Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BMA Aw: 12th October 2008

BMA Aw: 12th October 2008

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by bangaloremizo

More info:

Published by: bangaloremizo on Aug 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2009

pdf

text

original

 
 An Official Organ of The Bangalore Mizo AssociationRegistered Under Societies Act of Karnataka No. BLU-S188-2007-08 Date 7 May 2007Vol. XIII Issue No. 40 Bangalore Mizo Association Pathianni chhuak chanchinbû Date: 12
th
Oct. 2008
*
Ball Pen, chêng 10/- man lehLucky Ticket chêng 20/- man zawrhmêk a la nî a, member-te’ntlâwmngaih chhuaha min lo leisakzêl tûrin kan ngên a che u. LuckyTicket hi BMA Silver Jubileesumtuakna a nî a, a vâwr nî sawnhlat a nih avângin lei tûr thahnemtâwk tak a la awm e.*Kan member Nl. Saizâmpuii sailochu natna avângin CMC HospitalVellore-ah enkawl mêk a ni a, itawngtapui ang u.*Pu Levis Lalsiamliana, BMA ÂWJoint Editor leh BMA ExecutiveCommittee member ni mêk chuanCisco-ah Network Analysis hnâ ahmu thar a. Naktuk Thawhtanatangin a hna thar hi a zawm ang.Kan lawmpui tak meuh meuh a ni.* Kan member Samuel Lalrozâmachu Oct. ni 10 khân Delhi-ah TangSoo Do National Official judge tûrina kal a, a rawn lêt leh thuai beisei ani.
BMCF
Inkhâwm Programme
19 October, 2008Hruaitû:Tantû:Thawhlâwm hlântû:Special No.Thusawitû:
Noble Peace Prize a dawn ni-a Dalai Lama 14-na thusawi
(Translated by Obeda Lalhuliana)Û leh nau duhtakte ûNoble peace prize dawng tûra vawiina in zînga ka tel thei hilâwmawm ka tî a. Kei teh lul, Tibet rama puithiam pakhat vê maihetiang lâwmman hlu tak in hlân tûr hian hnuk a ti ulh a ni. Engmahchungchuanna ka neih loh zia ka hria a, nimahsela hê lâwmman hiIndia leh Tibet rama mi ropui tak takte leh Budhha sakhuana atanga kazirchhuah hmangaihna, khawngaihna, tharum thawh huatna nun lehmahni hmasial lohna nun ti vul lehzualtû lo ni zâwk mawlh rawh se.Khawvêl remna leh muanna zawngtûte leh khawvêla zalênnasualtûte zawng zawng aiawhin he lâwmman hi lâwm takin ka pawm a.Nasa taka ka nun min kaihruaitû Mahatma Gandhi, tharum thawh duhlohna nun vawng tlattû hriatreng nân leh Tibet ram mipui maktaduairuk lai, huaisen taka hêm tuar mêkte leh tuar leh mêk tûrte aiawhin helâwmman hi ka pawm a ni. Chûng mi huaisen tak takte chuan mahniram leh hnam chhana nunna thâp rengin hmêlmâ an hmachhawn bânglo va, dikna, huaisenna leh tumruhna hmangin Tibet ram hi a la zalêndâwn a ni tih hê ka hmâa lâwmman hian a hril nawn chiang hlê.Khawi ram ângchhûnga mî pawh nî ila mihring vek kan nî a, hlimnaûm-a tuarna pumpelh tum vek kan ni. Mihring nihna kan intâwm vekavângin kan mamawh leh kan tum a danglam thei lo. Zalênna ngainâ-amimal leh mipui dikna tan duhtû vek kan ni. Chû chu mihring zia a nia, Khawvêl pum pui, Europe chhaktiang atanga Africa ram thlengathil thleng kan hmuhte hian hei hi a tichiang hlê a ni.Tûn kum June thlâ khân China rama ‘mipui rorêlna’ duhtûte beihpuithlâk chu râwng taka tihthlûk a ni a. Nimahsela hê an thu lantîr hiengmah lova a chan ka ring thei lo. Hê zalên duhna thlarau hian nasatakin China mipuite rilrû a chawk tho va, khawvêl hmun tam takah akangkai zêl tawh a, China ram chuan hê zalên duhna thlarauvinanghawng a neih hi a pumpelh thei tawh dâwn lo a ni.Tibet mî engemawzât chu kâr hmasâ mai khân kum sâwm leh pakuathleng tâng thei tûra an chungthû (
 phêk dawt chhiahah chhunzawm
)
 
 Vol. XIII Issue No. 40 Bangalore Mizo Association Pathianni chhuak chanchinbû Date: 12
th
Oct. 2008
Obeda LalhulianaPu Levis K. LalsiamlianaBlessy SailoThârie Hnamtê
 
Website: www.bangaloremizo.info
 
Thlakhat lâk man: Rs. 20/-Thlathum lâk man: Rs. 50/-Thlaruk lâk man: Rs. 90/-Kumkhat lâk man: Rs. 180/-
 Editor Bathlâr
 
