Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bezglosny Jezyk Indian

Bezglosny Jezyk Indian

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by blusior

More info:

Published by: blusior on Dec 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

 
KRYSTYNA JARZĄBEK BEZGŁOŚNY JĘZYK INDIANOD NIEPAMIĘTNYCH CZASÓW LUDZIE,  NIE MOGĄC POROZUMIEĆ SIĘ ZA POMOCĄ MOWY, NAWIĄZYWALI ZE SOBĄ KONTAKT, UŻYWAJĄC GESTÓW W  NIEKTÓRYCH SYTUACJACH GESTYKULACJA CAŁKOWICIE ZASTĘPOWAŁA MOWĘ Z TAKIEGO BEZGŁOŚNEGO SYSTEMU ZNAKÓW KORZYSTALI MIĘDZY INNYMI INDIANIEP!"#$%&'&() I(*+"( (+ $-. A/!'0" N"10#2%' (+ -) $*("0 &3#*(+ %# *# .3#, -0)* + 0+*' 4!&'5'6+ #2+ 4+!2#.(+ /+-&0"7%' 0#(.'((.1 "/!'0"7-0+3#
8
 W+61 5"*"%&' -)*&+, 9 #$%&'&(:  4!&#*0;2 I(*+"( -."(#2+ 4;<(#%(#=2-%>#*(+" A&$" I%> &*"(+/, 61*' /'?6+2-0+ 4!&4!"2+"<' -+: & A&$+ 4#/#-./ 6)*#2'/ +-.(+$)%'/ 2 /+$-%1 *&+-+$-&$ C+?(+(' B!+(3" (" A6"-0:, -."/.)* &"? !;9('/+ *!#3"/+ 4#2#6+ !#&%>#*&+<' -+: 4# 5&61*($ 2;2%&"- A/!'% D# (+*"2(" 1%&(+ 5'6+ 4!&0#("(+, 9 /+"<# .# /+$-% #0#<# @ .'-+:%' 6". ./1, (#2-& #*0!'%+" %#"$) $*("0 .( /#/(. &("%&(+ 3<:5+$ 2 4!&-&<#? R;9(#!#*( "0.' &*"$) -+: 2-0"&'2" (" .#, 9 4+!2-+ 4!&'5'-& & A&$+ 4#$"2+6+ -+: 2 A/!'% (+ 2%&?(+$ (+9 =F .'-+:%' 6". ./1E/+3!"(%+ 4!&'5'2"6+ 4!&'41-&%&"6(+ /"<'/+ 3!14"/+ L1*' 9'$)% (" *"('/ #5-&"!& (+!"& /1-+"<' &/+(+" -2 -+*&+5' & 4#2#*1 ("%+-01 .'%>, 0.;! 4#$"2+<' -+: 4;(+$ W-01.0 .3# 46/+#(" 2:*!1$)% & 4;<(#%' (" 4#<1*(+ &"%&:<' *#%+!" 4!&& P!&-/'0 P"("/-0+ *# A/!'0+ P#<1*(+#2$ Z"(+/ (" #5-&"!& A/!'0+ &("66+ -+: E1!#4$%&'%', 61*' 4!&'5'< & A&$+ &"$:<' %"<' 0#(.'((.Z2+)&"( & .'/ 4+!2#.('/ &"-+*6"(+/ A/!'0+ &/+"(' /+$-%"  4#5'.1 4!&'5'-&;2 + %+)3< +%> !#&4!"-&"(+ -+:, " ."09 &!#*&#(" (" .'/ .6 $"0 ("$?%+?6$-&" -4#+-.#? 3!14 2:*!#2('%>, 4!&'(+#-<' 2 0%+ #3!#/( &!;9(+%#2"(+ $:&'0#2 61*;2 #51 A/!'0 D#0<"*(3# -06"-'+0#2"(+" $:&'0;2 +(*+"7-0+%> 4#*$/#2"<# -+: 2+61 "/!'0"(+-.;2, 6%& #0"&"<# -+: .# &"*"(+/ (+&2'06 .!1*('/ & 2&36:*1 (" 6+%&5: .'%> $:&'0;2 J#>( W-6' P#266,  4+!2-&' *'!0.#! 2"-&'(3.#7-0+3# B1!"1 # A/!+%"( E.>(#6#3',  4#2#<"(3# *# 9'%+" 2 @ !#01 2 !"/"%> S/+.>-#(+"( I(-.+.1.+#(, *# *&+? $*($ & ("$4#2"9(+$-&'%> 46"%;20 "/!'0"(+-.'%&('%>, A!.'01<  4#%>#*&+ & W+*&' + Ż'%+" (! @
 
