Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ordin565_2009-ghid

ordin565_2009-ghid

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Aug 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ORDIN nr. 565 din 8 mai 2009 pentru aprobareaGhidului definanţarea Programului de înlocuire sau de completare asistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energiesolară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme careconduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului
În baza art. 13
1
alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
privind Fondulpentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
, cu modificările şicompletările ulterioare,În temeiul art. 5 alin. (7) din Horea Guvernului nr.
privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Mediului,
ministrul mediului
emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasicede încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană orialte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, cuprins în anexa careface parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
 
GHID DE FINANŢARE din 8 mai 2009 a Programului de înlocuiresau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme careutilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană orialte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şisolului
(la data 03-iun-2009 actul a fost aprobat de
)
Art. 1
Prezentul ghid de finanţare furnizează informaţii privind completarea cererilor de înscriere înProgramul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizeazăenergie solară, energie geotermaşi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, denumit în continuare Program, a cererilor definanţare pentru proiecte, precum şi desfăşurarea programului de finanţare. Ghidul de finanţareeste documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate ce trebuie să fie îndeplinitede către solicitantul finanţării, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul prevăzut şidesfăşurarea programului de finanţare.
Art. 2
Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuiresau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară,energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţiiaerului, apei şi solului.
Art. 3
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducereagradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentruproducerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precumşi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă,nepoluante.
Art. 4
În sensul prezentului ghid de finanţare, expresiile şi termenii de mai jos se definesc astfel:
a)
Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
b)
beneficiar - solicitantul al cărui proiect a fost aprobat şi care a încheiat contract pentrufinanţare cu Autoritatea;
c)
instalator - operatorul economic specializat, care comercializeaşi instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană;
d)
sistem de încălzire - complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii /producerii de energie termică;
e)
sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produsepetroliere, gaze naturale, cărbuni;
f)
solicitant - unitatea administrativ-teritorială.
Art. 5
Unităţile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finanţare în cadrul Programului pentruimobilele aflate în proprietatea sau în administrarea lor ori pentru asociaţiile de proprietari /locatari cu personalitate juridică, care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unităţiadministrativ-teritoriale.
Art. 6
Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criteriide eligibilitate:
a)
să nu înregistreze obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;
b)
deţină contribuţia proprie în vederea implementării proiectului; în cazul asociaţiilor deproprietari / locatari se va menţiona contribuţia formată din cota aprobată de către unitateaadministrativ-teritorială şi cota asociaţiei de proprietari / locatari;
c)
să aibă în administrare sau în proprietate imobilul pe care urmează să se implementezeproiectul ori a încheiat un contrat de mandat, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale caresolicită finanţare pentru asociaţiile de proprietari / locatari.
Art. 7
(1)
Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării Programului se face anual, înlimita fondurilor stabilite cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli alAdministraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(2)
Pentru anul 2009, suma prevăzută pentru derularea Programului este de 310.000 mii lei.
 
(3)
Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita finanţare pentru mai multe locaţii în cadrulaceleiaşi cereri de finanţare.
Art. 8
(1)
Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile aleproiectului.
(2)
Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat constituie contribuţia proprie a solicitantului şi esteasigurată din surse financiare proprii.
(3)
Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentrufinanţare şi pe măsura realizării proiectului.
(4)
Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu, se acordă înprocent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(5)
Consiliul local va stabili cota de participare pentru asociaţiile de proprietari / locatari.
(6)
Cuantumul finanţării nu poate depăşi următoarele valori:
a)
4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de100.000;
b)
3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între50.000-100.000;
c)
2.000.000 lei pentru unităţile administrativ - teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între20.000-50.000;
d)
1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori între 3.000-20.000;
e)
500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.
(7)
Cuantumul finanţării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicităfinanţare de către un solicitant.
Art. 9
(1)
Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru imobilele dinpatrimoniul propriu, trebuie să depună următoarele documente:
a)
cererea de finanţare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1;
b)
copia certificatului de înregistrare fiscală;
c)
copie de pe hotărârea consiliului local, consiliului judeţean şi acordul cu privire la contractareafinanţării;
d)
 înscrisuri din care să rezulte că beneficiarul are în proprietate sau în administrare imobilul încare se va monta sistemul de încălzire;
e)
aprobarea în consiliul local sau consiliul judeţean a studiului de fezabilitate, conform anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei deelaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
f)
declaraţie pe propria răspundere sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanţăriiproiectelor de mediu;
g)
declaraţie pe propria răspundere vor include în dosarul achiziţiilor publice solicitărileAdministraţiei Fondului pentru Mediu prevăzute în prezentul ghid de finanţare;
h)
studiul de fezabilitate, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece şi apă caldămenajeră, certificat de documentele de plată şi numărul de utilizatori, exceptând acorduri şiautorizaţii.
(2)
Unităţile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru asociaţiile deproprietari / locatari trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e)-g).Şi următoarele documente:
a)
contractul de mandat privind participarea la Program, încheiat în formatul prevăzut în anexa nr.5, şi actul adiţional al acestuia, încheiat în formatul prevăzut în anexa nr. 6;
b)
hotărârea adunării generale a proprietarilor / locatarilor cu privire la acordul de înscriere înProgram, în formatul prevăzut în anexa nr. 2;
c)
solicitarea de înscriere în Program, în formatul prevăzut în anexa nr. 3;
d)
acordul tuturor proprietarilor / locatarilor cu privire la participarea la Program, în cazulasociaţiilor de proprietari / locatari, în formatul prevăzut în anexa nr. 4;
e)
horea consiliului local cu privire la stabilirea cotei de participare a acestuia laimplementarea Programului;
f)
hotărârea asociaţiei de proprietari / locatari cu privire la cota de participare la Program.
Art. 10
Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->