Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5 Odjeća isticanja

5 Odjeća isticanja

Ratings:
(0)
|Views: 21|Likes:
Published by Sead Jasavic
Odjeća isticanja
Odjeća isticanja

More info:

Published by: Sead Jasavic on Nov 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
Odjeća isticanja
Pitanje:
 Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Bismillah. Poznato mi je da je muškarcima zabranjeno nositi odjeću isticanja, bilo da se radi o odjeći specifičnoj za određenu naciju i kulturu, bilo da se radi o prenakićenoj, boatoj i upadlji!oj odjeći. "ako npr. za naše balkansko podneblje muslimani ne trebaju da nose odjeću specifičnu  za muslimane #fanistana, Pakistana, $audijske #rabije, itd. %anima me kako se o!aj propis odnosi na &ene muslimanke' (er nam se nude različiti stilo!i hid&aba, himara, čadora, nikaba i burki, kao što je turski, saudijski, francuski, kanadski, iranski, pakistanski, indonezijski, itd.' 
Odgovor:
 #lejkum selam. #llah d&.š., ka&e)
 „O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti! i jedite i pijte,  samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.  eci: "#o  je $abranio Allahove ukrase, koje je On $a robove %voje  stvorio, i ukusna jela&" eci: "Ona su $a vjernike na ovome  svijetu, na onome svijetu su samo $a njih." 'to, tako (i  podrobno i$la)emo doka$e ljudima koji $naju.*
*El+Earaf, -+-/.0 #llaho! Poslanik s.a.w.s., je rekao)
 „#ada Allah d).+., obraduje %voga roba s nekom blagodati  voli vidjeti njene tragove na njemu!*
 *$ahih. el+1uud&em el+2ebir, "aberani, br.3456.7 8erhu 1uškilil+#sar, "aha!i, br.-9-6.00 #llaho! Poslanik s.a.w.s., je rekao)
 „#o obu-e odjeću +uhreisticanja, Allah d).+., će ga, na %udnjemu /anu, odjenuti u odjeću kakvu $aslu)uje 
u druom ri!ajetu
  pa će ga u njoj  $apaliti!*
 *$unen, Ebu :a!ud, br.39-.0 #llaho! Poslanik s.a.w.s., je rekao)
 „#o obu-e odjeću +uhreisticanja, Allah d).+., će ga, na %udnjemu /anu, odjenuti u odjeću poni)enja 
u druom ri!ajetu
  a potom će ga $apaliti.*
*$unen, ;bnu 1ad&d&e, br.-494+-49<.7 1usned, #hmed, br.=443.0Ebu %err r.a., prenosi da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., rekao)
 „#o obu-e odjeću +uhreisticanja, Allah d).+., će se okrenuti od njega, sve do momenta dok se -ovjek ne pro0e toga!*
 *$unen, ;bnu 1ad&d&e, br.-496.0
 
1uaz b. Enes r.a., prenosi da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., rekao)
 „#o  se pro0e neke skupe odjeće, i$ poni$nosti prema Allahu d).+., a u stanju je imati je, Allah d).+., će ga, na %udnjemu /anu  po$vati pred svijetinom i dati mu da bira +ta god po)eli od vjerni-kih ukrasa u d)ennetu!*
 *>asen. "irmizi, br./36.7 #hmed, br.=4=<.7 Ebu (aala, br.363.0;bnu #bbas r.a., prenosi da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., rekao)
 „Obla-ite bijelu odjeću, jer je to va+a najbolja odjeća, i va+e umrle $amotavajte u bijele će1ine...*
 *1usned #hmed, br.-9-4+/9<.7 1usned, Ebu (aala, br./</<.0 >arun b. 2inane prenosi da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., zabranio d!a šuhreta ?
da -ovjek obla-i lijepu i bogatu odjeću koja će  privla-iti poglede ili ru)nu i siroma+nu odjeću koja će privla-iti  poglede. 2Amr dodaje: /o mene je stiglo to da je Poslanik  s.a.3.s., rekao: „4e+to +to je i$me0u! 4ajbolje stvari su stvari  sredine i umjerenosti!*
*$unen el+2ubra, Bejheki, br.4-5.7 8uabul+;man, Bejheki, br.=66+=65.7 el+#dab, Bejheki, br.363.7 el+:&ami li+#hlakil+@a!i, >atib el+Badadi, br.659.0Ebu >urejre i %ejd b. $abit r.a., prenose da je #llaho! Poslanik s.a.w.s., zabranio d!a šuhreta. Bi rečeno) 8ta su d!a šuhreta, o  #llaho! Poslaniče' @eče)
 „5ahka odjeća ili te+ka, mehka ili gruba,  preduga ili prekratka; sredina i$me0u svega toga i ekonomi-nost!*
 *8uabul+;man, Bejheki, br.=6/.0
6 6 6 6 6 7mam 'bul8ajjib 9emsulakk elA$im Abadi rhm.,
ka&e)  A;bnul+Esir rhm., ka&e) 8uhret je !idnost i isticanje nečea tj. nečija odjeća se razlikuje od odjeće ostaloa s!ijeta jer se boja njeo!e odjeće razlikuje od boje odjeće s!ijeta, što izazi!a polede ljudi, oholjeći se nad njima i uzdi&ući. !aj hadis nam ukazuje na  zabranjenost oblačenja odjeće šuhreta i isticanja, i o!aj hadis nije !ezan samo za skupu odjeću, !eć se to odnosi na s!u odjeću koja kontrira odjeći ljudi nekoa mjesta, makar bila i odjeća siromašt!a i  poni&enja u pitanju, kako bi se ljudi začudili od njeo!e odjeće i stekli dojam da je u pitanju siromah.C *Poledaj) #!nul+1aabud, br.-=.0
 7mam el%enedi rhm.,
 ka&e) A2o bude oblačio neku odjeću s ciljem isticanja među ljudima, ne bitno da li je u pitanju skupa odjeća koju će čo!jek oblačiti da bi se uzdizao nad druima dunjalukom i njeo!im ukrasima, ili je u pitanju sirotinjska odjeća, koju će čo!jek oblačiti
 
