Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
157Activity
P. 1
Tratado de Shangó

Tratado de Shangó

Ratings:

4.2

(1)
|Views: 24,501|Likes:
Published by Hathor_Isis
Tratado del Orisha Shangó.
Tratado del Orisha Shangó.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Hathor_Isis on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2015

 
FIFIMepbilg bi~gp fe Tmilkô, Dpeg i Tmilkô el znpvuf fe ai jupni fe G`iviaé! ea yue hupôbivip i vgfg mnhg zipôl yue vuznepi i diuti fe ag yue Gkul mnxg dgl ^eb`g,Fifé yunepe fednp dgpgli! ai dgpgli yue te ae sgle ia ekugpg te aaibi fifé,Fifé lg te mide! te pedn`e ia mnhg fe Fifé! te ae mide Tmilkô,Fifé te pedn`e el -90.! znze el ul snagldnvg fe defpg! znze ippn`i fe Tmilkô! te aiziduilfg etvé lidnelfg,Te pedgbnelfi fe lg fipag ~i yue fi tu dgpgli! te pedn`e ~ lg te fi,Uli hâdipi fea vibiùg fe ai di`exi fe ai septgli yue ag pedn`e, Ea itme fe etvi septgliet ea biduvg yue te mnxg ea fâi fe tu tilvg ~ yue jue i tu di`exi ea fni fe tu tilvg! te spesipi dgl 90 dipidgaet yue te aizil el Tmilkô ~ yue te sglel el ea biduvg fea itme890 snbnelvit! snea fe vnkpe! setdifg! huvâi! biâx! bnea! dgpghg! ditdipnaai! 90 peiaet fe saivi! gpg! seag fea yue ag pedn`e! vneppi fe ait 6 etyunlit! debelvepng! fe bglve! fea bip!fea sivng fglfe znze G`n ~ epg! gtul ! ogai! dipisidmg fe hndgvei! te mide biduvg! teelzueaze dgl veai pghi yue yuefe `nel teaaifg! ai hâdipi te jgppi dgl duelvit fe dgagp  `aildg ~ pghit! fe fgt el fgt! ea spnbep dâpduag te jgppi dgl dipidgaet! fe`el mi`ep :dâpduagt fe duelvit ~ ia jnlianxip ul dâpduag fe dipidgaet,Te midel : vpelxit fe seag mubilg fe dgagp lekpg ~ fe buhep! 93 suakifit fe aipkg! yuedueakuel el ai hâdipi sgp ai sipve nlvepngp! fe bgfg yue dueakuel midni i`ihg! dgl ul saen`g te visi te visi ai hâdipi ~ te jgppi etve saen`g dgl veai pghi! elvpe vpelxi ~ vpelxi te sglel vpibit fe difeli fe saivi ~ te ae eltipvi bglefit fe saivi ~ itâ te vepbnli,Te mide ea Gxinl! ilvet fea dgdg ia buepvg ~ te mide uli jnpbi yue dgltntve el uldâpduag fe ditdipnaai! ulg fe dgpghg! itâ mitvi aaekip i 90! ippn`i fe etvi jnpbi dgbeFifé,Fifé dgbe dgbg Tmilkô! diplepg! kiaag! kunleg! hndgvei! dgfgplndet, Duilfg tetidpnjndi! te elzueazel el veai pghi ~ te aaezil i uli siabi,Etve tilvg ag fi tgag ea yue lg vnele 90 dme`gpi el tu di`exi! ln el ea `gtepg! ea yuevnele etve tnklg! tgag ag pedn`e,VPIVIFG FE TMILKGI Tmilkô tn lg te ae gjpelfi duilfg te ai zil i midep ait depebglnit fe Ekkøl! lg fehiyue etvit te peiandel! sgpyue duilfg aaueze lg te suefe `inaip i Ekkøl! suet Tmilkô etai buepve yue fetvnai! et ai veai fe ai buepve! sgp etg tu veai pghi tnebspe etvé spetelveel agt Sipiafgt,Tmilkô bupnô el ai saixi ~ petudnvô el tu diti, Tmilkô vnele ai sgvetvif fe Gagjâl feti`ep ag yue ea mgb`pe mi`ai el tedpevg,Tmilkô te ippgfnaai el ea Dibsg Tilvg! sepg lg et sipi `utdip agt ùibet fe Gpntmigog!yue te aaibi Iuaui! ~ ea elveppô tu dgpgli ~ ia lg eldglvpipai ae fng tu Ifuipi ~ aidgpgli fe Oepeoeve,Tmilkô vnele vpet beltihepgt8 Ipiui -ea vpuelg.! Bilibili -ea pi~g. ~ @npn I~be~g -aigtdupnfif.,Tmilkô pedn`e ea lgb`pe fe Eaâvnbg yue tnklnjndi! spgsnevipng fea dglgdnbnelvg ~ ea ghg `pnaailve,I Tmilkô te ae nlznepve ea bglvepg! sgpyue mi~ uli telveldni fe Gkkulfi Biti fe Njéyue fnde89
 
