Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Olasz gépeink

Olasz gépeink

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Csaba Gibárti
Olasz repülőgépek Magyarországon.
Olasz repülőgépek Magyarországon.

More info:

Published by: Csaba Gibárti on Nov 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
 — 1 — 
SISA ANDRÁS
A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIER 
!
 OLASZORSZÁGIREPÜL
!
GÉP-BESZERZÉSEI
 Az el 
 zmények 
Az els
!
 világháború harctéri tapasztalatai nyomán szinte minden jelent
!
sebb katonaihatalom vezetésében megfogalmazódott az igény a légier 
!
 iránt. Az angol, az amerikaiés természetesen az olasz tanulmányok az elméletben, a hadviselés pedig a gyakorlatbantámasztotta alá a légier 
!
k egyre növekv
!
 szerepét az elkövetkez
!
 háborúkban. Bár atrianoni békeszerz
!
dés – az egyéb nehézfegyverzet mellett – a repül
!
gépek használatátés gyártását is megtiltotta, a fels
!
 katonai és politikai vezetés már a húszas évekt
!
lkezdve rendszeresen foglalkozott a légier 
!
 kérdésével, a megteremtéshez szükségesanyagi lehet
!
ségek hiánya ellenére is.A Magyarország külpolitikai elszigeteltségéb
!
l való kitörés egyik els
!
 lépéseként1927. április 5-én Rómában sor került az olasz–magyar barátsági szerz
!
dés aláírására,amelyet az államközi és a katonai kapcsolatok gyors kiépülése követett. Ezáltalkézenfekv
!
vé vált, hogy Olaszországból, illetve olasz közvetítéssel szerezzünk befegyvereket.1928-tól a magyar–olasz kapcsolatok intenzívebbé váltak, olasz részr 
!
l ajánlatottettek a magyar repül
!
tisztek hathónapos olaszországi kiképzésére, és ezzel párhuzamosan az els
!
 fegyverszállítások is beindultak.
1
 Az 1928. áprilisi Bethlen– Mussolini találkozó eredményeképpen az Olasz Királysággal 300 millió peng
!
s katonaikölcsönszerz
!
désr 
!
l kötöttek megállapodást, amely megteremtette a katonai beszerzések anyagi feltételeit is.
 Az 1928–1938 közötti szállítások 
A 300 milliós olasz hitelb
!
l beszerzett els
!
 két repül
!
gépet még 1929 folyamánrendelte a szervez
!
d
!
 légier 
!
. Ezek Ansaldo A.C-3 típusú gyakorló vadászrepül
!
gépek voltak, amelyek tulajdonképpen a francia Dewoitine D-19 típus olasz licencváltozatai. Agépek igen nagy késedelemmel, olasz pilótákkal érkeztek az országba, és rövidesenkiderült, hogy már használt repül
!
gépekr 
!
l van szó. Az alaposabb vizsgálatok soránvilágossá vált, hogy a gépekbe nem építhet
!
 be a Weiss Manfréd M
"
vekben ekkor már gyártott Jupiter-VI. repül
!
gépmotor (amely pedig a megrendelés egyik f 
!
 oka lett volna), 
1
 Az 1928. január 1-jén Szentgotthárdnál leleplez
!
dött „Andes-akció" fed
!
nev
"
 vasúti szállítmánnyal.
 
