Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 90; 19.11.2013]

Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 90; 19.11.2013]

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 90; 19.11.2013]
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 90; 19.11.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

 
 
Godina XVII Utorak, 19. studenog/novembra 2013. godine Broj/
Број
 
90
 
Година
 XVII
Уторак
, 19.
новембра
 2013.
годин
e
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ZASTUPNI
Č
KI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE 1190
 Na temelju
č
lanka 29. Poslovnika Zastupni
č
kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12), Zastupni
č
ki dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 5.11.2013., donio je
ZAKLJU
Č
AK
O IZMJENI ZAKLJU
Č
KA O PRODULJENJU MANDATA ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZASTUPNI
Č
KOG DOMA ZA UTVR 
Đ
IVANJE ZAKONITOSTI POSTUPANJA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA U SLU
Č
AJU PRIVO
Đ
ENJA I ZADRŽAVANJA ŠEMSUDINA MEHMEDOVI
Ć
A, ZASTUPNIKA U ZASTUPNI
Č
KOM DOMU
I. U Zaklju
č
ku o produljenju mandata Istražnog povjerenstva Zastupni
č
kog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvr 
đ
ivanje zakonitosti postupanja nadležnih državnih tijela u slu
č
aju  privo
đ
enja i zadržavanja Šemsudina Mehmedovi
ć
a, zastupnika u Zastupni
č
kom domu, dodaje se to
č
ka II. koja glasi: "
Č
lanovima Istražnog povjerenstva Zastupni
č
kog doma ne pripada naknada za sudjelovanje u radu Povjerenstva za razdoblje navedeno kao novi rok do 7. studenoga 2013. godine. To
č
ka II. u Prijedlogu zaklju
č
ka postaje to
č
ka III. II. Ovaj Zaklju
č
ak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01/a-50-1-15-56/13 5. studenoga 2013. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupni
č
kog doma Dr.
Denis Be
ć
irovi
ć
, v. r. 
На
 
основу
 
члана
 29.
Пословника
 
Представничког
 
дома
 
Парламентарне
 
скупшгине
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09
и
 28/12),
Представнички
 
дом
 
Парламентарне
 
скупштине
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
на
 56.
сједници
 
одржаној
 05.11.2013.
године
,
донио
 
 је
 
ЗАКЉУЧАК
 
О
 
ИЗМЈЕНИ
 
ЗАКЉУЧКА
 
О
 
ПРОДУЖЕЊУ
 
МАНДАТА
 
ИСТРАЖНЕ
 
КОМИСИЈЕ
 
ПРЕДСТАВНИЧКОГ
 
ДОМА
 
ЗА
 
УТВРЂИВАЊЕ
 
ЗАКОНИТОСТИ
 
ПОСТУПАЊА
 
НАДЛЕЖНИХ
 
ДРЖАВНИХ
 
ОРГАНА
 
У
 
СЛУЧАЈУ
 
ПРИВОЂЕЊА
 
И
 
ЗАДРЖАВАЊА
 
ШЕМСУДИНА
 
МЕХМЕДОВИЋА
,
ПОСЛАНИКА
 
У
 
ПРЕДСТАВНИЧКОМ
 
ДОМУ
 
I
У
 
Закључку
 
о
 
продужењу
 
мандата
 
Истражне
 
комисије
 
Представничког
 
дома
 
Парламентарне
 
скупштине
 
БиХ
 
за
 
утврђивање
 
законитости
 
поступања
 
надлежних
 
државних
 
органа
 
у
 
случају
 
привођења
 
и
 
задржавања
 
Шемсудина
 
Мехмедовића
,
посланика
 
у
 
Представничком
 
дому
,
додаје
 
се
 
тачка
 II
која
 
гласи
: "
 Члановима
 
Истражне
 
комисије
 
Представничког
 
дома
 
не
 
припада
 
накнада
 
за
 
учешће
 
у
 
 раду
 
Комисије
 
за
 
период
 
наведен
 
као
 
нови
 
 рок
 
до
 7.
новембра
 2013.
године
.
Тачка
 II
у
 
Предлогу
 
закључка
 
постаје
 
тачка
 III. II
Овај
 
закључак
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
објављивања
 
у
 "
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".
Број
 01/
а
-50-1-15-56/13 05.
новембра
 2013.
године
 
СарајевоПредсједавајући
 
Представничког
 
дома
 
Др
 
Денис
 
Бећировић
,
с
.
 р
. 
 
