Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Giao trinh_THCB

Giao trinh_THCB

Ratings: (0)|Views: 913|Likes:
Published by tuanics

More info:

Published by: tuanics on Aug 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ha
 
TIN H
ỌC CĂN BẢN
 
DÀNH CHO HO
  ̣
C SINH H 
 Ệ 
TRUNG C 
 Ấ 
P CHUYÊN NGHI 
 Ệ 
P
 
 
CÁC KHÁI NI
ỆM CĂN BẢN VỀ TIN HỌC V
À MÁY TÍNH
 
H
Ệ ĐIỀU H
ÀNH WINDOWS XP
 
H
Ệ SOẠN THẢO MS WORD
 
 
B
ẢNG TÍNH MS EXCEL
 
2009
 
LÊ XUÂN TÀITR
ƯỜNG TC
TT KT – KT TÂN VI
ỆT
 
 
GIÁO TRÌNH TIN
HỌC CĂN BẢ
N
 
Trang 2
Giả
ng viên: Lê Xuân Tài
 
 
TR
ƯỜ
NG TC KT – KT TÂN VI
T
Giả
ng viên: Xuân Tài Trang 3
GI
Ớ 
I THI
U
Môn Tin
học căn bả
n (THCB) là môn
họ
c nh
m
mục đ
ích giúp
họ
c sinh trang
 bị
ki
ế
nth
ức căn bả
n v
tin
họ
c, ti
ế
p c
n v
ới phương tiệ
n
họ
c t
p và làm vi
c m
ới đ
ó
 phương tiệ
nmáy tí 
nh điệ
n t
.
Đây
là môn
họ
c b
t bu
c
đố
i v
ớ 
i
mọ
i
họ
c sinh h
trung
họ
c chuyên nghi
p.
Đượ 
c s
phân công
củ
a ban giám hi
u tr
ườ 
ng trung c
ấp tư thụ
c Tân Vi
t. Tôi giáo viên
giả
ng
dạ
y khoa Tin
họ
c tr
ườ 
ng trung c
ấp tư thụ
c Tân Vi
t
đã soạ
n
thả
o giáo trình THCB theo
đ
ú
ng chương
trì
nh đ
ào
tạ
o mà s
ở giá
o
dục đ
ào
tạ
o thành ph
H
ồ Chí Mính đ
ã phê duy
t, nh
m
mục đ
ích tham
khả
o cho quá trình
họ
c t
p môn THCB
củ
a
họ
c sinh
tạ
i nhà tr
ườ 
ng.
Tài li
ệu đượ 
c chia thành b
ốn chương:
 
Chương
1: Các khái ni
ệm căn bả
n v
tin
họ
c và máy tí 
nh điệ
n t
.
Chương
2: H
ệ điề
u hành Windows XP.
Chương
3: H
ệ soạ
n
thả
o MicroSoft Word.
Chương 4:
Ph
n m
m
 bả
ng tính MicroSoft Exel.N
ội dung đượ 
c trình bày ng
n
gọ
n, có kèm theo các bài th
c hành
nhỏ phù
h
ợ 
p v
ớ 
i n
idung
để họ
c sinh th
c hành
củ
ng c
ki
ế
n th
c và bài t
p th
c hành t
ng h
ợ 
p giúp sinh viênhoàn thi
n
kỹ năng
. Sau m
ỗi chương
là m
t s
câu
hỏ
i theo hình th
c tr
c nghi
m v
n
i dung
của chương
giúp
họ
c sinh h
th
ng
lạ
i ki
ế
n th
c. Trong tài li
u có
để lạ
i nh
ng
khoả
ng tr
ngkhông
giả
i thích
để họ
c sinh có th
t
ghi chép theo ý riêng
củ
a mình.
Tiêu chu
ẩn đ
ánh giá khi k
ế
t thúc môn
họ
c.
 
Thang điểm đ
ánh giá là 10.
 
Họ
c sinh
 phải tham gia đầy đủ í
t nh
t 1 bài ki
m tra mi
ng, 1 bài ki
m tra 15 phút (h
s
1) và 3 bài 1 ti
ế
t (h
s
2) m
ới đủ điề
u ki
n d
thi k
ế
t thúc môn.
 
Bài thi k
ế
t thúc môn g
m 2 ph
n lý thuy
ế
t và th
c hà
nh sau đ
ó l
y trung bình c
ng
cả
hai. N
ếu điể
m thi k
ế
t thúc môn
nhỏ hơn
5
họ
c sinh
 phả
i thi
lạ
i.
 
Điể
m t
ng k
ế
t môn
họ
c là trung bình c
ng
của Điể
m trung bình ki
m tra và
điể
m thi.N
ếu điể
m t
ng k
ế
t d
ướ 
i 5
họ
c sinh
 phả
i thi
lạ
i.
Phê duy
t
củ
a ban giám hi
u nhà tr
ườ 
ng. Tác
giả
 Tr
ưở 
ng phò
ng đ
ào
tạ
o. Xuân Tài.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cacbu liked this
thedaigiapro liked this
Su-tu liked this
Dau Gau liked this
lazymanyahoo liked this
thienthan_acquy liked this
nh0501 liked this
hieuvvit liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->