Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
قانون | الأردن : قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010

قانون | الأردن : قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010

Ratings: (0)|Views: 87|Likes:
هذه القوانين تُنشر ضمن بحث قامت به منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي بدعم من منظمة هيفوس
هذه القوانين تُنشر ضمن بحث قامت به منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي بدعم من منظمة هيفوس

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Social Media Exchange Association on Nov 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
يأرﻟا
 
و
 
ﻊﯾرﺷﺗﻟا
 
ناوﯾد
04/9/2013
ﺦﯾرﺎﺗﻟا
2010
مﺎﻌﻟ
 (30)
مﻗر
 
نوﻧﺎﻗ
(
تﻗؤﻣ
)
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻣظﻧأ
 
مﺋارﺟ
 
نوﻧﺎﻗ
-1
ةدﺎﻣﻟا
(2010
ﺔﻧﺳﻟ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻣظﻧأ
 
مﺋارﺟ
 
نوﻧﺎﻗ
 )
نوﻧﺎﻘﻟا
 
اذﻫ
 
ﻰﻣﺳﯾ
 -2
ةدﺎﻣﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻧﯾرﻘﻟا
 
لدﺗ
 
مﻟ
 
ﺎﻣ
 
ﻩﺎﻧدأ
 
ﺎﻬﻟ
 
ﺔﺻﺻﺧﻣﻟا
 
ﻲﻧﺎﻌﻣﻟا
 
نوﻧﺎﻘﻟا
 
اذﻫ
 
ﻲﻓ
 
تدرو
 
ﺎﻣﺛﯾﺣ
 
ﺔﯾﻟﺎﺗﻟا
 
تارﺎﺑﻌﻟاو
 
تﺎﻣﻠﻛﻠﻟ
 
نوﻛﯾ
-:
كﻟذ
 
رﯾﻏ
 
وأ
 
ﺎﻬﻣﻠﺳﺗ
 
وأ
 
ﺎﻬﻟﺎﺳرإ
 
وأ
 
ﺎﯾﻧورﺗﻛﻟإ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا
 
ﺎﺷﻧﻹ
 
ةدﻌﻣﻟا
 
تاودﻷاو
 
ﺞﻣارﺑﻟا
 
ﺔﻋوﻣﺟﻣ
:
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
مﺎظﻧ
.
ﺎﻬﺗارادإ
 
وأ
 
ﺎﻬﻧﯾزﺧﺗ
 
وأ
 
ﺎﻬﺗﺟﻟﺎﻌﻣ
.
ﺎﻬﺗاذﺑ
 
ﺔﻟﻻد
 
ﺎﻬﻟ
 
سﯾﻟ
 
ﻲﺗﻟا
 
روﺻﻟاو
 
تاوﺻﻷاو
 
لﺎﻛﺷﻷاو
 
زوﻣرﻟاو
 
فورﺣﻟاو
 
مﺎﻗرﻷا
:
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا
.
ﺔﻟﻻد
 
ﺎﻬﻟ
 
ﺢﺑﺻأو
 
ﺎﻬﺗﺟﻟﺎﻌﻣ
 
تﻣﺗ
 
ﻲﺗﻟا
 
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا
:
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
.
ﺎﻬﻟدﺎﺑﺗو
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟاو
 
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
لوﺻﺣﻠﻟ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
نﻣ
 
