Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tình huống sư phạm

tình huống sư phạm

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Daochi Vu

More info:

Published by: Daochi Vu on Dec 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

 
Một Số Tình Huống Sư Phạm Thường Gặp
( Tài Liệu Sưu Tầm )
I. CAÙC TÌNH HUOÁNG COÙ SÖÏ PHAÂN TÍCH CAÙCH GIAÛI QUYEÁT.
1) Dạy thy !"ng nghiệp #$ ốm %
 Một lần do đồng nghiệp của bạn bị ốm phải nghỉ dạy, bạn được phân cng dạy thay! "a# $hi $%t th&c b'i giảng, bạn h(i c)c *m+ -hầy dạy th% c)c *m c. hi/# b'i $hng01! 2)c *m t3ả l4i+ -hầy dạy hay l5m ạ! 2 6! dạy ch&ng *m ch7ng hi/# g8 cả! 9ay l' thầy dạy l#n l:p *m đi ạ1! ;'o t8nh h#ống n'y bạn ch<n c)ch => l? n'o t3ong @ c)ch Aa#+B! Mỉm cư4i, im lCng $hng n.i g8!D! EhF b8nh c)c *m, t( th)i độ $hng thGch $hi c)c *m n.i =H#1 c gi)o 6!@! Iiải thGch cho c)c *m hi/# mJi ngư4i c. một phưKng ph)p dạy 3iFng, $hng nFn phF ph)n c 6! dạy $hng hay! 
-------------------------Đây là một tình huống rất thường gặp và quả là khó xử đối vi gi!" vi#n$ %à" một lp l& '&y th(y một đ)ng nghi*p +,( mình đ( .ố +!+ th/y +0 đ1u rất ng&i vì +ó th2 phư3ng ph!p +,( mình kh0ng giống vi th/y +0 đ(ng '&y +!+ 4m khi5n +!+ 4m kh0ng qu4n n#n khó ti5p thu 6ài$ 7hi k5t th8+ 6ài giảng +!+ th/y 9+0: thường h;i< =>h/y 9+0: '&y th5 nà" +!+ 4m +ó hi2u 6ài kh0ng?@$ Ahưng đ5n khi nhBn đưC+ +âu trả lời thì +hDnh th/y +0 l&i 6E r3i và" tình huống khó xử$Fâu trả lời rất h)n nhi#n +,( hG+ .inh< =>h/y '&y h(y lHm &@ +ó th2 +hI là một lời =xJ gi("@ vi th/y gi!" mi nhưng +Kng +ó th2 là một lời nói thBt$ %i +âu nói =v0 h&i@ này 6&n +ó th2 mIm +ười và +!m 3n +!+ 4m đJ nhBn xLt tốt v1 +!+h '&y +,( th/y$ Agh1 th/y gi!" +Mn gì h&nh ph8+ h3n khi ngh4 hG+ .inh +,( mình nói như vBy$ A5u +hI 'Nng l&i O đó thì thBt tuy*t vời và +hPng +ó gì đ!ng 6àn$ Ahưng khi hG+ .inh +ó .Q ." .!nh và ng; R +h# 6(i +0 gi!" +,( mình '&y kh0ng h(y< =F0 S$ '&y +h8ng 4m +hPng hi2u gì +ả@ thì vấn đ1 l&i kh0ng +Mn đ3n giản nT($ Agười t( vUn nói =VWt +hX( nhà kh0ng thi#ng@ là vì th5$ Fhư( +hH+  6&n đJ '&y h(y h3n +0 gi!" S như +!+ 4m nói mà +ó th2 vì +!+ 4m đJ qu4n vi +0 n#n +ảm thấy +!+h '&y +,( +0 kh0ng +Mn th8 vE$ FMn 6&n mi ti5p x8+ gặp gY +!+ 4m n#n vì mi l& n#n +!+ 4m thấy 6&n '&y h(y h3n +0 S$ Đi1u đó +ó th2 lHm +hZ[ Ahưng 'X đó là một lời kh4n thBt lMng và nhBn xLt đ8ng đi nT( 6&n +Kng kh0ng n#n mIm +ười mà kh0ng nói gì$ %ì như vBy rất '\ khi5n +!+ 4m hi2u r]ng 6&n đ)ng tình vi ph# ph!n đó +,( +!+ 4m thì thBt là t* h&i và mối qu(n h* tốt đ^p giT( 6&n và người đ)ng nghi*p đó rất +ó th2 ._ 6E ảnh hưOng$V&n +Kng kh0ng n#n ph# 6ình +!+ 4m$ `a ràng 6&n đJ h;i đ2 6i5t đưC+ nhBn xLt +,( +!+ 4m v1 6ài giảng +,( 6&n và +!+ 4m +Kng đJ trả lời th4" đ8ng nhTng gì +h8ng nghb$ F!+ 4m h"àn t"àn +ó quy1n đưC+ ph!t 6i2u nhTng R ki5n +hDnh đ!ng +,( mình một +!+h 6ình đPng 'ân +h,$ V&n +Kng +/n phải hi2u r]ng đJ đ5n l8+ phải th(y đci qu(n đi2m +h" r]ng +hI +ó th/y +0 mi +ó quy1n nhBn xLt ph# 6ình hG+ .inh +Mn +!+ 4m +hI 6i5t rdm rHp ngh4 th4" +hZ kh0ng đưC+ phLp đư( r( R ki5n
 
