Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1988 - Start Spre Viitor nr.12

1988 - Start Spre Viitor nr.12

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 148|Likes:
Published by sadang
Revista tehnico stiintifica a pionierilor si scolarilor, editata de Consiliul National al Organizatiei Pionierilor
Revista tehnico stiintifica a pionierilor si scolarilor, editata de Consiliul National al Organizatiei Pionierilor

More info:

Published by: sadang on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

 
De
41
de
ani, România este
REPUBLICĂ.
De
41
de
ani, o
nouă
formă
de
stat,
super
i
oară
pe
toate planurile vechiului cadru de manifestare a puterii politice,
conferă
României dreptul de a fi
egală
cu na
ţiunile
libere
şi
democratice ale lumii. De
41
de
ani, REPUBLICA
noastră
 
proclamată
la 30 Decembrie
1947
asigură
pe deplin,
prin
munca întregului popor, sub conducerea partidului.
î
nfăptuirea
mari
lor
idealuri ale
înaintaşilor
.
Sînt bogate
in
semnificaţii
cuvintele secretarului general al partidului,
preşedin
tele
·
republicii
tovaJăşul
Nicolae
Ceauşescu
:
"tnain
taşii
 
strămoşii
noştri
au gîn
dit
întotdeauna
la
viitorul
de
aur -
cum
I-au
numit
poeţii
.
au
făcut
totul,
şi-au
dat via\a.
dar
nu u
putut.
dato
rita vremurilor vitrege,
sa
-
şt
realizeze
năzuinţele
lor
.
Ge
neraţia noastră,
partidul
nostru comunist
au
fericirea
ş
r
cinstea de a putea
să
in-
făptuiască năzuinţele
de
mai
bine
, visul
de aur
al României
Şi
intr-adevăr
 
realizăm
ceea ce
au
gîndit dintotdea
una
înaintaşii noştri
care au
dorit
, pentru
ţară
 
pentru binele
ei
un
viitor
de
aur "
Dintotdeauna
,
ip
istoria
noastră
naţ
i
onală
 
nucleul
focalizator al intregii gîndiri despre
viitor
, al
tuturor
ma
rilor
fapte pentru edificarea acestui viitor de aur s-a dovedit a fi idealul
unităţii
pa
triei
şi
unităţii
poporului
. Formarea statului
naţional
român,
prin
unirea
Ţării
Ro
mâneşti
cu
Moldova
,
in
1859
a deschis· calea întregirii
unităţii
patriei. La 1 Decembrie 1918, la
Alba
Iulia, pe. cimpul
luj
Horea. peste 100 000
de
muncitori,
ţărani
 
intelectuali
,
meseriaşi
au adoptat istorica
Declaraţ
i
e
prin
care a fost proclamat solemn statul
naţional
unitar
român.
constituit pentru
toate veacurile
.
Acum
, la
s
f
î
rşitul
anului 1988, într-un
moment
in
care
intregul
nostru
popor
evocă
in
mod
solemn evenimentul
de
acum
şapte
decenii,
din
acel neuitat 1 Decembrie 1918
ce
a
rămas
viu în
conştiinţa
na-·
ţională
a 41-a aniversare a
REPUBLICII
dobîndeşte
ecouri
ş
i
semnificaţii
deosebite. Pentru
că
încă
de demult, visul de a
făuri
un stat
unitar
s-a impletit cu acela al
unui
stat liber, indepen
dent
şi
democratic
-REPUBLICA
ROMÂNĂ.
Ideea de
REPUBLICĂ,
ce
dăinuie
de
multă
vreme
in
conştiinţele
celor mai lum
i-
naţi patrioţi
ce s-au ridicat. de-a lungul veacurilor
din
rindurile poporului
,
dădea
expresie
aspiraţiei
către
o cirmui
re
dreaptă,
care
să
asigure
condiţii
favorabile .
pentru
dezvoltal'ea
demo
craţiei
 
pentru progresul pa, triei. REPUBLICA se
potr
i-
vea
cel mai bine atit firii po
porului
nostru. cit
şi
tradiţi
i
l
or
sale. Monarhia nu avusese,
in
patria
noastră
 
tra-
diţii
istorice. Domnii
ţării
nu
au fost monarhi. Ei erau
aleşi
potrivit .,obiceiului
pă
mîntului". Au fost
şi
ex epţii
de la
această regulă
 
