Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mau Ke Khai Tai San, Thu Nhap

Mau Ke Khai Tai San, Thu Nhap

Ratings:
(0)
|Views: 48|Likes:
ke khai
ke khai

More info:

Published by: Hồng Thế Quang SG on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 thng 7 n!m 2013 "#a Ch$nh %h#&
 –––––––––––––– 
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập- Họ và tên: ............................................................................. Năm sinh: ................................- Chứ v!" hứ #anh $ng t%: ...............................................................................................- C& 'uan" (&n v) $ng t%: .....................................................................................................- H* kh+u thường t: ..............................................................................................................- Ch / hi0n ti: .......................................................................................................................2. 34 h56 h7ng 8a người kê khai tài sản thu nhập - Họ và tên: ............................................................................. Năm sinh: ................................- Chứ v!" hứ #anh $ng t%: ...............................................................................................- C& 'uan" (&n v) $ng t%: .....................................................................................................- H* kh+u thường t: ..............................................................................................................- Ch / hi0n ti: .......................................................................................................................9. C5n hưa thành niên 8a người kê khai tài sản thu nhậpa C5n thứ nh;t:- Họ và tên: ..............................................................................................................................- Ngà< th%ng năm sinh: ............................................................................................................- H* kh+u thường t: ..............................................................................................................- Ch / hi0n ti: ....................................................................................................................... = C5n thứ hai >t/ ?ên:
(k' kha nh) "on th* nh+t&
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Nhà /, $ng t@nh AB< #ng:
(Ng), k' kha t m. t "" o nhà ".ng t4nh 56y ng kh" o n th6n 9: ho;" "h<ng "on "h)a thành n'n s= h>? ho;" s= h>? m@t %hAn&
a Nhà /:- Nhà thứ 1: >D)a hE ti: ........................................................................................................F G5i nhà: ...................................................................... C;p $ng t@nh: ...............................F i0n tIh AB< #ng: ..............................................................................................................F Ji% t): ..................................................................................................................................F Ji;< hứng nhận 'u<Kn s/ hLu: ...........................................................................................F Mh$ng tin kh% >nu O: ......................................................................................................- Nhà thứ 2 >t/ ?ên:
 ' kha t)Dng t nh) nhà th* nh+t
 = C$ng t@nh AB< #ng kh%:- C$ng t@nh thứ 1: >D)a hE ti: ..............................................................................................F G5i $ng t@nh: ............................................................ C;p $ng t@nh: ..............................F i0n tIh AB< #ng: ..............................................................................................................F Ji% t): ..................................................................................................................................F Ji;< hứng nhận 'u<Kn s/ hLu: ...........................................................................................F Mh$ng tin kh% >nu O: ......................................................................................................- C$ng t@nh thứ 2 >t/ ?ên:
 ' kha t)Dng t nh) ".ng t4nh th* nh+t
2. Pu<Kn sQ #!ng (;t:
(Ng), k' kha t m. t "" o đ+t o n th6n 9: ho;" "h<ng "on "h)a thành n'n "E F?yGn sH Ing toàn @ ho;" m@t %hAn&
a D;t /:- Rảnh thứ nh;t:
(Jh theo tKng . khonh kh?.n 9'n&
F D)a hE: .................................................................................................................................F i0n tIh: ..............................................................................................................................F Ji% t): ..................................................................................................................................
 
F Ji;< hứng nhận 'u<Kn sQ #!ng: .........................................................................................F Mh$ng tin kh% >nu O: ......................................................................................................- Rảnh thứ 2:
(L. t nh) mnh th* nh+t&
 = C% ?5i (;t kh%:
(Jh theo tKng . khonh kh?.n 9'n&
- Rảnh thứ nh;t:
(Jh theo tKng . khonh kh?.n 9'n&
F D)a hE: .................................................................................................................................F i0n tIh: ..............................................................................................................................F Ji% t): ..................................................................................................................................F Ji;< hứng nhận 'u<Kn sQ #!ng: .........................................................................................F Mh$ng tin kh% >nu O: ......................................................................................................- Rảnh thứ 2:
(L. t nh) mnh th* nh+t&
9. MiKn: MiKn m6t, tiKn h5 va<, tiKn gQi % % nhBn, tS hứ t5ng nưT, nưT ng5ài.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................U. Mài sản kh% / nưT ng5ài.V. W t$, m$ t$, AX m%<, tàu thu<Yn và nhLng (*ng sản kh% mà nhà nưT 'uản ?Z >thX5 'u< ()nh 8a ph%p ?uật phải (ăng kI sQ #!ng và (ư4 ;p gi;< (ăng kI O gi% t) t[ V\ ti0u (7ng t/ ?ên.]. ^im ?5i 'uZ, (% 'uZ, S phiu, % ?5i gi;< tờ O gi% t) hu<Yn như4ng kh% O gi% t) t[ V\ ti0u (7ng t/ ?ên._. C% kh5ản n4 phải tả O gi% t) t[ V\ ti0u (7ng t/ ?ên >nu O`. MSng thu nhập t5ng năm.
III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP!"# $%# &'(T)(*+*#'N-# /(* *#'# $01(2 (*/3( *45 $%# &'(, $2/ (267 $)(* $28
1. Nhà /, $ng t@nh AB< #ng:a Nhà /: = C$ng t@nh AB< #ng kh%:2. Pu<Kn sQ #!ng (;t:a D;t /: = C% ?5i (;t kh%9. MiKn m6t, tiKn h5 va<, tiKn gQi % % nhBn, tS hứ t5ng nưT, nưT ng5ài.U. Mài sản kh% / nưT ng5ài.V. W t$, m$ t$, AX m%<, tàu thu<Kn và nhLng (*ng sản kh% mà nhà nưT 'uản ?I O gi% t) t[ V\ ti0u (7ng t/ ?ên.]. ^im ?5i 'uZ, (% 'uZ, S phiu, % ?5i gi;< tờ O gi% t) hu<Yn như4ng kh% O gi% t) t[ V\ ti0u (7ng t/ ?ên._. C% kh5ản n4 phải tả O gi% t) t[ V\ ti0u (7ng t/ ?ên >nu O`. MSng thu nhập t5ng năm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->