Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thiền Luận của Bồ Đề Đạt Ma

Thiền Luận của Bồ Đề Đạt Ma

Ratings: (0)|Views: 81 |Likes:
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu Thiền Luận của Bồ Đề Đạt Ma, bản dịch của The Zen Teachings of Boddhidharma của Red Pine, 1989.
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu Thiền Luận của Bồ Đề Đạt Ma, bản dịch của The Zen Teachings of Boddhidharma của Red Pine, 1989.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Dec 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

 
1
 Sách P
t
ọc Phướ 
c Qu 
ế 
 
 
2
Mục Lục
 
Lờ 
i
Tựa
 
3
 
略辨大乘入道四行觀
 
Lược Biện Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hạnh Quán
 6
 
Huyết Mạch Luận
 10
 
 Ngộ Tánh Luận
 39
破相論
 
Phá Tướ 
ng Lu
n 63
Đai Cương Về Bốn Pháp Thực Hành
 92
Luận về Huyết Mạch
94
Luận về Thấy Tánh
 107
Luận về Phá Tướng
 117 Chú Thích 129 Essai sur la Pratique 133 Essai sur le Système Circulatoire 136
Essai sur l’Eveil
 151 Essai sur la Destruction des Apparences 163
Sách Tham Khảo
 178
 
 
3
Lời Tựa
 
 B
 
 Đề 
 
 Đạ
t Ma là T 
ổ 
 th
ứ 
 28 sau Ph
t Thích Ca Mâu Ni c
a dòng Thi
ề 
n
 Ấ 
n Ð
 và là khai t 
ổ 
 c
a Thi
ề 
n Tông Trung Hoa. Chúng ta bi
ế 
t r 
ấ 
t ít chi ti
ế 
t v
ề 
 cu
ộc đờ 
i c
a ông. Nh
ữ 
ng gì s
ử 
 sách ghi chép l 
i ph
n
ớ 
n
ự 
a trên nh
ữ 
ng huy
ề 
n th
ai
 ỳ
 
bí. Đượ 
c bi
ết ông là người nướ 
c Qu
ố 
c
 Hương ở 
 mi
ề 
n Nam
 Ấ 
n Ð
 , con th
ứ 
 ba c
ủa vua Chí Vương, tên tụ
c là B
  Ð
ề 
 Ða La (Bodhitara). T 
ừ 
 nh
ỏ, ông đã thấ 
 y cu
ộc đời không có gì đáng
ham mu
ố 
n
nên đi tu.
 Nhân m
t bu
ổ 
i
ễ 
 
ại vương quố 
c,
ổ 
 th
ứ 
 27 sau  Ph
a dòng Thi
ề 
n
 Ấ 
n Ð
 , Bát Nhã Ða La (Prajnâtara), g 
 p B
 Ð
ề 
 Ða La. Nh
n th
ấ 
 y v
 hoàng t 
ử 
 này có nhi
ề 
u nét
đặ
c bi
t, T 
ổ 
 m
ớ 
i th
ử 
 và th
ấ 
 y B
 Ð
ề 
 Ða
 La đã thông hiểu nghĩa c
a tâm nên li
ề 
n truy
ền pháp cho và đặ
t tên là B
 Ð
ề 
 Ð
ạt Ma, có nghĩa là “ thông đạ
t r 
ng l 
ớn.”
Vâng theo l 
ờ 
i th
 y
 y, B
 Ð
ề 
 Ð
t Ma sang Trung Hoa truy
ề 
n
 pháp vì môi trường bên đó rấ 
t thích h
ợ 
 p v
ớ 
i thi
ề 
n tông, Ông r 
ờ 
i
 Ấn Độ
 ,
vượ 
t bi
ể 
n Nam H 
ải và vào năm 520 cặ
 p b
ế 
n
ở 
 Qu
ng Châu, mi
ề 
n nam
Trung Hoa. Vua Lương Võ Ðế 
 có m
ờ 
i ông t 
ớ 
i g 
 p. Sau câu chuy
n trao
đổ 
i, tuy th
ấy nhà vua là ngườ 
i có lòng v
ới đạ
o Ph
ật nhưng thấ 
 y không h
ợp căn cơ nên Bồ
 
 Đề 
 Ð
ạt Ma vượt dòng Dương tử 
 
đi Lạc Dươn
 g, lên chùa Thi
ế 
u Lâm trên r 
ặng Tung Sơn ở 
 B
ắc Trung Hoa. Nơi đây, ông
ng 
i tham thi
ề 
n nh
ập định, chín năm quay mặt vào vách đá và cũng tạ
i
đây, Huệ
 Kh
 , Nh
 t 
ổ 
 thi
ền Trung Hoa đã gặ
 p B
 
 Đề 
 Ð
t Ma.
 Ngườ 
i ta không bi
ế 
t rõ ông m
ấ 
t t 
ại đó hay rờ 
i chùa Thi
ế 
u Lâm sau khi truy
ề 
n tâm
ấ 
n cho Hu
 Kh
. Theo m
t truy
ề 
n thuy
ế 
t thì B
 
đề 
 Ð
t Ma v
ề 
 l 
i
 Ấ 
n Ð
 
 sau chín năm ở 
 Trung Hoa. Theo m
t thuy
ế 
t khác thì B
 
đề 
 Ð
t Ma s
ố 
ng
đế 
n 150 tu
ổ 
i, cu
ố 
i cùng b
 
đầu độc và được chôn trên núi Hùng Nhĩ ở 
  H 
 
 Nam. Ba năm sau. môt vi
ên ch
ứ 
c ngo
ại giao đi công tác ở 
 
 Ấ 
n Ð
 v
ề 
  g 
 p B
 
đề 
 Ð
t Ma tay c
m m
t chi
ế 
c dép, cho bi
ết mình trên đườ 
ng v
ề 
 
 Ấ 
n Ð
 và Trung Hoa s
ẽ 
 ti
ế 
 p n
ố 
i dòng Thi
ề 
n c
a mình. V 
ề 
 t 
ớ 
i Trung Hoa viên ch
ứ 
c này v
i báo tin này.
 Ngườ 
i ta m
ở 
 quan tài B
 
 Đề 
 
 Đạ
t Ma ra thì không th
ấ 
 y gì c
 , ch
ỉ 
 còn m
t chi
ế 
c dép.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->