Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kỹ thuật truyền thanh - Máy thu thanh

Kỹ thuật truyền thanh - Máy thu thanh

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by NGUYỄN THẾ ANH
Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông
Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông

More info:

Categories:Types
Published by: NGUYỄN THẾ ANH on Nov 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

 
Bài gi
ng thi
ế
t b
 
đầ
u cu
i vi
n thông
 
Th.S Tr 
n Vi 
ế 
t Th
ng, ch
 biên; Ths. Võ
 Đ
ình Tùng
1
Ch
ươ 
ng I
MÁY THU THANH
Máy thu thanh là m
t thi
ế
t b
 
đ
i
n t
 hoàn ch
nh dùng
để
 thu nh
n sóng radio mang thông tin, ph
c h
i l
i tín hi
u thông tin ban
đầ
u va khu
ế
ch
đạ
i
đế
n giá tr 
 yêu c
u và
đư
a ra loa. Khi nghiên c
u v
 máy thu thanh, ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng
để
 ý
đế
n các thông s
 
 thu
t sau: -
 
Độ
 nh
y : là s
c
đ
i
n
độ
ng nh
 nh
t trên Anten E
A
 
để
 máy thu làm vi
c bình th
ườ 
ng. Nh
ng máy thu có ch
t l
ượ 
ng cao th
ườ 
ng có
độ
 nh
y E
A
 n
m trong kho
ng 0,5
µ 
V
10
µ 
V. Ngoài ra máy thu còn ph
i có kh
 n
ă
ng ch
n l
c và nén t
 p âm, t
c là
đả
m b
o t
 s
 S/N
ở 
 m
c cho phép. Thông th
ườ 
ng thì
để
 thu t
t thì biên
độ
 tín hi
u ph
i l
ớ 
n h
ơ 
n t
 p âm ít nh
t 10 l
n ( t
c 20 dB). -
 
Độ
 ch
n l
c: là kh
 n
ă
ng ch
n l
c các tín hi
u c
n thu và tín hi
u c
n lo
i b
 c
ũ
ng nh
ư
 các t
 p âm tác
độ
ng vào Anten.
Độ
 ch
n l
c th
ườ 
ng
đượ 
c th
c hi
n  b
ng nh
ng m
ch c
ng h
ưở 
ng, ph
 thu
c vào s
 l
ượ 
ng, ch
t l
ượ 
ng c
ũ
ng nh
ư
 
độ
 chính xác khi hi
u ch
nh. -
 
D
i t
n c
a máy thu: là kho
ng t
n s
 mà máy thu có th
 
đ
i
u ch
nh
để
 thu
đượ 
c các sóng phát thanh v
ớ 
i các ch
 tiêu k 
 thu
t yêu c
u. Máy thu thanh th
ườ 
ng có các d
i sóng sau: + Sóng dài: LW 150KHz
408KHz + Sóng trung: MW: 525KHZ
1605KH + Sóng ng
n: SW: 4MHz
 24MHz B
ă
ng sóng ng
n th
ườ 
ng
đượ 
c chia làm 3 lo
i sóng
 
SW1: 3,95MHz
 7,95MHz
 
SW2: 8MHz
16MHz
 
SW3: 16MHz
24MHz + Sóng c
c ng
n: FM: 65,8
 73MHz và 087,5
 104 Mhz -
 
Méo t
n s
: là kh
 n
ă
ng khu
ế
ch
đạ
i
ở 
 nh
ng t
n s
 khác nhau s
 khác nhau do trong s
ơ 
 
đồ
 máy thu có các ph
n t
 L, C. Méo t
n s
 có th
 
đ
ánh giá b
ng
đặ
c tuy
ế
n t
n s
.
 các máy thu
đ
i
u biên AM thì d
i t
n âm thanh ch
 vào kho
ng
 
Bài gi
ng thi
ế
t b
 
đầ
u cu
i vi
n thông
 
Th.S Tr 
n Vi 
ế 
t Th
ng, ch
 biên; Ths. Võ
 Đ
ình Tùng
2
40Hz
 6KHz; còn v
ớ 
i máy thu
đ
i
u t
n FM thì d
i t
n âm thanh có th
 t
 30Hz
15KHz.  Ngoài ra ng
ườ 
i ta còn quan tâm
đế
n các thông s
 khác nh
ư
 méo phi tuy
ế
n và công su
t ra c
a máy thu thanh.
I. PHÂN LO
I MÁY THU THANH VÀ S
Ơ 
 
ĐỔ
 KH
I C
A MÁY THU THANH
C
ă
n c
 vào c
u trúc s
ơ 
 
đồ
 mà ng
ườ 
i ta chia máy thu thanh thành 2 lo
i: -
 
Máy thu thanh khu
ế
ch
đạ
i th
ng : tín hi
u cao t
n t
 Anten
đượ 
c khu
ế
ch
đạ
i th
ng và
đư
a
đế
n m
ch tách sóng, m
ch khu
ế
ch
đạ
i âm t
n mà không qua m
ch
đổ
i t
n.
Đố
i v
ớ 
i d
ng này, c
u trúc s
ơ 
 