رﺛﻛأ
 
نﯾﺑ
 
طﺎﺑﺗرا
:
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
.
ددﺣﻣ
 
ناوﻧﻋ
 
لﻼﺧ
 
نﻣ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﺣﺎﺗإ
 
نﺎﻛﻣ
:
ﻲﻧورﺗﻛﻟﻻا
 
ﻊﻗوﻣﻟا
 
مﺎظﻧ
 
مادﺧﺗﺳا
 
وأ
 
ﻰﻟإ
 
لوﺧدﻠﻟ
 
روﻬﻣﺟﻠﻟ
 
وأ
 
رﺛﻛأ
 
وأ
 
صﺧﺷ
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﻗﻼﻌﻟا
 
بﺣﺎﺻ
 
نﻣ
 
حوﻧﻣﻣﻟا
 
نذﻹا
:
ﺢﯾرﺻﺗﻟا
 
رﺷﻧ
 
ةدﺎﻋإ
 
وأ
 
رﯾﯾﻐﺗ
 
وأ
 
ﺔﻓﺎﺿا
 
وأ
 
فذﺣ
 
وأ
 
ﺎﻐﻟإ
 
وأ
 
عﻼطﻻا
 
دﺻﻘﺑ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
وأ
 
ﻲﻧورﺗﻛﻟا
 
ﻊﻗوﻣ
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
لﯾدﻌﺗ
 
وأ
 
ﻪﺋﺎﻐﻟإ
 
وأ
 
ﻲﻧورﺗﻛﻟا
 
ﻊﻗوﻣ
 
رﯾﯾﻐﺗ
 
وأ
 
ةزﻬﺟﻷا
 
لﻣﻋ
 
فﺎﻘﯾا
 
وأ
 
ﺎﻬﯾﻟا
 
لوﺻوﻟا
 
بﺟﺣ
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑ
.
ﻪﺗﺎﯾوﺗﺣﻣ
.
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻣظﻧأ
 
مادﺧﺗﺳﺎﺑ
 
ذﯾﻔﻧﺗﻠﻟ
 
ﺔﻠﺑﺎﻗ
 
ﺔﻣﻬﻣ
 
زﺎﺟﻧﻻ
 
ةدﻌﻣﻟا
 
ﺔﯾﻧﻔﻟا
 
تﺎﻣﯾﻠﻌﺗﻟاو
 
رﻣاوﻻا
 
نﻣ
 
ﺔﻋوﻣﺟﻣ
:
ﺞﻣارﺑﻟا
-3
ةدﺎﻣﻟا
 
زوﺎﺟﯾ
 
وأ
 
فﻟﺎﺧﯾ
 
ﺎﻣﺑ
 
وأ
 
ﺢﯾرﺻﺗ
 
نود
 
ﺔﻠﯾﺳو
 
يﺄﺑ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
وأ
 
ٍﻲﻧورﺗﻛﻟا
 
ٍﻊﻗوﻣ
 
ﻰﻟا
 
ًدﺻﻗ
 
لﺧد
 
نﻣ
 
لﻛ
 -
أ
 
رﺎﻧﯾد
 
ﺔﺋﺎﻣ
 (100)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑ
 
وأ
 
رﻬﺷأ
 
ﺔﺛﻼﺛ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
عوﺑﺳأ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ﺢﯾرﺻﺗﻟا
.
نﯾﺗﺑوﻘﻌﻟا
 
نﯾﺗﺎﻫ
 
ﺎﺗﻠﻛﺑ
 
وأ
 
رﺎﻧﯾد
 
ﻲﺗﺋﺎﻣ
 (200)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻووأ
 
رﯾﻣدﺗ
 
وأ
 
ﺔﻓﺎﺿإ
 
وأ
 
فذﺣ
 
وأ
 
ﺎﻐﻟإ
 
فدﻬﺑ
 
ةدﺎﻣﻟا
 
ﻩذﻫ
 
نﻣ
 (
أ
)
ةرﻘﻔﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣﻟا
 
لوﺧدﻟا
 
نﺎﻛ
 
اذإ
 -
ب
 
مﺎظﻧ
 
لﻣﻋ
 
لﯾطﻌﺗ
 
وأ
 
فﯾﻗوﺗ
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑ
 
ﺦﺳﻧ
 
وأ
 
لﻘﻧ
 
وأ
 
رﯾﯾﻐﺗ
 
وأ
 
لﯾدﻌﺗ
 
وأ
 
بﺟﺣ
 
وأ
 
فﻼﺗإ
 
وأ
 
ﺎﺷﻓإ
 
لﺎﺣﺗﻧا
 
وأ
 
ﻪــﺗﻔﺻ
 
لﺎﺣﺗﻧا
 
وأ
 
ﻪﻟﺎﻐﺷإ
 
وأ
 
ﻪﺗﺎﯾوﺗﺣﻣ
 
لﯾدﻌﺗ
 
وأ
 
ﻪﻓﻼﺗإ
 
وأ
 
ﻪﺋﺎﻐﻟإ
 
وأ
 
ﻲﻧورﺗﻛﻟا
 
ﻊﻗوﻣ
 
رﯾﯾﻐﺗ
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 (200)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑ
 