Broj 90 - Stranica 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 19. 11. 2013.  Na osnovu
č
lana 29. Poslovnika Predstavni
č
kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12), Predstavni
č
ki dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine  je na 56. sjednici, održanoj 5.11.2013., donio
ZAKLJU
Č
AK
O IZMJENI ZAKLJU
Č
KA O PRODUŽENJU MANDATA ISTRAŽNE KOMISIJE PREDSTAVNI
Č
KOG DOMA ZA UTVR 
Đ
IVANJE ZAKONITOSTI POSTUPANJA NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA U SLU
Č
AJU PRIVO
Đ
ENJA I ZADRŽAVANJA ŠEMSUDINA MEHMEDOVI
Ć
A, POSLANIKA U PREDSTAVNI
Č
KOM DOMU
I. U Zaklju
č
ku o produženju mandata Istražne komisije Predstavni
č
kog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvr 
đ
ivanje zakonitosti postupanja nadležnih državnih tijela u slu
č
aju privo
đ
enja i zadržavanja Šemsudina Mehmedovi
ć
a,  poslanika u Predstavni
č
kom domu, dodaje se ta
č
ka II. koja glasi: "
Č
lanovima Istražne komisije Predstavni
č
kog doma ne pripada naknada za u
č
ć
e u radu Komisije za period naveden kao novi rok do 7. novembra 2013. godine. Ta
č
ka II. u Prijedlogu zaklju
č
ka postaje ta
č
ka III. II. Ovaj zaklju
č
ak stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01/a-50-l-15-56/13 5. novembra 2013. godine Sarajevo Predsjedavaju
ć
i Predstavni
č
kog doma Dr.
Denis Be
ć
irovi
ć
, s. r. 
VIJE
Ć
E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 1191
Temeljem
č
lanka 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa
č
lankom 8. stavak (2) to
č
ke e) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Vije
ć
e ministara Bosne i Hercegovine na 66. sjednici, održanoj 23. listopada 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PROJEKTA "IMPLEMENTACIJA NCTS - NEW COMPUTERISED TRANSIT SYSTEM - U BOSNI I HERCEGOVINI" KOJI
Ć
E SE UVRSTITI U PROGRAM VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE
Č
lanak 1. (Predmet i cilj Odluke) Ovom Odlukom odobrava se Projekat "Implementacija  NCTS- New Computerised Transit System - u Bosni i Hercegovini" koji
ć
e se uvrstitit u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje od 2013. do 2016. godine  procijenjene vrijednosti
13.390.000 KM
.
Č
lanak 2. (Izvor financiranja i dinamika realiziranja) (1) Projekat iz
č
lanka 1. ove Odluke se financira iz sredstava Prora
č
una institucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine i IPA 2013 u sljede
ć
im fazama: a) 2013. godina-planirano iz prora
č
una 500.000 KM  b) 2014. godina-planirano iz prora
č
una 9.500.000 KM c) 2015. godina-planirano iz pretpristupnih fondova-IPA 2.000.000 KM d) 2016. godina-planirano iz pretpristupnih fondova-IPA 1.390.000 KM UKUPNO
13.390.000 KM
 (2) Iznosi iz stavka (1) ovog
č
lanka iskazani su u orijentacionim vrijednostima prema okvirnoj namjenskoj strukturi navedenoj u Obrazloženju koje je sastavni dio ove Odluke. Eventualne promjene dinamike realiziranja i strukture projekta odobrava Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje na prijedlog Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Č
lanak 3. (Ažuriranje Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja) Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
ć
e na temelju ove odluke sa Ministarstvom financija i trezora Bosne i Hercegovine izvršiti ažuriranje Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja u Prora
č
unu institucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
Č
lanak 4. (Realiziranje Odluke) Za realiziranje ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Č
lanak 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 236/13 23. listopada 2013. godine SarajevoPredsjedatelj Vije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, v. r. 
На
 
