Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Jeevadeepthi Dec 2013 - A Malayalam Catholic Magazine

Jeevadeepthi Dec 2013 - A Malayalam Catholic Magazine

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Jeevadeepthi Dec 2013 - A Malayalam Catholic Magazine
Jeevadeepthi Dec 2013 - A Malayalam Catholic Magazine

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
06
Noiocdor 4069 JOOQFNOOP^MH
A_gtîcngdÄ
t_c. mg¹ seäv mc igd¯v
{Hgevfepw [gev¡îv F¨\pw
Hnp¯ \£ {] mpw...
sH.Sg. ¹ ssl¿m Abp¯pHcisä lrZd ¯gÄ tdhpmgs\ P\g½g¨]v Mip EgÄ[À«v F¨ \cRv. A±pw Iu \É ssmZgH¹ Hkh \gnsd [gevHîpHapfcdg \Y¡c\gn §pw. AÉc Hp«gHΡpw Ft¶lw [gev¡ îpHÎ \ovHg. t\gimogd ¡pw Ft¶lw [gev¡ îpHÎ mg]iRw sGdv]p. \c«pHcÀ ""[geî ¨¹' A±v Ft¶ls¯ mgag¨p. ""ZkÀL ZÀhgdpsY fpJ fcdgip±p Ft¶l ¯g\v. gdYdp Sg±gÄ Sc]g ]pn± H®pHÎ. Sc]g ]pn± Iu H®pHÎ efHcogH ZrhydcXcÀXy § agocdgip±p.
 
04
Noiocdor 4069 JOOQFNOOP^MH
]pn ¡Sc]gH®pHÎ {Hgev]pmgsä Hco¯pw Hc\c¹ icPy ¯pfcsR±v Hu]pHt¯csY Tc¹ mgGcig¨p. NS mce§apw {ScÀX\Hapw \gPkmg]fcdgip Fl ¯gtä]v. D Hnp¯ Gp-pHsa evSÀhg¨psHc-v Spn t¯¡pm±]v ss[[gagso mpw fUpacd SZ§ acdgip±p. \cZw NdÀ¯p± ewEk ]d{¾wtScsodcRv Ft¶lw ewecig¨ ]v. [c[gtocRgso G{HmÀ¯g¡v ezSv\w mycJyc\g¨psHcYp¯ Zc\gtd ogs\t½csodcdgip±p Ft¶lw. [gev¡îv s\¡png¨pÏ McÀfHÎ Asä t[cU¯gÄ IosScbgdcs¨ YgHÎtScso maÀ±p \gov¡p±p...''s\tmRw fsîcicapsY lrZd ¯gÄ tdhpmgs\ P\g½g¡c¹. Mip {Hgevfev Zg\¯gÄ EgÄ[À«v F¨¹ D Abp¯pHci\v Mip ss[[gÎ e³c\fcdg \ovHg. {Hgevfev {YkdpsY FigHgogip±v Ft¶lw tGcZg¨p:"{Hgev]pmgsä Pkmg]HX DZyw Abp]gd]v DicRv;'N¯iw A¾cdgip±psm±v A\g¡ ngdgÉ. St£, tH«gip± D ssl¿mdpmcmg\ptm-g Ft½cÎ ss[[gÎ Abp]gs¡ct-dgip±]v D F¨ \cdgip±p. ssHsHc-p midv¡c¯ Hpsn Gg{Î Ft¶lw Fmsä lrZd ¯g\p c\g¨p.Ft¶lw epmgth j fcdg fcng.sH.Sg. F½¹ Sg±kYv Abp]g:""{Hgevfev A\g¡v `cmgsd ¡png¨pÏ {S]ych fc{]fÉ,EgÄ[À«v s\¡png¨pÏ McÀfHÎ HqYgdcRv.''fîpÏ mÀ¡v ep¿ifcd Ggo McÀfHÎ \ovHp± dcÎ {Hgevfev fcocJ dcRv5`qfgdgopÏ mÀ¡p efcUc\mpwssZm¯g\p fl ]zmpw \ovHp± fcocJ. I¯iw MipfcocJ dpsY Ggn HYgsdc¨ \s³ NRÀ¯c¯]g\cocmcw\³psY {Hgevfev DtLcj §Î N®k thcdpsY HpYgogto¡v gt¨ ic¯]v!
 