وأ
 
ﺔﻧﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﻬﺷأ
 
ﺔﺛﻼﺛ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
لﻋﺎﻔﻟا
 
بﻗﺎﻌﯾﻓ
 
ﻪﻛﻟﺎﻣ
 
ﺔﯾﺻﺧﺷ
.
نﯾﺗﺑوﻘﻌﻟا
 
نﯾﺗﺎﻫ
 
ﺎﺗﻠﻛﺑ
 
وأ
 
رﺎﻧﯾد
 
فﻟأ
 (1000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
ﻲﺗﺋﺎﻣ
-4
ةدﺎﻣﻟا
 
فدﻬﺑ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
مادﺧﺗﺳﺎﺑ
 
وأ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
قﯾرط
 
نﻋ
 
ًﺟﻣﺎﻧرﺑ
 
ًدﺻﻗ
 
مدﺧﺗﺳا
 
وأ
 
رﺷﻧ
 
وأ
 
لﺧدا
 
نﻣ
 
لﻛ
 
نﯾﻛﻣﺗ
 
وأ
 
طﺎﻘﺗﻟا
 
وأ
 
ﺦﺳﻧ
 
وأ
 
لﻘﻧ
 
وأ
 
رﯾﯾﻐﺗ
 
وأ
 
لﯾدﻌﺗ
 
وأ
 
بﺟﺣ
 
وأ
 
فﻼﺗإ
 
وأ
 
ﺎﺷﻓإ
 
وأ
 
رﯾﻣدﺗ
 
وأ
 
ﺔﻓﺎﺿإ
 
وأ
 
فذﺣ
 
وأ
 
ﺎﻐﻟإ
 
لوﺻوﻟا
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
لﻣﻋ
 
لﯾطﻌﺗ
 
وأ
 
فﺎﻘﯾإ
 
وأ
 
شﯾوﺷﺗ
 
وأ
 
ﺔﻗﺎﻋإ
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
عﻼطﻻا
 
نﻣ
 
نﯾرﺧﻻاﺔﯾﺻﺧﺷ
 
لﺎﺣﺗﻧا
 
وأ
 
ﻪﺗﻔﺻ
 
لﺎﺣﺗﻧا
 
وأ
 
ﻪﻟﺎﻐﺷإ
 
وأ
 
ﻪﺗﺎﯾوﺗﺣﻣ
 
لﯾدﻌﺗ
 
وأ
 
ﻪﻓﻼﺗإ
 
وأ
 
ﻪﺋﺎﻐﻟإ
 
وأ
 
ﻲﻧورﺗﻛﻟا
 
ﻊﻗوﻣ
 
رﯾﯾﻐﺗ
 
وأ
 
ﻪﯾﻟإ
 
وأ
 
ﺔﻧﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﻬﺷأ
 
ﺔﺛﻼﺛ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ﺢﯾرﺻﺗﻟا
 
فﻟﺎﺧﯾ
 
وأ
 
زوﺎﺟﯾ
 
ﺎﻣﺑ
 
وأ
 
ﺢﯾرﺻﺗ
 
نود
 
ﻪﻛﻟﺎﻣ
 .
نﯾﺗﺑوﻘﻌﻟا
 
نﯾﺗﺎﻫ
 
ﺎﺗﻠﻛﺑ
 
وأ
 
رﺎﻧﯾد
 
فﻟأ
 (1000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
ﻲﺗﺋﺎﻣ
 (200)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑ
-5
ةدﺎﻣﻟا
 
مﺎظﻧ
 
يأ
 
وأ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
قﯾرط
 
نﻋ
 
لﺳرﻣ
 
وﻫ
 
ﺎﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
تﺻﻧﺗﻟﺎﺑ
 
وأ
 
ضارﺗﻋﺎﺑ
 
وأ
 
طﺎﻘﺗﻟﺎﺑ
 
ًدﺻﻗ
 
مﺎﻗ
 
نﻣ
 
لﻛ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
ﻲﺗﺋﺎﻣ
 (200)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑ
 
وأ
 
ﺔﻧﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﻬﺷ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
.
نﯾﺗﺑوﻘﻌﻟا
 