dar
ele sint legate de perioadele de
dominaţie
străină
cind
in statele
feudale
româneşt
i
domnitorii erau
impuş
i
de
Poarta
Otomană
.
Aşa
s-au petrecut
lucrurile
în secolul al XVIII-l
ea.
în vremea regimu
rilor
fanar
i
ote
.
Dincol
o
î
nsă
de
aceste triste excep
ţii,
de
regul
ă
domnii erau
aleş
i
în temeiul unor obicei
ur
i care nu presupuneau
cond
i
ţi
i
de titlur
i, ranguri sau
funcţii
.
La o
singură
condiţ
i
e
nu
renunţase
pro
tocolul
feudal: aceea de stare
socială
.
Dar alegerea
domnu
lui respecta
criterii
valorice, intre care patriotis mul, destoinicia, vitejia do
vedită
in
lupte. serviciil
e aduse
ţări
i.
lată
de
ce,
in
împrejurări
i
stor
ice cruciale, la chemarea
unor
domnitori
c
Mircea cel Mare,
Ştefan
cel Mare, Mihai Viteazul
ş
i
alţii,
intregul
popor
,
făc
în
d
dovada unei legendare iubiri
de
·
ţară
s-a r
jdicat
să-şi
apere
glia
str lm~ească.
REPUBLICA,
aşadar
 
se do-· vedea a fi
un
ica
formă
de stat care,
in
vremurile moderne,
in
condiţiile
consti
tu-irii
statului
naţional
unitar român,
se
potrivea
in
cel mai inalt grad idealurilor de libertate
ş
i
de
democratie ale
poporului
nostru. REPUBLICI\
era
unicul
regim
politic
pe
are
gnditorii
cei
mai
înaintaţ
i
ai
naţiunii
il vedeau in stare
să
as
igure dreptatea pentru cei
mulţi
 
pentru masele largi popu lare,
să
garanteze indepen
denţa
şi
suveranitatea pa
tr
i
ei
dezvoltarea sa econo
mică
şi
socială
.
Dar.
acest
vis
nu a
putu
t
fi
implinit decit
in
condi
ţii
le
asigurate
prin
victoria actului de demnitate
patriotică
de
la
23 August 1944.
Re
voluţia
de
la 23 August -a subliniat
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu
-a deschis calea
unor
mari
transformări
revoluţionare
 
democratice
in
patria
noastră.
Odată
cu
victoria
revoluţiei
de eliberare
socială
şi
naţională
in-
cepe
nouă
perioadă
in
activitatea partidului, în dezvoltarea
i[ldependentă
a României".
In
aceste
noi
con
diţii
politice. economice
şi
sociale, la 30 DECEMBRIE 194 7 a
fost
proclamată
REPUBLICA. Istoria a consemnat,
in
luminoase pagini. marile
înfăptuir
i
ale po
porului
român. sub conducerea partidului,
in
cei
41
de
ani
de cind
România a devenit
REPUBLICĂ.
in
toti
aceşti
an
i rodnici. dar cu deosebire in Epoca
Nico
lae
eau
ş
escu
 ,
inaugurată
de
Congresul al IX-lea al Partidu'l
ui
Comunist Român, po porul nostru, prin
î
nfăptu
i
rile
lu~
prin
voinţa
lui
, a
fău
r
it noul
chip al României socialiste.
La
30 DECEMBRIE 19.4
7.
in
zorii
erei
soc
i
al
iste
, Ro
mânia
era
proclama
ta.
prin
vrerea
poporu
lui.
REPUBLICĂ.
intreaga putere
p
o
l
i
tică
era
cucerită
de
popor, in frunte cu
p~Jrtidul
său
comunist. La
2
AUGUST 1965, la inceputul
une
i
noi
epoci
din
istoria patriei. deschise de Congresul al IX-lea al partidului. România devenea. in
concordanţă
cu
no
i
le
sale
realităţi.
REPUBLICĂ
SOCIALISTĂ
Această
nouă
,identitate ·a tarit era
statuat
ă
de
noua
Constituţie
 
socia
listă
elaborată
in
spiritul istoricelor
hotărîri
ale marelui forum al
comuniştilor
români din 1965
şi
adoptată
de
către
Marea Adunare Na
ţi
o
nală
in
consens cu
voinţa
in
tregului
popor
. ·
in
ce
i
23
de
ani de
după
Congresul
i
IX-lea ..
REPUBLICA SOCIALIST
A
ROMÂNIA a urcat
mereu
pe
trepte
tot
mai inalte de
pro-
gres,
de
civilizaţie
.
Marea
operă
de
industrializare
ţării
 
noua revolutie agrara, dezvoltarea
fără
precedent a
ştiinţei
învăţămîntulu
i
ş
i
cul
t
urii
,
perfecţionarea
in
tregii
societăţ
i
afirmarea
puternică
a
democraţiei
muncitoreşti
revoluţionare.
intensificarea
activităţii
poli
tico
-
educative
,
formarea
omului nou, cu o
conştiinţă
î
naintată
 