Moät Soá Tìn H!oán" S# P$%& T#'(n" G$)* .
+,( mình$ eối tư 'uy đó ._ t&" +h" hG+ .inh tâm lR I l&i thi5u +h, động và 6&n +Kng ._ kh0ng 6(" giờ 6i5t đưC+ hi*u quả thQ+ .Q +!+h '&y +,( mình$%By +hGn +!+h xử lR f là tối ưu$ >rư+ h5t 6&n n#n mIm +ười +!m 3n +!+ 4m đJ +h8 R lHng ngh4  6ài giảng và 'ành tình +ảm +h" th/y$ Đi1u đó làm th/y rất hài lMng$ (u đó 6&n nh^ nhàng giải thD+h +h" +!+ 4m hi2u mi th/y +0 gi!" đ1u +ó một phư3ng ph!p '&y ri#ng nhưng đ1u +ó +hung một mW+ đD+h là gi8p +!+ 4m hi2u 6ài nHm vTng đưC+ ki5n thZ+$ FhDnh vì vBy +!+ 4m kh0ng n#n ." .!nh đ2 r)i kh4n người này +h# 6(i người ki($ V&n +ó th2 nói< =F!+ 4m & +!+ 4m rất m(y mHn là đJ đưC+ hG+ +0 S đó là một +0 gi!" +ó kinh nghi*m +ó trình độ +huy#n m0n +(" đJ đà" t&" đưC+ nhi1u hG+ .inh gi;i đưC+ hG+ .inh nhi1u th5 h* y#u quR ngCi +($ Fó th2 là +!+ 4m +hư( qu4n vi phư3ng ph!p '&y hG+ +,( +0 n#n +!+ 4m +ảm thấy khó khdn tr"ng vi*+ ti5p thu 6ài giảng$ F!+h tốt nhất là +!+ 4m n#n tr(" đci thPng thHn vi +0 đ2 +0 trM +ó th2 hi2u nh(u$ >h/y tin r]ng vi một gi!" vi#n lu0n +ó tinh th/n tr!+h nhi*m +(" như +0 S +0 ._ .n .àng đi1u +hInh phư3ng  ph!p '&y đ2 +!+ 4m '\ hi2u h3n$ %à th4" th/y +!+ 4m n#n +hdm +h8 ngh4 +0 giảng và +ó th2 đi1u +hInh +!+h hG+ +,( mình đ2 làm .(" đ&t đưC+ k5t quả +(" nhất@$%i nhTng lời l_ thấu tình đ&t lR ấy +hH+ +hHn 6&n ._ đưC+ +!+ 4m y#u quR t0n trGng kh0ng +hI vì 6&n '&y h(y mà +h, y5u là vì .Q t0n trGng hG+ .inh và đ)ng nghi*p +,( 6&n$
&) Ph' huynh in h* *n th+i h, %
-3ong l:p bạn chủ nhiệm c. một h<c Ainh h<c 3Ht $Lm, lại thư4ng =#yFn đi h<c m#ộn, t3ong  gi4 h<c lại thư4ng ngủ gt, $hng ch& ? ngh* giảng! Nhi bạn đ%n gCp phO h#ynh của *m Hy nhPm t3ao đQi RS t8nh h8nh h<c tp của *m R' m#ốn phối hợp R:i gia đ8nh đ/ gi&p đT *m h<c tốt th8 mU của *m lại =in cho con thi h<c! V? do l' R8 bố *m mHt A:m, *m lại c. *m nh(, mU *m m#ốn =in cho *m thi h<c, W nh' t3ng *m đ/ mU đi b)n h'ng $i%m tiSn n#i c)c con! -3ư:c t8nh h#ống n'y, bạn phải l'm g8 đ/ gi&p đT cho h<c Ainh0B! X'nh đồng ? R:i mU của h<c Ainh R8 *m Hy cần W nh' gi&p mU, m' c. đi h<c th8 *m Hy cYng $hng th/ h<c tốt được!D! NhZng $hZng $hng đồng ? R8 l? do nh' nư:c đ[ c. l#t phQ cp gi)o dOc đ%n h%t cHp \\!@! -3ao đQi thFm R:i phO h#ynh h<c Ainh, động RiFn gia đ8nh tạo điS# $iện cho *m h<c ti%p!  Ehối hợp R:i hội phO h#ynh của l:p, t3ư4ng R' địa phưKng đ/ gi&p đT gia đ8nh *m Rượt ]#a $h. $hZn
$jjjjjjjjjj" nhà nư+ đJ quy đEnh phc +Bp trung hG+ +3 .O n#n 6&n kh0ng th2 đ)ng R +h" hG+ .inh nghI hG+ vì +Mn +hư( hG+ h5t +ấp  +h" 'X .Z+ hG+ +,( 4m ấy y5u kLm$ ặt kh!+ nghI hG+ l8+ này ._ làm mất đi +3 hội đưC+ đà" t&" tr(ng 6E mGi ki5n thZ+ đ2 4m ấy 6ư+ và" đời và +hH+ +hHn 4m ấy +Kng ._ kh0ng +ó +3 hội đ2 .(u này +ó đưC+ vi*+ làm tốt tư3ng l(i kh0ng th2 rộng mO$ %i*+ O nhà tr"ng độ tuci này +Kng ._ +ó th2 làm +h" hG+ .inh 6u)n +h!n thBm +hD +h3i 6ời l#u lcng$ V&n hJy động vi#n gi( đình +h" 4m hG+ h5t phc th0ng +3 .O .(u đó ._ đi hG+ một ngh1 nà" đó đ2 4m ấy +ó th2 tQ ki5m .ống tQ lBp gi8p đY m^ và +!+ 4m$ A5u m^ +,( hG+ .inh t; R l" lHng r]ng +"n mình kLm +;i +ó đi hG+ +Kng +hPng th4" đưC+ +hPng +ó lCi D+h gì thì 6&n +/n phải khL" lL" t5 nhE nói r]ng 4m ấy hG+ +hư( tốt kh0ng phải vì 4m ấy kLm mà +hI vì 4m ấy +hư( +ó thời gi(n và +hư( thQ+ .Q tBp trung và" vi*+ hG+$ Ahư vBy gi( đình
T-ng &
 
