P. 1
Controlul Cheltuielilor Bugetului Local Prin Trezoreria Statului

Controlul Cheltuielilor Bugetului Local Prin Trezoreria Statului

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Coroi Emanuel
Lucrare de licenta.
Lucrare de licenta.

More info:

Published by: Coroi Emanuel on Nov 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

 
CAPITOLUL 1CAPITOLUL 1
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV FUNCŢIE DE BAZĂ A TREZORERIEI
1.1.ASPECTE TEORETICE CE VIZEAZĂ SEMNIFICAŢIA NOŢIUNII DE CONTROL
În societate, activiţile desşurate la nivele microeconomice şi macroeconomice, de la entităţi economice-sociale şi până la nivelul sistemelor, sunt urmărite în permanenţă pentru a se putea ajunge la realizarea scopurilor şi intereselor urmărite. Această activitate, care cuprinde mecanisme complexe, fiind un atriut esenţial al conducerii umane, este cunoscută su denumirea de control. !e altfel, în cunoscuta definiţie a lui ".#azol dată conducerii, pe lângă funcţiile de prevedere, organizare, comandă, coordonare este nominalizată şi cea de control.$ermenul de control îşi are originea în expresia latină %contra rolus& care înseamnă verificarea actului original cu duplicatul care se încredinţează în acest scop unei alte persoane.'ontrolul, în general, respectiv controlul financiar, reprezintă o caracteristică esenţială a statului de drept, fiind determinat de necesitatea gestionării în condiţii une a resurselor materiale şi ăneşti, limitate pot colecta şi folosi în interesul general.În condiţiile date controlul este asociat acţiunii umane caracterizaprin  profesionalism în verificarea programelor, a derulării acestora pe activităţi diverse, de stailire a slăiciunilor, erorilor şi aaterilor faţă de oiectivele stailite la iniţierea acestora.În contextul arătat, funcţionarea controlului, raportat la elementele sale definitorii, ţin de(
inventarierea oiectivelor controlului)
instrumente şi mijloace de atingere a oiectivelor)
identificarea factorilor care permit un control rezonail, determinat de costuri, riscuri)
definirea informaţiilor necesare controlului)
stailirea cu exactitate a structurilor ierar*ice a entităţilor pentru ca sistemele de control să cuprindă toate nivelele acestora)
crearea cadrului legislativ, care este determinat în organizarea intern cât şi extern)
evaluarea sistemelor de control atât din interiorul entităţii cât şi din afara acesteia)
comportamentul factorului uman, care în cele mai multe cazuri este determinat de propriul interes.+ind seama de cele arătate, putem concluziona , în mod cert rolul controlului, cu deoseire a celui financiar, fie el intern sau extern este esenţial în cadrul
 
unei organizaţii. l se manifestă în primul rând ca instrument de protecţie împotriva riscurilor de orice fel care ar conduce către o proastă gestiune, cât şi prin capacitatea de a prezenta o imagine concludentă asupra managementului factorilor de decizie.$otodată controlul financiar a fost perceput în accepţiunea semantică ca fiind o analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii pentru a urmări mersul şi pentru a lua măsuri de îmunătăţire.În aceeaşi idee, controlul semnifică şi o supraveg*ere continuă, stăpânirea unei activităţi, a unei situaţii.Alte definiţii privesc controlul ca o verificare, o inspecţie atentă a corectitudinii unui act, sau acţiune de supraveg*ere a cuiva, a ceva, o examinare minuţioasă sau  puterea de a conduce ca instrument de reglementare a unui mecanism, a unui proces.'onţinutul noţiunii de control semnifică, în general, o analiză permanentă sau la anumite termene a unei activităţi, situaţii, astfel încât suporturile, rezultatele, să fie cele dorite.!in punct de vedere al utilizării resurselor financiare gestionate de unităţile administrativ teritoriale, controlul, respectiv, controlul financiar asigură acestea au fost c*eltuite în concordanţă cu actele normative, că activitatea în general a avut o traiectorie pozitivă, concretizată într-o ună gestiune.n aspect de esenţă în definirea conceptului de control rezultă din faptul că, c*iar şi activitatea de control este supusă controlului. #recvenţa controlului treuie înţeleasă în funcţie de complexitatea fenomenului controlat ea se manifestă pe tot  parcursul procesului depinzând şi de componenţa sistemului, stailindu-se astfel ierar*ii şi nivele de execuţie şi coordonare.În cuprinsul /rdonanţei 012.34.000, repulicată la art.5 lit.*, se defineşte controlul financiar preventiv, ca fiind %activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor pulice sau a patrimoniului  pulic înainte de aproarea acestora&.În /rdonanţa nr. 012.34.000 şi /.6.#.7 85515332 sunt enumerate ca făcând oiectul controlul financiar preventiv următoarele operaţiuni.
angajamente legale ugetare)
desc*iderea şi repartizarea de credite ugetare)
modificarea repartizării pe trimestre şi pe sudiviziuni ale clasificaţiei  ugetare a creditelor aproate, inclusiv prin virări de credite)
efectuarea de încasări în numerar)
vânzarea, gajarea, concesionarea sau înc*irierea de unuri din domeniul  privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale)
concesionarea sau înc*irierea de unuri din domeniul pulic al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale)
alte tipuri de operaţiuni stailite prin /rdin al 6inistrului #inanţelor 7ulice.9a nivelul trezoreriei operative orăşeneşti %controlul financiar preventiv& se exercită de către compartimentul încasarea şi evidenţa veniturilor şi compartimentul verificarea şi decontarea c*eltuielilor instituţiilor pulice exercitându-se asupra documentelor care conţin operaţiile ce privesc utilizarea fondurilor ugetare sau din care derivă drepturi sau oligaţii patrimoniale.xercitarea controlului se realizează prin viză, prin semnătura persoanelor în drept, competente, respectiv de către referent şi inspectorul de specialitate.Acordarea efectivă a vizei de control financiar preventiv privind operaţiunile supuse controlului, se efectuează dacă aceste operaţiuni sunt însoţite de documentele 5
 
