Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oktay Usta-Dan Kekler, Pastalar, Kurabiyeler

Oktay Usta-Dan Kekler, Pastalar, Kurabiyeler

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Burda Indir

More info:

Published by: Burda Indir on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

 
C ik o la ta h C h e e s e K e k
- 3 ad et y u m u rta -1 s u b ad aijl es m er 
 ~eker 
-1 s u b ar d aijl
 SIVI
 y aij-1 s u b ard aijl s iit - 2
 ~orbaka~li jl
k ak ao -1 p ak et k ab artm a to zu - 2,5 s u b ard ai jl u n K rem as l
 i~in
- 3 s u b ard aijl s iit - 1 s u b ad aijl to z
 ~eker - 3 ~orbaka~li jl
tep elem e u n -1 p ak et lab n e R .e¥.o l-1 p ak et v an ily a
O z ~ r i
i~in
- 50 g r. b itter 
 ~ikoiata -
 h in d is tan c ev izi A lt tab an
 i~in
- 1 p ak et p o tib o r b is k iiv i - 100 g r . teey aijl K rem as l
 i~in
- 1 p ak et lab n e p ey n iri - 3
 ~orbaka~lijl
s u s u z y erin d en y o iju rt - 1 s u b ard aijl to z
 ~eke
- 2 ad et y u m u rta - 4
 ~orbaka~lijl
u n - 1 p ak et v an ily a
O zen~in
- 200 g r.
 ~ikolata
:l;S U
 b ad aijl k r em a
YAPILI$I
I\n~tlma kablna yumurtayl klrlp, es- mer ~ekei ilave edip mikser in en yuk- sek devrinde 4-5 dk. ~Irplyoruz. SIVI yagl, suto, kakaoyu ekleyip kan~tlnyo-ruz. Sonr a kabartma tozunu, unu ilave edip, tahin klvamlnda bir kek ham or - taya ~Ikanyoruz. Yaglanml~ unlanml~ kek kallblna dokuyoruz. Onceden ISI- - tllml~
 170
 deecelik flnnda
 35-45
 dk.pi~iiyor uz.
Krem am n
 hazlrlam~l:
 Bir tencereye suto, unu, toz ~ekei, vanilyayl koyup, ~Ir pma teliyle kan~tlr aak kemaml- Zl pi~ir iyoruz. Kaynadlktan sonra 2 dk. daha klslk ate~te pi~iiyor uz. Ocaktan aldlktan sonra uzerine labne peyniri ilave edip, ar a sla kan~tlnp, sogumaya blraklyoruz. Flnnda pi~irmi~ oldugumuz keki sogutuyoruz. Sogumu~ olan kekin Ost bolumunden ince bir  kapak kesip kenaa koyuyor uz. Kekin i~ini elimizle ya da ka~lkla oyup ~Ikartlyoruz. Sogu~u~l~ln kr emamlzl i~ini bo~alttlglmlz kekin i~erisine dolduuyoruz. Sonra kekin i~ini ualaYlp, kremanln uzeine doldur up hafif~e ustone bastlrlyouz. Ardlndan kesip kenara koydugumuz kekin ust bo- lumunu yerle~tiip uzer ini str e~ ilmle kapatlyoruz. Bir gece dolapta beklettik- ten sonra, geni~ ve yuvar lak bir tabaga ters ~evirip kallblndan ~Ikatlyoruz. Benmari usuluyle erittigimiz ~ikolataYI uzer ine desenler yapaak ka~lkla doku- yoruz. Ostone hindistancevizi serpiyoruz.
.
 -
YAPILI$I
1~$~UVileri robotta par~~laYlp bir kaba 'allyoruz. Ozerine erimi~ tereyaglnl dokup kal~t1nyoruz. Pasta ~emberinin altlf)a yagll kaglt sanp flnn tepsinin i~ine allyo- ruz. Biskuvili kan~lml pasta ~emberinekoyup, yaYlp, elimizle bastlnyoruz.
Kem anm
 hazllam~l:
 Kan~tlrma kablnayumur tayl klnp ~ekeri dokuyouz. Unu, labne peyniini, yogudu, vanilyayl katlp, ~Ir plp, kan~tlnyoruz. Biskuvili kan~lmln uzerine dokup,
 170
 deecelik lrlnda
 15-
20 dk. pi~iriyouz. Flnndan ~Ikan kekimi- zLsogumaya blr aklyouz.
.-<<;ikolatasosunun
 hazlrlam~l:
 KremaYI
l
 ku~uk bir tavada kaynatlyoruz. Kayna-
 - . 1 1
maya ba~laYlnca ocaktan allp, uzeine hemen ~ikolatalan dokup, kan~tlnyo- ruz. IIlmasl i~in 5 dk. bekletiyoruz. Bu .k.ar I~lml~emberin i~indeki pi~mi~ olan kekin uzerine dokuyouz. Sogumasl
 i~i
~~.gece buzdolablnCla bekletiyoruz. Servis yapmadan once, tabandaki yagll kagldl allyoruz ve sevis tabaglnln i~ine koyuyoruz.ince ve sivri u~lu bl~akla, kekin ~Ikmasl i~in, ~emberimizin kenarla- nndan bl~akla ~evir iyoruz. Keki dikkatlice ~emberden ~Ikart\yoruz. istediginiz ki~i saYlslna gore dilimleyip, servis yaplyoruz. -
No t:
 Kekin uzeindeki ~izgileri yapmak i~in, ka~lkla kremadan dokup kurdanla ~ekiller veriyoruz.
 
