Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1988 - Start Spre Viitor nr.5

1988 - Start Spre Viitor nr.5

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 333|Likes:
Published by sadang
Revista tehnico stiintifica a pionierilor si scolarilor, editata de Consiliul National al Organizatiei Pionierilor
Revista tehnico stiintifica a pionierilor si scolarilor, editata de Consiliul National al Organizatiei Pionierilor

More info:

Published by: sadang on Dec 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2015

pdf

text

original

 
Faunrea
soc.'
tăţu
socialiSte
multi
lateral dez
oltate
Şt
1mplic1t a civ•h
zaţiei
noe.
pnn
oameni
ş.i
pentru oa
mem
1mpune
cu
caracter
de
permanenta
spcmrea
cunoaştem
partiCI
parea
cu
o
tot
ma• ef1c1enta
compe
tenta
s1
responsabilitate
,
n
toate
do
men••le
de
act1v1tate.
la afirmarea
ştuntet
ca
pnnctpal
miJlOC
de
pro
ducţle
e
altfel
ştimţa,
cultura,
civi
lizaţie
smt cele
tret
dommante
ale progresulUI
msus1,
sublimate cu
pregnant
de
secretarul general
al
partidului
tovarasul
N1colae
Ceauşescu
Epoca
pe
care
o
traim
astazi
este caractenzata
de un
ntm
de
transforman,
de
dezvoltare
ex
trem
de
rap1d,
pe
baza
nou
u1.
pe baza
remarcabtlelor
creaţ11
ale
mteli
genţe
omeneşti
Tratm
in
phna re
volul&e
tehmco-suinţlflca,
fenomen
complex
adevarata
forta
motnce
a
societaţu,
fenomen
n
cadrul carwa
wcermle
.tehn•co-ştimţlflce
au
devenit
forte
reale
producţie
Este mer1tul
mcontestabll al
P ifllduiUI
-nostru e;omumst
ca,
ses•z1nd
ace
t
fenomen
evalumd corect
Impor
tanţa
1u1.
a
elabOrat o strateQle
on
gmala
cu
pnv&re
l
onentarea
ŞI
sti
mularea
efortunlor de
g•ndtre·
şi
promovare
a
noului
in
toate
domem
tl_e
de
act1v
tate
.
Om
101\lat1va
to
araşutu
N1colde
Ceausescu
, ct1torul
ge ial
al
Româmel moderne
, au
fost elaborate
nu
meroase programe
prin
a
caror
tnn
spunere
m
pracuca
s-au
rezolvat o
sene
de
probleme
1mportante
ale
producţ1et
matenale
,
ale
v1eţ
n
eco nonuco-soctale
Pe
baza unu1
program
umtar
,
parte mtegranta
dm
Planul
national
umc de
dezvoltare
econom•co-soc1a a a patne1.
efortunle tuturor
specialiştilor
smt
Indreptate
in
d1rect1a
progresului
ne10trc
rupt
al
soc1etaţu
noastre
Au
fost
mf11nţate
numProase
orga
msme cu
m1s1unea
de
a
concentra
şt
ÎN SLUJB PROGRESULUI
.
MULTIL TER L
L
P TRIEI
coordona efortunle
matenaltzm
du
-se
pnnctptul
integram cercetani
cu
producţta
ŞI
mvaţammtul,
modali
tate
pnn
care
se realizeaza
nu nu
mat o
solida
pregat1re
de
speciali
tate.
c1
ŞI
o
mtegrare
eftoenta
a tt· ner11or
•n
problemele
de
vtrf
ale
şt1 oţet
Aceasta
onentare
ş1-a
demonstrat
v1rtuţ1le
constructive. intregul progres inregtstrat
10
economta
romaneasca
in
ulttmn
ann
bazmdu
-se pe
remarcabile crea
tehmco-ştun
ltflce
In
fruntea cercetam
stunţtfice
ro
man
şti
se
afla
tovaraşa
academ1etan
doctor
mg1ner
Elena
Ceauşescu
 
