Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

1.1 C¸c nguån n¨ng l−îng cã thÓ s¶n xuÊt ®IÖn n¨ng
1.2.1.1. Chu tr×nh Carno h¬i n−íc
1.2.1.2. S¬ ®å thiÕt bÞ vµ ®å thÞ chu tr×nh nhµ m¸y ®iÖn
1.2.1.3. HiÖu suÊt nhiÖt lý t−ëng cña chu tr×nh Renkin
1.2.2. Nhµ m¸y ®iÖn dïng chu tr×nh hçn hîp Tuèc bin khÝ - h¬i
1.3.1. Phô t¶i ®iÖn
1.3.2. Phô t¶i nhiÖt
2.1. Vai trß cña lß h¬i trong c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt ®iÖn
2.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i trong nhµ m¸y ®iÖn
2.3. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña Lß h¬i
3.1.1.1. Nhiªn liÖu h÷u c¬:
3.1.1.2. Nhiªn liÖu v« c¬:
3.1.2.1. Thµnh phÇn cña nhiªn liÖu
3.1.2.2. §Æc tÝnh c«ng nghÖ cña nhiªn liÖu
3.2.1. Kh¸i niÖm
3.2.2.1. Ch¸y nhiªn liÖu r¾n
3.2.2.2. Ch¸y nhiªn liÖu khÝ:
3.2.3. X¸c ®Þnh thÓ tÝch kh«ng khÝ cÊp cho qu¸ tr×nh ch¸y
3.2.4. ThÓ tÝch s¶n phÈm ch¸y sinh ra khi ch¸y nhiªn liÖu
3.3.1. Ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt tæng qu¸t cña lß
3.3.2.1. Ph−¬ng ph¸p c©n b»ng thuËn:
3.3.2.2. Ph−¬ng ph¸p c©n b¨ng nghÞch:
3.4.1. Tæn thÊt nhiÖt do khãi th¶i mang ra ngoµi lß h¬i q2 (%)
3.4.2. Tæn thÊt nhiÖt do ch¸y kh«ng hoµn toµn vÒ hãa häc q3 (%)
3.4.3. Tæn thÊt nhiÖt do ch¸y kh«ng hoµn toµn vÒ mÆt c¬ häc q4 (%)
3.4.4. Tæn thÊt nhiÖt do táa nhiÖt ra m«i tr−êng xung quanh q5 (%)
3.4.5. Tæn thÊt nhiÖt do xØ mang ra ngoµi lß h¬i q6 (%)
4.1.1. Khung lß
4.1.2. T−êng lß
4.2.1. Dµn èng buång löa
4.2.2. Côm pheston
4.2.3. Bao h¬i
4.3.1. Vai trß cña bé qu¸ nhiÖt
4.3.2. CÊu t¹o bé qu¸ nhiÖt
4.3.3.1. Bè trÝ theo kiÓu thuËn chiÒu:
4.3.3.2. Bè trÝ theo kiÓu ng−îc chiÒu:
4.3.3.3. Bè trÝ theo kiÓu hçn hîp:
4.3.4.1. TÇm quan träng cña viÖc b¶o ®¶m æn ®Þnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt
4.3.4.2. C¸c nguyªn nh©n lµm thay ®æi nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt
4.3.4.3. C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt
4.4.1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i bé h©m n−íc
4.4.2. Bé h©m n−íc èng thÐp tr¬n:
4.4.3. Bé h©m n−íc èng thÐp cã c¸nh:
4.4.4. Bé h©m n−íc b»ng gang:
4.4.5. C¸ch nèi bé h©m n−íc
4.5.1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i
4.5.2. Bé sÊy kh«ng khÝ kiÓu thu nhiÖt
4.5.3. Bé sÊy kh«ng khÝ kiÓu håi nhiÖt:
4.5.4. Bè trÝ bé h©m n−íc vµ bé sÊy kh«ng khÝ
4.6.1.1. Van khãa
4.6.1.2. Van ®iÒu chØnh
4.6.1.3 Van b¶o vÖ
4.6.2. ¸p kÕ
4.6.3.1. NhiÖm vô èng thñy
4.6.3.2. C¸c lo¹i èng thñy
4.6.4.1. B¬m n−íc cÊp
4.6.4.2. Qu¹t giã- qu¹t khãi
4.6.5.1. HÖ thèng dÇu ®èt:
4.6.5.2. HÖ thèng chuÈn bÞ bét than
4.6.6. HÖ thèng th¶i tro xØ
5.1.1. Môc ®Ých cña viÖc xö lÝ n−íc
5.1.2. ChÊt l−îng n−íc cÊp cho lß
5.2.1.1. Xö lý c¬ häc
5.2.1.2. Xö lý ®é cøng
5.2.2.1. Lµm mÒm n−íc b»ng nhiÖt
5.2.2.2. Chèng ®ãng c¸u cho lß
5.3.1. Yªu cÇu chÊt l−îng h¬i
5.3.2. Nguyªn nh©n lµm bÈn h¬i b¶o hßa
5.3.3.1. ThiÕt bÞ röa h¬i:
5.3.3.2. C¸c thiÕt bÞ ph©n li c¸c giät Èm ra khái h¬i
6.1. KH¸I NIÖM VÒ TuèC BIN h¬i
6.2.1.1. TÇng xung lùc
