Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bijlage Bij Antwoorden Op Kamervragen Over de Zaak de Roy Van Zuydewijn

Bijlage Bij Antwoorden Op Kamervragen Over de Zaak de Roy Van Zuydewijn

Ratings: (0)|Views: 13,527 |Likes:
Published by Jason Henry
Zaak de Roy Van Zuydewijn
Zaak de Roy Van Zuydewijn

More info:

Published by: Jason Henry on Dec 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
Fa
ht
m
Postbus
100
3970
AC
Diebsoen
Telefoon
 343
535801
Te1efa:
0343-532499
Min
Van
Bim3enlandse
7aken
 
F_
Korps
IancleHjke
potiefiensten
Bureau
Korpsleiding
SG
1 Ir
Ho siag
070-4266150
Omc±ing
Geachte
heerHoitslag,
Hierbij
zend
ik
u
een
rapportage
vanhet
hoofd
vande
Dienst
Koninklijke
en
DiplomatiekeBeveiliging
 DKDB .
Deze
rapportage
is
opgemaakt
naar
aanleidingvan
uw
vraagstelling
omtrent
eventueel
onderzoek
doordeDKDBnaar
de
heer
E.K.W.
de
Roy
van
Zuijdewijn
Vaar
mijn
mening
heeL
Je
DKDB
destijds
vauust
iiaar
taakstelling
 waken
over
de
elllar3eld
\anlecten
van
ne
Ro
inJijlel-tu
 en
e
menhaar
he\oegahenende
s-e
werkzaanariecien
verncnt.
Af
omAn
 
MA.
Beuving
Ondrncr
Rapportage
DKDB
D,tum
e
04
maart
2003
Koischef
van
het
Korps
landelijke
poli
tiedi
ensten
entsl
pa ies
 
inclusief
dit
ij ld
Cel
ons
5115
si ss
beet
Dn’vsnen.
 
ZEER
VERTROUWELrJK
Korps
landelijke
politiedieristen
JDienst
Koninklijke
en.
Diplomatieke
Beveiliging
Aan.
Korpschef
KLPD
Van:
Hoofd
DKDB
R PPORT
Naar
a.anleiding
van
de
 
mervragen
over
depublicatLes
rondom
RareHoogheld
P±iss
Margarita
en
de
heer
EK W
de
Roij
van
Zuijdeijn
heeft
de
SecretarisGeneraal
van
het
Ministerie
van
BinnenlandseZaken
en
KoainksijkSrelalieS
u
verzocht
verslag
uit
te
brengenover
deroldie
de
DKDB
in
deze
kwestie
heeftgespeeld.
inuw
opdracht
ra-ppOrteer
ik,
AugnstWillemGerard
Marle
Appels,hoofd
van
de
dienst
Koninklijke
en
Diplomatieke
Beveiliging
daarover
hetvolgende.Eind
november
2000
heefihet
toeninaligehfd
vandeDKDB,
 
a.anvezigheid
enten.behoeye
van
zijn
plaatsvervanger
eengesprek
gehad
Tijdens
dat
gesptek
kwamaan
de
oidedat
Prinses
Margarita
een
relatie
onderhieldmet
B K.W 
de
Roij
vanZuijdewijn 
Naar
aanleiding
van.
die
wetenschap
en
binnen.
de
kaders
van
de
veffigheidstaaic
 l
de
dienst
heeft
HDKDB
aan
I cO
de
opdrachtgegeven
een
orinriterendinformatie-onderzoek
uit
te
voeren
naar
de
persoonvan
de
kou
van
Zuijdewijn.
Het
betrof:
erificatie
ianperoflaI1a
v n 
betrokkene,
ode-rs
en
zusters
in
cle
Gemeentelijke
BasisA.drnj
stratie
 GBA);
 
verificatie
in
hetregister
van
de
Kamer
van
Koophandel
 KaK ;
 
raadpleging
van
het
 Srgistr
 
naslag
bij
de
toennialie
BV] 
nu
AIVD).
Uit
deze
naslagbleek
een
aantaiblizonderheden,
en
enige
onduidelijkheden
tea
aanzien
van
adres
 
van
bedrljve
eti
Dezebevindingen
gaveavanuit
veiligheidsoverweging
geen
aanleiding
verder
onderzoekte
initiëren.;
verderonderzoekwasbinnen
detaakstelling
yaade
DKDBjuridisoh
overigens
ookniettoegestaan
De
inhoud
van
het
orinterende
onderzoek
is
sbhriftelijkaan
HDKDB
gerapporteerd
doot
I oop
idecember20O0Onbekend
is
of
en
op
welke
wijze
doorl{DKDBterugkoppelingis
gegeven
Overigens
js
een
aantal
malen
dergelijk
onderzoek
gedaan
naar
relaties
van
Princ.ipalen
indien
daartoe
om
veiligbBidSTedeDan
en
binnen
 l
taakstelling
van
de
DKDBaanleiding
was.
Er
was
echter
geen
sprakevan
stelselmatig
handelen
van
de
zijde
Jan
de
DKDB.Het
onderzoeksrapPortroet
betrekking
tot
deRoij
vanZuijclewijn
is
als
bijlagetoegevoegd,
naar
waarheid
is
opgemaakt
dit
rapport
te
Dan
Haag
op
4
maait
2003 
KD 
 
3/4/5
Antecedentenonderzoek
betreffende
E K W 
de
Roij
van
Zuijdewijn
opgesteld
 
december
2000 uitgebracht
aan
het
Hoofd
DKDB
Datum
onderzoek:
woensdag
29
en
donderdag
30
november
2000
Het
onderzoekbevat
persoonsgegevens
van
de
heer
E KW de
Roij
van
Zuijdewijn
diensouders
en
zusters
Tevens
wordt
melding
gemaakt
van
gegevens
over
prinses
Margaritaenoverhet
bedrijf
waarvande
heer
de
Roij
van
Zuijdewijn
eigenaar
is 
die
ontleend
zijn
aan
het
bevolkingsregisteren
hethandelsregister 
Ook
worden
enkele
persoonsgegevens
van
derden
genoemd Gerapporteerd
wordt
dat
oppolitiek
en
op
crimineel
gebied
niets
ten
nadele
van
de
heer
de
Roij
van
Zuijdewijn
bekend
is

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->