Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Organizarea Si Desfasurarea Controlului Fiscal in Romania

Organizarea Si Desfasurarea Controlului Fiscal in Romania

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by schimbdecarti

More info:

Published by: schimbdecarti on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

 
ORGANIZAREA I DESFĂURAREA CONTROLULUI FISCAL
Ș Ș
 ÎN ROMÂNIA
Misiunea principală a oricarei administraii fiscale este de a colecta suma corectă a
ț
impozitelor i taxelor i a altor contribuii datorate de contribuabili bugetului public, cu minim de
ș ș ț
costuri atat pentru administraie, cât i pentru contribuabil. Administraia fiscaeste cea care
ț ș ț
trebuie să asigure aplicarea i respectarea legislaiei financiar – fiscale de către contribuabili. În
ș ț
acest context controlul poate fi definit i ca o funcie a administraiei fiscale.
ș ț ț
Controlul fiscal 
 cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii şi sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii şi exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către
contribuabili
, precum şi activitatea de investigare şi constatare a evaziunii fiscale. ubiecti ai controlului fiscal, denumiti contribuabili, sunt persoanele !uridice si fizice, atat romane, cat si straine, precum si asociatiile fara personalitate !uridica, carora le revin, potrivit legii, obligatii fiscale, deci, orice entitate care are calitate de contribuabil, adica de subiect al impunerii este si subiect al controlului fiscal. "elul oricarei administratii fiscale moderne este aceea de realizare a unui grad cat mai mare de conformare fiscala voluntara a contribuabililor. Activitatea de control fiscal, alaturi de informarea si educarea contribuabililor, reprezinta unul din principalele instrumente pentru imbunatatirea conformarii fiscale voluntare. #n trecut, controlul fiscal era axat, in principal, pe atragerea de sume suplimentare la bugetul de stat, fiind perceput de catre contribuabili ca un mi!loc coercitiv al statului asupra lor. #n ultimii ani, toate administratiile fiscale din tarile dezvoltate economic au trecut de la latura cantitativa a controlului fiscal la latura calitativa. Acum, administratia fiscala trateaza contribuabilii ca ,,parteneri de afaceri$, ei sunt priviti ca si ,,clienti$ ai administratiei. #n acest sens, un rol important in relatia cu contribuabilii o are acordarea asistentei financiar%fiscale de catre Ministerul &inantelor 'ublice si unitatile fiscale teritoriale. (e asemenea, un rol esential in administratia fiscala o are principiul declarativ – contribuabilii folosind in acest sens declaratiile fiscale, controlului fiscal revenindu%i sarcina verificarii sinceritatii declaratiilor, precum si corectitudinea si indeplinirea la termenele legale a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.)bligatiile fiscale cuprind * + obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele datorate, taxele, contributiile la fondurile speciale + obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, a impozitelor, taxelor si contributiilor la fondurile speciale + obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de a  plati, la termenele legale, impozitele care se realizeaza prin stopa! la sursa + orice alte obligatii legale care revin contribuabililor persoane fizice sau !uridice, in aplicarea legilor fiscale.-ontrolul fiscal se exercita de organele de control fiscal din Ministerul &inantelor 'ublice si ale unitatilor sale teritoriale, denumite organe de control fiscal pentru veniturile bugetului statului/,  precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pentru resursele publice locale/. #n cadrul organelor de control financiar abilitate de lege se includ si organele de control financiar ale -urtii de -onturi a 0omaniei. 'entru a sublinia importanta controlului fiscal, legea prevede ca anga!atii organelor de control fiscal, indeplinesc o functie catre implica exercitiul autoritatii de stat. #n exercitarea atributiilor sale de serviciu, organele de control fiscal colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale, cu directiile de specialitate din cadrul
 