نﯾﺗﺎﻫ
 
ﺎﺗﻠﻛﺑ
 
وأ
 
رﺎﻧﯾد
 
فﻟأ
 (1000)
ﻰﻠﻋ
-6
ةدﺎﻣﻟا
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
يأ
 
وأ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
قﯾرط
 
نﻋ
 
ﺢﯾرﺻﺗ
 
نود
 
ادﺻﻗ
 
لﺻﺣ
 
نﻣ
 
لﻛ
 -
أ
 
ﺔﯾﻓرﺻﻣﻟا
 
وأ
 
ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا
 
تﻼﻣﺎﻌﻣﻟا
 
ذﯾﻔﻧﺗ
 
ﻲﻓ
 
مدﺧﺗﺳﺗ
 
ﻲﺗﻟا
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟﺎﺑ
 
وأ
 
نﺎﻣﺗﺋﻻا
 
تﺎﻗﺎطﺑﺑ
 
قﻠﻌﺗﺗ
 
ﺔﺋﺎﻣﺳﻣﺧ
 (500)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑ
 
وأ
 
نﯾﺗﻧﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﻬﺷا
 
ﺔﺛﻼﺛ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻻا
.
نﯾﺗﺑوﻘﻌﻟا
 
نﯾﺗﺎﻫ
 
ﺎﺗﻠﻛﺑ
 
وأ
 
رﺎﻧﯾد
 
ﻲﻔﻟأ
 (2000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑ
 
عورﺷﻣ
 
بﺑﺳ
 
نود
 
ًدﺻﻗ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
يأ
 
وأ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
قﯾرط
 
نﻋ
 
مدﺧﺗﺳا
 
نﻣ
 
لﻛ
 -
ب
 
ﺔﯾﻓرﺻﻣﻟا
 
وأ
 
ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا
 
تﻼﻣﺎﻌﻣﻟا
 
ذﯾﻔﻧﺗ
 
ﻲﻓ
 
مدﺧﺗﺳﺗ
 
ﻲﺗﻟا
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟﺎﺑ
 
وأ
 
نﺎﻣﺗﺋﻻا
 
تﺎﻗﺎطﺑﺑ
 
قﻠﻌﺗﺗ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
نﯾرﺧﻻا
 
صﺧﺗ
 
تﺎﻣدﺧ
 
وأ
 
لاوﻣأ
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻩرـــﯾﻐﻟ
 
وأ
 
ﻪﺳﻔﻧﻟ
 
لوﺻﺣﻠﻟ
 
ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻻا
.
رﺎﻧﯾد
 
فﻻآ
 
ﺔﺳﻣﺧ
 (5000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
فﻟأ
 (1000)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑو
 
ﺔــﻧﺳ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣةدﺎﻣﻟا
 
-7
ةدﺎﻣﻟا
 
مﺎﻗ
 
نﻣ
 
لﻛ
 
قﺣﺑ
 
نوﻧﺎﻘﻟا
 
اذﻫ
 
نﻣ
 (6)
ﻰﻟا
 (3)
نﻣ
 
داوﻣﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣﻟا
 
مﺋارﺟﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﺑوﻘﻌﻟا
 
فﻋﺎﺿﺗ
.
ﺎﻣﻬﻧﻣ
 
ٍيأ
 
لﻼﻐﺗﺳﺎﺑ
 
وأ
 
ﻪﻠﻣﻋ
 
وأ
 
ﻪﺗﻔﯾظو
 
ﻪﺗﯾدﺄﺗ
 
ﺎﻧﺛأ
 
ﺎﻬﻧﻣ
 
يأ
 
بﺎﻛﺗرﺎﺑ
-8
ةدﺎﻣﻟا
 
ﻲﺋرﻣ
 
وأ
 
ورﻘﻣ
 
وأ
 
عوﻣﺳﻣ
 
وﻫ
 
ﺎﻣ
 
لﻛ
 
ًدﺻﻗ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
قﯾرط
 
نﻋ
 
رﺷﻧ
 
وأ
 
لﺳرأ
 
نﻣ
 
لﻛ
 -
أ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
رﻣﻌﻟا
 
نﻣ
 
ةرﺷﻋ
 
ﺔﻧﻣﺎﺛﻟا
 
لﻣﻛﯾ
 
مﻟ
 
نﻣﻟ
 
ﻲﺳﻧﺟﻟا
 
لﻼﻐﺗﺳﻻﺎﺑ
 
قﻠﻌﺗﺗ
 
وأ
 
ﺎﻬﯾﻓ
 
كرﺎﺷﯾ
 
ﺔﯾﺣﺎﺑإ
 
ًﻻﺎﻣﻋأ
 
نﻣﺿﺗﯾ
.
رﺎﻧﯾد
 
فﻻأ
 
ﺔﺳﻣﺧ
 (5000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
ﺔﺋﺎﻣﺛﻼﺛ
 (300)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑو
 
