Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Luat Lao Dong

Bai Giang Luat Lao Dong

Ratings: (0)|Views: 607|Likes:
Published by Wong Hoang

More info:

Published by: Wong Hoang on Aug 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Vaên baûn tham khaûoNghò ñònh 34/CP ngaøy 25/3/2008 thay theá cho Nghò ñònh 105/CPNghò ñònh 39 CPNghò ñònh 114BAØI 1KHAÙI QUAÙT VEÀ QUAÛN LYÙ NHAÂN LÖÏC TRONG DOANH NGHIEÄPIDoanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng1Khaùi nieämKhoûan 1 ñieàu 4 luaät doanh nghieäp 2005 coù hieäu löïc ngaøy 1/7/2006 Theo khoûan 2 ñieàu 166 luaät doanh nghieäp, caùc coâng ty nhaø nöôùc phaûichuyeån sang daïng coâng ty traùch nhieäm höõu haïn hay coâng ty coå phaàntröôùc 1/7/20102Muïc ñích cuûa doanh nghieäp
Muïc ñích xaõ hoäi
doanh nghieäp laø ñôn vò cung caáp cuûa caûi dòch vuï choxaõ hoäi vaø trong quaù trình phaùt trieån, doanh nghieäp coù traùch nhieämbaûo veä quyeàn lôïi cuûa moïi coâng daân baèng caùch cung caáp caùc haønghoùa coù chaát löôïng, toân troïng phaùp luaät vaø baûo veä moâi tröôøng
Muïc ñích con ngöôøi
thoûa maõn ñöôïc nguyeän voïng cuûa ngöôøi lao ñoäng,töùc laø ngöôøi lao ñoäng tìm ñöôïc vieäc laøm vaø caùc ñoái taùc tham gia vaohoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh
Muïc ñích kinh teá
thoâng qua vieäc cung caáp caùc loïai haøng hoùa dòch vuï,doanh nghieäp tìm kieám lôïi nhuaän 1 caùch toái ña3Caùc cùc nng chuû yeáu cuûa doanh nghip
Chöùc naêng quaûn lyù chung nhö xaây döïng boä maùy quaûn lyù, saûn xuaátkinh doanh
Chöùc naêng thöông maïi nhö toå chöùc nghieân cöùu thò tröôøng, xaây döïng toåchöùc thöïc hieän caùc chính saùch thöông maïi
Chöùc naêng taøi chính nhö vaán ñeà voán, söû duïng voán, haïch toùan keá toùan
Chöùc naêng cung öùng vaät tö nhö toå chöùc vaø hoïat ñoäng mua saém caùcloaïi vaät tö, döï truø caáp phaùt vaät tö
Chöùc naêng kyõ thuaät nhö vieäc quaûn lyù caùc loïai maùy moùc thieát bò quitrình coâng ngheä
Chöùc naêng saûn xuaát nhö toå chöùc vaø quaûn lyù caùc hoïat ñoäng saûnxuaát, phuïc vuï saûn xuaát
Chöùc naêng nhaân löïc nhö toå chöùc vaø thöïc hieän moïi hoïat ñoäng töø khaâutieáp nhaän ñeán söû duïng coù hieäu quaû vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïcñoùIIChöùc nng qun lnhaân löïc trong doanh nghieäp1Khaùi nieämNhaân löïc ñöôïc hieåu laø toøan boä khaû naêng veà theå löïc vaø trí löïc cuûa conngöôøi ñöôïc vaän duïng vaøo quaù trình lao ñoäng saûn xuaát ( ñieàu 6 luaät lao
 
ñoäng ). Nhaân löïc cuûa doanh nghieäp bao goàm taát caû nhöõng ngöôøi lao ñoänglaøm vieäc trong doanh nghieäp
ChPhp lut qui ñònh ngöôøi lao ñng Vit nam phi ít nh
ñuû
15 tuoåi
Quaûn lyù nhaân löïc laø vieäc tuyeån choïn söû duïng duy trì phaùt trieån cuõng nhövieäc cung caáp caùc phöông tieän cho ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong doanhnghieäp2Caùc noäi dung cuûa qun lnhn löc trong doanh nghipGiai ñoaïn chuaån bò vaø tieáp nhaän doanh nghieäp
Phaân tích vaøthíeât keá coâng vieäc
Laäp keá hoïach nhaân löïc (tuyeån bao nhieâu lao ñoäng, bao nhieâu kyõ sö, baonhieâu ngöôøi cho khoái vaên phoøng ...)
 Tuyeån duïng ngöôøi lao ñoängGiai ñoïan toå chöùc vaø söû duïng hieäu quaû nguoàn nhaân löïc
Giao coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng nhö ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng laoñoäng
Cung caáp caùc phöông tieän cho ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc tuøy theo tínhchaát coâng vieäc ( phuø hôïp vôùi thöïc teá cuûa doanh nghieäp )
 Traû coâng lao ñoäng ( xaây döïng thang löông baûng löông theo ND114CP, ñaêngkyù vôùi sôû lao ñoäng roài söû duïng trong quaù trình thöông löôïng vôùi ngöôøilao ñoäng, baûo ñaûm caùc nguyeân taéc yeâu caàu cuûa phaùp luaät hieänhaønh – ñieàu 57 luaät lao ñoäng ) tieàn löông + phuï caáp
phaûi thoûa thuaänmöùc löông phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa ngöôøi lao ñoäng, roài ñeán caùckhoûan thöôûng, phuï caáp
seõ giaûm thieåu tranh chaáp, laøm nheï gaùnhnaëng cho xaõ hoäi
 Thôøi giôø laøm vieäc, thôøi giôø nghæ ngôi, veä sinh lao ñoäng, an toøan laoñoäng
tuøy tính chaát coâng vieäc maø thöông löôïng cho phuø hôïp vôùi quiñònh cuûa luaät lao ñoäng vaø boä chuyeân ngaønh. ( Ñieàu 143 luaät lao ñoängyeâu caàu chuû doanh nghieäp phaûi thanh toùan caû vieän phí laãn löông chongöôøi lao ñoäng trong thôøi gian ñieàu trò )
Xaây döïng vaø thöïc hieän noäi qui lao ñoäng cuûa doanh nghieäp ( doanhnghieäp ñöôïc trao quyeàn xaây döïng noäi qui nhöng phaûi tuaân thuû caùc quiñònh cuûa phaùp luaät )
Ngöôøi lao ñoäng vi phaïm noäi qui seõ bò xöû lyù theoñieàu 84 luaät lao ñoäng,
Ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän coâng vieäc cuûa ngöôøi lao ñoängGiai ñoïan phaùt trieån nguoàn nhaân löïc
Ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ( doanh nghieäp coù quyeàn môû lôùp ñaøo taïongheà, ngöôøi lao ñoäng chaám döùt ñuùng phaùp luaät khoâng phaûi ñeàn buøchi phí ñaøo taïo )
Ñeà baït thaêng tieán
 Thay ñoåi thuyeân chuyeån, chaám döùt hôïp ñoàng, sa thaûi roài tuyeån ngöôøilao ñoäng môùi( ñieàu 34 luaät lao ñoäng )
Chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng ( ñieàu 38 luaät lao ñoäng )
 