Ministerului &inantelor 'ublice, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor sale.-aracteristicile formelor de control fiscal, clasificat in functie de anumite criterii/ sunt * + in functie de scopul pentru care se efectueaza *
 
informativ
, care are caracter educativ%profesional sau pentru informarea agentilor economici nou inregistrati asupra drepturilor si obligatiilor fiscale ce le revin
de rutina
, cu scopul mentinerii legaturii cu contribuabilii, urmaririi modului de respectare de catre contribuabili a obligatiilor fiscale sau pentru inregistrarea acestora ca platitori de impozite si taxe de exemplu * constitirea si plata impozitului pe venit, constituirea si plata accizelor, taxelor pentru desfasurarea activitatilor de !ocuri de noroc, etc/ + din punct de vedere al sferei de cuprindere *
 general 
, caracterizat prin faptul ca, controlul cuprinde toate impozitele si taxele si contributiile datorate de contribuabili, verificandu%se modul de aplicare de catre contribuabil a legilor si reglementarilor financiar%fiscale, respectiv plata obligatiilor fiscale la termenele legale
 partial/limitat 
, controlul fiscal efectuandu%se cu referire numai la anumite impozite si taxe + din punct de vedere al operatiunilor supuse controlului fiscal*
complet 
 de fond/, controlandu%se toate operatiunile, documentele si evidentele care au stat la baza constituirii si stabilirii unui impozit, precum si plata acestuia la bugetul statului. Acest tip de control fiscal incepe printr%un test de credibilitate, ce include verificarea integritatii sistemului si evidentelor contabile. -ontrolul de fond se realizeaza prin efectuarea verificarilor asupra * conturilor, documentelor referitoare la ac1izitii si vanzari prin sonda!/ si a conformitatii documentelor !ustificative inregistrate in evidenta contabila,  precum si a sinceritatii si corectitudinii datelor din toate declaratiile fiscale depuse de contribuabil la organul fiscal competent
 selectiv
prin sonda!/, cand se controleaza numai anumite operatiuni, documente sau  perioade cu privire la constituirea si stabilirea unui impozit. #n cazul cand controlul selectiv releva nereguli de fond, cercetarea fiscala continua, programandu%se si efectuandu%se un control complet. Acest tip de control are ca scop diminuarea evaziunii fiscale, in cel mai scurt timp posibil, prin axarea controlului fiscal pe anumite activitati economico%financiare ale contribuabililor, care prezinta un risc ridicat de exemplu * in domeniul productiei si comercializarii alcoolului, produselor petroliere, etc % verificandu%se in special comercializarea acestora cu documente fiscale speciale, constituirea si plata accizelor aferente sau cu privire la munca la 2negru$ utilizata tot mai des de anga!atori/.
documentar 
, examinandu%se forma si continutul, a realitatii si legalitatii operatiunilor economico%financiare efectuate de contribuabil. 
Drepturile si obligtiile !o"tribubililor si le prtulului #is!l
'ornind de la drepturile fundamentale si generale garantate de -onstitutie, contribuabilii au urmatoarele drepturi in raporturile cu autoritatile fiscale * &unctionarii din cadrul unitatilor fiscale informeaza si acorda spri!inul necesar, pentru intelegerea si indeplinirea obligatiilor fiscale. #n acest sens exista create la nivelul Ministerul &inantelor 'ublice si al unitatilor fiscale teritoriale servicii3birouri de acordare de asistenta  persoane fizice si !uridice in domeniul financiar si fiscal. 'entru aceasta este necesar ca toti contribuabilii sa prezinte cat mai clar si mai complet toate faptele si documentele necesare. #n afara informatiilor de baza in materie de impozite si taxe, se pun la dispozitie in mod gratuit formularele  privind impozitele si taxele, precum si instructiunile de completare a acestora. &unctionarii din cadrul unitatilor fiscale sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor furnizate de contribuabili, acestea fiind utilizate numai in scopurile prevazute de lege. Aceste informatii por fi transmise altor persoane fizice si !uridice doar cu respectarea prevederilor legale,
 
