Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Luat Quoc Te 3-5C

Bai Giang Luat Quoc Te 3-5C

Ratings: (0)|Views: 220 |Likes:
Published by Wong Hoang

More info:

Published by: Wong Hoang on Aug 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
BAØI GIAÛNG LUAÄT QUOÁC TEÁ 3BAI 1 : KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ GÆAI QUYEÁT TRANH CHAÁP QT
IKhaùi nieäm trchaáp QT1Ñònh nghóa
 Treân cô sôû toân troïng quan heä, taêng cöôøng hieåu bieát trong caùc lónh vöïc QT,vieäc hôïp taùc giöõa caùc quoác gia ngaøy caøng gia taêng. Xu höôùng hoäi nhaäpcaøng taêng thì soá löôïng caùc trchaáp QT cuõng gia taêng töông öùng
phaùt sinhnhu caàu caàn phaûi giaûi quyeát nhöõng trchaáp QT nhö theá naøo ñeå vöøa baûoñaûm kyû cöông luaät phaùp QT, vöøa ñaûm baûo quyeàn vaø nghóa vuï hôïp phaùpcuûa caùc chuû theå.Hieän nay, tuy coù raát nhieàu vaên baûn höôùng daãn, coäng ñoàng QT vaãn chöathoáng nhaát ñònh nghóa trchaáp QT laø gì, caáu thaønh cuûa trchaáp QT ra sao
Ví duï : Trong coâng cuoäc ñaáu tranh choáng khuûng boá QT, khaùi nieäm toäi phaïmchính trò vaãn laø quan ñieåm cuûa phaùp luaät töøng nöôùc
luaät QT chæ quantaâm ñeán vieäc giaûi quyeát nhö theá naøo
Nhìn chung, trchaáp QT laø nhöõng vaán ñeà phaùt sinh
giöõa caùc chuû theå cuûaluaät QT 
theå hieän nhöõng baát ñoàng xung ñoät veà nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûaquan heä QT cuõng nhö caùc yù kieán quan ñieåm khaùc nhau trong vieäc giaûi thíchvaø aùp duïng luaät QT
2Ñaëc ñieåm
Chuû theå
cuûa trchaáp QT phaûi laø caùc chuû theå cuûa luaät QT : quoác gia,caùc toå chöùc lieân chính phuû, caùc daân toäc ñanh daønh ñoäc laäp, chuû theåñaëc bieät nhö Vatican ( khaùc vôùi phaùp nhaân theå nhaân cuûa luaät quoácgia )
duï:Trchaáp giöõa Trung quc vaø VN vhip ñònh tông miVí duï:Chính phuû VN kyù hôïp ñng vôùi coâng ty Mobi Oil ñeå khai thaùc daàukhí 
xaûy ra trchaáp giöõa coâng ty Mobi Oil vaø chính phuû VN
ñaây khoâng phaûilaø trchaáp QT vì coâng ty Mobi Oil chæ laø phaùp nhaân, khoân gphaûi laø chuû theåcuûa luaät QT 
Quan heä QT nôi phaùt sinh trchaáp phaûi laø quan heä thuoäc
ñoái töôïngñieàu chænh
cuûa luaät QT ( coâng phaùp QT
khaùc vôùi heä thoáng tö phaùpQT hay phaùp luaät quoác gia )
Ví duï:Chính phuû A thieát lp quan heä ngoïai giao vôùi quc gia B vaø thathuaän ñaët truï sôû cô quan ngoïai giao treân laõnh thoå cuûa nhau. Döïa treân quiñònh cuûa coâng öùôc Vieân veà vieäc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc laäp truï sôû, quoác gia B ñaõ thueâ 1 caên nhaø treân laõnh thoå cuûa quoác gia A vaø thoûathuaän söû duïng luaät quoác gia ñeå xöû lyù vieäc trchaáp veà hôïp ñoàng thueâ nhaø 
Neùyu coù trchaáp thì ñaây khoâng phaûi laø ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät QT do nôi phaùt sinh trchaáp laø laõnh thoå cuûa quoác gia A vaø ñaõ thoûa thuaän söûduïng luaät quoác gia ñeå xöû lyùVí duïHaøng ñieän töû chæ ñoùng thueá 5% theo luaät cuûa WTO maø luaät VN laïi qui ñònh thueá suaát 10%
Myõ coù theå ñem trchaáp naøy rakieän vôùi WTO do ñaây laø trchaáp QT 
 