 — 2 — 
és a gép egyébként is elavult konstrukció. A velük érkez
!
 két olasz pilóta nem is volthajlandó bemutatót repülni, mert elmondásuk szerint a típussal már 22 szárnytöréstörtént, és a futóm
"
vük is hibás.
2
 Rövid kipróbálás után a gépeket visszaszállították, éskét darab FIAT CR-20-ast adtak helyettük, amelyeken nem volt fegyverzet.
3
 Ezek változó repül
!
tulajdonságuk miatt jól képzett pilótát igényeltek, és bár géppuskák nélkülrepültek, mégis ezek tekinthet
!
k az újjászervez
!
d
!
 légier 
!
 els
!
 igazi vadászainak. Ebb
!
la típusból – a viszonylag kedvez
!
 tapasztalatok hatására – további 12 darabotrendeltünk, szintén fegyverzet nélkül; majd miután az 1929/30. évi költségvetésben aLégügyi Hivatal 11 622 000 peng
!
s el
!
irányzatát 5 620 000 P-re csökkentették, a 12darab repül
!
gép beszerzését törölték. Ugyanekkor a Weiss Manfréd Rt. a LégügyiHivataltól kapott felhatalmazás alapján tárgyalásokat folytatott a Caproni és a FIATcégekkel. Ezen cégek ajánlatot tettek az acélcs
!
 szerkezet
"
 Caproni Ca-97 egymotoros(kis) szállító/könny
"
 bombázó és a Caproni Ca-101/Bi kétmotoros (nagy)szállító/nehézbombázó licenciájának átadására.
4
 A licencet a Ca-97 esetébenmegvásárolták, és egy próbagép legyártására is sor került. Emellett három darab eredetiolasz gyártású repül
!
gép (egy-egy felderít
!
, könny
"
 bombázó és térképez
!
 alváltozat) isérkezett 1930 folyamán.A kísérleti repülések során fellép
!
 szerkezeti károsodások 
5
 miatt a Weiss Manfréd Rt.a gyártási programot törölte.
6
 A meglév
!
 gépeket a titkos légier 
!
 futár és célzsákvontatófeladatkörben alkalmazta 1938-ig. A típus megbízhatatlanságára, szerkezetikorszer 
"
tlenségére, „veszélyességére” jellemz
!
 az az eset, amely a sóstói repül
!
térentörtént. Az el
!
z
!
 napi repülés, majd az ezt követ
!
 karbantartás után, másnap reggel azegyik Ca-97 a „földre lógatta a szárnyát”. Az ok: a szárny tartócsavarjai elrozsdásodtak,és a szárny súlyától egyszer 
"
en elszakadtak. Mindez tervezési-méretezési problémákra, agép kiforratlanságára utal.
7
A kimondottan a magyar igények figyelembevételével épült Ca-101/Bi repül
!
gépb
!
lkét darab érkezett Magyarországra, de a sorozatgyártás és a nagyobb számban valórendszeresítés az állandó üzemeltetési problémák miatt elmaradt, annak ellenére, hogymaga Gianni Caproni, a cégtulajdonos is Magyarországon járt, hogy a hibaelhárításokra,a szükséges módosításokra tanácsokat adjon.
8
 A két repül
!
gép 1933-ig maradt a légier 
!
kötelékében, és ezeken képezték ki a kés
!
 bbi bombázó személyzet magját. Némi szünetet követ
!
en, az 1932-es esztend
!
 ben 16 darab FIAT CR-20bisvadászrepül
!
gép érkezett Szombathelyre; az els
!
 tizenkett
!
 bemutató címén. Bel
!
lük alakult meg az els
!
 magyar vadászrepül
!
-század, az „Íjász”. A CR-20bis még nem 
2
 
Csima János
: Olaszország szerepe a Horthy-hadsereg fegyverkezésében 1920–1941.
 Hadtörténelmi Közlemények,
1969/2. (a továbbiakban:
Csima
) 294. o.
3
 Pontosabban egy CR-20 vadászt és egy CR-20B vadászgyakorlót.
4
 
 Nagyvárai Sándor–M. Szabó Miklós–Winkler László
: Fejezetek a magyar katonai repülés történetéb
!
l.Budapest, 1986. (a továbbiakban: Fejezetek...) 172. o.
5
 Az acélcs
!
szerkezet lágyforrasztása fellazult és a vászonborítás is felszakadt.
6
 
 Bonhardt Attila–Sárhidai Gyula–Winkler László
: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete. Budapest,1993. (a továbbiakban: A magyar...) 300. o.
7
 
 Lajtai János
: A Caproni Ca-101-es Magyarországon.
 Aero História,
 1992. október. (A továbbiakban:
 Lajtai
) 19–28. o.
8
 
 Lajtai János
: Gianni Caproni és a „Capronik”.
 Aero História,
1992. október. 19. o.
 
