Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Selawat Ismul 'Adzhom

Selawat Ismul 'Adzhom

Ratings:
(0)
|Views: 321|Likes:
Published by Shuaib ibni Salleh
Penulis : Muhammad Shulfi bin Abunawar bin Ahmad Al ‘Aydrus.

محمد سلفى بن أبو نوار العيدروس

Group Majelis Nuurus-Sa'aadah : http://www.facebook.com/groups/160814570679672/

http://shulfialaydrus.wordpress.com/

http://shulfialaydrus.blogspot.com/
Penulis : Muhammad Shulfi bin Abunawar bin Ahmad Al ‘Aydrus.

محمد سلفى بن أبو نوار العيدروس

Group Majelis Nuurus-Sa'aadah : http://www.facebook.com/groups/160814570679672/

http://shulfialaydrus.wordpress.com/

http://shulfialaydrus.blogspot.com/

More info:

Published by: Shuaib ibni Salleh on Nov 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2015

pdf

text

original

 
SHALAWAT ISMUL A’ZHOM. Al-Imam As-Sayyid Syekh Muhammad Taqyudien Ad-Damsiq Al Hanbaly R.a inilah diana!a sh"la#a yan$ mem%unyai banyak &adhilah. 'ebesa!an dan ke a$un$an sh"la#a ini elah banyak dibukikan "leh %a!a Alim Ulama Shala&(.Syekh )usu& bin Ismail An-*abhani sendi!i elah men+anumkan Sh"la#a ini didalam kiab beliau Sa’adaudda!a’in. Sh"la#a inilah yan$ se!in$ di$unakan seba$ai #asilah unuk be!emu den$an *abiyullah 'hidi! AS. SHALAWAT ISMUL A’ZHOM ini saya da%akan,di iaahkan da!i Ayahanda Al Habib Abuna#a! bin Ahmad Al /Ayd!us dan u$a da!i salah sau $u!u saya Al-Usad Ahmad Dasuki bin Dahlan beliu di iasahkan da!i $u!u beliau. Sebelum men$amalkan SHALAWAT ISMUL A’ZHOM ini alan$kah baiknya a$a! men$i!imkan Al-0aihah unuk Al-Imam Sh"hibus sh"la#a Syaikh Muhammad Taqyudien Ad-Damsiq( dan semua Rialul 1h"ib( dan semua a!#ah da!i $"l"n$an me!eka yan$ su+i( u$a ke%ada semua %a!a ahli Tauba( dan semua %emim%in me!eka. 'e%ada *abi Allah Sayyidina 'hidhi! AS( dan ke%ada kehadi!a *abi 2esa! Muhammad SAW. inilah SHALAWAT ISMUL A’ZHOM 345678 9:5 678 ; 3<= 3>8?78?=@:78 BC8 EFG@6@ 9: @JK:78 3C8 E:<= E7<8 8 3FB78 3C8 E:<= E7<8@ ?:5: E7@<6@ E4= BN  ?BP:78 N=78 @783<= Q5=@ ?58 K 9C ?:78 ??78@ 3K78V?5@ 9C 7J:78 ?58 V?5@= ?5  7 9K4 37@ ?7@4 37@ ?B4 37 ?:X78 ; ?58 ;@Y N 345678 9:5678 ; K7 3C8 =<78@ ?@G@78V45 6< ?:5: ?4< BC BXJ 98 ?58 8@[K  :F[J@ 98678 [5J@ 9:48 =BN  \=]J V^X ?@G@:\48 :  78 BC@ 346K78 EFG@ 78 6786@@ 34786@@ \G786@ F= 7 _J[J@ 3B<@ =5X@ Allaahumma innii as-aluka bismikal a’h""mil makuubi min nuu!i #ahikal a’laa al-mu-abbadid-daa-imil baqiil mukh"lladi &ii q"lbi nabiyyika #a !"suulika muhammadin. Wa as-aluka bismikal a’h""mil #aahidi bi#ahdail ahadil mua’aalii /an #ahdail kammi #al’adad. al-muq"ddasi /an kulli ahaad. #a bihaqqi bismillahi!!ahmani!!ahim. qul hu#allahu ahad allahush shamad lam yalid #a lam yuulad #alam yakullahu ku&u#an ahad. an ush"lliya /alaa sayyidinaa muhammadin si!!i hayail #uuudi #as-sababil a’h""mi likulli mauuudi sh"laaan u-sab-biu &ii q"lbil iimaani #a uha&&ihunil qu!-aan( #a u&ah-himunii minhul ayaai #a a&ahuli bihaa nuu!"l annai #a nuu!"n na’iim #a nuu!"n nah""!i ilaa #ahikal ka!iimi #a /alaa alihi #a sh"hbihi #a sallim. a!inya ` )a Allah aku m"h"n ke%adaMu den$an AsmaMu yan$ A$un$( yan$ e!ulis da!i +ahaya #aahMU yan$ maha Tin$$i dan maha 2esa!( yan$ kekal dan abadi( di dalam kalbu Rasul dan *abiMU Muhammad SAW. Aku mem"h"n den$an AsmaMU yan$ A$un$ dan Tun$$al den$an kesauan yan$ manun$$al( yan$ Maha A$un$ da!i kesauan umlah( dan maha Su+i da!i seia%
 
