Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Proyecto Aula Política Económica

Proyecto Aula Política Económica

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Tazann24

More info:

Published by: Tazann24 on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/21/2013

 
 P[IQDJ]I MD HTLH
FD[CHCMI JHZ]HØDMH GD[AØI  HCM[DH OH[HGALLI FTDCGHQI[  HCM[ÁZ GHT[Q OAGÁCD_ ODZßZ PÁ[D_ BIGD_ B[TPI? HM PILÇ]AJH DJICÚGAJH MA[ABAMI HL MIJDC]D
LAZZD]]D ED[CÈCMD_
 TCAVD[ZAMHM MD LH JIZ]H, JTJ FHJTL]HM MD ACBDCAD[ÇH P[IB[HGH MD ACBDCAD[ÇH DLDJ][ÚCAJH KH[[HCXTALLH 8=-88-;08:
 
IKOD]AVIZ IKOD]AVI BDCD[HL
Dstumahr lh dvilujaúc md lh pilçtajh djicúgajh (fasjhl, gicdthrah, y jigdrjahl - jhgkahrah) dc Jiligkah murhctd dl pdrçimi ;00;
 ‚
 ;08:.
IKOD]AVIZ DZPDJÇFAJIZ
 Mdsjrakar dl jigpirthgadcti md lh djicigçh jiligkahch murhctd dl pdrçimi ;00;
 ‚
 ;08:.
 Amdctafajhr lh iradcthjaúc md lh pilçtajh djicúgajh dc Jiligkah murhctd dl pdrçimi ;006
 ‚
 ;080.
 Amdctafajhr lis acstrugdctis md pilçtajh djicúgajh dgpldhmis murhctd dl pdrçimi ;006 -;080.
 Jigphrhr lh dvilujaúc md lh djicigçh jiligkahch jic lh pilçtajh djicúgajh acstrugdcthmh murhctd dl pdrçimi ;006 -;080.
P[IQDJ]I MD HTLH
8. DL JIGPI[]HGADC]I MD LH DJICIGÇH MD JILIGKAH DC LIZ PD[AIMIZ ;00;
 ‚
 ;08:.
Md ghcdrh actrçcsdjh dc lh
 pilçtajh djicúgajh
 sd dcjudctrh uch mavasaúc jirrdspicmadctd h lh
 pilçtajh gicdthrah
 y dstè h jhrbi md su hutiramhm gicdthrah, dl Khcji md lh [dpÿklajh. Ds hsç jigi dc dsth pilçtajh sd ghcdoh lh ifdrth y mdghcmh mdl macdri, qud lldvh h su fluoi bdcdrhl dc dl sastdgh djicúgaji chjaichl. Pir li thcti sd eh hchlazhmi dl jigpirthgadcti md lis acmajhmirds qud rabdc lh djicigçh dc Jiligkah mdl høi ;00; hl ;08:. Q jic dl fac md ehjdr gès dspdjçfaji y dfajadctd dl trhkhoi sd sdbgdctú pir suk-pdraimis. Pir jicsabuadctd dl qud jirrdspicmd h dstd priydjti md hulh hkhrjh mdl ;006 hl ;080. Li hctdrair brhjahs hl hcèlasas y hrbugdcthjaúc dc rdspudsth h lis mhtis hcuhlds md jhmh acmajhmir, lis juhlds sic rdbastrhmis pir dl Khcji md lh [dpÿklajh dc sus dsthmçstajhs eastúrajhs?
;006 ;002 ;005 ;001 ;080 Acflhjaúc (%)
=,=5 4,61 2,62 ; :,82
Actdrás(%)
8
 
6,55 5,6: 1,24 4,55 :
PAK (%)
6,2 6,1 :,44 8,64 :,12
8
Zd utalazú lh ]hsh md Actdrvdcjaúc Khcjhrah, yh qud sdbÿc jic dl Khcji md lh [dpuklajh? Dl pracjaphl gdjhcasgi md actdrvdcjaúc md pilçtajh gicdthrah ushmi pir dl Khcji md lh [dpÿklajh phrh hfdjthr lh jhctamhm md macdri qud jarjulh dc lh djicigçh. Hmdgès jigi dsth thsh sd bdcdrh dc firgh tragdstrhl, sd shjú uc prigdmai dctrd lis vhlirds phrh tdcdrli hcuhl.
 
 
PAK pdr Jèpath(%)
4,=: 4,6: ;,:: 0,=6 ;,26
]hklh 8. Mhtis gicdthrais ;006
 ‚
 ;080 ^8W^;W^:W Brèfajh 8. Acflhjaúc ;006
 ‚
 ;080 ^;W
Md ghcdrh phrtajulhr lh acflhjaúc, sadcmi dl acjrdgdcti bdcdrhlazhmi md lis prdjais md lis kadcds y sdrvajais h li lhrbi md uc pdrçimi md tadgpi prilicbhmi qud irabach uc mdsjdcsi mdl vhlir mdl macdri y dc jicsdjudcjah uch masgacujaúc md lis acbrdsis dc dl eibhr qud acjamd dc dl jçrjuli vajaisi md lh djicigçh. Phrh Jiligkah eh sabcafajhmi, dc bdcdrhl, uc jigpirthgadcti fhvirhkld h li lhrbi mdl pdrçimi ;006-;080. Pudsti qud sd iksdrvhc mis gigdctis fucmhgdcthlds, dl pragdri, qud dcblikh uc rdpuctd dctrd dl ;002 y dl ;005> høis dc qud lh acflhjaúc sd dldvú. Q pir ÿltagi, dl høi ;080 dc micmd jhd mrèstajhgdctd lh acflhjaúc ehsth isjalhr dc uc ;,:%> li juhl rdvdlú uc cavdl sac prdjdmdctds murhctd lh májhmh.
0;=6580;004;006;002;005;001;080;088
   A   c    l    f   h   j   a    ú   c    (   %    )
Høis
Acflhjaúc ;006-;080

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->