među ljudima kako bi licemjerno isticao s!oj zuhd+skromnostDC *Poledaj) >ašijetul+$enedi ala ;bni 1ad&d&e, br.-=54.0
9ejhulislam 7bnu 8ejmijje rhm.,
ka&e) Adjeća isticanja je  zabranjena, ne bitno da li je u pitanju uzdizanje mimo običaja, ili  poni&a!anje mimo običaja. $elef je mrzio d!a šuhreta ? uzdizanje i  poni&a!anje, a u hadisu se ka&e)
 „#o obu-e odjeću +uhreisticanja,  Allah d).+., će ga, na %udnjemu /anu, odjenuti u odjeću  poni)enja*
 , ili)
 „4ajbolje stvari su stvari sredine i umjerenosti!*
 (edan te isti postupak ? čo!jek mo&e biti narađen zbo njea, zbo dobre namjere koju je imao pri njemu, ali mo&e biti i ka&njen zbo njea zbo pok!arene namjere koju je imao pri njemu. 2o bude oba!ljao had&d& pješice, zbo toa što je spreman hodati i nije materijalno situiran ? imaće d!ije naedar, naradu za pješačenje i naradu za materijalno stanje, a ko bude oba!ljao had&d& pješice iz škrtosti prema imetku, i nanoseći štetu sebi ? imaće d!a rijeha, rijeh cicijašt!a i riješ nanošenja štete. 2o bude oba!ljao had&d&  jašući zbo toa što ne mo&e hodati, pomaajući se time kako bi bio odmoran za ibadet ? imaće d!ije narade, a ko bude oba!ljao had&d&  jašući, nanoseći zulum i nepra!du kamilama i sluama ? imaće d!a rijeha. ;sti je slučaj i sa odjećom ? ko se odrekne lijepe odjeće iz škrtosti i cicijašt!a ? neće imati naradu za to, a ko se prođe lijepe odjeće iz ibadeta zabranjujući ono što je doz!oljeno ? biće riješan također, a ko se lijepo obuče iskazujući #llaho!u blaodat prema njemu, pomaajući se njome u pokornosti #llahu d&.š., imaće naradu  za to, a ko se tako bude odje!ao iz uzdizanja i oholosti ? biće riješan,  jer #llah d&.š., ne !oli ohole h!alisa!ceDC *Poledaj) 1ed&muul+eta!a, //F-6.7 2utub !e @esail !e eta!a, ;bnu "ejmijje, //F-5.0
 7mam el%e1arini rhm.,
 ka&e) APokuđeno je oblačiti odjeću isticanja onoa ko je nosi ili je u pitanju odjeća koja otkri!a tijelo ne+mahremima. ;sticanje se odnosi na oblačenje odjeće druačije od odjeće mjesta u kojem se itd... jer odjeća isticanja mo&e potcjenji!ati čo!jeka, umanji!ati mu ljudskost + pa na!ede citat od imama #bdul+2adir el+:&ejlanija rhm., iz djela el+Gunja, dje ka&e) Adjeća od koje se treba ču!ati jeste s!aka odjeća koja te od!aja od ostalo s!ijeta, s kojom se izlazi iz prakse ljudi jedno mjesta. "reba oblačiti ono šta ostali s!ijet oblači, kako ljudi ne bi pokazi!ali prstom na njea, s čime ih mo&e na!esti na oo!aranje, pa time i učest!o!ati s njima u rijehu.C Ha!odi i to da je imam #hmed rhm., !idio jedno čo!jeka koji je nosio išaranu crno+bijelu burdu, pa mu reče) A$kini to, i obuci ono što ljudi iz t!oa mjesta nose. @eče mu) Hije to haram+ zabranjeno, i da si u 1ekki ili 1edini ne bih ti zamjeraoDC Hazim

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->