sesuau( dan den$an hak 2ISMILLAHIRRAHMA*IRRAHIIM. ULHUALLAHU AHAD. ALLAHUSH SHOMAD. LAM )ALID WALAM )ULAD WALAM )A'UL LAHU 'U0UWA* AHAD. Sem"$a n$kau lim%ahkan shala#a ke%ada unun$an kami Muhammad SAW( !ahasia kehidu%an yan$ ada( sebab e!besa! ba$i semua yan$ ada( den$an shala#a yan$ menea%kan iman dalam dadaku( dan mend"!"n$ku a$a! men$ha%alkan Alqu!an( dan membe!ikan %emahaman %adaku akan aya-ayanya( membukakan %adaku den$annya +ahaya su!$a dan +ahaya nikma( se!a +ahaya %andan$an ke%ada #aahMu yan$ Mulia( u$a ke%ada kelua!$a dan %a!a sahabanya lim%ahkan %ula salam seahe!a %adanya. caaan dan +a!a ` Ini shala#a As-syekh Al-A!i& Al-Imam As-sayyidi Muhammad Taqiuddin Ad-Damsyiq  Shahib Aqidaul 1haib #a Tha!iq Rialul 1haib "dasallahu Si!!"hu #a *a&ana bihi.Amin f Te!ulis dalam kiab Saadaud Da!ain ka!ya Syekh )usu& bin Ismail An-*abhani.Dalam sau !isalahnya enan$ shala#a Ismul Agh"m disebukan &aedah asa!!u& den$an shala#a ini men$andun$ !ahasia lua! biasa( ana!a lain ` . ika diba+a jj ia% ha!i akan menda%akan kedudukan #ali da!i Auliya Allah. . A%abila diba+a jjj ia% ha!i( en$kau akan da%a membe!i na&kah se+a!a $haib.Den$an kaa lain bila ada ke%e!luan masukkanlah an$anmu kedalam sau( maka akan en$kau da%akan yan$ en$kau %e!lukan. . Unuk membinasakan "!an$ h"lim( diba+a %ada malam sabu jjj maka en$kau akan meliha keaaibannya( kebinasaannya.hai-hai an$an semba!an$an( bisa kena di!i sendi!if . Unuk men+e$ah %e!am%"k dan musuh yan$ banyak( ambillah se$en$$am anah da!i ba#ah ela%ak kaki sebelah ki!i( ba+akan shala#a ini o( iu%kan %ada anah e!sebu  diam%ikan f dan lem%a!kan kea!ah dimana musuh,%e!am%"k be!ada( akan e!adi kebinasaan %ada me!eka sekeika. p. Unuk men$embalikan ba!an$ hilan$ dam melunasi huan$( ba+alah ia% ha!i o.Tia% mulai saukali diniakan %ahala yan$ en$kau ba+a dihadiahkan keHad!aun Rasulullah( kelua!$anya( sahabanya( se!a %ada Rialul 1haib dan Ashaabun *aubah dan ke%ada %emim%in me!eka. Dan be!nia bila haamu e!+a%ai en$kau be!sedekah den$an makanan dan %ahalanya unuk me!eka. Aau kau da%a membe!i makan "!an$ miskin seba$ai e!ima kasih ke%ada Allah ka!ena ba!"kah me!ekalah dan shala#a ini sehin$$a haamu e!+a%ai.Insya Allah. . Unuk saki ke%ala( demam( saki maa( mi$!an  saki ke%ala sebelah f diba+akan %ada ai! ma#a! o dan diminumkan %ada sisaki.Insya Allah sembuhr o. Unuk melan+a!kan ai! susu ba$i manusia aau he#an e!nak( ambil ai! da!i maa ai! sumu!f ba+a shala#a ini o diusa%kan %ada eeknya dan diminum( maka ai! susunya akan banyak.Insya Allah. . Unuk ken+in$ e!sumba ken+in$ bauf dan #ania yan$ akan melahi!kan susah melahi!kanf diba+akan se%e!i diaas.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->