Thihna kan tawn hianmihring rilrû hi teh theih leihrûlah a tlahniam ngei ang le.Chhûngte pawh ni lo, thiante pawh ni lêm lote thihna pawhhian mî a dêng na hlê thîn.Thihna hi ânchhia titiha kanngaih rual rual hian engtin ngêmi ropui tak takte’n an lo ngaihvê i han thlîr teh ang u.*Thihna hi mihringte nihphungrênga zalênna a nî a, a tel lochuan nun hi kan tân lâktlâk a nilo
 . - Nicholas Rowe
 *Tûpawhin mihring nunna hi atitâwp thei a, thihna erawh chudan chî a ni lo; a tân kawngkhâr sâng tam tak a inhawng sî a. –
Seneca
 *Tuiêk ral ngawt ai chuanrimtawnga thih a tha zâwk. –
 Bishop Richard Cumberland 
.*Keimahni damna tûr kalh zâwngin kan thawkrim theuhva,natna zawng zawng damna chuthihna hi a ni sî a. -
Sir Thomas Browne
 
rêl sak an ni leh a, mipui tih chî-ai nâ’n maia hê thil hi thleng a nih hmêl.An thilsual tih ber chu an ram Independence tundin lehna kawngaduhthusâm thâwm an neih vâng chauh a ni.Kum 40 kaltâ chhûnga kan tuarna hi ziaka dahthat thlap a nî a, hun rei takchhûng kan lo tuar tâ. Tharum thawhna hian a aia nasa zâwka tharumthawhna leh tawrhna bâk thlen a neih tlat loh avângin inhuatna laka fihlîmleh tharum thawh duh lohna hi kan tuarpui zêl dâwn. Mî laka tawrhna
thlentû nih kan tum lo va, kan mî leh sâte tuarna hi tih bo kan tum zâwk a ni.
 Ka rilrûah hê thil hi a luanliam tlat avângin vawi tam tak Tibet leh Chinahi inbe rem tûrin rawtna ka siam tawh a. 1987 khân thupui pangâ lai neiaduangin, Tibet rama muanna leh human rights tun din lehna kawngahrawtna chipchiar tak ka siam tawh bawk a, chu chuan Tibet ram zawngzawng chu thisen rêng reng luan lohna rama chan tîra, khawizû leh hnutetui luanna ram, mihringte leh ramsâte thlamuang taka an lên siau siaunahuan thianghlim taka chantîr a tum a ni.Kum hmasa lamah khân European Parliament-ah hê thû vêk hi chipchiartakin ka sawi tawh bawk a. Kan unau thenkhatin an pawm thlu zân lonachungin hêng ka thusawi hian thudik an keng tlat a, sawi mî awm hliahhliah an nih zia ka hrechiang a. China rorêltûte chuan hê kan rawtna siamleh kan inphalna tam tak hi an bengkhawn tha duh lo hlê a, hetiang a nihreng chuan tûna kan dinhmun atanga tawlhsawn leh tûr hian tihluihna kanla tawng leh ngei dâwn tih hi a chiang viau a ni.Tibet leh China kârah hian intluktlânna te, inzahtawnna te, inrintawnna teleh angkhat renga inngaihnate hian ropui an rêl tûr a ni a. 823 AD hmalam daih tawha Tibet leh China rama rorêltu fing tak takte’na inremna thûan thlun tuma, Tibet rama hmun thianghlim ber Jo-khang kawt banpuia anthu ker, tûn thlenga hmuhtheiha la awm
“Tibet mi chuan an Tibet ramropui tak chu lâwm takin luah se la, China mi pawhin an China ram ropuitak chu lâwm takin luah rawh se”
tih thû pawh hian ro rêl bawk rawh se.Buddhist puithiam ka nih angin mihringa piang tawh zawng zawng leh, abîk takin tawrhna nasa tak tuartûte ai ka awh a. Hêng tuarna zawng zawnghi mihring kan mâwl vâng chauhva thleng a ni tih hi ka ring tlat a ni.Mahni tân chauhva chakai kan khawrh thin avângin leh, mahni hlimna lehpuarna chauh kan zawn avângin midang tawrhna kan thlen thîn.Chhûngrila muanna leh lungawina tak tak atang lo chuan hlimna dik apiang thei lo, chu hlimna dik chu mi hmâkhawngaihna te, mi hmangaihnate leh mi lainatnate atanga piang a ni a, mâwlna, mahni hmasialna lehduhâmna laka kan fihlîm loh chuan hlimna dik hi neih theih a ni lo.Tûnlaia kan buaina tam tak tharum hmanga inbeihna te, khawvêl mawitak suasamna te, retheihna te leh tâmnate hi mihring tuhrah vek an nî a,hêng hi inunauna tha zâwk hmangin mihring vêkin (
 phêk dawt chiahah
)
 
