Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
البيعة عند الصوفية والإخوان بقلم_د

البيعة عند الصوفية والإخوان بقلم_د

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

 
11/14/13
 ﻰﻣﻠﺣ
 
رﺻ ﻧﻟ ﷲدﺑﻋ
.
د
:
مﻠﻘﺑ
 
ن وﺧﻹ و
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟ دﻧﻋ
 
ﺔﻌﯾﺑﻟ
pulpit.alwatanvoice.com/content/print/311637.html1/3
ﻰﻣﻠﺣ
 
رﺻ ﻧﻟ ﷲدﺑﻋ
.
د
:
مﻠﻘﺑ
 
ن وﺧﻹ و
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟ دﻧﻋ
 
ﺔﻌﯾﺑﻟ
13-11-2013 :
ﺮﺸﻨﻟ ﺦﻳر ﺗ
َﷲ
 
نوﱡﺣُﺗ
 
مُﺗﻧُﻛ
 
نِ
 
لُﻗ
 ":
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﮫﻟوﻘﻟ
 
ﮫﺑﺣو
 
ﺎﺑ
 
نﺎﻣﯾﻹا
 
ﻰﻓ
 
رﯾﻣﺿﻟا
 
ﺔﯾرﺣ
 
وھ
 
ﺔﻠﻣﺎﻛﻟا
 
ﮫﺗﻘﯾﻘﺣ
 
ﻰﻠﻋ
 
فوﺻﺗﻟاِموَﻘِﺑ
 
ُﷲ
 
ﻰِﺗﺄَ
 
َفوَﺳَﻓ
 
ِﮫِﻧﯾِ
 
نَﻋ
 
مُﻛﻧِﻣ
 
ﱠَرَ
 
نَﻣ
 
اوُﻧَﻣاَ َنﯾِﱠا
 
َﺎﮭﱡَ
 
ﺎَ
 " :
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
لﺎﻗو
 "
ُﷲ
 
ُمُﻛﺑِﺑﺣُﯾ
 
ﻰِﻧوُﻌِﺑﱠﺎﻓﻰﺗﻟا
 
رﯾﻣﺿﻟا
 
ﺔﯾرﺣﺑ
 
هﻻوأو
 
فوﺻﺗﻟﺎﺑ
 
تﺎﻌﻣﺗﺟﻣﻟا
 
قﺣأ
 
ﻰﻣﻼﺳﻹا
 
ﻊﻣﺗﺟﻣﻟاو
 
ﮫﺑ
 
ﺔﻓرﻌﻣﻟاو
 (.....
ُﮫَوﱡِﺣُﯾَ
 
مُﮭﱡِﺣُﯾﺞﮭﻧﻣﻟاو
.
بﺎﻘﻌﻟاو
 
باوﺛﻟا
 
ظﺣﺑ
 
ﻊﻧﻘﯾ
 
مﻟو
 
ﺔﻓرﻌﻣﻟاو
 
بﺣﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﺑ
 
نﺎﻣﯾﻹا
 
ﮫﺳﻔﻧﻟ
 
رﺛآ
 
ﺎﻣﻠﻛ
 
نﺎﺳﻧﻹا
 
ﺎﮭﯾﻟا
 
وﻣﺳﯾلﺟو
 
ﱠزﻋ
 
ﮫﻟوﻗو
 ".....
نﯾدﮭﯾَﺳ
 
ﱢﻰﺑر
 
ﻰﻟإ
 
ُبھاذ
 
ﻰﻧإ
 " :
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﮫﻟوﻘﻟ
 
ادﺎﻧﺗﺳأ
 (
ﻰﻧاروﻧ
 
ﻰﻧﺎﺑر
 
ﺞﮭﻧﻣ
 )
ﻰﻓوﺻﻟانﻋ
 
حراوﺟﻟاو
 
سﻔﻧﻟا
 
ﺔﯾﻛزﺗ
 )
ﻰﻧﻌﻣﺑ
 
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲ
 
ﻰﻟا
 
رارﻓ
 
وھ
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