pr
edmtele Cons
huiUI
Naţtonal
al
Sti10ţe1
1
nvaţammtulu
personalitate marcanta
a
vteţu
noas-
1re poht1ce, savant
cu
larga reputatie
mternat1onata
car
cu
pastune revo
l
utionara
::;
excepţ1onala
compe
tenta
ş
tunţthca
indruma mtreaga
ac
tivitate
de
Gercetare
ş1
de mtrodu
cere
a
progresului tehmc
.
stunullnd
prm
wopnul
sau
exemplu
straluctt
marele
detaşament
ar
şt inte•
roma
neşh
spre not
şt
n01
succese,
spre
reahzan
tot
mat inalte,
spre
r şt -
rea
prestigiului
Şt1mţe1
romăneş'b
10
lume. Av1nd
in
vedere
Importanţa
deose
bita
ZI
cercetam
şt11nţtf1ce
în
ţara
noastra
. m
ultimii
23
de
am a
lost
dezvoltata
contmuu
baza
mater~ala
Ş
 
au
fost
pregahte cadre
de tmen
cercetator&
Jl.slfe
tn
pfezent
m
Romama soc1altst
ex1sta
peste
doua sute
de
umtat•
de
~rcetare
mst1tute
1
centre) la ca
re
trebute adaugata cele
peste
o uta
de
sta
ţlum
de
l':ercetare
şt
mţ1f1ca
din
do
rnemut
agncutturn
faţa
de
' numa1
110
umtaţ1
ex1stente m
anul
1965)
Personalul
de
cercetare
a
crescut
de
la 45 000
oamem
aţ
muncn
10
1965
la
peste
25
in
prezent
Au
fost alocate sume
1mportante
pentru
do
tarea
umtattlor
de cercetare
astgu
rmdu-se
un ntm
accelerat
de
dezvol tare a bazet m
eriaTe.
az1,
urntăţlle
d cercetare au
rondiţii
de
lucru exce
lente
Pe1sa1u1
qunÎ flc
eS.te
complet
schimbat
faţa
de
cel de acum
20-
25
de
am
In locul
eprubete
l > 
SI
retortelor dm
vech&
e
labOratoare
tnlllmm
tot
mat
multe
mstalatu seml
mdustnale
, tar
mstalaţnle
automati
zale
mtc{opro<:esoarele.
catculatoa
-'
rele electron1ce tau
treptat
locul
ve
chilor
aparate
d
masura
T _rnahca
cercetaru raspunde
as
tdZI
tot
ma•
mu
t nev01lor
actuale
de
perspechva
ale
tndustn~•
noastre
m
plina dezvoltare
.
ndustna
roma
neasca a
cunoscut
o
creştere
spec
tacutoasa
Ş
 
de
anvergura
calitatiVa Astfel. s-au
dezvoltat
ramurile
ş1
sub
ramurile moderne. beneficiind
de
o
11l3lta
tehmcttate
:;;t
care
stau
la
baza progresuh.11
tehntc
ŞI
ştunţ1flc
con
strucţia
de
m
101
,
electromca,
m
formallca
ş
1
robotica.
producţia
d
eo
elemente
de
automat1zare.
mecam
ca
tma
. me,taturg&a
oţeluntor
sup
-
noam
ap01
ch1m1a
şt
petrochtm:a
but
tund
cea
aceste
d n
a
dome-
nii
ş1-au
consacrat
in
r-un rashmp
,curt
o
tradtţ e
de
mare notonetalt-
st<>
semmhcat1v
faptul ca
ast
aZ
I st
ntem
m
masura
sa
putem
as&gur
pe
baza
producţ1et
mterne
.
9
-95
la
suta
dm
necesarul
de
maş~nt
 
utllate
Ş
I
tnstalatu
lndustna
romaneasca
rea 1zeaza
9
larga gama
de
ma 101
ŞI
ut•laJe
dm
tre cele
ma1
moderne, dezvoltind
pa
rametn
St
caractensttcl
la ntvel
mondial
sau
supenoare
mvelu Ut
atins
m
ţân
cu
trad1ţ1e
mdustnala
_
In
acest
al optulea
c~nc1nal.
produc.ţta
mdus
trtala
urmeaza
sa
creasca
1n
ntmur1 d10tre
ce
le
ma
t
malte Plaounle
ş1
programele
de anvergt.ra
asumate pentr
u
penoad
a
98
6-
19 ;
ob&ec t
&vele
de
exceptionala
nsemnatate
stabthte
10
actua
ul
cmcmal
prOiect
ele cutezatoar
atesta
cu
c..iantafe
nscnerea
defm
tt
v<l
, tmpet Joasa a 1ndustne1
noastre
soc.alrste
a
1ntre
c;
economu
,
pe
coordonatele
dcz
voltaru mtenstVe
ale progresul
u
m•Jtlllateral,
spre
bmell:'
s.
mfloru
e
contmua
a
patriru a vtetti intregulUI
nostru
popor
.
 
