Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sopanam E Magazine Vol 3 Issue 8

Sopanam E Magazine Vol 3 Issue 8

Ratings: (0)|Views: 251|Likes:
Published by vbkuwait
Sopanam E Magazine from Seva Darshan Kuwait
Sopanam E Magazine from Seva Darshan Kuwait

More info:

Published by: vbkuwait on Nov 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2015

pdf

text

original

 
Sopanam - November 20131
 
tkm]m\w tkm]m\w 
 A Family-Magazine from SEVA DARSHAN KUWAIT 
For more information contact : Seva Darshan, Kuwait - INDEMB/KWT/ASSN/150Sevadarshan@gmail.com
Sopanam E-Magazine - (For members circulation only)
Volume 3 Issue 7 15th November, 2013
5114 ImÀ¯nI
 
Sopanam - November 20132
Spiritualism
 
 Amritha Vachanam
Subashitam
RØÎÞ¼¢ ¼àÕØáx ²øá ¯µµÎÞÃí. Öøàø¸¿È ¼àÕÕßµÞØJßæaåØVçÕîÞJÎøâÉÎÞÃí. ¥ÄßÈÞW ²øá ¼àÕØáx ØÎÞ¼¢ Øã×í¿ßAÃæÎCßW ¥Äí, ¥ÄßÈáÄæK ¥ÈáøâÉÎÞÏß çÕâ. È·øØ¢ÕßÇÞÈJßæa ¦ÇáÈßµ ÕßÆ·íiV ¥ÄßKÈáøâÉÎÞÏß È·øÈßVNÞâ æºÏîÞÈÞÃí §×í¿æM¿áKÄí. ØÎÞ¼ ¼àÕßÄJßæa øºÈ ¼àÕØáx ÎÞÈÕÈí ¥ÈáøâÉÎÞÏß æºÏñÞW ¥ÄᢠdɵãÄßAÈáµâÜÎÞµáæÎKÄßÈÞW µâ¿áÄW dÉçÏ޼ȵøÎÞµá¢. ÎÈá×cæa ¥ÕÏÕBZ ²øáçÉÞæÜÏÜï, ®KÞW ÉøØíÉøÞÈáµâÜB{ÞÃí. ¥Õ ÄÞLÞB{áæ¿åØíÅÞÈB{ßW ¥ÄÞÄßæa ÖøßÏÞÏ µVJÕcBZ ÈßVÕîÙßAáKá. ØÎÞÈ·áÃB{ᢠØÎÞÈÎÞÏ ¥L£µøÃB{á UÕV ²øáÎߺîá ÕKí ÕßµØßAáKÄßÈí ¯Äá ÎÞVPÎÞçÃÞåØÎÞ¼JßÈá µâ¿áÄW ©ÉçÏÞ·µøÎÞµáKÄí, ¥ÄáÕÝß È¿KÞÜÞÃí ØÎÞ¼øºÈ µâ¿áÄW ©ùMáUÄÞÕáµ. ¥çÄÞæ¿ÞM¢ ØOâVH ØÎÞ¼JßçaÏᢠ¦ÕÖcBZ ÉâVHÎÞAáKÄßÈáU ¥VÙÄ Øã×í¿ßºîí ¥ÕÏáæ¿ ÉøØíÉø ÌtBæ{ ÖøßAᢠÈßÜÈßVJáK ²øá ØÎâÙ¢ ¦ÕÖcÎÞÃí. ÖøàøJßæÜ ¥ÕÏÕBæ{çMÞæÜ, ØÎÞ¼ÎÞµáK ¼àÕØáx ¯µµJßæa ¥¢·Bæ{, ¦ÕÖcBZ ÎÈTßÜÞAáKÄᢠØbLÎÞÏ ²çø ¦ÕÖc¢ ÕºîáÉáÜVJÞJÄáÎÞÏ ²øá ØÎâÙJßÈá ÎÞdÄçÎ ®ÜïÞÕçøÏᢠ²çøºø¿ßW æµÞIáÕøÞÈáUåçÏÞ·cÄÏáIÞÕáµÏáUá.
''ÎÞÄÞ ·áøáÄøÞ ÍâçΣ ¶ÞÄí ÉßçÄÞºîÄøØñÅÞÎÈ£ dÖàd¸Äø¢ ÕÞÄÞºîßLÞ ÌÙáÄøà ÄãÃÞÄ""
AÀ°w
RÍâÎßçÏAÞZ ÎÙÄb¢ ©UÄí æÉxNÏíAÞÃí ¦µÞÖçJAÞZ ©ÏøÎáUÄí ¥ºí»ÈÞÃí, ÎÈTßÈÞÃí µÞxßçÈAÞZ çÕ·Ä ©UÄí, ÉáÜïßçÈAÞZ ¥Çßµ¢ ©UÄí ºßLµ{ÞÃí.
 