основу
 
члана
 17.
Закона
 
о
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07
и
 24/08),
а
 
у
 
вези
 
са
 
чланом
 8.
став
 (2)
тачке
 
е
)
Закона
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12
и
 32/13),
Савјет
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
на
 66.
сједници
,
одржаној
 23.
октобра
 2013.
године
,
донио
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ОДОБРАВАЊУ
 
ПРОЈЕКТА
 "
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
 NCTS-NEW COMPUTERISED TRANSIT SYSTEM -
У
 
БОСНИ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНИ
"
КОЈИ
 
ЋЕ
 
СЕ
 
УВРСТИТИ
 
У
 
ПРОГРАМ
 
ВИШЕГОДИШЊИХ
 
КАПИТАЛНИХ
 
УЛАГАЊА
 
ЗА
 
ПЕРИОД
 
ОД
 2013.
ДО
 2016.
ГОДИНЕ
 
 Члан
 1. (
Предмет
 
и
 
циљ
 
Одлуке
)
Овом
 
Одлуком
 
одобрава
 
се
 
Пројекат
 "
Имплементација
  NCTS-New Computerised Transit System -
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
"
који
 
ће
 
се
 
уврстити
 
у
 
Програм
 
вишегодишњих
 
капиталних
 
улагања
 
за
 
период
 
од
 2013.
до
 2016.
године
 
процијењене
 
вриједности
 
13.390.000
КМ
.
 Члан
 2. (
Извор
 
финансирања
 
и
 
динамика
 
 реализације
) (1)
Пројекат
 
из
 
члана
 1.
ове
 
Одлуке
 
се
 
финансира
 
из
 
средстава
 
Буџета
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
ИПА
 2013
у
 
сљедећим
 
фазама
:
а
) 2013.
година
-
планирано
 
из
 
буџета
 500.000
КМ
 
б
) 2014.
година
-
планирано
 
из
 
буџета
 9.500.000
КМ
 
ц
) 2015.
година
-
планирано
 
из
 
претприступних
 
фондова
-
ИПА
 2.000.000
КМ
 
 
Utorak, 19. 11. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 90 - Stranica 3
д
) 2016.
година
-
планирано
 
из
 
претприступних
 
фондова
-
ИПА
 1.390.000
КМ
 
УКУПНО
 
13.390.000
КМ
 (2)
Износи
 
из
 
става
 (1)
овог
 
члана
 
исказани
 
су
 
у
 
оријентационим
 
вриједностима
 
према
 
оквирној
 
намјенској
 
структури
 
наведеној
 
у
 
Образложењу
 
које
 
 је
 
саставни
 
дио
 
ове
 
Одлуке
.
Евентуалне
 
промјене
 
динамике
 
 реализације
 
и
 
структуре
 
Пројекта
 
одобрава
 
Управни
 
одбор
 
Управе
 
за
 
индиректно
 
опорезивање
 
на
 
приједлог
 
Управе
 
за
 
индиректно
 
опорезивање
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
.
 Члан
 3. (
Ажурирање
 
Прегледа
 
вишегодишњих
 
капиталних
 
улагања
)
Управа
 
за
 
индиректно
 
опорезивање
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
ће
 
на
 
основу
 
ове
 
одлуке
 
са
 
Министарством
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
извршити
 
ажурирање
 
Прегледа
 
вишегодишњих
 
капиталних
 
улагања
 
у
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 2014.
годину
.
 Члан
 4. (
Реализација
 
