Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1180 Ghid Instit Publice

1180 Ghid Instit Publice

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by schimbdecarti

More info:

Published by: schimbdecarti on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

 
 
Pagina 1 din 9
 
GHID PRACTIC
privind aplicarea taxei pe valoarea adaugat
ă
 de c
ă
tre institu
ţ
iile publice pentru serviciile prestate acestora de companii stabilite în afara României dup
ă
 data de 1 ianuarie 2010
 Începând cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat în vigoare prevederile
Ordonan
ţ 
ei de Urgen
ţă
 a Guvernului nr. 109/2009
 pentru modificarea
ş
i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
 precum
ş
i prevederile
art. I lit. E din
Hot 
ă
rârea Guvernului nr. 1620/2009
 pentru modificarea
ş
i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal, aprobate prin Hot 
ă
rârea Guvernului nr. 44/2004,
care au adus numeroase modific
ă
ri în domeniul TVA.  În consecin
ţă
, a fost elaborat prezentul ghid practic privind obliga
ţ
iile ce revin institu
ţ
iilor publice începând cu data de 1 ianuarie 2010 atunci când beneficiaz
ă
 de servicii prestate de persoane impozabile stabilite în afara României. * * * Regulile de baz
ă
 aplicabile pentru a determina locul unde sunt impozitate serviciile de la 1 ianuarie 2010 sunt:
- art. 133 alin. (2) din Codul fiscal,
 care stabile
ş
te c
ă
 atunci când serviciul este prestat de o persoan
ă
 impozabil
ă
 c
ă
tre o alt
ă
 persoan
ă
 impozabil
ă
, locul prest
ă
rii este locul unde este stabilit beneficiarul persoan
ă
 impozabil
ă
. Institu
ţ
iile publice care sunt
 înregistrate
 în scopuri de TVA conform
art. 153 din Codul fiscal
, pentru întreaga activitate sau numai pentru parte din structur 
ă
, sau conform
art.
 
153
1
 din Codul fiscal, pentru achizi
ţ
ii intracomunitare de bunuri, vor fi considerate persoane impozabile din perspectiva acestui articol;
CABINET SECRETAR DE STAT
Nr. 430225/05.02.2010
MINISTERUL FIN N
 
ELOR PUBLICE
 
 
Pagina 2 din 9
 
- art. 133 alin. (3) din Codul fiscal
, care stabile
ş
te c
ă
 atunci când serviciul este prestat de o persoan
ă
 impozabil
ă
 c
ă
tre o persoan
ă
 neimpozabil
ă
, locul prest
ă
rii este locul unde este stabilit prestatorul. Persoana neimpozabil
ă
 este, printre altele,
ş
i institu
ţ
ia public
ă
 care
nu este înregistrat
ă
 în scopuri de TVA nici conform
art. 153 din Codul fiscal
 
ş
i nici conform
art.
 
153
1
 din Codul fiscal. Aceste reguli nu se aplic
ă
 pentru urm
ă
toarele servicii:
 art. 133 alin. (4) din Codul fiscal - Excep
ţ
ii de la regulile stabilite de art. 133 alin. (2)
ş
i 133 alin. (3) din Codul fiscal:
 – 
 Serviciile legate de bunuri imobile - sunt impozitate în statul în care se g
ă
se
ş
te bunul imobil
 – 
 Serviciile de transport de persoane - se impoziteaz
ă
 la locul unde sunt efectuate transporturile în func
ţ
ie de distan
ţ
ele parcurse
 – 
 Închirierea mijloacelor de transport pe termen scurt - se impoziteaz
ă
 în statul în care bunurile sunt puse la dispozi
ţ
ia clientului;
 – 
 Serviciile culturale, artistice, târguri, expozi
ţ
ii - se impoziteaz
ă
 la locul prest
ă
rii efective;
 – 
 Serviciile de restaurant
ş
i catering - se impoziteaz
ă
 la locul prest
ă
rii efective;
 – 
 Serviciile de restaurant
ş
i catering realizate la bordul navelor, aeronavelor, trenurilor - se impoziteaz
ă
 la locul de unde începe transportul de c
ă
l
ă
tori.
 Art. 133 alin. (5) - Excep
ţ
ii de la regula stabilit
ă
 la art. 133 alin. (3) B2C
 – 
 Servicii de intermediere - impozabile la locul unde are loc opera
ţ
iunea de baz
ă
 intermediat
ă
;
 – 
 Transportul de bunuri - se impoziteaz
ă
 la locul unde sunt efectuate transporturile în func
ţ
ie de distan
ţ
ele parcurse;
 – 
 Serviciile de transport intracomunitar, impozabile la locul unde  începe transportul;
 – 
 Serviciile accesorii transportului – se impoziteaz
ă
 la locul prest
ă
rii efective;
 – 
 Lucr 
ă
rile
ş
i evalu
ă
rile bunurilor mobile corporale – se impoziteaz
ă
 la locul prest
ă
rii efective;
 – 
 Servicii intangibile, în beneficiul persoanelor neimpozabile stabilite în afara UE – se impoziteaz
ă
 la locul unde este stabilit beneficiarul.
 