Întreaga
operă d~
con
strucţie
socialistă
nu
se
poate realiza
decît
pe
baza celor
mai
noi
cuceriri
ale
ştiinţei şi
tehnicii
ale cu
noaşterii
umane în
general
a
legăturii
strînse
a
ştiinţei
cu
invătănintul
şi
produc
ţia
a
ridicănl
continue
a
nivelului
de
cunoştinţe
tehnico-profesionale
ale
tuturor
oamenaor
muncii.
NICOL E
CEAUŞESCU
P RTIDUL
CENTRUL
VIT L
L
N TIUNII
NO STRE
in
indelungata istorie a poporului român, numeroase sint evenimentele
cărora
trecerea timpului, departe de a le cufunda
în
uitare, le-a sporit necontenit
măreţia
şi
strălucirea
le-a adincit
înţelesurile
şi
semnificaţiile
conferindu-le statutul de momente ce
au
inrîurit ho
tărîtor
mersul inainte
al
naţiunii
pe calea progresului
şi
civilizaţie
i
Un
asemenea
măreţ
eveniment,
căruia
scurgerea vremii
îi
sporeşte
necontenit aureola,
îl
constituie
făurirea
Partidului Comunist Român, in
ur ă
cu 67 de ani. la istoricul Congres din mai
1921.
in
toţi
aceşti
ani, partidul comunist
şi-a
săpat
adinc
şi
luminos
fă
gaş
în
inima
şi
conştiinţa
poporului prin
ataşamentul său nestrămu
tat
faţă
de marile idealuri ale acestuia, prin clarviziunea
şi
consecventa cu care a
acţionat
pentru implinirea
năzuinţelor
celor mai
vi
i ale
naţiunii
prin eroismul
şi
abnegaţie
revoluţionară
ce i-au caracterizat in
permanenţă
pe militantii
comunişti.
Prin întreaga sa activitate, partidul a dovedit, cu
forţa
de
netăgăduit
a faptelor,
că
este fi
inţă
din marea
fiinţă
a poporului,
că
nu a avut
şi
nu are
ţel
mai inalt decît prosperitatea
şi
libertatea
ţării
şi
a oamenilor
săi
măreţia
 
demnitatea
şi
gloria
naţiunii
din rindurile
căreia
s-a ridicat. Stau
mărturie
acestui
adevăr
marile
bătălii
revoluţionare
purtate · de oamenii muncii din România, sub conducerea partidului, pentru
înlăturarea
rînduielilor întemeiate
pe
inegalitate
şi
asuprire
socială
pentru edificarea unei noi
societăţi
mai bune
şi
mai drepte, pe
pă
mîntul scump
al
patriei,
bătălii
incununata de victoria
revoluţiei
de eliberare
socială
şi
naţională antifascistă
şi
antiimperialistă
declan
şată
în
August
1944,
care a deschis nou
şi
rodnic
făgaş
istoriei ro
mâneşti.
Suprema confirmare a
legitimităţii
acţiunii
revoluţionare
a partidului, a modului
strălucit
in care acesta
îşi
îndeplineşte
misiunea
istorică
pe care
şi-a
asumat-o o
reprezintă
realităţile
României contemporane. România se
înfăţişează
astăzi
ca o
ţară
cu o economie
puternică
modernă
armonioasă conectată
strins pulsului viu al re
voluţiei tehnico-ştiinţifice
o economie care
reprezintă
temelia trai
nică
a
independenţei
şi
suveranităţii
naţionale;
România se
înfăţi
şează
ca o
ţară
in care,
in
fiecare dintre zonele sale, s-a asigurat o dezvoHare
echilibrată
a
forţelor
de
producţie
ridicîndu-se sute
de
-platforme industriale; România se
înfăţişează
ca o
ţară
in
care, pe baza
înfăptuirii
celor mai
cutezătoare
programe
de
dezvoltare
din
întreaga sa istorie, poporul este angajat intr-o lucrare
constructivă
de
o amplitudine
fără
precedent, modificind
însăşi
geografia
ţării
innoind din temelii chipul
aşezărilor
punind
in
valoare tot mai
de-
plin
bogăţiile
şi
frumuseţile
patriei,
potenţialul
creator al poporului; România se
înfăţişează
astăzi
ca o
ţară
ce se
bucură
de un
uriaş
prestigiu
internaţional datorită
intensei sale
activităţi
politico-diplomatice,
consacrată
cu
exemplară consecvenţă
soluţionării
problemelor majore ce
frămîntă
lumea
contemporană
in
consens cu
as
-piratii.le de pace,
independenţă
şi
progres social ale popoarelor. În inima
şi
conştiinţa
tuturor fiilor
ţării
aceste
măreţe
înfăptu
 r
sînt rodul muncii poporului, sub conducerea partidului,
în
cea mai
fertilă
perioadă
a istoriei
naţionale
 
