Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Truong Nghia Trung

Truong Nghia Trung

Ratings:
(0)
|Views: 10,386|Likes:
Published by Robert Cardenas

More info:

Published by: Robert Cardenas on Dec 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
 Cu
!
c
"# 
i c
$
a m
i ng
&# 
i c
'
ng nh
 m
!
t dòng ch
(
 y b
t t 
*
n, có
i qua gh
nh thác thì m
i th
 y mình m
-
nh m
 , có xuôi v
 
"/
ng b
ng êm
(
 thì m
i toát lên
"&1 
c v
 m
m m
-
i, hi
n hòa. Con ng
&# 
i c
'
ng v
*
 y, ph
(
i tr 
(
i qua th
 thách, gian nan thì m
i hi
u rõ chính mình, m
i nh
*
n ra giá tr 
5
 c
$
a cu
!
c s
ng. Nh
ng m
i chúng ta ch
 là m
!
t thành viên nh
8
 bé trong xã h
!
i, làm sao chúng ta có th
 v
ng b
&, 
c vào t 
&: 
ng lai n
u nh
 sau l
ng không có tình thân ru
!
t th
5
t c
$
a gia
ình, tình c
(
m cao quý c
$
a th
<
 y cô, b
-
n bè. Và ngôi tr 
&# 
ng chính là gia
ình th
 hai, n
i
"> 
t ra cho ta nh
ng th
 thách
"<
u tiên
"4 
 h
?
c t 
*
 p và rèn luy
@
n, nh
ng
"/
ng th
i c
'
ng là
i
m t 
a giúp ta
"= 
ng v
ng tr 
&, 
c dòng
"# 
i xuôi ng
&1 
c.  Ng
&# 
i ta th
&# 
ng ví th
i gian là th
&, 
c
o lòng ng
&# 
i. Qu
(
 th
*
t là v
*
 y, th
i gian trôi qua làm m
 
i nhi
u th
 , nh
ng
"/
ng th
i c
'
ng làm cho nhi
u th
 tr 
 nên thiêng liêng và khi
n ta trân tr 
?
ng h
n bao gi
 h
t. R
/
i
ây ai c
'
ng ph
(
i l
n lên, các em h
?
c trò bé nh
8
 r 
/
i c
'
ng ph
(
i r 
i xa mái tr 
&# 
ng thân yêu
"4 
 theo
u
i nh
ng
&, 
c m
 , hoài bão c
$
a mình. Mái tr 
&# 
ng thân quen ngày nào r 
/
i c
'
ng ch
 là k 
 ni
@
m, là m
!
t m
(
ng kí
c
"D
 p trong tâm h
/
n c
$
a m
i ng
&# 
i, nh
ng có l
 cái
c
 y v
n mãi mãi t 
/
n t 
-
i v
i nh
ng hình
(
nh
"D
 p nh
t c
$
a tu
i h
?
c trò - cái tu
i ngây th
 , h
/
n nhiên bên th
<
 y cô, bè b
-
n.  Nhân d 
5
 p k 
 ni
@
m 20 n
m thành l
*
 p tr 
&# 
ng Trung h
?
c C 
 s
 Ngh
a Trung (1993-2013), ban biên t 
*
 p , h
!
i
"/
ng s
 ph
-
m nhà tr 
&# 
ng cho ra m
t t 
*
 p “K 
 I
 y
u” nh
m ghi l
-
i nh
ng d 
u
n
áng nh
 v
 m
!
t th
i, nh
ng k 
 ni
@
m c
<
n chia s
 trong 20 n
m phát tri
n và tr 
&B 
ng thành, nh
ng tình c
(
m d 
u yêu c
$
a m
!
t th
i v
i bao bu
/
n vui,....
 J/
ng th
i,
ây còn là d 
5
 p
"4 
 ôn l
-
i truy
n th
ng ngày Nhà Giáo Vi
@
t Nam 20-11 và t 
-
o
à phát huy nh
ng thành qu
(
 