đồ
 c
a máy
đơ 
n gi
n nh
ư
ng ch
t l
ượ 
ng thu sóng không cao,
độ
 ch
n l
c kém, không
n
đị
nh và kh
 n
ă
ng thu không
đồ
ng
đề
u trên c
 b
ă
ng sóng. Vì v
y, hi
n nay lo
i máy thu này g
n nh
ư
 không còn
đượ 
c s
 d
ng. -
 
Máy thu
đổ
i t
n : tín hi
u cao t
n
đượ 
c
đ
i
u ch
ế
 do Anten thu
đượ 
c
đượ 
c khu
ế
ch
đạ
i lên và bi
ế
n
đổ
i v
 m
t t
n s
 trung gian không
đổ
i g
i là trung t
n. Trung t
n th
ườ 
ng
đượ 
c ch
n th
 p h
ơ 
n cao t
n. Tín hi
u trung t
n sau khi
đ
i qua vài b
 khu
ế
ch
đạ
i trung t
n s
 
đượ 
c
đư
a
đế
n m
ch tách sóng, m
ch khu
ế
ch
đạ
i âm t
n và
đư
a ra loa. S
ơ 
 
đồ
 kh
i c
a m
t máy thu
đổ
i t
n có d
ng nh
ư
 sau: Máy thu
đổ
i t
n có nh
ng
ư
u
đ
i
m sau: -
 
Độ
 khu
ế
ch
đạ
i
đồ
ng
đề
u h
ơ 
n trên c
 b
ă
ng sóng vì t
n s
 trung t
n t
ươ 
ng
đố
i th
 p và
n
đị
nh khi tín hi
u vào thay
đổ
i.
 
M
ch vào M
ch
Đ
CT
Đ
 trung t
n
Đ
 âm t
n Mixer Dao
độ
ng n
i
Hình 1.1
 S
ơ 
 
đồ
 kh
i máy thu
đổ
i t
n
 
Bài gi
ng thi
ế
t b
 
đầ
u cu
i vi
n thông
 
Th.S Tr 
n Vi 
ế 
t Th
ng, ch
 biên; Ths. Võ
 Đ
ình Tùng
3
-
 
M
ch vào làm nhi
m v
 ch
n l
c các tín hi
u c
n thu và lo
i tr 
 các tín hi
u không c
n thu c
ũ
ng nh
ư
 các nhi
u khác nh
ờ 
 có m
ch c
ng h
ưở 
ng, t
n s
 c
ng h
ưở 
ng
đượ 
c
đ
i
u ch
nh
đ
úng b
ng tín hi
u c
n thu f 
0
. -
 
Khu
ế
ch
đạ
i cao t
n : nh
m m
c
đ
ích khu
ế
ch
đạ
i b
ướ 
c
đầ
u cho tín hi
u cao t
n thu
đượ 
c t
 Anten. -
 
B
 
đổ
i t
n: g
m m
ch dao
độ
ng n
i và m
ch tr 
n t
n. Khi tr 
n 2 t
n s
 dao
độ
ng n
i f 
n
 và tín hi
u c
n thu f 
0
 ta
đượ 
c t
n s
 trung gian hay còn g
i là trung t
n, gi
a t
n s
 dao
độ
ng n
i và t
n s
 tín hi
u c
n thu
0
 f f f const ntt 
 = =
 Khi t
n s
 tín hi
u t
 
đ
ài phát thay
đổ
i t
 f 
0min
0max
 thì t
n s
 dao
độ
ng n
i c
ũ
ng ph
i thay
đổ
i t
 f 
nmin
nmax
 
để
 
đả
m b
o hi
u s
 gi
a chúng luôn là h
ng s
.
Đố
i v
ớ 
i máy thu
đ
i
u biên ( AM ):
tt 
 f  
= 465KHZ hay 455KHz
Đố
i v
ớ 
i máy thu
đ
i
u t
n ( FM ):
tt 
= 10,7MHz -
 
B
 khu
ế
ch
đạ
i trung t
n: có nhi
m v
 khu
ế
ch
đạ
i tín hi
u trung t
n
đế
n m
t giá tr 
 
đủ
 l
ớ 
n
để
 
đư
a vào m
ch tách sóng.
Đ
ây là m
t t
n khu
ế
ch
đạ
i ch
n l
c, t
i là m
ch c
ng h
ưở 
ng có t
n s
 c
ng h
ưở 
ng
đ
úng b
ng trung t
n. -
 
T
n tách sóng: có nhi
m v
 tách tín hi
u âm t
n ra kh
i tín hi
u sóng mang cao t
n, sau
đ
ó
đư
a tín hi
u vào m
ch khu
ế
ch
đạ
i âm t
n.
 
S
Ơ 
 
ĐỒ
 KH
I C
A MÁY THU AM VÀ FM STEREO
H
u h
ế
t các máy thu thanh hi
n nay
đề
u có 2 ch
c n
ă
ng: thu sóng
đ
i
u biên AM và thu sóng c
c ng
n FM Stereo. S
ơ 
 
đồ
 kh
i c
a máy thu có d
ng nh
ư
 sau:
M
ch vào M
ch
Đ
CT Gi
i Stereo FM
Đ
 âm t
n M
ch
đổ
i t
n
Đ
 trung t
n
Hình 1.2
 S
ơ 
 
đồ
 kh
i máy thu AM, FM Stereo Tách sóng FM Tách sóng AM M
ch
đổ
i t
n M
ch
Đ
CT M
ch vào Kênh AM Kênh FM

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->