perioadă inaugurată
de Congresul
al
IX-lea, cind
in
fruntea partidului a fost ales prin
opţiunea
una
nimă
a
comuniştilor
români, a intregului popor,
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu
 
Hotărîrile
marelui forum comunist din iulie
1965
caracterizate printr-o
profundă
viziune novatoare,
au
făcut
să pătrundă
în
toate sferele
vieţii
politice, economice, sociale, sevele ·unei gîndiri noi, creatoare, care a revigorat intreaga
operă
de
edificare a noii orinduiri; ele au inarmat,
totodată
partidul
şi
poporul cu un vast
şi
mobilizator program de lucru, menit
să
valorifice marile resurse de
creaţie
ale poporului, program necontenit
îmbogăţit
şi
amplificat
l
congresele
şi
conferinţele naţionale
ale· partidului din perioada
ur-
mătoare
potrivit cu noile
cerinţe
ale
fiecărei
etape istorice. Acum, cind România
travetsează
un
moment
de
mare
importanţă
al
evoluţiei
sale, Expunerea
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu
privind unele probleme ale conducerii
activităţii
economico-&Ociale, ale muncii ideologice
şi
-polit{~ducative
precum
şi
ale
situaţiei
inter
naţionale
rostită
in
cadrul
şedinţei
Comitetului Politic Executiv din 29 aprilie a.c. se inscrie ca un eveniment politic de
majoră
semnifica
ţie
ca un moment de
referinţă
in
viaţa
partidului, a poporului, in cronica
edificării societăţii
socialiste multilateral dezvoltate
in
patria
noastră.
Orientările
tezele
şi
aprecierile cuprinse
in
Expunere se
ba
zează
pe
o
cunoaştere aprofundată
şi
multilaterală
a
realităţilor
so
cietăţii
noastre, precum
şi
ale lumii
in
care
trăim
şi
tocmai prin aceasta ele se
situează
l
temelia intregii
activităţi
a partidului, a
societăţii
noastre, fiind
in
deplin consens cu
l ităţile
procesului
revoluţionar
cu interesele vitale
şi
aspiraţiile
undamentale ale
naţiunii
noastre socialiste. Expunerea secretarului general
al
partidului
defineşte
cu limpezime rolul
şi
importanţa
activităţii
teoretico-ldeologice
in
conducerea
ştiinţifică
a
societăţii
in
dezvoltarea creatoare a patrimoniului gindirii
şi
pnteticii
revoluţionare.
e
evidenţiază
totodată importanţa
ce revine
in
etapa
actuală
exercitării
rolului
conducător
al partidului,
asigurării
deplinei sale
unităţi
ideologice, politico-organizatotice. Magistr 18 Expunerea
tovarăşului
Nicolae
Ceauşescu
reprezintă
un document programatic de
excepţională importanţă
pentru
intre
gul popor, menit
să
asigure continuarea
şi
ridicarea
pe
o
treaptă
nouă
superioară
a procesului
revoluţionar
din patria
noastră
propăşirea
şi
bunăstarea
continuă
a
naţiunii
socialiste,
creşterea
prestigiului României
in
lume, a
contribuţiei
sale la afirmarea
forţei
şi
superiorităţii
socialismului.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->