ã
"-
t
"&1 
c, vinh danh các th
 h
@
 cán b
!
 , giáo viên và h
?
c sinh
ã thành
"-
t trên m
?
i l
nh v
c , nh
m
"!
ng viên khích l
@
 cho th
 h
@
 h
?
c sinh k 
 ti
 p. M 
i trang “K 
 I
 y
u” m
 ra có th
 khi
n chúng ta c
(
m th
 y ng
-
c nhiên, ho
c c
'
ng có th
 b
t ng
 tr 
&, 
c vô s
 nh
ng
"C 
i m
i mà th
<
 y và trò tr 
&# 
ng THCS Ngh
a Trung
ã làm
"&1 
c. Nh
ng h
n h
t,
ây còn là n
i ghi l
-
i nh
ng tâm t 
 , tình c
(
m c
$
a h
?
c trò
"6 
i v
i nh
ng “ng
&# 
i cha”, “ng
&# 
i m
D
” th
 hai qua nh
ng l
i th
 , l
i v
n non n
t nh
ng ch
a
"A 
ng bi
t bao ý ngh
a… Hòa v
i ni
m vui h
-
nh ng
!
 sau 20 n
m c
$
a th
<
 y và trò tr 
&# 
ng THCS Ngh
a Trung, chúng tôi tin r 
ng “K 
 I
 y
u” là món quà tinh th
<
n vô cùng quí giá, g
i nh
c nh
ng k 
 ni
@
m d 
u yêu nh
t c
$
a m
i chúng ta…  Do th
i gian chu
n b
5
 còn h
-
n ch
 , bài vi
t là n
i lòng c
$
a nh
ng cây bút không chuyên, vì th
 “K 
 I
 y
u” không th
 không tránh kh
8
i nh
ng thi
u sót, h
-
n ch
. R
t mong quý
"!
c gi
(
 m
 lòng l
&1 
ng th
. Xin chân thành cám
n!
L
i Ng 
BAN BIÊN T
!
P
1
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
m
 
r
!"
ng c
p II Ngh
 $ 
a Trung
%!&
c thành l
'
p n
(
m 1993 , t
)
o l
)
c trên m
*
nh
%# 
t còn r
t hoang s
+
, n
,
m trên
%!"
ng qu
c l
.
 14 thu
.
c xã Ngh
 $ 
a Trung - huy
/
n Bù
0(
ng - t
1
nh Sông Bé . Theo quy
t
%3
nh s
 1301/Q
0
-UB c
4
a
5
y Ban nhân dân huy
/
n Bù
0(
ng ngày 10/8/1994 tr
!"
ng
%6
i tên tr
!"
ng c
p II Ngh
 $ 
a Trung thành tr
!"
ng THCS Ngh
 $ 
a Trung . Tính
%2 
n nay , tr
!"
ng
%
ã tròn 20 tu
6
i .Khi m
7
i thành l
'
p, n
(
m h
8
c
%9
u tiên 1993-1994, nhà tr
!"
ng ch
1
 có 04 l
7
p v
7
i h
+
n 100 h
8
c sinh.
0.
i ng
:
 CB,GV,NV g
;
m 7 ng
!"
i . Th
"
i k
<
 
%9
u, C
+
 s
=
 v
'
t ch
t ch
1
 v
>
n v
?
n có m
.
t dãy v
7
i 5 phòng h
8
c , phòng làm vi
/
c ch
!
a có , trang thi
t b
3
 d
)
y h
8
c c
:
ng không . Ngoài ra , giáo viên thi
u r
t nhi
@
u , giáo viên ph
*
i d
)
y chéo ban , có khi m
.
t giáo viên ph
*
i
%*
m nhi
/
m t
A
 ba
%2 
n b
n b
.
 môn . T
t c
*
 nh
B
ng thi
u th
n
y , ch
!
a
%
áp
C
ng
%!&
c nhu c
9
u t
i thi
D
u cho vi
/
c d
)
y và h
8
c . Tr
!7
c m
E
t còn bi
t bao nhiêu nh
B
ng b
.
n b
@
 gian khó , nh
!
ng các th
9
y cô
%@
u c
 g
E
ng n
F
 l
G
c v
!&
t qua nhi
@
u v
t v
*
 
%D
 g
E
n bó v
7
i các h
8
c trò thân yêu c
4
a mình, nhi
@
u th
9
y cô giáo
 TR
!"
NG THCS NGH
A TRUNG ( 1993 - 2013)
N
!
M
M
 