دﻧﻋو
"...
ﻰﱢر
 
ﻰﻟإ
 
ُرﺟﺎﮭُﻣ
 
ﱢﻰﻧإ
 ":
ﻰﻧدأ
 
نﺎﻛ
 
بﯾطأو
 
ﻰﻛزأ
 
نﺎﻛ
 
ﺎﻣﻠﻛو
 
ﺎﯾوﻧﻌﻣ
 
ﺎﺑرﻗ
 
ﷲ
 
ةرﺿﺣ
 
نﻣ
 
دﺑﻌﻟا
 
ُبرﻘُﯾ
 
كﻟذﺑو
 
لﺎﻣﻋﻷاو
 
قﻼﺧﻷا
 
تارﻛﻧﻣﺎھزﺎﺗﺟﯾ
 
نأو
 (
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 )
موﻘﻟا
 
قﯾرط
 
كﻠﺳﯾ
 
نأ
 
رﻓﺎﺳﻣﻟا
 
ﻰﻠﻌﻓ
 
رﻓﺎﺳﻣﻟا
 
وھ
 
دﯾرﻣﻟا
 
وأ
 
كﻟﺎﺳﻟاو
.(
برﻗأوﻻ
 
بﻟﺎطﻟاو
 
بﻟﺎطﻟﺎﻛ
 
دﯾرﻣﻟﺎﻓ
 
دﯾرﻣﻠﻟ
 
ذﺎﺗﺳﻷا
 
ﺔﺑﺎﺛﻣﺑ
 
ﺦﯾﺷﻟﺎﻓ
.
هدﺷرﻣ
 
وأ
 
ﮫﺧﯾﺷ
 
دﯾ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻠﺣرﻣ
 
دﻌﺑ
 
ﺔﻠﺣرﻣﻰﻠﻋ
 
هدﻋﺎﺳﯾو
 
ﷲ
 
ﻰﻟا
 
لوﺻوﻟا
 
قرط
 
هدﯾرﻣﻟ
 
ددﺣﯾ
 
ىذﻟا
 
وﮭﻓ
 .
دﺷرﻣو
 
ﮫﺟوﻣ
 
نودﺑ
 
ﮫﺳورد
 
ﻰﻓ
 
مدﻘﺗﯾ
 
نأ
 
ﻊﯾطﺗﺳﯾمﺎﻘﻣ
 
نﻣ
 
تﺎﻣﺎﻘﻣﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻗرﺗﻓ
 
لﺻاو
 
ﺦﯾﺷ
 
دﯾ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻰﻓوﺻﻟا
 
قﯾرطﻟا
 
كﻠَﺳ
 
ىذﻟا
 )
وھ
 
كﻠﺳُﻣﻟا
 
ﺦﯾﺷﻟاو
 .
رﯾﺳﻟامﮭﻟ
 
ﺢﺗﻔﯾو
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
ﺔﻘﯾرطﻟا
 
لﺣارﻣ
 
ﻰﻓ
 
سﺎﻧﻟا
 
كﻠَﺳو
 
ﺔﻌﯾرﺷﻟا
 
مﯾﻘﻟ
 
ﻰﻠﺗﻌﯾ
 
ﻰﺗﺣ
...
ةدھﺎﺷﻣﻟا
 
مﺎﻘﻣ
 
ﻰﻟا
 
ﺔﺑوﺗﻟادﯾرﻣﻠﻟ
 
دﺑ
 
ﻻو
 "
ىدرورﮭﺳﻟا
 
نﯾدﻟا
 
بﺎﮭﺷ
 
لوﻘﯾ
 
ـ
(.
ﺔﻘﯾﻘﺣﻟا
 
اوﺿأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﮭﻧﻣ
 
نوﻓرﺷﯾ
 
ذﻓﺎﻧﻣو
 
ﺎﺑاوﺑأ
 
ﷲ
 
نذﺈﺑمﻟ
 
نﻣ
 "
ىردﻧﻛﺳﻟا
 
ﷲ
 
ﺎطﻋ
 
نﺑا
 
لﺎﻗو
 
ـ
.
روﻧﻟا
 
ﮫﻋور
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻘﻠﯾو
 
رﻛذﻟا
 
ﮫﻧﻘﻠﯾو
 
هدﺷرﯾ
 
قﺣﻟا
 
ﻰﻟا
 
دﺷرﻣ
 
ﺦﯾﺷ
 
نﻣلوﻘﯾو
.
ﮫﻟ
 
بﺳﻧ
 
ﻻ
 
ﻰﻋد
 
ﺔﻓرﻌﻣﻟا
 
ﻰﻓو
 
ﮫﻟ
 
بأ
 
ﻻ
 
طﯾﻘﻟ
 
قﯾرطﻟا
 
ﻰﻓ
 
وﮭﻓ
 
ﺔﻌﺑﺎﺗﻣﻟا
 
ﺔﻠﺳﻠﺳ
 
ﻰﻟا
 
ﮫﻠﺻوﯾ
 
ﺦﯾﺷ
 
ﮫﻟ
 
نﻛﯾدﮭﻌﻟا
(.
