Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kuca Rakije Web

Kuca Rakije Web

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Bojan Djenic

More info:

Published by: Bojan Djenic on Dec 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
Najbolje rakije Srbije pod istim krovom 
KUÆA RAKIJE
Najbolje rakije Srbije pod istim krovom 
 
protrese. To ukazuje, obja{njava, samo na ja~inu rakije, to jest malo ve}u koli~inu etilalkohola- Sebe do`ivljavam kao misionara {ljivovice.Naravno, ja sam veliki protivnik bolestizavisnosti i smatram da je to jedan od najve}ihporoka. Evo, ovim poslom se bavim, a da nikadu `ivotu nisam bio pijan. Uhvatio me maloalkohol, kad sam bio srednjo{kolac, popio sam jedno {est, sedam litara piva u kratkomvremenskom periodu. I uhvatilo me jedanputili dvaput od vina. Ali, u zadnjih dvadesetak godina ja se ne se}am da me i jedanputuhvatilo. A na degustacijama mi probamo i~etrdeset, pedeset uzoraka – ka`e Niki}evi}.
 DragoljubPetrovi} 
DANAS
|
PETAK,
2.
DECEMBAR 
2011.
II
kuæa rakije
PETAK,
2.
DECEMBAR 
2011.
|
DANAS
 III
kuæa rakije
D D
Predstavljamo  
PAPI] RAKIJE (Kovin)
 Divlja kru{ka u ~a{ici
Slavi{aPapi},proizvo|a~rakijaizKovina,vlasnikfirme„Papi}rakije“ka`edajetajnadobrerakijepresvegauvo}uodkojegsepravi.Biranajboljesorte,patakojabukedopremaizBeleCrkve,kajsijeizZa-klopa~eiGrocke,{ljivuiz[umadije.Gro`|edolaziizSmedereva,divljekru{keizPrijepolja,adunjesuizMladenovca.-Osimvo}a,pa`ljivosemorakontrolisatifermentacijaodpo-~etkadokrajaidestilisatipravilnovo}nikljuk.Popropisu,disci-plinovano.RakijariuSrbijisepoma`u,po{tujemose,negleda-mojedninadrugekaonakonkurenciju-obja{njavaPapi}.Proizvodnjomrakijepo~elisudasebave2000.godine.Posedujukvalitetanhangarsauslovimazaproizvodnjurakijeirezervoarezasme{tajdo{estvagonavo}a.Od2004.godinepadodanasdobitnicisumnogobrojnihpriznanjaimedaljazakvalitetrakije.-Najvi{eproizvodimojabukova~u,{ljivovicuikaj-sijeva~u.Auposlednjevremesvevi{edunjeva~uira-kijuoddivljekru{ke-ka`ePapi}.
METAFLEX, POGON „BISER“ (Mili}evo selo)
„Zlatna biserka“ stara 10 godina
Prirodnavo}narakija„ZlatnaBiserka“,{ljivovicaprepe~e-nicastara10godina,proizvedenajeodprobranihsorti{lji-vepo`ega~ei~a~anskerodne,posebnimpostupkompri-premeiproizvodnje{ljivovicetradicionalnomtehnologijomurakijskimkazanima,sadugogodi{njimodle`avanjemupo-drumu„Biser“preduze}a„Metaflex“uMili}evomselu-~ijesupodnebljeiklimabo`jidarzaproizvodnju{ljivei{ljivovice.Procesproizvodnjeiodle`avanja„ZlatneBiserke“podstal-nimjenadzoromnajeminentnijihstru~njakazaproizvodnjuisajamskoocenjivanjejakihalkoholnihpi}a.Odlikujesekristal-nombistrinom,zlatno`utejebojesaelegantnimprelivimama-slinastozelene.Imaplemenitmiris,rasko{ani~ist;izrazitojepitka,harmoni~na,zaokru`enaipuna.Zavr{naimpresijajebogata,dugotraje,izrazitovo}na,rasko{naiprefinjena.„ZlatnaBiserka“jejedina{ljivovicaprepe~enicasaprostorabiv{eJugoslavijekojazbogsvogvrhunskogkvalitetaposedujeDLGsertifi-katizFrankfurta.
Predstavljamo  
MINI]EVA KU]A RAKIJE (Donja Trep~a)
 Brend ~a~anskog kraja