T H
 
NG
$%&
NG
M
"
T CH
#
NG
 $%&
NG
c
4
a tr
!"
ng n
i ti
p nhau hoàn thành t
t nhi
/
m v
H
 tr
;
ng ng
!"
i , c
:
ng nh
!
 kh
I
ng
%3
nh b
*
n l
 $ 
nh s
!
 ph
)
m c
4
a mình.Nhìn l
)
i ch
J
ng
%!"
ng
%
ã qua , m
J
t dù c
+
 s
=
 v
'
t ch
t còn nghèo nàn , nh
!
ng
%!&
c s
G
 ch
1
 
%)
o c
4
a Phòng GD &
0
T huy
/
n Bù
0(
ng, c
4
a
0*
ng
4
y , UBND xã Ngh
 $ 
a Trung, H
.
i ph
H
 huynh c
4
a tr
!"
ng , các ban ngành
%
oàn th
D
 trên
%3
a bàn , cùng v
7
i s
G
 c
 g
E
ng ph
n
%# 
u c
4
a
%.
i ng
:
 cán b
.
, giáo viên, cha m
?
 h
8
c sinh và h
8
c sinh, tr
!"
ng THCS Ngh
 $ 
a Trung
%
ã t
A
ng b
!7
c nâng cao ch
t l
!&
ng giáo d
H
c, c
*
i thi
/
n c
+
 s
=
 v
'
t ch
t
%
áp
C
ng yêu c
9
u d
)
y và h
8
c. Trong nh
B
ng n
(
m qua , tuy là tr
!"
ng
=
 nông thôn nh
!
ng tr
!"
ng THCS Ngh
 $ 
a Trung c
:
ng
%
ã t
A
ng b
!7
c kh
I
ng
%3
nh
%!&
c uy tín, ch
t l
!&
ng c
4
a tr
!"
ng so v
7
i các tr
!"
ng trong huy
/
n . Nhà tr
!"
ng
%
ã xây d
G
ng
%!&
c
%.
i ng
:
 giáo viên t
!+
ng
%- 
i
%;
ng
%@
u v
@
 chuyên môn, nghi
/
p v
H
. H
,
ng n
(
m, tr
!"
ng
%@
u có giáo viên tham gia H
.
i thi giáo viên gi
>
i c
p huy
/
n, c
p t
1
nh
%)
t thành tích cao.
0
ã có 02 cán b
.
, giáo viên
%!&
c công nh
'
n danh hi
/
u chi
n s
 $ 
 thi
%
ua c
p t
1
nh và nhi
@
u giáo viên
%!&
c công nh
'
n danh hi
/
u chi
n s
K
 thi
%
ua c
p c
+
 s
=
 , có 02 cán b
.
 
%!&
c nh
'
n b
,
ng khen c
4
a th
4
 
2
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
m
 
t
!7
ng chính Ph
4
.
0J
c bi
/
t, trong nhi
@
u n
(
m qua, nhà tr
!"
ng
%@
u có nhi
@
u h
8
c sinh
%)
t gi
*
i h
8
c sinh gi
>
i các c
p ; T
L
 l
/
 
%F
 t
t nghi
/
p THCS luôn
%)
t t
A
 98- 100%; t
L
 l
/
 
%F
 vào các tr
!"
ng THPT luôn
%)
t trên 95% ; ch
t l
!&
ng giáo d
H
c
%)
i trà luôn
6
n
%3
nh và gi
B
 v
B
ng .
0.
i thi
u niên ti
@
n phong luôn
%!&
c công nh
'
n là liên
%.
i xu
t s
E
c . N
(
m h
8
c 2013-2014, tr
!"
ng có 55 CBGV-CNV , trong
%
ó có 100% CB giáo viên có trình
%.
 
%)
t chu
M
n , có 32
%;
ng chí có trình
%.
 
0)
i h
8
c, 08
%;
ng chí
%
ang h
8
c
0)
i h
8
c t
)
i ch
C
c. S
 h
8
c sinh là 805 em chia thành 21 l
7
p. Tr
!"
ng có t
6
 ch
C
c chi b
.
 