T a liC ln h Z e n c e filli
 K e k
- 4 ad et y u m u rta -1 s u b ard ag ,l es m er to z
 ~eker  -
 2,5-3
 s u b ard ag l u n-1,5 s u b ard ag l
 ~ekilmi~
 c ev iz -1 s u b ard ag l s iit -1 s u b ard ag l
 SIVI
 v ag-1
 ~orba ka~lgl
 k ak ao -1 p ak et k ab artm a to zu -1 tath
 ka~lgltar~m
-1 tath
 ka~lgl
 to z zen c efil
VAPllI$1
Karl~tlrma kabma yumurtayl klrlp, esmer toz ~ekei dokOp, mikserle 5 dk. ka[l~t1rarak kopOr toyoruz. SIVI yagl, sOto, kakaoyu ekleyip, mikseri en dO~Ok devide <;all~tlrarak karl~tlrlyoruz. Ayrl bir kapta unu, cevizi, tar<;ml, toz zen- cefili, kabar tma tozunu karl~tlrdlktan sonra, kopOrttOgOmOz karl~lmm Ozeine dokOp, vine dO~Okdevirde mikseri <;all~tllp kar l~tlr lyoruz. Orta boy kek kallbl- na margarin sOOp, i<;ine cevizi bolca dokOp i<;inde <;evirdikten sona, kallblmlz cevizle kaplanml~ oluyor. Kek haclmlzl Ozerine dokOp, onceden ISltllml~
 170
derecelik lrlna koyup
 45-50
 dk. pi~iriyoruz.
 35.
 dk. sonra flrlnl
 160
 dereceyedO~OrOyoruz. Kekimiz pi~ip, ilk slcakllgl <;Iktlktan sonra ters <;evirip kallbmdan <;lkartIYor uz. Ozerine benmai usulOyle eritilmi~ <;ikolata sosu dokOp, dilim dilim kesip, Illk olaak ser vis yaplyoruz. isterseniz sade olaak da blrakabilirsiniz.
L im o n lu
 Y o~ulitlu
 C h e e se
 K e k
"
B u k ek ik i
 a~amahpi~er.
100 g r. eti
 bur~ak
 b is k iiv i 50 g r. terey ag lPey n irli h arc i
 i~in
2 pake~
lab n e p ey n ir 1,5 s u b ard ag l to z
 ~eker 
 1 ad et y u m u rtaYo g u rtlu k rem as l
 i~in
1
 ~orba
 k as es i s iizm e y o g u rt 1 s u b ard ag l to z
 ~eker 
 S O
 g r. u n1 ad et
 yumur~a
 1 ad et lim o n k ab u g u ren d es i, O zerin in lim o n s o s u1 ad et lim o n 2
 ~orba ka~lgl
 to z
 ~eke
 -1
 ~ay
 b ard ag l s u 1 tath
 ka~lgl ni~asta
\
VAPllI$1
BiskOvileri robottan ge<;irip, Ozerine bir tavada eritilmi~ tereyagml koyup ka-rI~tlrlyoruz. Pasta <;emberini lrln tepsisine yerle~tiriyoruz. Ozerine hamladl-glmlz kal~lml dokOp, elimizle yaylp, haifce Ozerine bastlrlp slkl~t1r1yoruz ve ham hale getir iyouz.
Peynirli harem
 hazlrlanl~l: (:ukur bir kabm i<;ine toz ~ekei dokOp, Ozer ine yumutayl kl- rip, mikserin en yOksek devinde 2 dk. karl~- tlrdlktan sonra, labne peynirini koyup hepsi- ni tekrar karl~tlrlyoruz. Sona elde ettigimiz kremayl <;emberin i<;indeki biskOvinin Ozeri- ne dokOp,
 170
 derecelik llnda
 10
 dk. kada pi~iiyor uz.
Yogurtlu krem anm
 haZllanl~l: Bir kaba sOzme yogurdu, toz ~ekeri, unu, yumurtayl ve limon kabugu rendesini koyup karl~tlrlyoruz. Flrlnda pi~mi~ olan harcm Ozerine bu yogurtlu kal~lml dokOp tekrar flrlnda 10 dk. kadar pi~iriyouz. Flr lndan <;Iktlktan sona bir gece buzdo- labmda bekletip, <;emberi <;Ikartlp, soguk olaak servis yaplyoruz.
Lim on sosunun
 haZlr lanl~l: Limonun kabugunu rendenin ince yeriyle rende- liyoruz. Suyunu slklyoruz, toz ~ekei, suyu ve ni~astaYI dokOp, <;Irpma teliyle karl~tlrdlktan sonra, ocak Ozerinde bir ta~lm kaynatlyouz. Soguduktan sonra cheese kekimizin Ozerine sosumuzu dokOp, servis yaplyoruz.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->