#4156+0#2"< 2 @@ !#01 4+!2-&' 1!&:*#2' -4+-  $:&'0;2 I(*+"( "/!'0"7-0+%> W'/+(+< 2;2%&"-  !#*&+( $:&'0#2'%> *6" -"/$ .'60# A/!'0+ P;<(#%($ W A/!'% P#<1*(+#2$ %&-0+ 1%&#(' C&-.+/+! L#10#.0" 2 @ !#01 *#6+%&'< -+: F !#*&+( $:&'0#2'%>, #5$/1$)%'%> #3;</  $:&'0;2 I((+ 5"*"%& 4#*"$) $-&%& 2+:0-& 6+%&5' W'(+0" .# -.)*, 9 ("* $*() !&0) "65# 2 .$ -"/$ *#6+(+ 3;!-0+$ %&:-.# /+-&0"<' 46/+#(" /;2+)% 0+60#/" !;9('/+  $:&'0"/+R'% @ J%>" (" 0#(+1W+6#? $:&'0;2 (" 0#(.'((%+ #51 A/!'0, 2-4;<%&?(+ &"06"-'+0#2"('%> *# #0#<# @ !#*&+( $:&'0#2'%>, !;9(+<# -+: &"./ #* -+5+ ."0 &"-"*(+%&#, 9 .15'6%' "/!'0"7-%' &"/+-&01$)%' (+0.;! #5-&"!' = "5' -+: 4#!#&1/+ = &/1-&(+ 5'6+ 2'/'?6+ $:&'0 &<#9#(' & %"<3# -'-./1 !1%>;2 %+"<", 3<;2(+ !)0 +  4"6%;2 N+/+%0" "/!'0"(+-.0" E2" L+4- .2+!*&+ 2 -2$ K-+:*& I(*+"( W+*&" P#2-&%>(", W"!-&"2" @@, 9 *6" 1/#96+2+(+" /+:*&'-&%&4#2'%> 0#(."0.;2 #2'/ $:&'0+/ 3-.;2 4#-<13+2"(# -+: 4#2-&%>(+ 2 M0-'01, (" 4;<(#%('/ &"%>#*&+ K"("*', (" 2-%>#*(+/ 2'5!&91 A/!'0+ P;<(#%($, "6 ("$2+:0-& &"-.#-#2"(+ /+"< #( 2?!;* 6+%&('%> 46/+#( W+60+%> R;2(+(R'%  S!% Q *#5!'  -&%&:?6+2' N+ $-. 2'061%&#(, 9 $:&'0 3-.;2 ("!#*&+< -+: 2<"?(+ (" #5-&"!"%> 4!!++, 3*&+ 4#*%&"- 4#6#2"7 + -4:*1 5+&#(;2 -4#.'0"<' -+: 46/+#(" /;2+)% !;9('/+ $:&'0"/+ P!!+" .# #3!#/(" .!"2+"-." !;2(+(" !#&4#?%+!"$)%" -+: #* !&0+ S"-0".%>2"( (" 4;<(#%' *# Z".#0+ M0-'0"7-0+$ (" 4#<1*(+1 #!"& #* G;! S0"6+-.'%> (" &"%>#*&+ "9 4# #5-&"! W+60+%> J&+#! + !&0: M+--+-+4+ (" 2-%>#*&+ I(*+"(+ W+60+%> R;2(+( ("696+ *# -&?%+1 !#*&+(  $:&'0#2'%> @ "63#(0+7-0+$ = /+:*&' +(('/+ C&"!( S.#4' B6"%0##., C&$(#2+ C>'((, A!"4">#2+ A!"4">#, G!#- (.!, K!+ C! & R;2(+(, O*9+52$#2+ O$+52" 4#416"!(+ ("&'2"(+ C&+42$"/+ C>+442" & R;2(+(  "."4"-0"7-0+$ = S"!-+ S"%! + K+#2"=A4"%&  %"**#"7-0+$ = P"1(+-+ P"2(, A!+0"!", W+%>+." F 0+#2"7-0+$ = K+#2#2+  -$1 = M"(*"(, H+*".-", C!#2, D"0#." 4#416"!(+ &2"(+ S+10-"/+, A--+(+5#+(, I#2", O.#, M+--#1!+, O/">", P#(%", O-"3, K"(-"  1.#="&.%0+$ = S&#-&#(+ S>#->#( &("* W+(* R+V!, K#/"(%& C#/"(%>, U. P!"2*#4#*#5(+ 46/+#(" /;2+)% $:&'0"/+ &"6+%&#('/+ *# .'%> !#*&+( 4#-<13+2"<' -+: $:&'0+/ 3-.;2 J"0 .2+!*&+ "/!'0"7-0+ 5"*"%& >+-.#!++ + 016.1!' I(*+"( C6"!0 W+--6! =
 