رﻬﺷا
 
ﺔﺛﻼﺛ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
وأ
 
ضرﻋ
 
وأ
 
ﺔﺟﻟﺎﻌﻣ
 
وأ
 
ظﻔﺣ
 
وأ
 
دادﻋإ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
مادﺧﺗﺳﺎﺑ
 
ًدﺻﻗ
 
مﺎﻗ
 
نﻣ
 
لﻛ
-
ب
 
وﻫ
 
نﻣ
 
وأ
 
رﻣﻌﻟا
 
نﻣ
 
ةرﺷﻋ
 
ﺔﻧﻣﺎﺛﻟا
 
لﻣﻛﯾ
 
مﻟ
 
نﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
رﯾﺛﺄﺗﻟا
 
تﺎﯾﺎﻐﻟ
 
ﺔﯾﺣﺎﺑإ
 
لﺎﻣﻋأ
 
وأ
 
ﺔطﺷﻧأ
 
ﺞﯾورﺗ
 
وأ
 
رﺷﻧ
 
وأ
 
ﺔﻋﺎﺑط
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑو
 
نﯾﺗﻧﺳ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ﺔﻣﯾرﺟ
 
بﺎﻛﺗرا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻪﺿﯾرﺣﺗ
 
وأ
 
ﻪﻬﯾﺟوﺗ
 
وأ
 
ﺎﯾﻠﻘﻋ
 
وا
 
ﺎﯾﺳﻔﻧ
 
قوﻌﻣ
.
رﺎﻧﯾد
 
فﻻا
 
ﺔﺳﻣﺧ
 (5000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
فﻟأ
 (1000)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ةرﺷﻋ
 
ﺔﻧﻣﺎﺛﻟا
 
لﻣﻛﯾ
 
مﻟ
 
نﻣ
 
لﻼﻐﺗﺳا
 
تﺎﯾﺎﻐﻟ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
مادﺧﺗﺳﺎﺑ
 
ًدﺻﻗ
 
مﺎﻗ
 
نﻣ
 
لﻛ
 -
ج
 
ﺔﻣارﻐﺑو
 
ﺔﺗﻗؤﻣﻟا
 
ﺔﻗﺎﺷﻟا
 
لﺎﻐﺷﻷﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ﺔﯾﺣﺎﺑﻹا
 
لﺎﻣﻋﻷا
 
وأ
 
ةرﺎﻋدﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﯾﻠﻘﻋ
 
وا
 
ﺎﯾﺳﻔﻧ
 
قوﻌﻣ
 
وﻫ
 
نﻣ
 
وأ
 
رﻣﻌﻟا
 
نﻣ
.
رﺎﻧﯾد
 
فﻟأ
 
رﺷﻋ
 
ﺔﺳﻣﺧ
 (15000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
فﻻأ
 
ﺔﺳﻣﺧ
 (5000)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
-9
ةدﺎﻣﻟا
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ةرﺎﻋدﻠﻟ
 
ﺞﯾورﺗﻠﻟ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
يأ
 
وأ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
مادﺧﺗﺳﺎﺑ
 
ًدﺻﻗ
 
مﺎﻗ
 
نﻣ
 
لﻛ
.
رﺎﻧﯾد
 
فﻻا
 
ﺔﺳﻣﺧ
 (5000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
ﺔﺋﺎﻣﺛﻼﺛ
 (300)
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑو
 