0*
ng g
;
m 13
0*
ng viên, chi b
.
 liên t
H
c
%)
t c
+
 s
=
 
0*
ng trong s
)
ch v
B
ng m
)
nh, gi
B
 vai trò h
)
t nhân lãnh
%)
o trong toàn b
.
 ho
)
t
%.
ng c
4
a nhà tr
!"
ng. Các t
6
 ch
C
c: Công
%
oàn,
0
oàn thanh niên,
0.
i thi
u niên, Ban
%)
i di
/
n cha m
?
 h
8
c sinh
%@
u ho
)
t
%.
ng tích c
G
c, góp ph
9
n cùng nhà tr
!"
ng hoàn thành xu
t s
E
c nhi
/
m v
H
.Th
G
c hi
/
n cu
.
c v
'
n
%.
ng “Hai không” v
7
i b
n n
.
i dung, cu
.
c v
'
n
%.
ng “H
8
c t
'
p và làm theo t
m g
!+
ng
%)
o
%C
c H
;
 Chí Minh”, “M
F
i th
9
y, cô giáo là m
.
t t
m g
!+
ng
%)
o
%C
c, t
G
 h
8
c và sáng t
)
o” và phong trào thi
%
ua“Xây d
G
ng tr
!"
ng h
8
c thân thi
/
n, h
8
c sinh tích c
G
c”,
%J
c bi
/
t th
G
c hi
/
n ch
4
 
%@
 n
(
m h
8
c “
06
i m
7
i qu
*
n lý và nâng cao ch
t l
!&
ng giáo d
H
c ”, tr
!"
ng THCS Ngh
 $ 
a Trung
%
ã quan tâm
%2 
n công tác nâng cao ch
t l
!&
ng
%.
i ng
:
 cán b
.
 qu
*
n lý và giáo viên, tích c
G
c t
(
ng c
!"
ng
C
ng d
H
ng công ngh
/
 thông tin nh
,
m
%6
i m
7
i ph
!+
ng pháp d
)
y h
8
c,
%6
i m
7
i ki
D
m tra
%
ánh giá
%- 
i v
7
i h
8
c sinh.
09
u t
!
 s
N
a ch
B
a c
+
 s
=
 v
'
t ch
t, trang b
3
 các thi
t b
3
 d
)
y h
8
c nh
,
m nâng cao hi
/
u qu
*
 gi
"
 d
)
y. Th
G
c hi
/
n nghiêm túc ch
!+
ng trình, k
 ho
)
ch gi
*
ng d
)
y, các ho
)
t
%.
ng ngoài gi
"
 lên l
7
p, ho
)
t
%.
ng h
!7
ng nghi
/
p, d
)
y ngh
@
, các phong trào v
(
n ngh
/
, th
D
 d
H
c th
D
 thao nh
,
m nâng cao ch
t l
!&
ng giáo d
H
c toàn di
/
n.
02 
n nay, tr
!"
ng
%
ã có 100% giáo viên so
)
n gi
*
ng b
,
ng vi tính và có 100% giáo viên bi
t
C
ng d
H
ng công ngh
/
 thông tin vào gi
*
ng d
)
y. Các phong trào ho
)
t
%.
ng c
4
a nhà tr
!"
ng luôn di
O
n ra sôi n
6
i, thu hút th
9
y và trò cùng tham gia.
0
oàn thanh niên và
0.
i thi
u niên c
4
a nhà tr
!"
ng luôn t
6
 ch
C
c thành công các ho
)
t
%.
ng v
(
n hóa, v
(
n ngh
/
, th
D
 d
H
c th
D
 thao, các trò ch
+
i dân gian nhân d
3
p các ngày l
O
 l
7
n trong n
(
m. H
8
c sinh nhà tr
!"
ng
%
ã tham gia tìm hi
D
u, ch
(
m sóc và phát huy giá tr
3
 các di tích l
3
ch s
N
 v
(
n hóa cách m
)
ng
=
 