مرﺎﺣﻣﻟا
 
ﺎﻘﺗأو
 
فرﺎﻌﻣﻟاو
 
مﻠﻌﻟﺎﺑ
 
ﮫﻟ
 
دوﮭﺷﻣﻟا
 
ﺢﻟﺎﺻﻟا
 
ﺦﯾﺷﻟا
 
رﺎﯾﺗﺧا
 
دﯾرﻣﻟا
 
ﻰﻠﻌﻓ
 )
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
هدﺎﺳﻟادﮭﻌﻟا
 
ﺎﻣﮭﻧﯾﺑ
 
طﺑرﯾ
 
ىذﻟا
 
نﺈﻓ
 
دﯾرﻣو
 
ﺦﯾﺷ
 
نﻣ
 
نوﻛﺗﯾو
 
لﻛﺷﺗﯾ
 
ﻰﻓوﺻﻟا
 
قﯾرطﻟا
 
نﺎﻛ
 
اذاﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
دﻧﻋ
 
ﺔﻌﯾﺑﻟاو 
و
 
ﷲ
 
ﻰﻓو
 
ﺔﻌﯾﺑ
 
ﺎﮭﻧإ
 "
ﮫﺗﻋﺎط
 
ﺎﺑﺎﺣﺗ
 
نﯾﻠﺟر
 
نﯾﺑ
 
طﺎﺑر
 
قﺛوأ
 
وھ
 :
دﮭﻌﻟاو
 
ﺔﻌﯾﺑﻟاوﺔﻧﯾﻛﺳﻟا
 
لزﻧﺄﻓ
 
مﮭﺑوﻠﻗ
 
ﻰﻓ
 
ﺎﻣ
 
مﻠﻌﻓ
 
ذإ
 
نﯾﻧﻣؤﻣﻟا
 
نﻋ
 
ﷲ
 
ﻰﺿر
 
دﻘﻟ
 ) :
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
لﺎﻗ
 .
ﺎﺑوقوﻓ
 
ﷲ
 
دﯾ
 
ﷲ
 
نوﻌﯾﺎﺑﯾ
 
ﺎﻣﻧإ
 
 
لوﻘﯾو
.
ﺢﺗﻔﻟا
 18
ﺔﯾآ
 (...
ﺎﺑﯾرﻗ
 
ﺎﺣﺗﻓ
 
مﮭﺑﺎﺛأو
 
مﮭﯾﻠﻋلﻛﻓ
 (
ص
)
ﷲ
 
لوﺳرﻟ
 
ﺔﻌﯾﺎﺑﻣ
 
دﯾدﺟﺗو
هﺎﻧﻌﻣ
 
ﺦﯾﺷﻠﻟ
 
ﺔﻌﯾﺎﺑﻣﻟاو
 
دﮭﻌﻟﺎﻓ
 
ـﺗﻔﻟا
 10
ﺔﯾآ
 (..
مﮭﯾدﯾأنﯾدﻗﺎﻌﺗﻣﻟا
 
مزﻠﯾ
 
ﻰﻣازﻟإ
 
دﻘﻋ
 
ﺔﻘﯾﻘﺣﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﻰھ
 (
ص
)
لوﺳرﻟا
 
ﺔﻌﯾﺑ
 
دﻌﺑ
 
تﻠﺻﺣ
 
ﺔﻌﯾﺑمﻛﯾﻠﻋ
 
ﷲ
 
مﺗﻠﻌﺟ
 
دﻗو
 
ﺎھدﯾﻛوﺗ
 
دﻌﺑ
 
نﺎﻣﯾﻷا
 
اوﺿﻘﻧﺗ
 
ﻻو
 
مﺗدھﺎﻋ
 
اذإ
 
ﷲ
 
دﮭﻌﺑ
 
اوﻓوأو
 ):
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﮫﻟوﻘﻟ
 
دﮭﻌﻟﺎﺑ
 
ﺎﻓوﻟﺎﺑهﺎﺟﺗ
 
ﮫﻠﻣﻋ
 
دﯾرﻣﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
بﺟﯾ
 
ﺎﻣو
 
قﻼﺧﻷاو
 
كوﻠﺳﻟا
 
وھ
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
ﺔﻌﯾﺑﻠﻟ
 
ﻰﻠﻣﻌﻟا
 
طﺎﻧﻣﻟاو
.
لﺣﻧﻟا
 
ـ
92
ﺔﯾآ
 (..
ﻼﯾﻔﻛثﻟﺎﺛﻟا
 
دﻘﻌﻟا
 
ﺔﯾﺎﮭﻧ
 
تدﮭﺷ
 
ـﯾﻧاوﺧﻷا
 
ﺔﻌﯾﺑﻟا
 
ﺎﻣأ
.
مﺎﻋ
 
ﮫﺟوﺑ
 
ﺔﻘﯾﻠﺧﻟا
 
وأ
 
رﺷﺑﻟا
 
لﺎﯾﺣ
 
ﮫﯾﻠﻋ
 
نوﻛﯾ
 
نأ
 
ﻰﻐﺑﻧﯾ
 
ﺎﻣو
 
ﮫﺑرﺔﻓﻼﺧﻟا
 
ﺔﻟود
 
طوﻘﺳ
 
بﻘﻋ
 
ﺔﯾﻣﻼﺳﻹا
 
تﺎﻋﺎﻣﺟﻟا
 