رﻬﺷا
 
ﺔﺗﺳ
 
نﻋ
- 10
ةدﺎﻣﻟا
 
مﻋد
 
وأ
 
ﺔﯾﺑﺎﻫرإ
 
لﺎﻣﻋﺄﺑ
 
مﺎﯾﻘﻟا
 
لﯾﻬﺳﺗﻟ
 
ًﯾﻧورﺗﻛﻟا
 
ًﻌﻗوﻣ
 
ﺄﺷﻧا
 
وأ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
مﺎظﻧ
 
مدﺧﺗﺳا
 
نﻣ
 
لﻛ
 
ﺔﻗﺎﺷﻟا
 
لﺎﻐﺷﻷﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ﺎﻬﻠﯾوﻣﺗ
 
وأ
 
ﺎﻫرﺎﻛﻓأ
 
عﺎﺑﺗﻹ
 
ﺞﯾورﺗﻟا
 
وأ
 
ﺔﯾﺑﺎﻫرإ
 
لﺎﻣﻋﺄﺑ
 
موﻘﺗ
 
ﺔﯾﻌﻣﺟ
 
وأ
 
مﯾظﻧﺗ
 
وأ
 
ﺔﻋﺎﻣﺟﻟ
.
ﺔﺗﻗؤﻣﻟا
-11
ةدﺎﻣﻟا
 
يﺎﺑ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
وأ
 
ﻲﻧورﺗﻛﻟا
 
ﻊﻗوﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﺢﯾرﺻﺗﻟا
 
زوﺎﺟﯾ
 
وأ
 
فﻟﺎﺧﯾ
 
ﺎﻣﺑ
 
وأ
 
ﺢﯾرﺻﺗ
 
نود
 
ًدﺻﻗ
 
لﺧد
 
نﻣ
 
لﻛ
 -
أ
 
ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا
 
تﺎﻗﻼﻌﻟا
 
وأ
 
ﻲﻧطوﻟا
 
نﻣﻷا
 
سﻣﺗ
 
روﻬﻣﺟﻠﻟ
 
ﺔﺣﺎﺗﻣ
 
رﯾﻏ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
عﻼطﻻا
 
فدﻬﺑ
 
تﻧﺎﻛ
 
ﺔﻠﯾﺳو
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑو
 
رﻬﺷأ
 
ﺔﻌﺑرأ
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ةدﻣ
 
سﺑﺣﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ﻲﻧطوﻟا
 
دﺎـﺻﺗﻗﻻا
 
وأ
 
ﺔــﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻣﻼﺳﻟا
 
وأ
 
ﺔﻛﻠﻣﻣﻠﻟ
 .
رﺎﻧﯾد
 
فﻻأ
 
ﺔﺳﻣﺧ
 (5000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
ﺔﺋﺎﻣﺳﻣﺧ
 (500)
ﺎﻬﻓﻼﺗإ
 