 
Pagina 3 din 9
 
Fa
ţă
 de aceste reguli stabilite prin Codul fiscal, se vor analiza serviciile primite de institu
ţ
iile publice dup
ă
 data de 1 ianuarie 2010, dup
ă
 cum urmeaz
ă
:
1) Servicii, altele decât cele prev
ă
zute la art. 133 alin. (4) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate c
ă
tre institu
ţ
ii publice din România înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153
1
 din Codul fiscal, pentru care se aplic
ă
 art. 133 alin. (2) din Codul fiscal
Printre serviciile care se încadreaz
ă
 în aceast
ă
 categorie enumer 
ă
m: - transportul de bunuri, - transportul intracomunitar de bunuri, - servicii de intermedire, - servicii de natur 
ă
 intangibil
ă
 precum: consultan
ţă
, publicitate, leasing cu bunuri mobile corporale, telecomunica
ţ
ii, servicii furnizate pe cale electronic
ă
, servicii de avocatur 
ă
, serviciile birourilor de studii, management,
ş
.a., - lucr 
ă
rile asupra bunurilor mobile corporale constând, printre altele,  în prelucarea, repararea bunurilor, evaluarea bunurilor mobile corporale.  Aceste servicii sunt denumite
achizi
ţ
ii intracomunitare de servicii,
 pentru care institu
ţ
iile publice au urm
ă
toarele obliga
ţ
ii: - s
ă
 comunice prestatorilor care nu sunt stabili
ţ
i în România, dar sunt stabili
ţ
i în alte state membre, codul lor de înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 153 sau art. 153
1
 din Codul fiscal
. În aceste condi
ţ
ii vor primi facturi f 
ă
ă
 TVA de la prestatori; - vor verifica dac
ă
 serviciile pot beneficia de scutirile prev
ă
zute la art. 141,143,144,144
1
 din Codul fiscal; - dac
ă
 nu beneficiaz
ă
 de scutire, atunci institu
ţ
iile publice care sunt  înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal vor aplica taxare invers
ă
 conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, iar cele care sunt înregistrate conform art. 153
1
 din Codul fiscal vor depune decontul special de TVA prev
ă
zut la art. 156
3
 din Codul fiscal. Necomunicarea codului de TVA nu le va exonera de obliga
ţ
ia pl
ăţ
ii TVA în România; - pentru calcularea bazei impozabile în lei
ş
i a TVA datorate în România se va utiliza cursul din data exigibilit
ăţ
ii taxei, conform art. 139
1
 din Codul fiscal, -
vor depune declara
ţ
ia recapitulativ
ă
 prev
ă
zut
ă
 la art. 156
4
 din Codul fiscal, pe modelul stabilit prin ordin al pre
ş
edintelui ANAF, pân
ă
 pe data de 15 a lunii urm
ă
toare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA. În situa
ţ
ia în care serviciul primit beneficiaz
ă
 de o scutire de TVA, acesta nu trebuie raportat în declara
ţ
ia recapitulativ
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->