ىوﻗأ
 
نﻣ
 
نﯾﺗﯾﻣﻼﺳإ
 
نﯾﺗﯾﻌﻣﺟ
 
ةﺄﺷﻧ
 
رﺷﻋ
 
ﻊﺳﺎﺗﻟا
 
نرﻘﻟا
 
نﻣﻰﺗﻟا
 
ﺔﯾدﺎﻌﻣﻟا
 
تارﺎﯾﺗﻟا
 
ﺔﺟوﻣ
 
نﻣ
 
مﻼﺳﻹا
 
ذﺎﻘﻧﻹ
 (
نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا
 
ناوﺧﻹاو
 
نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا
 
نﺎﺑﺷﻟا
 )
ﺎﺗﯾﻌﻣﺟ
 
ﺎﻣھو
 
ﺔﯾﻛرﺗﻟاراد
 
نﻣ
 
جرﺧﺗو
 
ﺎﻧﺑﻟا
 
نﺳﺣ
 
بﺎﺷﻟا
 
دﯾ
 
ﻰﻠﻋ
 1927
رﺑﻣﺗﺑﺳ
 
ﻰﻓ
 
نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا
 
ناوﺧﻹا
 
ﺔﻋﺎﻣﺟ
 
تﺳﺳﺄﺗ
 
دﻘﻠﻓ
 .
ﮫﺗﺣﺎﺗﺟا
 
11/14/13
 ﻰﻣﻠﺣ
 
رﺻ ﻧﻟ ﷲدﺑﻋ
.
د
:
مﻠﻘﺑ
 
ن وﺧﻹ و
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟ دﻧﻋ
 
ﺔﻌﯾﺑﻟ
pulpit.alwatanvoice.com/content/print/311637.html2/3
رﻛذﻟا
 
تﺎﻘﻠﺣ
 
روﺿﺣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﺑظاوﻣو
 
دھزﻠﻟ
 
ﺎﯾﻋادو
 
ﺎﻔﺷﻘﺗﻣ
 
نﺎﻛ
 
ﺔﺳرادﻟا
 
ةرﺗﻓ
 
ﺎﻧﺛأو
 ..
مﺎﻌﻟا
 
سﻔﻧ
 
ﻰﻓ
 
موﻠﻌﻟا
"
ىرﻛﺳﻟا
 
دﻣﺣأ
 "
ﮫﻘﯾدﺻ
 
مﮭﻧﯾﺑ
 
نﻣ
 
تﺎﯾﺻﺧﺷﻟا
 
نﻣ
 
رﯾﺛﻛ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﮭﯾﻓ
 
فرﻌﺗ
 
ﻰﺗﻟاو
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
ﺔﯾﻓﺎﺻﺣﻟا
 
ﺔﻘﯾرطﻠﻟدﺷرﻣﻟا
 
موﮭﻔﻣ
 
سﺑﺗﻗأ
 
دﻘﻟو
 
ﺔﯾﻣﻼﺳﻹا
 
ﮫﺗوﻋد
 
ﺔﯾادﺑ
 
ﻰﻓ
 
رﺛأ
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟﺎﺑ
 
ﮫﺗﺎﯾﺣ
 
ﺔﯾادﺑ
 
ﻰﻓ
 
ﺎﻧﺑﻟا
 
نﺳﺣ
 
دﯾﺳﻟا
 
طارﺧﻧﻹوﺔﻣوﺎﻘﻣو
 
سدﻘﻟا
 
رﯾرﺣﺗﻟ
 
ةوﻋدﻟاو
 
دﺳﺎﻔﻣﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﺿﻘﻟاو
 
رﯾﺧﻠﻟ
 
ﮫﺗوﻋد
 
فادھأ
 
تﻧﺎﻛﻓ
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
خوﯾﺷ
 
نﻣﺎﮭﻧﺄﺑ
 
ﮫﻟ
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا
 
ﺎﺿﻋأ
 
ﺔﻋﺎط
 )
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا
 