Sa thaûi (ñieàu 85 luaät lao ñoäng ) nhaát laø tröôøng hôïp do troäm caép
 Tuyeån ngöôøi lao ñoäng môùiNgoøai ra coøn coù vaán ñeà khaùc nhö thoâng tin cuûa ngöôøi lao ñoäng ( chuûyeáu laø caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät lao ñoäng
phoå bieán caùc kieánthöùc phaùp luaät lao ñoäng laø traùch nhieäm cuûa chuû doanh nghieäp ), ñaåymaïnh hoïat ñoäng toå chöùc coâng ñoøan, ñeå cuûng coá khoái ñoøan keát trongdoanh nghip, taïo ñiu kin cho moái quan heä lao ñoäng trong doanhnghieäp oån ñònh3Phoøng quaûn lyù nhaân löïc trong doanh nghieäp
Coù nhieäm vuï giuùp ñôõ doanh nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng ñaït ñöôïc muïcñích cuûa doanh nghieäp cuõng nhö muïc ñích cuûa caù nhaân ngöôøi lao ñoäng,cuï theå laø coá vaán tö vaán cho caùn boä laõnh ñaïo vaø quaûn lyù caùc caápveà taát caû caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng vieäc toå chöùc vaø quaûnlyù ngöôøi lao ñoäng trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh töø khaâu laäp keáhoïach tuyeån lao ñoäng söû duïng hieäu quaû cuõng nhö vieäc ñaùnh giaù, vaánñeà ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc
 Thöïc hieän caùc coâng vieäc ñeå ñaûm baûo quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoängtheo phaùp luaät lao ñoäng nhö löu tröõ quaûn lyù hoà sô, hoøan taát hoà sô ñeågiaûi quyeát cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng, hoøan taát thuû tuïc khi chaám döùthôïp ñoàng lao ñoäng, xöû lyù kyû luaät ( Ghi chuù vaøo soå lao ñoäng phaûi theoqui ñònh cuûa luaät lao ñoäng, khoâng gaây baát lôïi cho ngöôøi lao ñoäng ñi xinvieäc laøm môùi )BAØI 2AÙP DUÏNG PHAÙP LUAÄT LAO ÑOÄNG VAØ QUAÛN LYÙ DOANHNGHIEÄPIÑaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä ngheà nghieäp
Chuù yùDoanh nghieäp coù quyeàn ñaøo taïo ngheà, neáu coù ñaûm baûo söû duïng laoñoäng ñöôïc ñaøo taïo xong thì phaûi ñaûm baûo traû löông cho ngöôøi hoïc ngheà( 70% ñôn giaù saûn phaåm ). Neáu khoâng ñaûm baûo söû duïng lao ñoäng thì phaûi tieán haønh ñaêng kyù, thu hoïc phí, ñoùng thueá.Neáu ngöôøi lao ñoäng chaám döùt hôïp ñoàng ñuùng thuû tuïc thì khoâng phaûiboài hoøan phí ñaøo taïo
trong thöïc teá, doanh nghieäp coá gaéng raøng buoäcbaèng caùch yeâu caàu kyù cam keát laøm vieäc 1 thôøi gian xaùc ñònh, ñaët coïc
 Tröôùc khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng ( vaø coù theå sau khi giao keát hôïp ñoànglao ñoäng ) thì doanh nghieäp coù theå ñaøo taïo ngheà hay coù theå naâng cao trìnhñoä ngheà. Vieäc ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä ngheà nghieäp ñeàu phaûi thoângqua hình thöùc phaùp lyù laø hôïp ñoàng hoïc ngheà.Caùc giai ñoïan cuûa quaù trình ñaøo taïo

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Huyền Lê liked this
bepminhon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->