وأ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
وأ
 
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا
 
كﻠﺗ
 
ﺎﻐﻟإ
 
دﺻﻘﺑ
 
ةدﺎﻣﻟا
 
ﻩذﻫ
 
نﻣ
 (
أ
)
ةرﻘﻔﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﯾﻟإ
 
رﺎﺷﻣﻟا
 
لوﺧدﻟا
 
نﺎﻛ
 
اذإ
 -
ب
 
نﻋ
 
لﻘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻣارﻐﺑو
 
ﺔﺗﻗؤﻣﻟا
 
ﺔﻗﺎﺷﻟا
 
لﺎﻐﺷﻷﺎﺑ
 
لﻋﺎﻔﻟا
 
بﻗﺎﻌﯾﻓ
 
ﺎﻬﺧﺳﻧ
 
وأ
 
ﺎﻬﻠﻘﻧ
 
وأ
 
ﺎﻫرﯾﯾﻐﺗ
 
وأ
 
ﺎﻬﻠﯾدﻌﺗ
 
وأ
 
ﺎﻫرﯾﻣدﺗ
 
وأ
 .
رﺎﻧﯾد
 
فﻻآ
 
ﺔﺳﻣﺧ
 (5000)
ﻰﻠﻋ
 
دﯾزﺗ
 
ﻻو
 
رﺎﻧﯾد
 
فﻟأ
 (1000)-12
ةدﺎﻣﻟا
 
زوﺟﯾ
 
ﺔﯾﺻﺧﺷﻟا
 
ﻪﯾﻠﻋ
 
ﻰﻛﺗﺷﻣﻟا
 
قوﻘﺣ
 
ةﺎﻋارﻣو
 
ةذﻓﺎﻧﻟا
 
تﺎﻌﯾرﺷﺗﻟا
 
ﻲﻓ
 
ةررﻘﻣﻟا
 
مﺎﻛﺣﻷاو
 
طورﺷﻟا
 
ةﺎﻋارﻣ
 
ﻊﻣ
 -
أ
 
لوﺧدﻟا
 
ﺔﺻﺗﺧﻣﻟا
 
ﺔﻣﻛﺣﻟا
 
نﻣ
 
وأ
 
صﺗﺧﻣﻟا
 
مﺎﻌﻟا
 
ﻲﻋدﻣﻟا
 
نﻣ
 
نذإ
 
ﻰﻠﻋ
 
لوﺻﺣﻟا
 
دﻌﺑ
 
ﺔﯾﻟدﻌﻟا
 
ﺔطﺑﺎﺿﻟا
 
ﻲﻔظوﻣﻟ
 
زوﺟﯾ
 
ﺎﻣﻛ
 
نوﻧﺎﻘﻟا
 
اذﻫ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣﻟا
 
مﺋارﺟﻟا
 
نﻣ
 
يأ
 
بﺎﻛﺗرﻻ
 
ﻪﻣادﺧﺗﺳا
 
ﻰﻟا
 
لﺋﻻدﻟا
 
رﯾﺷﺗ
 
نﺎﻛﻣ
 
يأ
 
ﻰﻟإ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﻲﻋدﻣﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻪﻣدﻘﯾو
 
كﻟذﺑ
 
ارﺿﺣﻣ
 
مظﻧﯾ
 
نأ
 
شﯾﺗﻔﺗﻟﺎﺑ
 
مﺎﻗ
 
يذﻟا
 
فظوﻣﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
لاوﺣﻷا
 
ﻊﯾﻣﺟ
 
ﻲﻓو
 
مﺋارﺟﻟا
 
كﻠﺗ
 
نﻣ
 
يأ
 
بﺎﻛﺗرﻻ
 
ﺎﻬﻣادﺧﺗﺳا
 
ﻲﻓ
 
لﺋﻻدﻟا
 
رﯾﺷﺗ
 
ﻲﺗﻟا
 
لﺋﺎﺳوﻟاو
 
ﺔﻣظﻧﻷاو
 
ﺞﻣارﺑﻟاو
 
تاودﻷاو
 
ةزﻬﺟﻷا
 
شﯾﺗﻔﺗ
 
مﻬﻟ
.
صﺗﺧﻣﻟا
 
قﻓو
 
مﻬﻟ
 
صﺧرﻣﻟا
 
ﺎﻧﺛﺗﺳﺎﺑ
 
و
 
ﺔﻧﺳﺣﻟا
 
ﺔﯾﻧﻟا
 
يوذ
 
نﯾرﺧﻻا
 
قوﻘﺣ
 
ةﺎﻋارﻣو
 
ةدﺎﻣﻟا
 
ﻩذﻫ
 
نﻣ
 (
أ
)
ةرﻘﻔﻟا
 
ةﺎﻋارﻣ
 
ﻊﻣ
 -
ب
 
ﺔطﺑﺎﺿﻟا
 
ﻲﻔظوﻣﻟ
 
زوﺟﯾ
 
نوﻧﺎﻘﻟا
 
اذﻫ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣ
 
ﺔﻣﯾرﺟ
 
يﺄﺑ
 
اوﻛرﺗﺷﯾ
 
مﻟ
 
نﻣﻣ
 
تﻻﺎﺻﺗﻻا
 
نوﻧﺎﻗ
 
مﺎﻛﺣأصوﺻﻧﻣﻟا
 
مﺋارﺟﻟا
 
نﻣ
 
يأ
 
بﺎﻛﺗرﻻ
 
ﺔﻣدﺧﺗﺳﻣﻟا
 
لﺋﺎﺳوﻟاو
 
ﺔﻣظﻧﻷاو
 
ﺞﻣارﺑﻟاو
 
تاودﻷاو
 
ةزﻬﺟﻷا
 
طﺑﺿ
 
ﺔﯾﻟدﻌﻟايأ
 
بﺎﻛﺗرﺎﺑ
 
ﺔﻘﻠﻌﺗﻣﻟا
 
تﺎﻧﺎﯾﺑﻟاو
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ظﻔﺣﺗﻟاو
 
ﺎﻬﻧﻣ
 
ﺔﻠﺻﺣﺗﻣﻟا
 
لاوﻣﻷاو
 
نوﻧﺎﻘﻟا
 
اذﻫ
 
ﺎﻬﻠﻣﺷﯾ
 
وأ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 .
ﺎﻬﻧﻣ
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
يأ
 