Одлуке
)
За
 
 реализацију
 
ове
 
Одлуке
 
задужују
 
се
 
Министарство
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
Управа
 
за
 
индиректно
 
опорезивање
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
.
 Члан
 5. (
Ступање
 
на
 
снагу
)
Ова
 
Одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
 
и
 
објављује
 
се
 
у
 "
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".
СМ
 
број
 236/13 23.
октобра
 2013.
године
 
Сарајево
 
Предсједавајући
 
Савјета
 
министара
 
БиХ
 
Вјекослав
 
Беванда
,
с
.
 р
.  Na osnovu
č
lana 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa
č
lanom 8. stav (2) ta
č
ke e) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Vije
ć
e ministara Bosne i Hercegovine na 66. sjednici, održanoj 23. oktobra 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PROJEKTA "IMPLEMENTACIJA NCTS - NEW COMPUTERISED TRANSIT SYSTEM - U BOSNI I HERCEGOVINI" KOJI
Ć
E SE UVRSTITI U PROGRAM VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA ZA PERIOD OD 2013. DO 2016. GODINE
Č
lan 1. (Predmet i cilj Odluke) Ovom Odlukom odobrava se Projekat "Implementacija  NCTS - New Computerised Transit System - u Bosni i Hercegovini" koji
ć
e se uvrstitit u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period od 2013. do 2016. godine  procijenjene vrijednosti
13.390.000 KM.
 
Č
lan 2. (Izvor finansiranja i dinamika realizacije) (1) Projekat iz
č
lana 1. ove Odluke se finansira iz sredstava Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i IPA 2013 u sljede
ć
im fazama: a) 2013. godina-planirano iz budžeta 500.000 KM  b) 2014. godina-planirano iz budžeta 9.500.000 KM c) 2015. godina-planirano iz pretpristupnih fondova-IPA 2.000.000 KM d) 2016. godina-planirano iz pretpristupnih fondova-IPA 1.390.000 KM UKUPNO
13.390.000 KM
 (2) Iznosi iz stava (1) ovog
č
lana iskazani su u orijentacionim vrijednostima prema okvirnoj namjenskoj strukturi navedenoj u Obrazloženju koje je sastavni dio ove Odluke. Eventualne promjene dinamike realizacije i strukture  projekta odobrava Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Č
lan 3. (Ažuriranje Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
ć
e na osnovu ove odluke sa Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine izvršiti ažuriranje Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
Č
lan 4. (Realizacija Odluke) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Č
lan 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 236/13 23. oktobra 2013. godine Sara jevoPredsjedavaju
ć
i Vije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, s. r. 
1192
Temeljem
č
lanka 17. st. (1) i (2) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), a u svezi sa
č
lankom 13. stavak (1) Zakona o Prora
č
unu institucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i
č
lanka 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",  br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vije
ć
e ministara Bosne i Hercegovine na 67. sjednici, održanoj 6. studenog 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKU
Ć
E PRORA
Č
UNSKE PRI
Č
UVE PRORA
Č
UNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ME
Đ
UNARODNIH OBVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU
Č
lanak 1. (Predmet Odluke) Odobrava se izdvajanje sredstava teku
ć
e prora
č
unske  pri
č
uve Prora
č
una institucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 1.300.000 KM.
Č
lanak 2. (Namjena sredstava i na
č
in realizacije) Sredstva iz
č
lanka 1. ove Odluke dodjeljuju se Službi za zajedni
č
ke poslove institucija Bosne i Hercegovine u svrhu rekonstrukcije objekta u ulici Maršala Tita broj 9a, shodno Odluci o odobravanju projekta rekonstrukcije objekta u ulici Maršala Tita 9a za smještaj institucija Bosne i Hercegovine koji
ć
e se uvrstiti u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2013.-2014. godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->