دارﻓأو
 
دﺷرﻣﻛ
 
ﮫﻧﯾﺑ
 
ﺔﻗﻼﻌﻟا
 
تﻧﺎﻛﻓ
 ..
ﺔﯾﻠﯾﺟﻧﻹا
 
ﺔﯾرﯾﺷﺑﺗﻟا
 
تﺎﯾﻟﺎﺳرﻹاتاوﻋدﻟاو
 
ﺔﯾﻓوﺻﻟا
 
قرطﻟا
 
ﺎﮭﻣدﺧﺗﺳﺗ
 
ﺔﯾﻣﻼﺳإ
 
تا ارﻗو
 
داروأ
 
كﺎﻧھ
 
تﻧﺎﻛ
 
دﻘﻓ
 
مﮭﺧﯾﺷﺑ
 
نﯾدﯾرﻣﻟا
 
ﺔﻋﺎطوھو
 
ﺔﺣﯾﺣﺻ
 
ﺔﯾﻣﻼﺳإ
 
ﺔﯾﺑرﺗ
 
ﺎﮭﺗﯾﺑرﺗو
 
سوﻔﻧﻟا
 
بﯾذﮭﺗ
 
بﯾﻟﺎﺳأ
 
نﻣ
 
بوﻠﺳﺄﻛ
 
ﮫﺗوﻋد
 
ﻰﻓ
 
ﺎﻧﺑﻟا
 
ﺎﮭﻣدﺧﺗﺳا
 
ﺔﯾﻔﻠﺳﻟادﯾﺳﻟا
 
ﺢﺿوأو
 
نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا
 
ناوﺧﻹا
 
ةرﻛﻓ
 
فادھأ
 
ترﯾﻐﺗ
 
نﻛﻟو
.
كوﻠﺳﻟاو
 
ﺔﯾﺑرﺗﻟا
 
موﻠﻌﺑ
 
فوﺻﺗﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻣﺳﯾ
 
ﺎﻣنﻣ
 
ﻰﻓﺎﺻﻟا
 
ﮫﻧﯾﻌﻣ
 
ﻰﻟا
 
مﻼﺳﻹﺎﺑ
 
ةدوﻌﻟا
 "
ﻰﻟا
 
نوﻋدﯾ
 
مﮭﻧﻷ
 
ﺔﯾﻔﻠﺳ
 
ةوﻋد
 
ﻰھ
 ) :
لﺎﻘﻓ
 1938
مﺎﻋ
 
ﺎﻧﺑﻟا
 
نﺳﺣنﻛﻟو
 
ـ
.
جرﺎﺧﻟاو
 
لﺧادﻟا
 
ﻰﻓ
 "
مﻛﺣﻠﻟ
 "
حﻼﺻﻹﺎﺑ
 
نوﺑﻟﺎطﯾ
 
مﮭﻧﻷ
 
ﺔﯾﺳﺎﯾﺳ
 
ﺔﺋﯾھ
 
ﻰھو
 
ﮫﻟوﺳر
 
ﺔﻧﺳو
 
ﷲ
 
بﺎﺗﻛ
..
ﺎﻧﺑﻟا
 
نﺳﺣ
 
دﯾﺳﻟا
 
رﺎﺗﺧاو
 
دﺎﺷرﻹاو
 
مﯾﻠﻌﺗﻟا
 
قﯾرط
 
كﻠﺳﺗ
 
ةوﻋدﻟا
 
تأدﺑو
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا
 
فادھأ
 
ﻰﻓ
 
ﺔﺳﺎﯾﺳﻟا
 
تﻠﺧدﺗنأ
 
ﺎﻣ
 
نﺎﻋرﺳو
 
بﯾذﮭﺗﻟا
 
ﺔﺳردﻣ
 
ﺎﺷﻧأ
 
مﺛ
 
ﺎﯾاوزﻟا
 
مﺛ
 
ﺔﯾادﺑﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﺔﯾﻠﯾﻋﺎﻣﺳﻹﺎﺑ
 
ﮫﺗوﻋدﻟ
 
ﺎﻧادﯾﻣ
 
دﺟﺎﺳﻣﻟا
 
ﻻ
 
ﻰھﺎﻘﻣﻟارﯾﺎﻧﯾ
 
سﻣﺎﺧﻟا
 
رﻣﺗؤﻣﻟا
 
دﻘﻋ
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا
 
سﯾﺳﺄﺗـﻟ
 
ةرﺷﺎﻌﻟا
 
ىرﻛذﻟا
 
ﻰﻓو
 
ةرھﺎﻘﻟا
 
ﻰﻟا
 
تﻠﻘﺗﻧاو
 
ةوﻋدﻟا
 
ترﺷﺗﻧأﻊﺿو
 
مﺗو
 
رﺎﯾﺗﺧﻷاو
 
لﯾﻛﺷﺗﻟا
 
ﺔﻠﺣرﻣ
 
ﻰھو
 
ﺔﯾﻧﺎﺛﻟا
 
ﺔﻠﺣرﻣﻠﻟ
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا
 
لﺎﻘﺗﻧﺎﺑ
 
نﻼﻋإ
 
ﺔﺑﺎﺛﻣﺑ
 
هدﻘﻋ
 
نﺎﻛ
 
م
 1939
ﺎﮭﺗﺣﺿوأ
 
دﻗو
 
نﯾوﻛﺗﻟا
 
ﺔﻠﺣرﻣ
 
