Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thc s 117 - Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Tinh Hieu Qua Cua He Thong Kiem Soat Noi Bo Tai Cac Doanh Nghiep Vua Va Nho o Tinh Lam Dong Hien Nay

Thc s 117 - Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Tinh Hieu Qua Cua He Thong Kiem Soat Noi Bo Tai Cac Doanh Nghiep Vua Va Nho o Tinh Lam Dong Hien Nay

Ratings: (0)|Views: 1,075|Likes:
Published by cuongdc
Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Tinh Hieu Qua Cua He Thong Kiem Soat Noi Bo Tai Cac Doanh Nghiep Vua Va Nho o Tinh Lam Dong Hien Nay
Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Tinh Hieu Qua Cua He Thong Kiem Soat Noi Bo Tai Cac Doanh Nghiep Vua Va Nho o Tinh Lam Dong Hien Nay

More info:

Published by: cuongdc on Aug 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
    K    I    L   O    B   O   O    K .   C   O    M
 - 1 -
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
OTR
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C KINH T
THÀNH PH
H
CHÍ MINH*******
T
TH
N
THÙY MAI
TH
Ự 
C TR
NG VÀ GI
I PHÁPNÂNG CAO TÍNH HI
U QU
C
AH
TH
NG KI
M SOÁT N
I B
 T
I CÁC DOANH NGHI
P V
Ừ 
A VÀ NH
 
Ở 
T
NH LÂM
ĐỒ
NG HI
N NAY
Chuyên ngành: K
ế
toán - Ki
m toánMã s
: 60.34.30
LU
N V
Ă
N TH
C S
Ĩ
KINH T
 Ng
ườ 
i h
ướ 
ng d
n khoa h
c: TS. NGUY
N TH
L
CTHÀNH PH
H
CHÍ MINH - N
Ă
M 2008
 
    K    I    L   O    B   O   O    K .   C   O    M
 - 2 -
M
C L
C
Trang
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
UCH
ƯƠ 
NG 1T
NG QUAN V
KI
M SOÁT N
I B
 1.1 Khái quát chung v
Ki
m soát n
i b
 
……………………………………01
 1.1.1 L
ch s
ử 
hình thành
………………………………………………..……01
 1.1.2 Khái ni
m ki
m soát n
i b
 
…………………………..…….….…...…07
1.1.3 Các nhân t
c
u thành h
th
ng ki
m soát n
i b
 
…………...…….…10
1.1.3.1 Môi tr
ườ 
ng ki
m soát
………………………………………….….……101.1.3.1.1
 
Tính chính tr
c và các giá tr
 
đạ
o
đứ
c………………………..………101.1.3.1.2
 
N
ă
ng l
c c
a
độ
i ng
ũ
nhân viên………………………………...……111.1.3.1.3
 
H
i
đồ
ng Qu
n tr
y ban Ki
m toán……………….……………121.1.3.1.4
 
Tri
ế
t lý qu
n lý và phong cách
đ
i
u hành………………………...…131.1.3.1.5
 
C
ơ 
c
u t
ch
c ………………………………………………………141.1.3.1.6
 
Phân chia quy
n h
n và trách nhi
m ……………………...…………141.1.3.1.7
 
Chính sách nhân s
……………………………………………….…151.1.3.1.8
 
L
ư
u ý áp d
ng cho các doanh nghi
p v
a và nh
……..…….………15
1.1.3.2
Đ
ánh giá r
i ro
……………………………………………...….………16
 
1.1.3.2.1 Phân lo
i r
i ro………………………………………………………171.1.3.2.2
Đ
ánh giá r
i ro…………………………………………….…………181.1.3.2.3 L
ư
u ý áp d
ng cho các doanh nghi
p v
a và nh
…………...………20
1.1.3.3 Ho
t
độ
ng ki
m soát
…………………………………………….…..…21
 
1.1.3.3.1 Phân lo
i ki
m soát theo m
c
đ
ích qu
n tr
r
i ro …….…….………211.1.3.3.2
 
Phân lo
i ki
m soát theo tính ch
t s
d
ng …………………………221.1.3.3.3
 
Ho
t
độ
ng ki
m soát ………………………………………...………231.1.3.3.4 L
ư
u ý áp d
ng cho các doanh nghi
p v
a và nh
…………….…..…25
1.1.3.3
 