Vol. XIII Issue No. 40 Bangalore Mizo Association Pathianni chhuak chanchinbû Date: 12
th
Oct. 2008(
Phêk hmâ ami chhunzawmna
)a chhanhim leh thei a ni. Hê kan chênna khawvêl leh achhûnga chêng mihringte chungah hian mawhphurtûtheuh kan ni tih i hria ang u. Ka Buddhist sakhuanahian ka hmêlmâ anga langte pawh hmangaih theihnaleh khawngaih theihna mi neih tîr a, thinlung chhûngriltaka faina leh chû mawhphurhna chu sakhuana tel lopawhin a neih theih a ni tih hi ka ring tlat a ni.Khawvêl thiamna leh finna a sân chhoh zêl lai hiansakhuana leh thlarauna hian kan hringnunah hian zunga kaih thûk êm êm thung a, hêng science lam lehsakhuana lam hian inmil lohna chhetê mah a nei lo va,inhriatfiah tawnna an in pe tawn vê vê zâwk a lo ni.Science leh Buddha zirtîrna hian thil siam zawngzawng hi inpumkhat kan nih zia an târlang vê vê tlat ani. Sakhuana zawng zawng hian mihring hlimna hi anthlîr vek a, an tum ber chu mihring puitlinga siam a nitih hi ka ring tlat a, nimahsela kan tum dân leh kankawngzawh hi a thuhmun lo mai pawh a ni, kan tumchu a danglam lo.Tûn kum zabî chu a hmâwr kan lo bâwk leh dâwn tareng mai. Kum zabi lo awm leh tûr hi ngîlnei zâwkinkan tân a lo inherchhuak ngei dâwn a ni tih rinna nunghi ka nei tlat a ni.Hnehchhiahtû te, hnehchhiaha awm te, hringnun chêntumihring zawng zawng hian inhriatthiam tawnna lehinhmangaih tawnna hmangin tuarna hi kan suat ho anga, hê kan chênna khawvêl hi chênna tlâk ramnuamahkan chan tîr dâwn a ni tih hi ka tawngtaina hlâ a ni e.Ka lâwm e.
Mitthî 
* Accident avânga hun rei tak Hosmat Hospitalaenkawl, Josephine-i chu nimin dâr 11:50 am khân aboral. Josephine-i thlahna inkhâwm chu nizân dâr 9khân The Brothers of Holy Cross, St. Marks Road-ahBMCF-in a nei a, hê thlahna inkhâwm hi Rev. C.Vânlaldika’n a kaihruai a, mi 120 vêl an kal.Programme zawhah hian zaihona hman a ni a, zîng lamdâr 2-ah khân airport lam pan pui a ni a, tukin zîng dâr6 am khân thlawh chhuahpui a ni.
Chanchin la tharlâm deuh
(Source:buannel.com)
 
* Oct. ni 8 zîng dâr 1:30 vêl khân New Delhi-aKhalsa College bulah Mizo tlangvâl pahnihhnathawk hâw lam bike-a inphur chu truckpakhatin a sû a, bike khalhtû Joseph Lalchhuanliana(24) s/o R.Lalzuala, Chhînga Vêng chu a boral. Aphurh Lalawmpuia s/o Vânlaldiki, Chanmari chunikhaw hre lovin damdawiinah enkawl mêk a ni.* Oct. ni 8 chawhma dâr 10 vêl khân Traffic PoliceConstable Lâwmsânga (kum 27) chu Pu JohnRotluangliana lîrthei khalh Van-in a sû a, ConstableLâwmsânga hian Aizawl Police Station-ah FIR atheh lût. Pu John Rotluangliana’n Dâwrpui Schoolhnuai New market bul, Sumo Stand bula lîrthei adahna chu ‘No parking’ a nih avângin ConstableLâwmsânga chuan dah sawn tûra hrilhin a kalsan a,thui pawh a kalsan hmâin lîrthei hian a su tâ a ni. Ft40 chuang zet a nawr zui nîa sawi a nî a,vânneihthlâk takin Constable Lâwmsânga hi ahliam na lutuk lo.* Mizoram MLA inthlan lo awm tûra ElectionCommission-in hmâ a lâkna District leh Assemblybiala Vote neite Special revision chu tih chhuah ani. Mamit District-ah chuan Assembly bial 3 awminPolling Station 84 a awm a, Vote nei thei mî 46276an awm bawk. Kolasib District-ah chuan Assemblybial 3 a awm a, polling Station 76 a awm a, Votenei thei 45150 an awm.* Oct. ni 9, nilaithawhtan nî khan Mizoram tlawhtûUnion Minister for DoNER Pu Mani Shankar Aiyarchuan chêng nuai 300-a sak tûr PâchhûngaUniversity
College Multi-purpose AuditoriumComplex lung a phûm.
 * Lalchhanchhuaha (kum 24) EnforcementInspector, Transport Dept. Pu Vânlalhruaia Râltêfapa chu Oct. ni 9 zân dâr 6:45 khân Pu HauvaPetrol Pump, Thuampui thlen hmâah Accidentavângin a boral. Lalchhanchhuaha hi ni 9 tlaia aduty rawn hâw lam Bawngkawn piah Pu HauvaPetrol Pump bulah Champhai lam pan Motor MZ04/2656 Model 1109 chuan a dulah a chîl a, kâpawh chhawn hman lovin a boral nghâl a ni.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->