GAGPNTMI EKUL VEVE @IVEL AI@I^EFG JUL-Ai mnhi fea dibsg Buepve sgfepgti sipi ea duia lgtgvpgt znpibgt ea bgpvepg.,Tmilkô vnele uli eteldni sipi yue vgfgt ag dglgxdil yue et etvi8NAE K@GK@G TMILKG AG^E,-Tmilkô mide `pnaaip vgfit ait vneppit.,Etvg et sgpyue ea juekg ~ ea pi~g tgl dglgdnfgt sgp vgfgt agt mgb`pet, Tnebspe vgfgtagt Gbg fe Tmilkô tgl di`exi fe ai peanknôl fe agt ^gpu`i,Tmilkô dgb`ive budmg fetfe ai dgsi fe ul ép`ga! GFIL -Hikñe~ Bidmg.! fetfe etveép`ga ea tiazô i Gfufu{i dgl tu Gtme duilfg tut elebnkgt ag septekuâil,Tmilkô et ea fueùg fea ép`ga E[E NPE! diudmg fe aikgt! yue ea aaibi velve el sne ~ dgletve ~ ea Bgpupg ~ Suetvi fe tga! ea spesipô ea tedpevg fe Gtøl,Ea jue ea yue spesipô ai dixueai fe Gxiâl dgl uli Gpfuipi, Ifebét Tmilkô dglgde eapebefng sipi dupip ai aespi,Ia bgpvepg fea snaôl fe Tmilkô te ae fi fe dgbep ~ te ae elvneppi sipi dgltikpipag,I Tmilkô te ae nkuiai dgbg ul aegsipfg g ul vnkpe yue te aizi dgl ai tilkpe fe uldiplepg,Ea lgb`pe fea `puhg fe Tmilkô et Aionl Tmgoul ~ fndel yue dgl tu ianbelvg bivi ~tiazi,Tmilkô te `iùi el ai vneppi fe N`ioil dgl uli hâdipi kpilfe fe Esô ~ znze tg`pe aiDen`i,Tmilkô et ul tedpevg ~ et yue sipi isaidipag! ea saivg fglfe te ae sgle ea Iffnbø te ae snlvi ul dâpduag dgl iùna dgl Gvn! etvg et sipi pedgpfipae duilfg tu mepbili Nk`iùn agdpnô fe lnùg! suet eaai spesipi`i vnlvet fe âlfnkg fe ait piâdet fea iùna dnbippôl,Oipn Gtmi vnele yue np ia leôjnvg dgl tu sifpnlg @i`iai{g ~ tu sifpnlg fe Gtmi ia snefe uli bivi fe Nonlet! dgl fgt iouog! ulg juljul ~ gvpg ful"ful! sipi yue Gpil Ln~il~ Gpil Lnje ag pedglgxdil ~ ag dgltikpel itâ fe G``é, Ea I{ô aaezi ea vi`aepg ag sgleia aifg fe ai bivi snlvélfgae ai iveli tnkunelve8 GTMEVUPI! NOI GKULFI!GOILI BEHN! GOILI ^EOUL! GOILI TI @EAIPN! GVUPI TME, Tg`pe eavi`aepg te sglel ait gvit ~ el ul saivg te snlvi ul Gtøl fe Tmilkô fe 90 dâpduagt ~ imâte ae spelfel 90 dâpduagt ~ imâ te ae spelfel 90 Ioipi Nli ~ fgt Nvili feailve feavi`aepg! fetsuît te pexil agt Gfføl! te ae fil agt iouog! ea jul"jul tg`pe ait gvit lekpit~ ea ful"ful ia vpgldg fe ai siabi fe nonlet, Fetsuît te vgdi ea Itmepe ~ te ae dilvi iGpil Lnzi ~ i Tmilkô,GPIL LN^I IAGFEG GLN ILIPEOEG@IVIAI LNE[I IPI GBN ILIPEOGGPIL LNJE IAGFEG I^NLNTI NLN^I AGPI,I agt > fâit fe etvi depebglni te zi ia sne fe uli siabi sgp ai sipve fglfe lide ea tga!te midel : dâpduagt e mipnli fe biâx! el ea delvpg te bipdi GOILI BEHN! e NOIGKULFI! eldnbi te dgagdi uli hâdipi fe Nai dgl Ibiai! `ivnfg fe helhn`pe! imâ teaaibi i Tmilkô ~ te ae fi uli I~isi! te ae tidi ea dgpixôl ~ te sgle i imubip ~ etve zimedmg sgazg el ea itmî fe ai aepn fea N~i`ô, Etve fe`e fe etvip el ai diti suet etvé spetg sipi ea tilvg! mi~ yue fip ul iouog el ea vedmg fe ai diti sipi fip duelvi i Gagjâl yuete etvé midnelfg ul Tmilkô el ai vneppi, Te ae dilvi etve tu~epe8ION@G EAEFG GFIPI GAUJNL LI E^ELN GPUL0
 