dar numai dupa consimtamantul scris al contribuabilului. (e asemenea, organele fiscale transmit informatii referitoare la un contribuabil in conditiile legii * % altor autoritati cu atributii fiscale in scopul realizarii unor obligatii ce decurg din aplicarea unor legi fiscale % unei autoritati din domeniul muncii si protectiei sociale, care face plati de asigurari sociale sau alte plati similare % autoritatilor fiscale ale altei tari, in baza unei conventii de evitare a dublei impuneri % autoritatilor !udiciare competente. -ontribuabili sunt indreptatiti sa li se asigure un tratament impartial, prin stabilirea si incasarea sumei exacte a impozitelor si taxelor datorate. &unctionarii unitatilor fiscale trebuie sa trateze in mod egal toti contribuabilii si sa nu favorizeze pe nimeni, sub nici o forma. -ontribuabilii au dreptul la respect si consideratie din partea functionarilor tuturor unitatilor fiscale. &unctionarii acestor unitati trebuie sa manifeste solicitudine, respect si promptitudine in relatiile de serviciu cu contribuabilii. &unctionarii unitatilor fiscale pot efectua modificari in formularele de declaratii fiscale prezentate de contribuabili, in conditiile prevazute de lege. #n acest caz, contribuabilii au dreptul de a fi instiintati in legatura cu rectificarile respective.#n asemenea situatii, functionarii unitatilor fiscale trebuie sa indice posibilitatile de contestare caile de atac administrative si !urisdictionale/. -ontribuabilii au dreptul de a solicita organelor fiscale, in anumite situatii prevazute de lege, amanarea sau esalonarea platii impozitelor si taxelor, precum si reducerea, scutirea, amanarea sau esalonarea platii ma!orarilor de intarziere stabilite pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, in conditiile legii. umele platite in plus fata de obligatiile legale se compenseaza cu alte obligatii bugetare neplatite, sau se restituie in conditiile legii. -ontribuabilii pot invoca prescriptia, atunci cand actiunea organelor fiscale privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor a depasit termenul prevazut de lege. 'e intreaga perioada a unui control efectuat de autoritatile fiscale, contribuabilii au dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate contabili autorizati, experti contabili, auditori financiari,  !uristi/. (e asemenea, ei pot imputernici o persoana, in calitate de consilier sau consultant, in vederea reprezentarii in relatiile cu organul fiscal competent. -ontribuabili au dreptul sa cunoasca identitatea si functia salariatului caruia se adreseaza in cadrul unei unitati fiscale, sau care li se adreseaza in timpul exercitarii atributiilor sale de serviciu. #n acest sens, organul de control fiscal trebuie sa prezinte legitimatia de serviciu, ordinul de deplasare. #n relatiile cu autoritatile fiscale, contribuabililor le revin urmatoarele obligatii* )rice persoana trebuie sa se abtina de la savarsirea faptelor pe care legea le interzice. 'entru aceasta toti cetatenii tarii sunt obligati sa cunoasca prevederle legale. 4ecunoasterea legii nu scuteste pe nimeni de obligatia respectarii acesteia si nu poate fi invocata de contribuabil inapararea lui. )rice persoana fizica sau !uridica care realizeaza venituri din diferite surse, sau care detine anumite bunuri mobile si imobile, este obligata sa declare si sa ac1ite impozitele si taxele datorate,  potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Astfel, fiecare contribuabil este obligat sa declare cu sinceritate si corectitudine impozitele datorate, veniturile realizate, bunurile mobile si imobile aflate in proprietate sau obtinute cu orice titlu legal, precum si alte valori, pentru care trebuie sa platesca impozite si taxe."oate persoanele !uridice sunt obligate sa completeze si sa depuna la unitatile fiscale corespunzatoare declaratiile de inregistrare fiscala prevazute de lege, in vederea atribuirii codului fiscal si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala. -ontribuabilii sunt obigati sa depuna in termenele stabilite prin lege, toate documentele  prevazute deconturi, declaratii de impunere, bilanturi contabile etc./, la unitatea fiscala in raza careia isi au domiciliul sau sediu, dupa caz, sau unde sunt luati in evidenta fiscala. -ontribuabilii sunt obligati sa pastreze evidentele contabile, registrele de contabilitate,  precum si documentele !ustificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate timp de 56 ani,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->