Sopanam - November 20133
Editorial
 Editorial Board 
Krishna Kumar PaliathVibheesh TikkodiAnandharaj KonniReshmy Krishna Kumar 
 Data Management 
Ajaykumar AnjaneyamRajarajan GanesanGopakumar. PSindhu SanjithSuresh VarickolilRoopesh R. SouparnikaAdv.Vidhya SumodDr. Sindu SudheeshShyny Biju NavadeepDivya Satheesh KumarakamAnuradha Sundara RamanAnju PrasadArun Kumar. NVishal VikramRagesh RegunathRaghiya MenonSheeja AnandPraveen V.
Creative & Design
Sreenivasan C.P.Vinaya Babu. C.K.Sunil PookodeDeepa NamboothiriCover Design - Basheer Kavaserry
For Comments, Submissions & Subscriptions please write to
email : vbkuwait@gmail.com
We will have to start this edition of Sopanam with a loud round of applause for the participants of GOKULOLSAVAM 2013 conducted by Bala Darshan Kuwait. The students have shown immense interest and showcased the true nature of why Bala Darshan Kuwait was formed. They have reiterated our commitment to the up keeping of our culture and heritage while living in a foreign land and in a different culture. It is essential to bring up our future generation in tune with our ancient wisdom that has today become the foundation of various researches and studies. The advices given to us by our sages and learned  people have often been brushed aside in our pursuit of materialistic happiness.Kerala is witnessing a spate of violence in connection to the recommendations given by eminent environmentalists. While we agree some of these recommendations may affect the livelihood of countless number of people living across the Western Ghats, it is also our responsibility to study the report and have a rational approach. The lifestyle being adopted by vested interests in this area is bound to create immense damage on the environment. It  becomes our responsibility to change this to a more environment friendly development that will ensure  peace.It is unfortunate that the government is keenly following the careless attitude it has been supporting for many years and now ignoring the Gadgil Panel Report on the preservation of Western Ghats Eco systems. Instead of properly educating the populations on the recommendations, the government seems to involved in a political conspiracy with vested interests in the area to create violent atmosphere that will ensure that the Gadgil as well as the Kasturirangan report will be discarded,Our philosophy has always been for the coexistence of science and spirituality for the betterment of the whole world. While we successfully launched Maangalyan, some people have questioned the need for spending huge amount of money on such missions when millions live in poverty in the nation. Indians
have always had the scientic temper to pursue
knowledge and from ancient times we have given
the world huge contributions from our ndings. We
need to keep this spirit alive in our young generation and not let it be brushed aside by the observations of a few hypocrites and socialites who spend time attending parties and fund raisers.It is becomes important to make the citizens of our nation understand the need, the results of the various
scientic researches that are being undertaken. They must also be made aware of the benets of
the results these yield. Many NGO’s like Vigyan Bharati, Swadeshi Science Movement, Kerala Shastra Sahitya Parshad have been instrumental in doing this work. But a lot more effort from the  part of the ruling establishment in needed. These efforts will pave way for better citizens who think rationally.As part of its social responsibility, Seva Darshan Kuwait is working towards the formation of the Kuwait Chapter of Science India Forum for the
 benet of the students of Kuwait and hope to have
the forum active by next year. We take this opportunity to wish all the devotees of Lord Ayyappa who have stated their prayers and fasting to visit the abode of the Lord at Sabarimala and safe journey.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->