Fetsuît fea aizivgpng te mide ul Gtøl fe Nk`gpful fe aâleit fglfe te sglel ulidixueai fe `ippg dgl 90 bedmit fe iakgfôl dgl Esô! te eldnelfel ~ te ae mide ul gpg iTmilkô! etvg te isiki ~ te aaezi sipi uli siabi,Fetsuît tg`pe etve Fnagkkøl te sgle ea Itmî fea fepedmg! el ea snaôl te tnelvi ea N~i`ô!te seai! elvgldet el ai pgkidnôl fe Gfføl aaezi ea tnkunelve tedpevg8 et dgl ai I~isi ~Iouipg be~n! dgl ai Gfuipé te bivi ai I~isi! te ae nlvpgfude ai Gpfuipi el ai agdianfiffea dueaag dgpvifg! dgl ai tilkpe yue zi di~elfg fe ai Gfuipi te ae fn`uhi : dâpduagt elai Aepn! idvg tekunfg te dgke ai Gpfuipi ~ te ae sgle el ai aepn ~ tg`pe etvi Gpfuipi te aefil agt Iouipgt! sglnîlfgae dgpglnvi fe ait saubit fe îtvgt, I ai I~isi te ae bilfipésnfg i tidip ea dgpixôl! te bilfi i sitip sgp ai dilfeai ~ telvifg el ea @gpful te aefi fe dgbep ea N~i`ô! félfgae i vgbip ul vpikg fe znlg tedg el ai diznfif fe ai I~isitidpnjndifi! bexdaifg dgl tu tilkpe! etvg et sipi spesipipae ea etvôbikg dglvpi ai `puhepâi,Ia bgbelvg fe spesipip ai dgltikpidnôl fe Tmilkô el ea snaôl te aizi ul kñnpg kpilfe~ el etve kñnpg te edmil fea itmî fea aepn! dgl el~îp`iae fe ai pgkidnôl! ait saubit fe aidgpglnvi fe ai pgkidnôl fe aepn, Ai I~isi ~ iouipg fe ai pgkidnôl! ait mnep`it vpnvupifitfe ai nogog fe Tmilkô ~ ai aepn fea iouog yue dgbnô Tmilkô! etvg ae tnpze fe `ite iakñnpg fe Gxiâl, Duilfg te mide Tmilkô! ia fipae dgbnfi te dgke ul suùifg fe bipn{ôyue te eldnelfe ~ te sgle el dpux sgp fe`ihg ~ sgp ippn`i fe ai `ivei ~ te edmi felvpgisikélfgag dgl ikui dianelve ~ tianelfg ea mubg te ae fi e~ep`iae! ebsexilfg sgp eaE``ô ~ dglvnluilfg dgl ea iouog ~ iouipg,El ea sivng fe ai diti fea mnhg fe Tmilkô te elvneppil gvit seyueùit aizifit ~ dgbnfit!eldnbi te elvneppi uli mgpyuevi! etvg et sipi midepae depebglnit ia pi~g! dgbe iouogvgfgt agt iùgt! ea fâi 9pg ~ te ae dilvi ea tnkunelve tu~epe8TMILKG OUVI OUVI GPNTMI! TMILKG
]]]]
TMILKG NAE BN GLN NOU NLI! LG GLN IBE^G GLNG^EUPE ^UI [EPE FELN IOEAUG^EUPE OUI [EPE FELN IOEAU LGVIT FEA TMILKG,Ea e{e sndifnaag! et uli mnep`i fe Tmilkô ~ ifebét bu~ nbsgpvilve el ea sipi Itmeaø,Ilvnkuibelve el ait dixueait fe ubnepg fe ul itnelvg fe Tmilkô lg sgfâi jiavip agttnkunelvet e{et8 snepfe pub`g! mghit fe ogai! mghit fe epg! iakippg`g! dgpghg! hg`g! hikñe~! éaibg! tiazifepi! ivnsgai! dôpfg`il! bibe~ dgagpifg! evd,I~isi-i~ioui.! et ai bifpe fe Tmilkô! znze el ea jglfg fea bip el befng fea gdîilg ~imâ jue fglfe lidnô Tmilkô sgp ul peaébsikg, I~isi et ul tilvg yue te dgljeddngli i `ite fe : gfuipi fe fntvnlvgt dgagpet ~ budmgt gpâ! dgbe iouog fe lgdme ~ yue etvi teijul"jul,Duilfg Tmilkô zi~i i dgbep! te ae edmi felvpg8 eou! e~i! i{uipfg! e{e gln`ipi! e{eiveoefnl! e{e ijgbi ~ eldnbi fe etvg te ae fil agt ilnbiaet, Ifebét te dgkel 90eaekuefet ~ te ae sgle i Tmilkô eldelfnfg uli zeai difi 6 mgpit yue tgl 4 nvili,Duilfg ea gbg Tmilkô yunepe g{g! dgke ai tebnaai fea eaekuefe! ag sgle i tedip! agmide sgazg ~ dgl Eou! E~i! I{uifg ~ ag edmi el uli `gatnvi ~ ag aaezi eldnbi,4

Activity (157)

You've already reviewed this. Edit your review.
cyduckk liked this
jennysilva85 liked this
AwoOjuaniBosaso liked this
MAAIB liked this
Romel Medina liked this
Emilio3820 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Juan liked this
Vanessa Navarro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->