لﻣﻋ
 
لﯾطﻌﺗ
 
وأ
 
فﯾﻗوﺗو
 
لﺋﺎﺳوﻟاو
 
تاودﻷا
 
و
 
ةزﻬﺟﻷا
 
ةردﺎﺻﻣﺑ
 
مﻛﺣﻟا
 
ﺔﺻﺗﺧﻣﻟا
 
ﺔﻣﻛﺣﻣﻠﻟ
 -
ج
 
لاوﻣﻷا
 
ةردﺎﺻﻣو
 
نوﻧﺎﻘﻟا
 
اذﻫ
 
ﺎﻬﻠﻣﺷﯾ
 
وأ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣﻟا
 
مﺋارﺟﻟا
 
نﻣ
 
يأ
 
بﺎﻛﺗرا
 
ﻲﻓ
 
مدﺧﺗﺳﻣ
 
ﻲﻧورﺗﻛﻟا
 
ﻊﻗوﻣ
 
وأ
.
ﺔﻣﯾرﺟﻟا
 
بﻛﺗرﻣ
 
ﺔﻘﻔﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻔﻟﺎﺧﻣﻟا
 
ﺔﻟازﺈﺑ
 
مﻛﺣﻟاو
 
مﺋارﺟﻟا
 
كﻠﺗ
 
نﻣ
 
ﺔﻠﺻﺣﺗﻣﻟا
-13
ةدﺎﻣﻟا
 
اذﻫ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣﻟا
 
مﺋارﺟﻟا
 
نﻣ
 
يأ
 
بﺎﻛﺗرا
 
ﻰﻠﻋ
 
ضﯾرﺣﺗﻟا
 
وأ
 
لﺧدﺗﻟا
 
وأ
 
كارﺗﺷﻻﺎﺑ
 
ًدﺻﻗ
 
مﺎﻗ
 
نﻣ
 
لﻛ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 .
ﺎﻬﯾﺑﻛﺗرﻣﻟ
 
ﻪﯾﻓ
 
ةددﺣﻣﻟا
 
ﺔﺑوﻘﻌﻟﺎﺑ
 
نوﻧﺎﻘﻟا
-14
ةدﺎﻣﻟا
 
تﺎﻣوﻠﻌﻣ
 
مﺎظﻧ
 
يأ
 
وأ
 
ﺔﯾﺗﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا
 
ﺔﻛﺑﺷﻟا
 
مادﺧﺗﺳﺎﺑ
 
ذﻓﺎﻧ
 
ﻊﯾرﺷﺗ
 
يأ
 
بﺟوﻣﺑ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
بﻗﺎﻌﻣ
 
ﺔﻣﯾرﺟ
 
يأ
 
بﻛﺗرا
 
نﻣ
 
لﻛ
.
ﻊﯾرﺷﺗﻟا
 
كﻟذ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣﻟا
 
ﺔﺑوﻘﻌﻟﺎﺑ
 
بﻗﺎﻌﯾ
 
ﺎﻬﺑﺎﻛﺗرا
 
ﻰﻠﻋ
 
ضرﺣ
 
وأ
 
لﺧدﺗ
 
وأ
 
كرﺗﺷأ
 
وأ
-15
ةدﺎﻣﻟاﻪﯾﻓ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣﻟا
 
مﺋارﺟﻟا
 
نﻣ
 
ٍيا
 
رارﻛﺗ
 
لﺎﺣ
 
ﻲﻓ
 
نوﻧﺎﻘﻟا
 
اذﻫ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﯾﻠﻋ
 
صوﺻﻧﻣﻟا
 
ﺔﺑوﻘﻌﻟا
 
فﻋﺎﺿﺗ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->