Moät Soá Tìn H!oán" S# P$%& T#'(n" G$)* .
hG+ .inh vN( tin tưOng +"n mình vN( kh0ng phải xấu hc vì k5t quả hG+ tBp +,( +"n$ V&n hJy y#u +/u gi( đình t&" đi1u ki*n +h" +h!u tBp trung hG+ và 6&n +Kng hZ( ._ qu(n tâm khD+h l* đ2 +h!u hG+ tốt h3n$ V&n +ó th2 phân +0ng nhTng 4m hG+ .inh kh!+ km +ặp gi8p đY hG+ .inh đó$ A5u gi( đình hG+ .inh muốn +h!u O nhà gi8p vi*+ nhà vì h"àn +ảnh khó khdn như vBy thì 6&n +ó khdng khdng kh0ng đ)ng R vì lR '" nhà nư+ đJ +ó luBt phc +Bp gi!" 'W+ đ5n h5t +ấp  thì +Kng kh0ng D+h gì$ >r"ng trường hCp này 6&n n#n nh^ nhàng động vi#n gi( đình +h" +h!u đi hG+ ti5p vì +hDnh tư3ng l(i +,( +h!u$ V&n +ó th2 +Ht +ử hG+ .inh ng"ài giờ hG+ th(y phi#n nh(u đ5n gi8p đY vi*+ nhà +h" 4m ấy +ó thời gi(n đi hG+$ V&n n#n phối hCp vi hội phW huynh +,( lp trường và đE( phư3ng đ2 gi8p đY gi( đình 4m vưCt qu( khó khdn này$ V&n +Kng +ó th2 động vi#n gi( đình +h" +!+ 4m nh; +,( hG+ .inh đi gửi nhà tro đ2 m^ 4m +ó th2 y#n tâm đi làm mà 4m hG+ .inh ấy vUn đưC+ ti5p tW+ đi hG+$
 