%6#2"6+ 2 (+/ &2<"-&%&" K+#2#2+, A!"4">#2+, C&$(#2+, C!#2 + C&"!( S.#4'Z"!;2(# I(*+"(+, $"0 + ("10#2%', 12"9"$) /#2: 3-.;2 &" (+&2'06 <".2) W'(+0" .#,  5' /#9, -.)*, 9 2+6 & .'%> 3-.;2 2+&1"6(+  5"!*&# 4!&'4#/+(" .#, %# ("&'2", /#9 -+: .9 & ("&'2"('/ #5+0./ 0#$"!&' 5)* ("2+)&1$ *# *&+"<"7 .'4#2'%> *6" *"($ %&'((#?%+ I ."0 ("  4!&'0<"* -0!&'9#2"(+ 4!&* -#5) (" 0-&."<. -.#90", (" 2'-#0#?%+ *#6($ %&:?%+ .2"!&', 0!"2:*&+ 4"6%;2 2-0"&1$)%'%> #&("%&" .+4+, %&'6+ !#*&"$ ("/+#.1, 2  $"0+/ (+0+*' /+-&0"6+ I(*+"(+ N"?6"*#2"(+ 4!&'3+:.'/+ 4"6%"/+ %&'((#?%+ %&-"(+" 2<#-;2 = #* %&150" 3<#2' *# !"/+(+" = -."(#2+ #*4#2+*(+0 2'!"&1 0#5+." N"<#9(+ !#&%>'6#('%> *2;%> 4"6%;2  4!"2$ *<#(+ = 2-0"&1$)%3# + ?!#*0#23# = 4!&' 4#&#-."<'%> 4"6%"%>  4!&'01!%&#('%>, (" 22(:.!&() 0!"2:* 62$ *<#(+, -'3("6+&1$  4#$:%+ 0#7 R#&%>'6#( 4"6% 4!&'2#*&) .1."$ (" /'?6 (#3+ $*%" -+*&)%3# (" 0#(+1 T( -"/ 3-. 4#<)%&#(' & &".#%&(+/ 2 4!"2# *2;%> (+2+60+%> <10;2 #&("%&" $%>" (" 0#(+1 !'% @ Ł10+ ("?6"*1$) 2 .'/ 2'4"*01 !1%>' .3# &2+!&:%+"R'%  S.!&"<"W %61 &51*#2"(+" (#23# &("01, I(*+"(+ &-."2+"6+ (+0+*' *2" 615 2+:%$ &("0;2 /"$)%'%> !;9() .!? A5' 4!&0"&" (" 4!&'0<"* -<#2# -&%&:?6+2', <)%&'6+ *2" &("0+ -'/5#6+&1$)%' -!% #!"& 3-., 0.;!' -."(#2+ !;2(#2"9(+0 4#$:%+" *#5!' !'%  I(*+"(+( 1(#-+< &"./ ("$4+!2 4!"2) *<#7 & 4!&'01!%&#('/+ (+%# 4"6%"/+ (" 2'-#0#? -!%", " ("-.:4(+ #*%>'6"< %"< 4!&*!"/+: 2 5#0, &"."%&"$)% (+/ <10 N+0.;! 3-.' 5'2"$) 2+6#&("%&( T"0 $-. & &("0+/, 0.;!'  4!&'4#/+(" 1%>2'%(+ 0#7%"/+ 4"6%;2 (" 2'-#0#?%+ 2"!3 0"2"<0"  51<0+, " ("-.:4(+ -0+!#2"(+ ."0 10-&."<.#2"($ *<#(+ 2 *;< = 2 0+!1(01 -&'+ R1%> .( 4#2.;!&#(' 0+60" !"&' #&("%&" &"!;2(#  4#9'2+(+, $"0 + $?Z!#&1/+(+ #4+-'2"($ /#2' I(*+"( $-. -&%&3;6(+ <".2 *6" #-;5, 0.;! &("$) ?!#*#2+-0#, 2 $"0+/ #(" 4#2-."<" I ."0 (" 4!&'0<"* 2 9'%+1 /'?6+2'%> 0#%&1$)%'%> (" 4!!+"%> *19) !#6: #*3!'2"<' (+3*'? -.!&"<', *&+:0+ 0.;!'/ /#36+ 4#6#2" (" 5+&#(' D6".3# 61*&+#/ &("$)%'/ 9'%+ I(*+"( (+.!1*(# 5:*&+ *#/'?6+ -+:, 9 2'-1(+%+ 4"6%" 2-0"&1$)%3# 4!"2$ *<#(+ & &"/0(+:.$ 62$ *<#(+ #&("%&" -.!&"<: !'% 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->