رﺑﺗﻌﺗ
 
تﻧﺎﻛو
 .
ﺔﯾﺳﺎﯾﺳﻟا
 
ةﺎﯾﺣﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﺎﮭﻟوﺧد
 
نﻼﻋإو
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻠﻟ
 
ﺔﯾﻣﯾظﻧﺗﻟا
 
سﺳﻷاكﺷ
 
ﻻو
 
ﺔﻌﺟارﻣ
 
ﻻو
 
ددرﺗ
 
رﯾﻏ
 
نﻣ
 (
ﺔﻋﺎطو
 
رﻣأ
 ) :
ﺎﮭﻧﺎﻛرأ
 
ﺎﮭﻧﻣو
 (362 )
ﺎﻧﺑﻟا
 
نﺳﺣ
 
ﺦﯾﺷﻟا
 
لﺋﺎﺳر
 
ﺔﻋوﻣﺟﻣﺢﺿﺗﯾ
 
كﻟذو
 
ﺔﯾروﺗﺎﺗﻛدﻟا
 
ﮫﺑﺷﯾ
 
ﺎﺋﯾﺷ
 
قﺣﻟا
 
ﻰﻓ
 
وأ
 
ﺔﻋﺎطﻟاو
 
مﺎظﻧﻟا
 
ﺔﯾﺷﺎﻔﻟا
 
نﻣ
 
ﺎﻧﺑﻟا
 
نﺳﺣ
 
دﯾﺳﻟا
 
ذﺧﺄﻓ
 (.
جرﺣ
 
ﻻوﺔﻘﺛﻟاو
 
دﺷرﻣﻠﻟ
 
ﺔﻋﺎطﻟاو
 
ﻊﻣﺳﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻌﯾﺑﻟﺎﻛ
 )
ﻰﺳﺎﺳﻷا
 
مﺎظﻧﻟﺎﺑ
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا
 
تﺎﯾﺑدأ
 
ﻰﻓ
 
ةدراوﻟا
 
نﯾﻧاوﻘﻟا
 
نﻣ ﺎﺑﻋأ
 
لﻣﺣﻟ
 
ﺔﺣﻟﺎﺻﻟا
 
رﺻﺎﻧﻌﻟا
 
صﻼﺧﺗﺳﻻ
 
ةوﻋدﻟا
 
تﻧﺎﻛو
.
وﺿﻌﻟا
 
ىأر
 
تﻔﻟﺎﺧ
 
نإو
 
تارارﻘﻟا
 
ذﯾﻔﻧﺗو
 
ةدﺎﯾﻘﻟﺎﺑﺔﻟدﺎﺑﺗﻣﻟا
 
ﺔﻘﺛﻟا
 
ردﻗ
 
ﻰﻠﻋو
 
ةدﺎﯾﻗ
 
رﯾﻐﺑ
 
ةوﻋد
 
ﻻو
 
ةوﻋدﻟا
 
نﻣ زﺟ
 
دﺋﺎﻘﻟا
 :
لوﻘﯾ
 
اذﻟ
.
ضﻌﺑ
 
ﻰﻟا
 
ﺎﮭﺿﻌﺑ
 
مﺿو
 
دﺎﮭﺟﻟاص
 
ﮫﻠﺋﺎﺳر
 " .
ﺎﮭﺗﯾﺎﻏ
 
ﻰﻟا
 
لوﺻوﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﺎﮭﺣﺎﺟﻧو
 
ﺎﮭططﺧ
 
مﺎﻛﺣإو
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا
 
مﺎظﻧ
 
ةوﻗ
 
نوﻛﺗ
 
دوﻧﺟﻟاو
 
دﺋﺎﻘﻟا
 
نﯾﺑ
"
ﺎﯾدﻧﺟ
"
نوﻛأ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﮫﻗﺎﺛﯾﻣو
 
ﷲ
 
دﮭﻌﺑ
 
كﻌﯾﺎﺑأ
 :"
دﺷرﻣﻠﻟ
 
ﺔﻌﯾﺑﻟا
 
صﻧ
-:
ﺔﯾﻧاوﺧﻷا
 
ﺔﻌﯾﺑﻟاو
 
دﮭﻌﻟا
 
ﺔﻐﯾﺻ
.364
ﻰﻓ
 
ﻻإ
 
هرﻛﻣﻟاو
 
طﺷﻧﻣﻟاو
 
رﺳﯾﻟاو
 
رﺳﻌﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﻊﯾطأو
 
ﻊﻣﺳأ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 "
نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا
 