.) /0u thầy + h+ng 2ạy !ư3 n45
 
 Nhi đ%n một gia đ8nh h<c Ainh R:i mOc đGch phối hợp gi)o dOc *m 6, một h<c Ainh h<c $Lm R' thi%# ? th^c $_ l#t, nhưng gia đ8nh *m lại n.i+ `%# thầy c $hng dạy được n. th8 đ/ ti cho n. ch#y/n t3ư4ng hoCc cho n. nghỉ h<c l#n cYng được1! ạn phải => l? th% n'o0 B! XCt RHn đS cho con đi h<c hay $hng l' ty th#ộc R'o gia đ8nh!D! F# cầ# gia đ8nh ti%p tOc cho *m đi h<c R8 chưa đ%n t#Qi lao động, nghỉ h<c th8 d Ainh hư h(ng!@! -3ao đQi R:i gia đ8nh R' t8m hi/# ng#yFn nhân, RS phGa nh' t3ư4ng, gi)o RiFn chủ nhiệm Ae nhn cố g5ng R' ]#an tâm gi&p đT *m h<c tp ti%n bộ hKn! XS nghị R:i gia đ8nh tạo điS# $iện R' động RiFn *m chZm chỉ h<c h'nh!
jjjjjjjjjj%i*+ phối hCp giT( gi( đình và nhà trường tr"ng vi*+ gi!" 'W+ hG+ .inh là một y#u +/u h5t .Z+ qu(n trGng$ >r"ng trường hCp này hG+ .inh S vN( hG+ kLm l&i thi5u R thZ+ k luBt +ó th2 một .ố  6i*n ph!p +,( 6&n O trường đJ kh0ng +ó hi*u quả 6&n tìm đ5n .Q gi8p đY +,( phW huynh là vi*+ làm +/n thi5t$ Ahưng vấn đ1 O +h kh0ng phải 6ất k phW huynh hG+ .inh nà" +Kng hi2u đưC+ v(i trM +,( mình tr"ng vi*+ phối hCp +Xng nhà trường đ2 gi!" 'W+ +"n +!i$ Ahi1u người thường +ó qu(n ni*m r]ng đJ gửi +"n 4m hG đ5n trường phải đóng ti1n là nhà trường và +!+ th/y +0 gi!" phải +ó tr!+h nhi*m h"àn t"àn tr"ng vi*+ '&y ' +h8ng mà kh0ng +/n mình phải qu(n tâm nT($ Đó là một +!+h nghb h5t .Z+ .(i l/m$ >r"ng tình huống này 6&n phải đối mặt vi +!+h .uy nghb đó$%By 6&n +ó th2 6; qu(? V&n là một gi!" vi#n +ó tr!+h nhi*m l" lHng +h" tư3ng l(i +,( hG+ .inh n#n đJ tìm đ5n tBn nhà đ2 nói +huy*n vi gi( đình tìm +!+h gi8p đY 4m$ Ahưng .Q nhi*t tình tinh th/n tr!+h nhi*m +,( 6&n đJ 6E ='ội một g!" nư+ l&nh@ khi gặp +âu nói +ó vo phó mặ+ tN phD( gi( đình$ V&n ._ tQ !i +ảm thấy 6E x8+ ph&m? Đi1u đó h"àn t"àn +ó th2 hi2u đưC+$ Ahưng 6&n kh0ng th2 vì tQ !i mà =đ/u hàng@ '\ 'àng như th5$ V&n +hI đ5n đ2 =th0ng 6!"@ v1 khuy5t đi2m +,( 4m hG+ .inh và .(u đó đ2 gi( đình tQ =tìm +!+h l" li*u@ +h" nghI h(y đi hG+ ti5p tXy gi( đình quy5t đEnh thì .Q +ó mặt +,( 6&n li*u +ó R nghb( gì?>rư+ th!i độ phản Zng +,( phW huynh là một gi!" vi#n +ó tr!+h nhi*m thư3ng y#u hG+ .inh và R thZ+ đưC+ hBu quả +,( vi*+ nghI hG+ .m n#n 6&n thPng thHn đ1 nghE gi( đình phải ti5p tW+ +h" +"n đi hG+$ Đó là vi*+ n#n làm$ Ahưng 6&n ._ =dn nói@ r( .(" n5u vE phW huynh đó phản Zng l&i<
T-ng .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->