Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
*P/1680814*
REPUBLIKA HRVATSKA
 
DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
Radni
č
ka cesta 22, Zagreb
KLASA: 011-01/13-01/177 URBROJ: 510-13-3 Zagreb, 15. studenoga 2013. Na temelju Zaklju
č
ka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/13-07/284, Urbroj: 50301-05/05-13-4 od 24. listopada 2013. godine, predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisuje
JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu
VRSTA FINANCIJSKE POTPORE I UVJETI PRIJAVE PROJEKATA
1.
 
Registrirane pravne osobe u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti prijave za financijske potpore za provedbu projekata koji poti
č
u povratak hrvatskog stanovništva na podru
č
 je Bosne i Hercegovine i pridonose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za njihov održivi život na podru
č
 jima povratka u Bosni i Hercegovini. Provedba navedenog op
ć
eg cilja predvi
đ
ena je kroz sljede
ć
e mjere:
 
obnove ili gradnje komunalne i socijalne infrastrukture, obnove ili gradnje i/ili opremanja sakralnih objekata,
 
obnove ili gradnje i/ili opremanja objekata u kojima se daje medicinska i socijalna pomo
ć
 (za osobe s posebnim potrebama, stare i nemo
ć
ne, samohrane majke, žrtve nasilja i socijalno ugrožene)
 
obnove ili gradnje i/ili opremanja socijalnih objekata (domova za povratnike u kojem bi se održavale kulturne manifestacije, konferencije, okrugli stolovi, radionice, tribine i javne rasprave, edukacijsko-promotivne kampanje),
 
izgradnje ili opremanja gospodarskih objekata,
 
potpora programima za socijalno osjetljive skupine. 2.
 
Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:
 
troškovi izvo
đ
enja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture,
 
troškovi izvo
đ
enja radova obnove/gradnje sakralnih objekata,
 
troškovi izvo
đ
enja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture,
 
troškovi izvo
đ
enja radova obnove/gradnje te opremanje ustanova koje pružaju medicinsku i socijalnu pomo
ć
 najugroženijim skupinama kao što su osobe s posebnim potrebama, samohrane majke, žrtve nasilja i socijalno ugrožene osobe,
 
troškovi izvo
đ
enja radova obnove/gradnje te opremanje odgojnih i obrazovnih objekata uklju
č
uju
ć
i u
č
eni
č
ke i studentske domove,
 
 
troškovi izvo
đ
enja radova obnove/gradnje te opremanje centara za povratnike u kojima
ć
e se održavati neke od slijede
ć
ih aktivnosti: sportske aktivnosti, kulturne manifestacije, konferencije, okrugli stolovi, radionice, tribine i javne rasprave, edukacijsko-promotivne kampanje,
 
troškovi izvo
đ
enja programa socijalne skrbi u ustanovama socijalne skrbi
č
iji su osniva
č
i neprofitne organizacije. 3.
 
Prema ovom Programu nije predvi
đ
eno financiranje: -
 
Projekata za koje podnositelj zahtjeva ne može osigurati sufinanciranje, odnosno isklju
č
uju se projekti koje podnositelj ne može sufinancirati vlastitim sredstvima u 2013 godini; -
 
Projekata koji su u 2013. godini od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU ili Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ve
ć
 dobili financijsku potporu u iznosu ve
ć
em od 1 mil. HRK. Za projekte koji su sufinancirani u 2013. godini u manjem iznosu od 1 mil. HRK može se odobriti sufinanciranje do iznosa od ukupno najviše 1 mil. HRK uklju
č
uju
ć
i ve
ć
 dodijeljene potpore; -
 
Projekata bez pripremljene dokumentacije što uklju
č
uje troškovnik i potrebne dozvole za gra
đ
enje ako je potrebno; -
 
Projekata prijavljenih od politi
č
kih stranaka ili organizacija ovisnih o bilo kojem politi
č
kom usmjerenju ili stranci; -
 
Projekata koji se odnose na održavanje jednokratnih manifestacija; -
 
Projekata koji su u potpunosti završeni; -
 
Projekata za
č
ije su sufinanciranje zahtjev podnijele pravne osobe neovlaštene za njihovu provedbu.
UVJETI ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA
4.
 
Zahtjevi za dodjelu financijske potpore mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Bosni i Hercegovini i to: -
 
 jedinice lokalne samouprave (op
ć
ine), -
 
komunalna poduze
ć
a u ve
ć
inskom vlasništvu lokalne samouprave, -
 
crkvene ustanove, -
 
 javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osniva
č
i crkva, nevladine organizacije ili  jedinice lokalne samouprave, -
 
nevladine organizacije, -
 
registrirana poduze
ć
a, mikro i mali gospodarski subjekti ili poljoprivredna gospodarstva koji su osnovani kao OPG, obrti, zadruge i trgova
č
ka društva. 5.
 
Podnositelji zahtjeva trebaju ispunjavati slijede
ć
e uvjete: -
 
biti registrirane i djelovati na podru
č
 ju Bosne i Hercegovine, -
 
svojim djelovanjem promicati interese i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini.
POTREBNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
6.
 
Projekti koji se prijavljuju za financijske potpore po ovome Programu moraju sadržavati: - zahtjev za dodjelu financijske potpore iz kojeg je razvidno za što se traži financijska potpora, iznos tražene potpore, uložena i osigurana sredstva od strane podnositelja zahtjeva, te vrsta i na
č
in djelovanja pravne osobe koja podnosi zahtjev vezano za promicanje interesa i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini; - financijski dio programa odnosno detaljni troškovnik za realizaciju projekta; - gra
đ
evinsku dozvolu ako je potrebno (nazna
č
iti u zahtjevu); - presliku rješenja o registraciji. Nepotpuni zahtjevi se ne
ć
e razmatrati.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->