Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3 Poklanjanje sevapa od učenja Kur'ana umrlima

3 Poklanjanje sevapa od učenja Kur'ana umrlima

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by Sead Jasavic
Poklanjanje sevapa od učenja Kur'ana umrlima
Poklanjanje sevapa od učenja Kur'ana umrlima

More info:

Published by: Sead Jasavic on Nov 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

 
Poklanjanje sevapa od učenja Kur'ana i sure Ja-Sin umrlima
Pitanje:
 Es-selamu alejkum! Zanima me sta se uci umrloj osobi (da  joj Allah dz.s. olaksa njezin boravak u kaburu i oprosti grjehe itd...), i  zanima me jeli ucenje asina za takve svrhe ispravno
Odgovor:
 Alejkum selam.
Dr. Halid el-Musli
 ka"e# $%ozvoljeno je u&iti 'uran i poklanjati sevab od toga u&enja nekome od naih umrlih, po ispravnijem od dva miljenja islamske uleme. *vog stava su hane+ije, hanbelije i neke a+ije. mam alik i imam a+ija, u njegovom mehur-miljenju, ka"u# /ije propisano poklanjanje sevaba od u&enja 'urana.
 !spravniji je  stav oni koji smatraju da je ovaj postupak do"voljen# te da umrli imaju koristi od toga#
 shodno hadisima koji nam ukazuju na to da se umrli okoritavaju od sadake i posta koji se u&ini za njih, nakon njihove smrti 0 pa se tome pridodaje i poklanjanje sevaba od svih ostalih dobrih djela, materijalne ili +izi&ke prirode, uz naznaku da treba znati da je ipak %ova - najvrijednije neto, to se umrlom &ovjeku mo"e uputiti, shodno hadisu od Ebu 1urejre r.a., u kojem  Allahov 2oslanik s.a.3.s., ka"e#
 $Kada sin ademov umre prestaju mu te%i sevapi i"u"ev u tri slučaja: u slučaju ostavljanja trajne  sadake-ajrata# i"a se&e# ili korisnog "nanja# ili do&ro odgojenog djeteta koje %e mu dovu učiti(
(uslim, br.4564.)72ogledaj# http#88ar.islam3a9.net8+at3a86:::; 
)ejul-islam !&nu *ejmijje rm.#
 ka"e# $*d jednog dijela <ele+a se bilje"i da su govorili da je kod svake hatme 'urana prisutan momenat kada se dova prima, pa ako &ovjek, nakon hatme 'urana, bude dovio  za sebe i roditelje svoje, i ejhove svoje, i ostalim vjernicima i vjernicama 0 to =e se smatrati utemeljenim i propisanim postupkom. > navedeno &e spadati i u&enje dove za njih na no=nom namazu, kao i u drugim momentima kada se Allah d".., odaziva na dovu. *d 2oslanika s.a.3.s., je sahih putem preneeno i to da je naredio davanje sadake za umrlog, kao i da se isposte dani koje je umrli bio du"an napostiti. <adaka za umrlog je jedno od dobrih dijela, kao i post  za njih za to nam <unnet potvr?uje da je u pitanju propisano djelo. 2o osnovu navedenih dokaza, kao i ostalih, jedan dio islamske uleme  je na stanovitu da je dozvoljeno poklanjati umrlim muslimanima imovinske i tjelesne ibadete, to je mezheb imama Ahmeda, Ebu 1ani+e, jednog dijela malikija i a+ija. %akle, ako se umrlom &ovjeku
 
 poklone sevapi od posta ili namaza ili u&enja 'urana 0 takvo  postupanje je dozvoljeno. @e=ina malikija i a+ija smatraju da je ovakvo postupanje dozvoljeno samo kada su u pitanju imovinski ibadeti.7 (2ogledaj# el-etava el-'ubra, 686B.C %"amiul-esail, :8D.)
)ejul-islam !&nu *ejmijje rm.#
 ka"e# $<evape od imovinskih ibadeta (el-ibadat el-malijje), je dozvoljeno poklanjati umrlima bez ikakvog sporenja me?u islamskom ulemom, ali to se ti&e tjelesnih ibadeta (el-ibadat el-bedenijje), poput namaza, posta, u&enja 'urana - me?u islamskom ulemom postoje dva &uvena stava po ovom  pitanju# (4) /ije dozvoljeno umrlima poklanjati sevape od tjelesnih ibadeta 0 ve=ina malikija i a+ija. (D) %ozvoljeno je umrlima poklanjati sevape od tjelesnih ibadeta 0 hanbelije, hane+ije i jedan dio malikija.7 (2ogledaj# kametul-%elil ala btalil-Fahlil, 686;G.)
 )ejul-islam !&nu *ejmijje rm.#
 je bio upitan o tome da li umrloj osobi sti"u sevapi od u&enja 'urana, i zikrullaha u vidu tesbiha, tahmida, tehlila i tekbira 0 ako mu se poklone, ili ne 
Odgovor:
 >&enje 'urana, od strane +amilije umrlog, kao i njihov tesbih i tekbir i ostali zikrovi, sti"u do mejta, ako mu se poklone, a  Allah d".., najbolje zna!7 (2ogledaj# el-etava el-'ubra, 686B.)
+++++
aHakil b. esar r.a., prenosi da je Allahov 2oslanik s.a.3.s., rekao#
 $,čite suru $Ja-Sin(# va/im el-mevta va/im umrlima ili ljudima koji su na samrti(
(%aHi+. <unen, Ebu %avud, br.64D6.C <unen, bnu ad"d"e, br.4::B.C usned Ahmed, br.D645.C <ahih bnu 1ibban, br.6D.C usned el-Fajalisi, br.IG6.C el-<unen el-'ubra, el-/esaHi, br.4B:5.C el-<unen el-'ubra, el-Jejheki, br.5B6I.C ustedrek, 1akim, br.DG:.C el-uHud"em el-'ebir, Faberani, br.45I:.C el-<unen el-<ugra, Jejheki, br.GID.)
)ej 0tijja &. Muammed Salim rm.#
 (umro 4:D.h.g.), ka"e#  $slamski u&enjaci se razilaze povodom zna&enja rije&i el-evta, spomenute u ovom hadisu, i na koga se ona odnosi#
-Da li %e se sura $Ja-Sin( učiti nakon smrti čovjeka.-Da li %e se sura $Ja-Sin( učiti nakon ukopa čovjeka.-Da li %e se sura $Ja-Sin( učiti prilikom umiranja čovjeka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->