in atr
ă
g
ă
toare din punct de vedere sexual pentru masculi, pe de o parte, deoarece le lipsesc semnalele specifice, iar pe de alta, pentru c
ă
 refuz
ă
 avansurile oric
ă
rui mascul care e doritor de împerechere în pofida circumstan
ţ
elor. A
ş
adar, în cazul acestor specii, actul sexual este în mod evident nu doar un mijloc de ob
ţ
inere a pl
ă
cerii, arareori ap
ă
rând separat de func
ţ
ia sa de fertilizare. Dar
ş
i aceast
ă
 generalizare are excep
ţ
iile ei: actul sexual este categoric separat de reproducere la anumite specii, printre care se num
ă
r
ă
 
ş
i maimu
ţ
ele bonobo (cimpanzeii pigmei)
ş
i delfinii.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->