toate acestea inte
grate
activ
sub genericul
edif
i
cării
societăţii
socialiste
multilateral
dezvoltate
ş
i
înaintării
patriei spre comunism, constituie chipul
nou
al
REPUBLICII noastre. REPUBLICA
SOCIAUST
ROMÂNIA -
formă
de
stat a celei mai inalte democra
ţii
.
O
democraţie
in
care oamenii devin cu
adevărat
fău-
ritori ai propriului destin.
in
care se afirma dreptul sacru al intregii
naţiuni
de a fi
stă
p
î
nă
in
propria-i
ţară
 
În
care conducerea
societă
 
ii
se
realizează
cu poporul. pentru popor.
 
Realizarea obiectivelor
de
dez
voltare
intensivă
a economiei
na-
ţionale
impune intensificarea
muncii de
cercetare
şi
creşterea
rolului
ştiinţei
in
perfecţionarea,
modernizarea ·
şi
dezvoHarea
in-
dustriei,
agriculturii
şi
celorlalte sectoare
de
activitate. Va
trebui
să
LUMINO SE
PERSPECTIVE
PENTRU
CONTINU
' facem-astfel
incit
ştiinţa
româ.
nească,
cercetarea
ştiinţifică
din
toate
domeniHe
să devină
un
pu-
ternic factor
al
întregii
dezvoltări
a
forţelor
de
producţie
şi
a întregii
societ~
socialiste
rom~şti
Să
asiguram
ca
Romănia
anilor
1995-.2000-2010
să
reprezinte o
tară
aa
o
inaHă
activitate
ştiinţi-
fică
aa
o
puternică
forţă
de
cer-
cetare,
care
să
asigure solutiOnarea
noilor
şi
noilor
probleme
ale progresului economico-social, ale
ridicării
continue
a
gradului
de
ci-
vilizaJie, a
bunăstării
generale a
poporului
nostru
şi,
totodată,
.
ă
participe
activ
la
dezvoHarea rela
ţiilor
economice,
ştiinţifice
inter-
naţionale
NICOLAE
CEAUŞESCU
.
INFLORIRE
A
P TRIEI
 
.
Practica constructiei socialiste a Impus
in
tradiţia
adivltă~l
ana-
Uza
sistematică
a stadiHor
de
infiptulre a obiectivelor, a hotarlrilor, a reperelor specifice
dezvoltării
multHaterale a
ţărll
Un
estfel
de
moment, relevind impllnlrUe
de
mare
anvergură
din existenta na}iu
nll
noastre,
1
constituie recenta
tedintă
comună
a
Plen•ei
Com teIului Central al partidului, a organismelor democratice
şi
organizatiIlor
de
masă
şi
o. .tefll
-eveniment
de
ax
imă
insemnitate
pentru
viaţa
fi
munca
fiecăruia
dintre
nol
Concluziile moblllzato.-e releflte
pe
parcursul
lucrărilor,
dar
şi
perspectivele ample
care
ne-au fost
aduse cu
pregnantă
in
atenţie,
determină
puternica
angal••
a intregului popor in efortul menit indeplinirii exemplare a
acestor
preve
deri.
Vorbind despre stadiul
adual
al
societitll socialiste
romineft
i fi perspectivele
dezvoltării
sale
viitoare,
perfecţionarea
conducerii economlco-soclale, dezvoltarea
democraţiei
muncltoreftl-revoluUo
ne
, precum
ti
despre
o multitudine
de
laturi deflnltorll· ale
ctlvhă-
tH
noastre
de
zi
cu
zi,
tovarăşul
Nicolae Ceauf8Scu sublinia
că
in
făptulrea
obiectivelor strategice
de
trecere a
ţării
noastre
la un
sta
diu
nou
de
~voltare
-proces
căruia
intregul nostru
popor
apropie
cu
fermitate,
abnegaţie
fi
dăruire
finalizarea
-
a Impus,
ca
cerlnti
vitali a
construcţiei
socialiste, Implementarea mal
puternică
a
ştllntel
ti
tehnicii in toate
secto•ele
realizarea,
pe
ace•tă
b8li
a programelor
de
organizare
şi
modernizare,
perlecţlon•ea
accen
tuată
a
producţiei
şi
proceselor tehnologice,
corespunzător
lmperativelor
aduse
In
prim-planul
preocupărilor
noastre
de
legltitlle progresului,
ale
bunăstării
crescinde. Analiza obiectivi a marilor
realizări
obţinute
de
Rominla adela
listă
pe
acest drum
generos
demonstre•i
elocvent
ci
toate
crefterlle lnreglltrate
de
la 'cincinal la cincinal
şi
de
la
an
la
an -
cu
deo
sebire in perioada
ce
a urmat Istoricului
Congres
al IX-lea al
p.-tl
dlllul, -
fie
că
ne
referim la productia Industriali
sau
la
cea
agri
coli
la
continua
clvenlflc.e
a
producţiei
t
la
imbunititlrea
pe
cri
terii competitive a
ca1Hi1ft
produselor, ffe la alinierea industriei noastre,
In
intreaga
sa
structuri
la nivelurile
de
virf
pe
plan mon
dial,
sint, desigur,
in
legături
nemijlocită
cu
insăfl
dezvoltarea
spec
taculoasă
a
şUintel
ti
tehnicii, cu
incuraj•ea
i
promovarea
pe
toate
căile,
prin toate mijloacele, a luptei revoluttonare pentru nou. Beneficiem
de
un complex vast
de
conditii materiale
şi
organizatorice,
de
forte umane
şi
elanuri creatoare, pentru a
ne pune
in
practică
toate cutezantele. Sintem marii
beneflcl•l
al
grijii
netărmu-
 