Thông tin và truy
n thông
…………………………………….………25
 
1.1.3.4.1
 
Thông tin ……………………………………………………………251.1.3.4.2
 
Truy
n thông ……………………………………………..…………271.1.3.4.3
 
L
ư
u ý áp d
ng cho các doanh nghi
p v
a và nh
………….….……28
1.1.3.5
 
Giám sát
………………………………………………………...………29
 
1.1.3.5.1
 
Giám sát th
ườ 
ng xuyên ……………………………..………………291.1.3.5.2
 
Đ
ánh giá
đị
nh kì ……………………………………….……………291.1.3.5.3
 
Báo cáo phát hi
n ………………………………………………...…301.1.3.5.4
 
L
ư
u ý áp d
ng cho các doanh nghi
p v
a và nh
………..…………31
1.2
 
H
n ch
ế
v
n có c
a h
th
ng ki
m soát n
i b
 
………………………31
 1.3 Khái ni
m doanh nghi
p v
ừ 
a và nh
 
……………….………..…..……32
 
1.3.1 Trên th
ế
gi
ớ 
i ………………………………………..……………….…..…321.3.2
 
Vi
t Nam ………………………………………….………………..…36
CH
ƯƠ 
NG 2TH
Ự 
C TR
NG H
TH
NG KI
M SOÁT N
I B
T
I CÁC DOANH NGHI
PV
Ừ 
A VÀ NH
 
Ở 
T
NH LÂM
ĐỒ
NG HI
N NAY2.1
 
M
c
đ
ích,
đố
i t
ượ 
ng và ph
ươ 
ng pháp kh
o sát th
ự 
c tr
ng
…….…..…39
 
 
    K    I    L   O    B   O   O    K .   C   O    M
 - 3 -
2.1.1
 
M
c
đ
ích kh
o sát ……………………………………………….…..……392.1.2
 
Đố
i t
ượ 
ng kh
o sát …………………………………………………..……402.1.3
 
Ph
ươ 
ng pháp kh
o sát …………………………………………….....……40
2.2
 
Đặ
c
đ
i
m và th
ự 
c tr
ng h
th
ng ki
m soát n
i b
t
i các doanh nghi
p trongm
u kh
o sát
…………………………………………....…………………..……41
 
2.2.1
 
Môi tr
ườ 
ng ki
m soát ……………………………..….…..…………412.2.2
 
Đ
ánh giá r
i ro ……………………………………………..….……53
2.2.3
 
Ho
t
độ
ng ki
m soát ………………………………………….…..………562.2.4
 
Thông tin và truy
n thông …………………………………………………612.2.5
 
Giám sát …………………………………………………………...………64
2.3 T
ng h
ợ 
p các
đ
ánh giá chung v
th
ự 
c tr
ng áp d
ng ki
m soát n
i b
 
ở 
các doanhnghi
p v
ừ 
a và nh
 
…………………………………………………67
 CH
ƯƠ 
NG 3M
T S
GI
I PHÁP NÂNG CAO TÍNH HI
U QU
C
AH
TH
NG KI
M SOÁT N
I B
 T
I CÁC DOANH NGHI
P V
Ừ 
A VÀ NH
 
Ở 
T
NH LÂM
ĐỒ
NG HI
N NAY3.1
 
C
ơ 
s
ở 
n
n t
ng c
a các gi
i pháp
…………………………...…………….…72
 
3.1.2
 
Vai trò c
a các doanh nghi
p v
a và nh
trong n
n kinh t
ế
hi
n t
i…….…723.1.3
 
nh h
ưở 
ng c
a các quy
đị
nh pháp lu
t Vi
t Nam
đế
n ho
t
độ
ng c
a doanh nghi
p…………………………………………………………………………………....…74
3.2
 
Gi
i pháp v
các quy
đị
nh v
 ĩ 
…………………………………….….…75
 
3.2.2
 
Xây d
ng h
th
ng lý lu
n ki
m soát n
i b
c
a Vi
t Nam………………………………………………………………..……….….…753.2.3
 
Th
ch
ế
hoá nh
ng quy
đị
nh v
lu
t pháp ………………..…………….….76
3.3
 
Gi
i pháp v
phía doanh nghi
p
………………………………....……..…76
 
3.3.1
 
Gi
i pháp nâng cao tính hi
u qu
c
a môi tr
ườ 
ng ki
m soát …….……...…763.3.2
 
Gi
i pháp nâng cao tính hi
u qu
c
a ho
t
độ
ng
đ
ánh giá r
i ro ….…….…773.3.3
 
Gi
i pháp nâng cao tính hi
u qu
c
a ho
t
độ
ng ki
m soát ……….…….…783.3.4
 
Gi
i pháp nâng cao tính hi
u qu
c
a thông tin và truy
n thông …….……803.3.5
 
Gi
i pháp nâng cao tính hi
u qu
c
a ho
t
độ
ng giám sát …………………81
3.4
 
L
ợ 
i ích
đạ
t
đượ 
c t
ừ 
các gi
i pháp nâng cao tính hi
u qu
c
a h
th
ng ki
msoát n
i b
 
3.4.1
 
L
ợ 
i ích cho doanh nghi
p ………………………………….…………….…813.4.2
 
L
ợ 
i ích cho xã h
i ………………………………………….………….……82
K
T LU
NTÀI LI
U THAM KH
OPH
L
C

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
doanhle8854 liked this
Salt Huynh liked this
haophat2008 liked this
Nguyen An liked this
Nguyen An liked this
hoangcamphuong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->