Phaân bieät giöõa trchaáp QT vaø “tình theá” trchaáp ( töø ñieàu 34 hieán chöôngLHQ )
nhaèm xaùc ñònh quyeàn boû phieáu cuûa caùc nöôùc thaønh vieân hoäiñoàng baûo an LHQHoäi ñoàng baûo an bao goàm 5 nöôùc uûy vieân thöôøng tröïc vaø 10 nöôùc thaønhvieân khoâng thöôøng tröïc
neáu 1 trong caùc nöùôc naøy trchaáp thì seõ maátquyeàn boû phieáu nhaèm ñaûm baûo nguyeân taéc baát thaønh vaên “ khoâng aiñöôïc laøm quan toøa cho haønh ñoäng cuûa chính mình “. Nhöng neáu chæ laø 1tình theá trchaáp thì caùc quoác gia thaønh vieân cuûa hoäi ñoàng Baûo an vaãncoøn quyeàn boå phieáuVieäc phaân bieät trchaáp QT vaø “tình theá” trchaáp ñöôïc döïa treânChuû theå cuûa trchaáp
Ví duï:Tröôøng hôïp Ñoâng Timo muoán ly khai khoûi Indonesia
Vì Ñoâng Timochöa phaûi laø chuû theå cuaû luaät QT nhöng vaãn coù khaû naêng aûnh höôûng ñeánhoøa bình an ninh theá giôùi neân ñaây chæ laø tình theá trchaáp
 Trchaáp QT phaûi laø nhöõng xung ñoät maø beân kia khoâng chaáp nhaän haychæ chaáp nhaän 1 phaàn nhöõng yeâu caàu, ñoøi hoûi cuûa beân naøy
Ví duï : Neáu Trung quoác ñaõ khoâng chaáp nhaän nhöõng yeâu caàu ruùt quaân cuûaVN thì ñaây laø trchaáp QT. Nhöng khi Trung quoác xin loãi veà vieäc hieåu laàm taïi khuvöïc bieân giôùi thì ñaây chæ laø tình theá trchaáp. Neáu VN khoâng ñöa ra nhöõng phaûn ñoái, nhöõng yeâu caàu hay ñoøi hoûi veà haønh ñoäng gaây haán cuûa Trungquoác thì ñaây cuõng chæ laø tình theá trchaáp
Tình theá trchaáp laø 1 khaùi nieäm roäng hôn trchaáp ( döïa treân côû sôû phaùp lyùlaø ñieàu 34 hieán chöông LHQ ) : Tröôùc moãi moät trchaáp QT phaûi laø 1 tình theátrchaáp, nhöng khoâng phaûi moïi tình theá trchaáp ñeàu daãn ñeán trchaáp QT. Ngaycaû khi trchaáp ñaõ ñöôïc giaûi quyeát thì khoâng phaûi laø tình theá trchaáp ñaõ luoânluoân ñöôïc giaûi quyeát
duï: Giöõa AÁn ñoä vaø Pakixtan vaãn coøn tình theá trchaáp tuy trchaáp ñaõñöôïc giaûi quyeát 
3Phaân loïai trchaáp QT
ChBaûn cht ca luaät QT laø söï tha thun
Muïc ñích cuûa vieäc phaân loïai laø ñeå xaùc ñònh bieän phaùp hoøa bình naøo seõñöôïc aùp duïng nhaèm ñem laïi hieäu quaû cao nhaát.Döïa treân
soá löôïng
caùc beân tham gia trchaáp, coù theå phaân ra 2 loïai
 Trchaáp song phöông ( giöõa 2 chuû theå luaät QT )
Ví duïTrchaáp veà Quaàn ñaûo Tröôøng sa giöõa VN vaø Trung quoác
 Trchaáp ña phöông ( giöõa 3 chuû theå luaät QT trôû leân ), goàm 2 loïai ,
Ví duï Trchaáp veà Quaàn ñaûo Hoøang sa giöõa VN, Philipin, Malaysia …
 Trchaáp ña phöông khu vöïc Trchaáp ña phöông toøan caàuCaên cöù vaøo
tính chaát
cuûa trchaáp, coù theå phaân ra
 Trchaáp veà chính trò : laø nhöõng trchaáp giöõa caùc beân lieân quan ñeán caùcyeâu caàu ñoøi hoûi phaûi thay ñoåi caùc qui ñònh hieän haønh gaén lieàn vôùi
 LOP 5C/2009
2
 
quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân höõu quan ( bieân giôùi vaø laõnh thoå
raát deã gaây ra nguy hieåm cho neàn hoøa bình an ninh QT ).
Ví duï trchaáp bieân giôùi giöõa VN vaø Trung quoác : nguyeân traïng vaø hieän traïng
 Trchaáp veà phaùp lyù : laø trchaáp lieân quan ñeán quyeàn vaø lôïi ích cuûa caùcbeân theåhieän trong caùc ñieàu öôùc QT hay caùc taäp quaùn QT ( thöôøng lieânquan ñeán vaán ñeà giaûi thích vaø aùp duïng caùc ñieàu öùôc QT )
Ví duïCaùch giaûi thích noäi dung cuûa hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ
Veà nguyeân taéc, toøa aùn QT khoâng giaûi quyeát caùc trchaáp chính trò. Do vaäycaùc quoác gia phaûi söû duïng caùc toå chöùc troïng taøi QT hay caùc bieän phaùphoøa bình khaùcDöïa vaøo
tö caùch chuû theå
hay quyeàn naêng chuû theå luaät QT, coù theå chia ra
 Trchaáp giöõa caùc quoác gia,
 Trchaáp giöõa caùc toå chöùc QT,
 Trchaáp giöõa quoác gia vaø toå chöùc lieân chính phuû ( Ví duï trchaáp giöõaASEAN vaø Trung quoác )Caên cöù vaøo
ñoái töôïng ñieàu chænh
cuûa luaât QT coù theå phaân ra
 Trchaáp ngoïai giao,
 Trchaáp veà bieân giôùi laõnh thoå,
 Trchaáp veà kinh teá
vieäc phaân loïai chæ mang tính töông ñoái do coù nhieàu trchaáp vöøa mang tínhchaát naøy vöøa mang tính chaát kia
toøa coù thaåm quyeàn ñònh danh ñeå quyeátñònh giaûi quyeát hay khoâng
Ví duï Trchaáp bieân giôùi giöõa Trung quoác vaø VN vöøa laø trchaáp veà chính trò( hieän traïng vaø nguyeân traïng ) vöøa laø trchaáp veà phaùp lyù ( hieäp ñònh phaùpthanh )
5Thaåm quyeàn giaûi quyeát trchaáp QT
Ghi chuù: Söï khaùc bieät giöõa luaät QT vaø luaät quoác giaTrình töï xaây döïng qui phaïm /Daáu hieäu chuû theå /Ñoái töôïng ñieàuchænhBieän phaùp baûo ñaûm thi haønh phaùp luaät QT 
Baûn chaát cuûa luaät QT laø söï thoûa thuaän
thaåm quyeàn giaûi quyeát trchaáptröôùc tieân thuoäc veà thaåm quyeàn cuûa caùc beân trchaáp : Ñaây laø ñaëc ñieåmcuûa rieâng luaät QT
 Thaåm quyeàn cuûa caùc beân trchaáp
Ví duï: Trung quoác VN coù theå cuøng töï thoûa thuaän vieäc choïn cô quan taøi phaùnnaøo ñeå giaûi quyeát, khoâng cô quan QT naøo coù thaåm quyeàn maëc ñònh ñeå xeùt  xöû nhöõng trchaáp cuï theå naøy 
Caùc cô quan taøi phaùn QT : bao goàm Toøa aùn QT : thuaät ngöõ phaùp lyù QT chung chæ caùc cô quan giaûiquyeát caùc trchaáp QT baèng con ñöôøng toøa aùn Troïng taøi QT
Caùc cô quan cuûa caùc toå chöùc QT lieân chính phuû
 LOP 5C/2009
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->