 justificative certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea în cauză.7ornind de la constatarea că instituţia pulică oricare ar fi ea, este pusă astăzi în faţa unor dificultăţi ce privesc resursele ugetare locale, consider că din acest punct de vedere, controlului treuie i se acorde atenţia cuvenită. l treuie privit ca o componentă esenţială, dezirailă a actului de conducere.!incolo de limitele pe care le are controlul financiar, ca orice activitate umană,  pentru a analiza creşterea operativităţii şi eficienţei lui, este oligatoriu i se demonstreze utilitatea şi sc*imările ce se produc în activitatea sectorului pulic.
1.2.CARACTERISTICILE ŞI FORMELE CONTROLULUI BUGETAR 
Având în vedere caracterul limitat al resurselor financiare se impune ca şi etapă a procesului ugetar, controlul asupra execuţiei ugetare ce presupune diferite restricţii cu privire la utilizarea fondurilor pulice.6otivaţiile exercitării acestuia sunt atât de natură politică cât şi de natură financiară. !in punct de vedere politic, oiectivul urmărit este verificarea modului în care :uvernul realizează aplicarea deciziilor parlamentare în materie ugetară iar din  punct de vedere financiar este vizată creşterea interesului :uvernului şi a celorlalţi suiecţi implicaţi în execuţia ugetară, pentru o mai ună gestionare a fondurilor,  prevenind delapidările, risipa şi fraudele.'ontrolul ugetar se poate clasifica în funcţie de două criterii şi anume(
în funcţie de calea de exercitare a acestuia
în funcţie de momentul evaluăriitilizând primul criteriu de clasificaţie putem vori despre controlul politic,  jurisdicţional şi administrativ. 'ontrolul politic este realizat de către parlament fiind exercitat prin dezaterea şi aproarea proiectelor de uget şi a contului general anual de execuţie a ugetului de stat. 7rin votul 7arlamentului, autoritatea executivă este descărcade gestiunea financiară a anului ugetar înc*eiat.Această forde control se exercişi în timpul execuţiei ugetare, prin examinarea rapoartelor periodice pe care :uvernul treuie să le prezinte, de către comisii de specialitate şi ec*ipe ailitate să efectueze controlul existând şi posiilitatea audierii unor memrii ai :uvernului sau a altor persoane care gestionează sau administrează fondurile pulice./ altă reprezentare a controlului parlamentar-legislativ o constituie examinarea şi adoptarea legilor rectificative prin intermediul rora se revizuieşte autorizaţia  parlamentară.'ontrolul parlamentar asupra execuţiei ugetare este azat în principal pe două elemente şi anume pe puterea generală de control a 7arlamentului asupra :uvernului  precum şi pe dispoziţiile dreptului ugetar ce reglementează elaorarea şi execuţia  ugetului pulic.'ontrolul jurisdicţional a apărut din necesitatea realizării unui control detaliat asupra conturilor ordonatorilor de credite şi a documentelor justificative ce au stat la  aza operaţiunilor ugetare pentru a staili răspunderea juridică a suiecţilor implicaţi în cazul gestionării defectuoase a fondurilor pulice. 'ontrolul jurisdicţional, se exercită 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->