ناوﺧﻷا
 
ﺔﻋﺎﻣﺟ
 
ﻰﻓ
 
ﺎﺻﻠﺧﻣﺎﻣ
 
لﯾﺑﺳ
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻣدو
 
ﻰﻟﺎﻣو
 
ىدﮭﺟ
 
لذﺑأ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋو
 
ﮫﻠھأ
 
رﻣﻷا
 
عزﺎﻧأ
 
ﻻإ
 
ﻰﻠﻋو
 
ّﻰﻠﻋ
 
هرﺛأ
 
ﻰﻠﻋو
 
ﷲ
 
ﺔﯾﺻﻌﻣﺎﻧﺗوﻋد
 
رﺻﻧأ
 
مﮭﻠﻟا
 .
ﮫﺳﻔﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ثﻛﻧﯾ
 
ﺎﻣﻧﺈﻓ
 
ثﻛﻧ
 
نﻣﻓ
 ..
لﯾﻛو
 
لوﻗأ
 
ﺎﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﷲو
 ..
ﻼﯾﺑﺳ
 
كﻟذ
 
ﻰﻟا
 
تﻌطﺗﺳادﮭﻌﻟا
 
اوددﺟ
 ..
رﯾﺳﻷا
 
ﻰﺻﻗﻷا
 
رﯾرﺣﺗو
 
مﯾظﻌﻟا
 
كﻧﯾد
 
ةرﺻﻧﻟ
 
ﺎﻧﻧﯾﻋأ
 
رﻗأو
 
ﺎﻧﺗﻛوﺷ
 
وﻗو
 
ﺎﻧﺗدﺎﻗ
 
ددﺳو
 
ﺎﻧﺗوﺧأ
 
كرﺎﺑوهﺎﻘﻟأ
 
ىذﻟا
 
ﮫﺑﺎطﺧ
 
ﻰﻓ
 
كﻟذو
 
ةوﻘﻟا
 
لﺎﻣﻌﺗﺳا
 
ﻰﻓ
 
ﮫﺗﯾﻧ
 1938
مﺎﻋ
 
ﻰﻓ
 
ﺎﻧﺑﻟا
 
ىدﺑأ
 
دﻘﻠﻓ
.
دﻣﺣﻟا
 
و
 
رﺑﻛأ
 
ﷲو
 ..
مزﻌﻟاوناوﺧﻹا
 
رﺷﻌﻣ
 
مﻛﻧﻣ
 
ﮫﯾﻓ
 
نوﻛﯾ
 
ىذﻟا
 
تﻗوﻟا
 
ﻰﻔـ
:
لوﻘﯾ
 
ذإ
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا
 
سﯾﺳﺄﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ماوﻋأ
 10
رورﻣ
 
ﺔﺑﺳﺎﻧﻣﺑبﯾردﺗﻟﺎﺑ
 
ﺎﻣﯾﺳﺟو
 
ﺔﻓﺎﻘﺛﻟاو
 
مﻠﻌﻟﺎﺑ
 
ﺎﯾرﻛﻓو
 
ةدﯾﻘﻌﻟاو
 
نﺎﻣﯾﻹﺎﺑ
 
ﺎﯾﺣور
 
ﺎﮭﺳﻔﻧ
 
لﻛ
 
تزﮭﺟ
 
دﻗ
 
ﺔﺑﯾﺗﻛ
 300
نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا رﺎﺑﺟ
 
دﯾﻧﻋ
 
لﻛ
 
مﻛﺑ
 