 — 3 — 
rendelkezett a kés
!
 bbi FIAT-típusok jóindulatú repül
!
tulajdonságaival, és még ezek agépek sem voltak felszerelve fegyverzettel. Szintén 1932-ben, a lezuhant „Justice for Hungary” nev
"
 óceánrepül
!
 helyett – ugyanazzal a lajstromjellel – Mussolini egy FIATBR-3 típusú, egymotoros könny
"
 bombázó repül
!
gépet
9
 ajándékozott a légier 
!
nek. A típustnem kívántuk rendszeresíteni, így rövid bemutató-repülési id
!
szak után a gép a KözlekedésiMúzeumba került.Az olasz fegyverszállításoknak újabb lökést adott Gömbös Gyula 1932. november 9-én Benito Mussolininál tett látogatása, amelyen a politikai és kereskedelmi kérdések mellett katonai kérdések megvitatására is sor került. A vezérkar kiértékelése szerint azelmúlt id
!
szak légier 
!
t érint
!
 beszerzéseivel nem sikerült el
!
rehaladást elérni, mivel a beszerzés pillanatában még elfogadható min
!
ség
"
 repül
!
gépek 3-4 éven belül teljesenelavulttá váltak. Emellett a repül
!
gép-állomány a gyors elhasználódás és kell
!
 alkatrész-utánpótlás hiánya miatt nem növekedett, hanem csökkent.A Hitler hatalomra jutását követ
!
en felgyorsuló összeurópai fegyverkezés a magyar kormány álláspontját is módosította: kerülni kell a háborút, de fegyverkezni kell. ALégügyi Hivatal a légier 
!
nek 12, majd 18 repül
!
századra való fejlesztési tervét irányoztael
!
, amelynek fenntartását az akkori államháztartás azonban nem tette lehet
!
vé.
10
El
!
remutató lépésként, a kés
!
 bbi magyar repül
!
gépgyártás el
!
mozdítása érdekében aGnome-Rhone gyártól megvették az akkor korszer 
"
nek számító Mistral-Mayor motor licencét. A motortípust ezután a Weiss Manfréd Rt. K-14 típusjellel gyártotta, és többek között beépítésre került a hazai gyártású WM-16 „Budapest”, a WM-21 „Sólyom”, a WM-23 „Ezüst Nyíl”, illet
!
leg a Németországtól vásárolt He-46/E-2un, He-70K és Ju-86K-2típusokba.Az 1934. március 17-én Rómában megkötött olasz–magyar–osztrák egyezmény
11
különösen fontos volt, minthogy gazdasági el
!
nyei mellett Ausztria révén kapu nyíltOlaszország és a távolabbi Nyugat felé. A leszerelési konferencián a magyar követek – olasz támogatással – fegyverkezési egyenjogúságot követeltek, és miután a német államnyílt fegyverkezésbe kezdett,
12
 a magyar kormány is határozottabban léphetett fel. Azekkor érvényes, 1932-ben kidolgozott hader 
!
fejlesztési koncepció alapján háromütemben, összesen 48 repül
!
század felállítását célozták meg, amelyb
!
l 15 felderít
!
, 12vadász, 21 pedig bombázó lett volna, az új koncepció támadó jellegét alátámasztva.
13
1935. márciusában, az „Árpád” hadrendfejlesztési terv alapján a kormány 26 darabrepül
!
gépet rendelt Olaszországtól. A Légügyi Hivatal javaslatára a kiválasztottvadásztípus a Caproni Ca-114, míg a nappali bombázó a Ca-111 lett volna. Valójában ezek a gépek – az ekkor még titkos – légier 
!
nek sohasem képezték állományát. Ellenben ugyan-ekkor kilenc darab Ca-101/3m hárommotoros éjjeli bombázógépet repültek Szombathelyre 
9
 HA-AAF lajstrommal, MM 20.070 gyári számmal.
10
 B
!
vebben kifejti
 Csima
 298. o.
11
 Az ún. „Római jegyz
!
könyvek” tulajdonképpen három kétoldalú szerz
!
dést jelentettek, amelyek egymással összhangban álltak.
12
 Egyébként a genfi leszerelési konferencia alapján lehet
!
vé vált minden 7 000 f 
!
nyi szárazföldi katonaután egy repül
!
század kiállítása.
13
 
 M. Szabó Miklós
: A magyar királyi honvéd légier 
!
 a második világháborúban. Budapest, 1987. (atovábbiakban:
 M. Szabó
) 18. o.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->