rlte a conducerii partidului, a
tovarăşului
Nicolae Ceauf8SCU, a
tovarăte
l
Elena
Ceau..-cu
, pentru destinul constructorHor
de
miine al socialismului
şi
comunlsmulul
Pe
aceste
coordonate
vitale,
de
ordin material
şi
spiritual,
invifămintul
nostru, puternic innobilat
de
intrepitrunderea
sa
diversificată
şi
profundă
cu cercetarea
şi
productia,
asigură,
nu numai famlll•lzarea tinerel generatii cu problemalfca noilor orizonturi
ce
efteaptă
să
fie cucerite,
d
1
lnreglstrarea
efectivă
a
unor
paşi
deosebit
de
Importanti in
această
directie. Impunind
totodată
in
atentie noi
şi
noi valori
umane
ale tlnerelor generatU. crescut.e in Epoca Nicolae Ceauf8Scu .
Anii
lumlnoşl
spre
care
in81ntim le vor certifica desigur competentele,
ca
un
corolar al tuturor stridanlllor
şi
esplraţlllor
de
•1.
In
ansamblul evenimentelor politice
de
justificată
refertnti,
care
au avut loc la Sfiflitul lunii noiembrie,
se
inscrie,
şi
Plen•a
Consiliului
Naţional
al
Ştllntel
şi
lnviţăminfului,
ale
cărei
lucrări
s-au des
făşurat
sub
prefedintfa
tovarăşe
academician doctor Inginer Elena Ceauf8Scu. Opiniile exprimate in
c•t
forum, propunerile, Ideile, angaj.-nentele
inseşi,
converg viguros
spre
aceleefl
năzulnte,
c•e
ne
anlmă
deopotrivă
pe
toti
cel
ce ne
străduim să
ne
punem gindul
ti
fapta in slujba noului. Evident,
şi
din
această
perspectivă,
viitorul -Implicit viitorul apropiat, prin prisma prevederilor Planului national unle
de
dezvoltare
economlco-soclală
a
ţării
pe
anul
1989
-
ne
ap•e
in
toată
generozitatea sa,
ca de
altfel fi coordonatele etapelor
de
după
1990.
Arătînd
că,
in
acest
sc:Op
va trebui
să
organizăm
mal temeinic activitatea
de
cercetare
pe
problemele prioritare
ale
vHto
rulul cincinal in vederea crefterll
contribuţiei
ştlintei
la realizarea Programului partidului, la
dezvolt•ea
generală
a patriei noastre
so-
. claliste,
tovarăşa
Elena Ceauf8SCU sublinia: Dispunem
şi
in
acest
domeniu
de
tot
ce
este
neces•
pentru realizarea obiectivelor stabilite
şi
va trebui
să
se
faci
in
contmu.e
totul pentru a
•lgura
tinerilor, tuturor oamenilor muncii' o
temeinică
instruire,
un
nivel profesional
şi
cultural ridicat, astfel incft
să poată
acţiona,
in
toate
dome
i'lllle,
ca
făuritori
de
nidetde
al socialismului
şi
comunismului in România . Aceesta este, desigur,
însăşi
aspiratia
noastră
fund.-nen·
tată
 
spre
c.-e
ne
coocentrim
eforturile formatlve, cit
şi
acţiunile
concrete
puse
in slujba calalizarii tuturor
valenţelor
creatiVe, in vestul cimp al
t~hnlcil,
al
flllnţel,
al noului,
al
eficientei crescinde.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->