09
Noiocdor 4069 JOOQFNOOP^MH
ZpxJ t¯csY \cw McÀ¡p±p: N®g Sgn ¡{HgevfectLcj § acRv ptY]v!mk«pHcsiÉcmipsfc¯vSc]gic¡[c\dv FRgsªcig, DÀ¯eg¨p \Y±ptScHp± McÀf {Hgevfev \ovHp± Bîmpw \É McÀfHagsoc±cRv. mbg\ksa Ggig¨cÀ¯p \gov¡p± \£ {]§Î. smap½v, Gpv, fª, \ko... {]w IÉcs] A¾p {Hgevfev, B]p {Hgevfev!{]w Mip eqG\dcRv, Pc{E ]dpsY GgÙw, NRÀmgsä, evt\l ¯gsä FYdcaw. A_vf-v evsS¹eÀ {Hgev]pmgs\ F{ScSy fcd {]fcdg H-p. f§p± \£ {]§Î {Hgev]pmgÄ\g±v FHop± mipsY {S]g[gw[ fcsR±v Yg.A ev. Aogd«v Abp]g. _go¹ t]cfev Abp]gd]v \cw \£ {]§sa modwmdp A ±cRv. {Hgev]p Iip«gÄ NZdw sGdv] {S`c]{]fcdgip±p. Hgb¡v Fmsä \£ {]fcRv Úc\gHsa mbg\Y¯gd ]v. i-pmc¡pHÎ tGipt¼cÎ fq±cfs]cip {]fcRp-ctH-s]±v tnc[À«v {[uRgwCv Abp]g. {Hgev]p mc¡pHÎsHc-v \£ {]§Î ]kÀ¯p. Fmsä mc¡pHapw apw {SHchw Si¯pHdcdgip±p. Sg±kYv ]gipfpngmpHagÄ\gs±Écw {SHchw Si¯p± Mip Gp{]fcdg Fm¹ Hpigh]q§gY±p. Hpighgso \£{]w tocH¯g\p fpbpm\pwtm-g Mip SpScYg:
Mfppy D‘nfy tk yku...Cfy bkkn Bkn dloss yku...Mfppy D‘nfy tk yku...
{Hgev]pmgsä P\\Zg\w tocH¯g\p Sgn mgZg\fcdg fcng.Sp]pSgn mg]ic¹, \g§ apsY Pkmg]¯gto¡v In §gm± \gimUg \£ {]§sa McÀ¡cs\cip Zgmefc¡g {Hgevfegs\ fcîpH. McÀfHÎ! {Hgevfev Zg\¯gÄ
 Hmg]cGg¾cGg¾5 Hmg]
sjm. t_c. {Skfqev sSig ig 
McÀfHÎ tScdg«v t[cUwtScopw \fp¡p-cHcngÉ ]cRp e]yw! McÀfHÎ N-cmRw. lrZdw \gn ªp\gov¡p± evt\l epjgi§ agÄ \gs±Écw {SHchw {Seig½g¨v, H®k iRgª Sp©gigtdcsY \gov¡c mghp´ {]§ sadpw McÀ¡c¹ {hfg¡pH.ecUg¡ps\g§ apsY mk«gso \£ {]fcdg Iu mÀjw \Î]s± fcnpH. Sp]gsdcip {]¯gsä DE f\¯g\cdg mGgoÀ Iip«¯v Hc¯gig¡p±ps-± ngdpH.
\g§Î \£ {] fcdg fcng dg sɦgÄ Sgs±dcicRv \g§ apsY mk«{] fcdg fcnpH.
tfclw!
tScok epHci\ptfclw fH¹ Aev.sA. DHR sf±cRv. SyqRg\p tfclw fH¹ McWk encHR sf±cRv. Epfev]\ptfclw fH¹ P_vPg DHR sf±cRv. HovS Rg¡ci\p tfclw fH¹ A©g\k d ncHR sf±cRv. HSycÀ¡p tfclw fH¹ F¨ \cHR sf±cRv... fH¹ tPcepHp«s\½îg Skogt½ceptG«tfcl sf¾cRv; [c[pm¨¹ tGcZg¨p.]]Rw p fnpSYg:Fms\½îg M±pw tfclg¡c]giR sf±cRt¨c, Asä tfclw!A±ctn, [c[pm¨¹ _[gÎs[ ÉYg¨v m-gmp.
"Asä mk«gÄ I¯mRMip Hnp¯ \£ {]w...'A±p Hmg Abp]g.eplrt¯,I¯mRdpw HYsfYp¯ mÀR ¡cbvGHΡ ½pvMip FZrhy fcd Hnp¯ \£{]w ]s± dctRc]q¡pmc¹ tScHp±]v!I¯mR F]ptm-.\g§Î \£ {]fcdg fcngdgsɦgÄ Sgs± dcicRv\g§ apsY mk«{]fcdg fcnpH.IosScbgdc fifcdg \g§ aÉcs] fîcicRp fctn -]v!eZzcÀ¯td ¾gd fcocJSpn ¯p\g± É, FH¯p\g±tÉ mti-]v..;tdhpmgs\ ]gitd-Úc\g I\g \g§ atÉ!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->