%3
a ph
!+
ng.
0.
i thi
u niên c
4
a nhà tr
!"
ng
%!&
c giáo d
H
c truy
@
n th
ng l
3
ch s
N
, v
(
n hóa cách m
)
ng, truy
@
n th
ng nhà tr
!"
ng thông qua các bài vi
t, s
!
u t
9
m tranh
*
nh, các v
=
 k
3
ch, trang th
+
, ti
D
u ph
M
m... trong các bu
6
i sinh ho
)
t t
'
p th
D
 vào sáng th
C
 2 hàng tu
9
n.V
7
i s
G
 c
 g
E
ng c
4
a t
'
p th
D
 cán b
.
, giáo viên và h
8
c sinh nhà tr
!"
ng, tr
!"
ng THCS Ngh
 $ 
a Trung
%
ã
%!&
c
%
ón nh
'
n các danh hi
/
u: danh hi
/
u tr
!"
ng Tiên ti
n và t
'
p th
D
 lao
%.
ng tiên ti
n xu
t s
E
c trong nhi
@
u n
(
m, T
A
 n
(
m 2009
%2 
n n
(
m 2013
%
ã 258 gi
*
i HSG t
A
 c
p huy
/
n tr
=
 lên và
%J
c bi
/
t có hai gi
*
i qu
c gia ( 1 huy ch
!
ng vàng và 1 huy ch
!+
ng
%;
ng ) b
.
 môn gi
*
i toán qua m
)
ng Internet c
4
a n
(
m hoc 2012-2013. Ch
t l
!&
ng m
:
i nh
8
n
%!&
c
%
ánh giá là m
.
t trong nh
B
ng
%+
n v
3
 d
P
n
%9
u c
p Trung h
8
c c
+
 s
=
 huy
/
n nhà . Công
%
oàn nhà tr
!"
ng
%!&
c t
J
ng b
,
ng khen c
4
a liên
%
oàn lao
%.
ng t
1
nh ;
0
oàn Thanh niên Liên
%.
i TNTP H
;
 Chí Minh c
4
a nhà tr
!"
ng nhi
@
u n
(
m liên t
H
c
%!&
c Trung
!+
ng
0
oàn, t
1
nh
0
oàn t
J
ng B
,
ng khen, c
"
 thi
%
ua cho t
'
p th
D
 và cá nhân.
0!&
c s
G
 quan tâm c
4
a các ngành , các c
p , Th
9
y và trò háo h
C
c
%
ón nh
'
n ngôi tr
!"
ng m
7
i v
7
i 10 phòng h
8
c . Các b
)
n hãy
%2 
n v
7
i tr
!"
ng THCS Ngh
 $ 
a Trung nhé! Th
9
y - trò c
4
a tr
!"
ng chúng tôi s
Q
 
%
ón ti
p các b
)
n v
7
i n
H
 c
!"
i thân thi
/
n và m
n khách! V
7
i nh
B
ng k
t qu
*
 
%
ã
%)
t
%!&
c, Tr
!"
ng THCS Ngh
 $ 
a Trung x
C
ng
%
áng v
7
i nh
B
ng danh hi
/
u và ph
9
n th
!=
ng trong s
G
 nghi
/
p giáo d
H
c
%
ào t
)
o , t
)
o
%!&
c ni
@
m tin
%- 
i v
7
i ng
!"
i dân Ngh
 $ 
a Trung.
0.
i ng
:
 cán b
.
, giáo viên nhà tr
!"
ng luôn ghi nh
7
, th
G
c hi
/
n l
"
i Bác H
;
 d
)
y: “Dù khó kh
(
n
%2 
n
%
âu c
:
ng ph
*
i ti
p t
H
c thi
%
ua h
8
c t
t, d
)
y t
t”.Hai m
!+
i n
(
m qua, Chúng tôi r
t t
G
 hào v
7
i nh
B
ng thành t
G
u mà nhà tr
!"
ng
%)
t
%!&
c , trân tr
8
ng s
G
 n
F
 l
G
c h
t mình c
4
a các th
9
y cô giáo . Chúng tôi hy v
8
ng th
 h
/
 tr
R
 h
8
c sinh c
4
a nhà tr
!"
ng hi
/
n nay luôn k
 t
H
c x
C
ng
%
áng truy
@
n th
ng c
4
a các anh ch
3
 l
7
p tr
!7
c, quy
t tâm h
8
c gi
>
i và ch
(
m ngoan h
+
n
%D
 thành tích c
4
a tr
!"
ng ngày càng v
R
 vang , ra s
C
c xây d
G
ng tr
!"
ng v
B
ng m
)
nh dài lâu . /.
Hi
"
u Tr
#$
ng
%&
 L
'
 H
(
NG
 
3
THAØNH LAÄP TRÖÔØNG
20
m

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->