Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid Management de Riscuri Majore

Ghid Management de Riscuri Majore

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by danivaida
ghid riscuri
ghid riscuri

More info:

Published by: danivaida on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

 
AAUUTTOOIITTAATTEEAA NNAA
ŢŢ
IIOONNAALL
ĂĂ
 PPEENNTTUU CCEECCEETTAAEE 
ŞŞ
TTIIIINN
ŢŢ
IIFFIICC
ĂĂ
 PPrrooiieecctt PPNN IIII 9911--004488//22000077 “TTPPIISS _  _ rriisscc
 
GGHHIIDD PPEENNTTUU MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL R IISSCCUUIILLOO MMAAJJOOEE ÎÎNN DDIIVVEESSEE AACCTTIIVVIITT
ĂĂŢŢ
II SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCEE 
 
 
Cuvânt înainte
Consor
ţ
iul format din: - Oskar von Miller-Institut de Conceptie, Cercetare si Proiectare pentru Echipamente Termoenergetice, SC OVM ICCPET SA, Bucure
ş
ti - Institutul Na
ţ
ional de Cercetare–Dezvoltare pt. Protec
ţ
ia Muncii ‘Alexandru Darabont’, INCDPM, Bucure
ş
ti - Institutul de Virusologie 'Stefan S. Nicolau', INV Bucure
ş
ti - Institutul Na
ţ
ional de Cercetare–Dezvoltare pt. Tehnologii Criogenice
ş
i Izotopice, INC-DTCI ICSI Rm. Vâlcea - Institutul National al IMM-urilor, INIMM Bucure
ş
ti a derulat în perioada 2007-2010 proiectul PN _II _91-048 “Cercet
ă
ri privind dezvoltarea unei structuri (cognitive) complexe vizând definirea unor referen
ţ
iale de riscuri majore în diverse activit
ăţ
i socio-economice”, finan
ţ
at de c
ă
tre Autoritatea Na
ţ
ional
ă
 pentru Cercetare
Ş
tiin
ţ
ific
ă
 prin UEFISCDI (Unitatea Executiv
ă
 pentru Finan
ţ
area Înv
ăţă
mântului Superior, Cercet
ă
rii, Dezvolt
ă
rii
ş
i Inov
ă
rii). În etapa final
ă
 a proiectului a fost elaborat prezentul ghid, având drept scop definirea unui set de reguli generale pentru managementul riscurilor majore, cu precizarea c
ă
 pentru unit
ăţ
ile care intr
ă
 sub inciden
ţ
a directivei Seveso II se adopt
ă
 metoda cantitativ
ă
 de analiz
ă
 
ş
i evaluare a riscului. Ghidul este un suport tehnic pentru persoanele implicate în managementul riscurilor majore
ş
i un material de orientare
ş
i informare pentru alte persoane
ş
i organiza
ţ
ii direct interesate de func
ţ
ionarea obiectivului analizat.
 
GGhhiidd ppeennttuu mmaannaaggeemmeennttuull r iissccuuiilloo mmaa j jooee ddiinn ddiivveessee aaccttiivviitt
ăăţţ
ii ssoocciioo--eeccoonnoommiiccee 
Bucuresti 2010 Pag. (1/80)
1. INTRODUCERE.............................................................................................................................2 2. DEFINI
Ţ
II.......................................................................................................................................3 3. ASPECTE GENERALE..................................................................................................................5 4. MANAGEMENTUL RISCURILOR MAJORE - NO
Ţ
IUNI GENERALE...................................8 4.1. Managementul riscurilor majore pentru activitatii economice care intr 
ă
 sub incidenta directivei Seveso II.............................................................................................................................................10 4.1.1. Analiza cantitativ
ă
 a riscurilor.........................................................................................11
4.1.1.1. Preg 
ă
tiri pentru analiza de riscurilor 
.......................................................................11
4.1.1.2. Definirea sistemului analizat 
....................................................................................12
4.1.1.3. Identificarea tipurilor semnificative de evenimente de ini
 ţ 
iere accidente
................13
4.1.1.4. Stabilirea criteriului de risc
......................................................................................13
4.1.1.5. Stabilirea scenariilor de accidente
...........................................................................15
4.1.1.6. Estimarea riscului
.....................................................................................................15 4.1.2. Evaluarea riscului.............................................................................................................18
4.1.2.1. Acceptabilitatea riscului
...........................................................................................18
4.1.2.2. Strategii de reducere a riscului
.................................................................................19 4.1.3. Instrumente de lucru........................................................................................................19 4.2. Managementul riscurilor majore pentru activitatii economice care nu intr 
ă
 sub incidenta directivei Seveso II.........................................................................................................................38 4.2.1. Ce ofer 
ă
 un sistem de management al riscurilor majore?................................................38 4.2.2. Obiectivele unui sistem de management al riscurilor majore..........................................39 4.2.3. Elemente principale ale unui sistem de management a riscurilor majore........................42
4.2.3.1. Deficien
 ţ 
e în sistemele existente
...............................................................................42
4.2.3.2. Ce trebuie f 
ă
cut pentru corectarea deficien
 ţ 
elor?
....................................................43
4.2.3.3. Actorii implica
 ţ 
i în implementarea
 ş
i func
 ţ 
ionarea unui sistem de management ale riscurilor majore
....................................................................................................................45
4.2.3.4. Condi
 ţ 
ii legate de dezvoltarea
 ş
i implementarea unui sistem de management al riscurilor majore
....................................................................................................................47
4.2.3.5. Activit 
ăţ 
i legate de dezvoltarea, implementarea
 ş
i mentinerea unui sistem de management al riscurilor majore
..........................................................................................49
4.2.3.6. Analiza preliminar 
ă
 a situa
 ţ 
iei existente
..................................................................49
4.2.3.7. Evaluarea riscurilor majore
.....................................................................................50
4.2.3.8.Proiectarea sistemului de management 
.....................................................................52
4.2.3.9. Proiectarea nucleului sistemului de management 
....................................................55
4.2.3.10. Proiectarea punctelor nodale
.................................................................................55
4.2.3.11. Proiectarea terminalelor individuale
......................................................................56
4.2.3.12. Proiectarea terminalelor individuale
......................................................................57
4.2.3.13. Proiectarea structurilor dinamice
..........................................................................59
4.2.3.14. Implementare, testare
 ş
i implementarea definitiv
ă
.................................................61 4.2.4. Elemente principale ale evalu
ă
rii riscurilor biologice.....................................................63
4.2.4.1. Evaluarea, managementul
 ş
i comunicarea riscurilor 
...............................................67
4.2.4.2. Managementul riscurilor biologice
...........................................................................70
4.2.4.3. Evaluarea cantitativ
ă
 a riscurilor biologice
..............................................................70
4.2.4.4. Abordarea pe niveluri a evalu
ă
rii cantitative a riscurilor biologice
.........................72
4.2.4.5. Managementul riscurilor corelate cu evaluarea riscurilor 
.......................................73
4.2.4.6.Programe de monitorizare
..........................................................................................77
 BIBLIOGRAFIE 
.............................................................................................................................79

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->