وزﻏأو
 
ﺎﻣﺳﻟا
 
نﺎﻧﻋ
 
مﺣﺗﻗأو
 
رﺎﺣﺑﻟا
 
ﺞﺟﻟ
 
مﻛﺑ
 
ضوﺧأ
 
نأ
 
ﻰﻧوﺑﻟﺎط
 
تﻗوﻟا
 
اذھ
 
ﻰﻓ
 
ﺔﺿﺎﯾرﻟاو 
.
ﻰﻓوﺻﻟا
 
دﮭﻌﻟاو
 
ﺔﻌﯾﺎﺑﻣﻟا
 
نﻋ
 
فﻠﺗﺧﺗ
 
دﺷرﻣﻠﻟ
 
ﺔﯾﺳﺎﯾﺳﻟا
 
ﺔﯾرﻛﺳﻌﻟا
 
ﺔﯾدﺎﮭﺟﻟا
 
ﺔﻌﯾﺑﻟا
 
هذﮭﻓ
 .
ﷲ
 
ﺎﺷ
 
نإ
 
لﻋﺎﻓ
 
ﻰﻧﺈﻓﺎﯾرﻛﺳﻋ
 
ادﺋﺎﻗ
 
وأ
 "
مﺎﻣإ
 "
وا
 "
مﻛﺎﺣ
 
وا
 "
ﻰﻟوﻟ
 "
ﻻإ
 
ﺔﻌﯾﺑﻟا
 
هذھ
 
زوﺟﺗ
 
ﻻ
 
اذﻟ
 
لﺻﻷا
 
ﻰﻓ
 
ﺎﯾرھوﺟ
 
ﺎﻓﻼﺗﺧاطﺷﻧﻣﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﺔﻋﺎطﻟاو
 
ﻊﻣﺳﻟا
 
نﻣ
 
تادﯾﻛﺄﺗﻟا
 
هذﮭﺑ
 
رﺧآ
 
ﺎﻣﻠﺳﻣ
 
مﻠﺳﻣ
 
ﻊﯾﺎﺑﯾ
 
نأ
 
زوﺟﯾ
 
ﻼﻓ
 
نوﻣﻠﺳﻣﻟا
 
هﺎﺿﺗرا
"
روﮭﻣﺟ
 
دﻘﻌﻧأ
 
ىذﻟا
 
دﻘﻌﻟاو
 
لﺣﻟا
 
لھأ
 
رﯾﻏ
 
مھو
 
نﯾﻣﻠﺳﻣﻟا
 
ضﻌﺑ
 
نﻣ
 
ارﺳ
 
تذﺧأ
 
ﺔﻌﯾﺑ
 
كﻟذﻛو
 .
هرﯾﻏو
 
هرﻛﻣﻟاونﻣﻣ
 
ﺔﺑوﻠطﻣﻟا
 
طورﺷﻟا
 
فﻟﺎﺧﺗ
 "
دﺷرﻣﻠﻟ
 
ﺔﯾﻧاوﺧﻷا
 
ﺔﻌﯾﺑﻟا
 
ﺎﺿﯾاو
.
ةدﺎﯾﻘﻟاو
 
ةدﺎﯾرﻟا
 
ﻰﻓ
 
مھرﺎﯾﺗﺧا
 
ﻰﻠﻋ
 
سﺎﻧﻟاةردﻘﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﻊﻣﺗﺟﺗ
 
ﮫﻧﻣ
 
ﺔﺑوﻠطﻣﻟا
 
طورﺷﻟاو
 
مﺎﻛﺣﻷا
 
ﺔﻣﺎﻗإ
 
ﻰﻓ
 
سﺎﻧﻟا
 
مؤﯾ
 
ىذﻟا
 
وھ
:
مﺎﻣﻹﺎﻓ
 )
ﻻﺎﻣﺟﺈﺑ
 
ﺔﻣﺎﻣﻹا
 
ﻰﻟوﺗﯾمﯾﻛﺣﻟا
 
بھذﯾو
 
ﺔﯾﻋرﻟا
 
نﻣ
 
ﺎھرﯾﻏ
 
نود
 
مﺎﻣﻹا
 
ﺢﺷرﺗ
 
كﻠﻣﺗ
 
ﺔﺻﺎﺧ
 
ﺔﺋﯾھ
 
ﻰﻣﻼﺳﻹا
 
نﯾدﻟا
 
ﻰﻓ
 
سﯾﻟو
 
ﺎﮭﺗﻣﺎﻗإ
 
ﻰﻠﻋ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->