6.2.1.2. TÇng ph¶n lùc
6.2.2. §é ph¶n lùc cña tÇng tuèc bin
6.2.3.1. BiÕn ®æi n¨ng l−îng cña dßng h¬i trong r·nh c¸nh èng phun
6.2.3.2. BiÕn ®æi n¨ng l−îng dßng h¬i trong r·nh c¸nh ®éng - Tam gi¸c tèc ®é
6.2.4.1. Tæn thÊt do ma s¸t, do xo¸y khi dßng ch¶y ngang qua d·y c¸nh
6.2.4.2. TÝnh to¸n tæn thÊt n¨ng l−îng khi dßng ch¶y ngang qua d·y c¸nh
6.2.6. Tæn thÊt n¨ng l−îng trªn c¸nh ®éng
6.3.1. X¸c ®Þnh lùc t¸c dông cña dßng h¬i lªn d·y c¸nh
6.3.2.1. Tæn thÊt tèc ®é ra
6.3.2.2. HiÖu suÊt trªn c¸nh ®éng cña tÇng tuèc bin
7.1.1. Kh¸i niÖm
7.1.2.1. Tuèc bin xung lùc nhiÒu tÇng
7.1.2.2. Tuèc bin ph¶n lùc nhiÒu tÇng
7.1.3.1. ¦u ®iÓm:
7.1.3.2. Nh−îc ®iÓm:
7.1.4. HÖ sè hoµn nhiÖt cña tuèc bin nhiÒu tÇng
7.1.5. ¶nh h−ëng cña ®é Èm ®Õn sù lµm viÖc cña tuèc bin
7.1.6. Sù rß rØ h¬i
7.2. C¢N B»NG LùC DäC TRôC TRONG tuèc BIN NHIÒU TÇNG
7.3.1. Tuèc bin ng−ng h¬i thuÇn tóy
7.3.2. Tuèc bin ®èi ¸p
7.3.3.1. Tuèc bin ng−ng h¬i cã mét cöa trÝch ®iÒu chØnh
7.3.3.2. Tuèc bin ng−ng h¬i cã hai cöa trÝch ®iÒu chØnh
7.4. Tuèc bin ®èi ¸p cã mét cöa trÝch ®iÒu chØnh
8.1.1. Th©n tuèc bin
8.1.2. R«to tuèc bin
8.1.3. Bé chÌn tuèc bin
8.2.1. B×nh ng−ng
8.2.2. £ject¬
8.3.1. Kh¸i niÖm vÒ ®iÒu chØnh tuèc bin h¬i
8.3.2.1. Ph©n phèi h¬i b»ng tiÕt l−u
8.3.2.2. Ph©n phèi h¬i b»ng èng phun
8.3.2.3. Ph©n phèi h¬i ®i t¾t
8.4.1. S¬ ®å ®iÒu chØnh trùc tiÕp
8.4.2. S¬ ®å ®iÒu chØnh gi¸n tiÕp
8.5. HÖ TH«NG DÇU tuèc BIN H¬I
9.1.1. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt bÞ tuèc bin khÝ
9.1.2. Ph©n lo¹i c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ
9.1.3.1. Chu tr×nh hë kh«ng dïng bé trao ®æi nhiÖt
9.1.3.2. Chu tr×nh hë cã trao ®æi nhiÖt
9.1.3.3.Chu tr×nh kÝn
9.2.1.1. M¸y nÐn ly t©m
9.2.1.2. M¸y nÐn däc trôc
9.2.2. Buång ®èt
9.2.3.1. Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ®èi víi tuèc bin
9.2.3.2. Nh÷ng phÇn tö chÝnh vµ ph©n lo¹i tuèc bin khÝ
10.1. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ng−ng h¬i
10.2.1. S¬ ®å s¶n xuÊt phèi hîp ®iÖn n¨ng vµ nhiÖt n¨ng
10.2.2. HiÖu qu¶ cña viÖc s¶n xuÊt phèi hîp ®iÖn n¨ng vµ nhiÖt n¨ng
10.3.1.1. Gi¶m nhiÖt ®é trung b×nh cña qu¸ tr×nh nh¶ nhiÖt T2tb
10.3.1.2. N©ng cao nhiÖt ®é trung b×nh cña qu¸ tr×nh cÊp nhiÖt T1tb
10.3.2. Chu tr×nh trÝch h¬i gia nhiÖt n−íc cÊp
10.3.3. Qu¸ nhiÖt trung gian h¬i
10.3.4.1. Më réng nhµ m¸y ®iÖn b»ng ph−¬ng ph¸p ®Æt chång
10.3.4.2. Më réng nhµ m¸y ®iÖn b»ng ph−¬ng ph¸p ®Æt kÒ
10.4. Khö khÝ trong nhµ m¸y ®iÖn
10.5.1. Tæn thÊt trong
10.5.2. Tæn thÊt ngoµi
11.1.1. s¬ ®å nhiÖt nguyªn lý
11.1.2. S¬ ®å nhiÖt chi tiÕt
11.2.1. Nh÷ng yªu cÇu khi bè trÝ ng«i nhµ chÝnh
11.2.2. Bè trÝ gian phÔu than
11.2.3.1. Ph−¬ng ¸n ®Æt ngang
11.2.3.2. Ph−¬ng ¸n ®Æt däc
11.2.4. Bè trÝ gian lß h¬i
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Ky Thuat Nhiet - Dien

Giao Trinh Ky Thuat Nhiet - Dien

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by dautroc13
dien
dien

More info:

Published by: dautroc13 on Nov 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->