Kodskretanjaudoma}instvoMini}auDonjojTrep~ikod^a~ka,naglavnomseoskompu-tu,nadrvenomstolustoji~a{aidopolaispijenafla{arakije.Putniknamernikmo`edased-neuorahovhladiokrepise~a{icomMini}eveljute.Kadasefla{aisprazni,doma}indolijenovukoli~inu.Nikadasenijedogodilodanekoukradefla{u.Mini}evaku}arakijesebaviproizvodnjomkvalitetnihljutihrakijaodvo}avi{eod30godina.Odnajkvalitetnijegvo}asasun~anihpadinaizokolineGornjeTrep~enastajuoveizuzetnerakije.-Kvalitetkojismopostiglirezultatjedokazanekombinacijestarihsorti{ljiva,apotvrdatomejeVelikazlatnamedaljasa75.me|unarodnogpoljoprivrednogsajmauNovomSa-du-ka`eStanimirMini}.Mini}evaku}arakijeproizvodiraki- jeod:{ljive,dunje,kru{ketaki{e,kru-{keviljamovke,drenjine,trnjine,kaj-sije,breskve.vinogradske{eptelije,tre{nje,vi{nje,dinje...Po~eoje,na-ravno,sa{ljivovicom,odkojejenastala„ekselencija“,danaszva-ni~nobrend~a~anskogkraja.
DESTILERIJA „HUBERT 1924“ (Banatsko veliko selo)
 Autenti~no vojvo|anski
Destilerija„Hubert1924“nalaziseudana-{njemBanatskomvelikomselu,nekadaHubertu,anaimanjukojejeiprestogo-dinabilovelikavinarijaidestilerija.Samazgrada,podrumiipomo}neprostorijeukojimaseponovode{avaproizvod-nja,zidanaje1924.Otudaime.Saponosomisti~udaproizvodeautenti~nevojvo|anske,vrhunskevo}nedestilate,odkojih,verovat-nomnogi,mogubitiinajboljikojesteikadaprobali.-Autenti~nevojvo|anskerakijeimajusvojuspecifi~nostirelativnurazli~itostodrakijakojesepraveudrugimkrajevima.Kadaovoka`emomislimonatodaseuVojvodinisna-`noinsistiranajasnom,~istomiizra`enommirisukojinanajboljina~inmoradapredstavivo}nusortu.Sli~nojeisaukusom,kojinikakonesmedabude„maskiran“ljutinomilibilokojimstranimukusom,nespecifi~nomzaodre|enovo}e.Rakijesuumerenobla`einaj~e-{}e„bele“.UVojvodininepostojiobi~ajstarenjarakijauburadima-ka`uu„Hubertu1924“.
 Ambijent za proizvodnju, plasman iafirmaciju doma}ih rakija – u Srbiji jebremenit problemima. Nedovoljnainformisanost proizvo|a~a o mogu}nostimaunapre|enja kvaliteta i plasmana, a potro{a~ao kvalitetu ponu|enih proizvoda, spora primena evropskih standarda, odsustvoobjedinjene ponude, nedovoljna turisti~kavalorizacija ovog na{eg tradicionalnog nacionalnog proizvoda... Sve su to polazni motivi, koji su opredelilida Udru`enje gra|ana Centar za tolerancijui odr`ivi razvoj Kr~edin, uz podr{ku sektoraza turizam Ministarstva ekonomije, azajedno sa dnevnikom Danas, magazinomStatus i Zekinim sala{om iz Kr~edina,otpo~nu realizaciju projekta: „Najbolje rakijeSrbije pod istim krovom“. Prvi put, na jednom mestu, pod jednim krovom, ukr~edinskoj „KU]I RAKIJE SRBIJE“, na{li suse najbolji proizvo|a~i i najkvalitetnije vo}nerakije iz cele Srbije. Sme{tena je u okviru kompleksa Zekin sala{ u prastarom selu Kr~edin, na podunavskojtrasi, uz koridor 10 i na me|unarodnojbiciklisti~oj ruti „Velo 6“. Zavidna i pa`ljivoizabrana lokacija. Uz originalan koncept isadr`aj, „KU]A RAKIJE SRBIJE“ bez sumnje,najavljuje bitku za turisti~ku valorizacijunacionalnog brenda - njene ekselencije Rakije. Zamisao je da stru~ni tim svake godine prati proizvodnju, ocenjuje kvalitet, progla{ava ~lanove „Ku}e rakije“ za teku}u godinu. Najboljima od najboljih dodeljiva}e se presti`na priznanja.  Najeminentniji eksperti prof. dr Ninoslav Niki}evi}, prof. dr Slobodan Jovi} i prof dr. VeleTe{evi} su, ove godine, izme|u 80 pozvanih proizvo|a~a, u postupak ocenjivanja uzeli 86 uzoraka iz 28 podruma Srbije. Presti`no mesto~lana „KU]E RAKIJE SRBIJE“ dobilo je 17  proizvo|a~a i njihovih 47 isklju~ivo vo}nihrakija. Kod ocenjivanja su primenjeni najvi{ikriterijumi. Zaslu`eni ulazak u „Ku}u rakije“ donela je zavidno visoka ocena od 18 bodova,{to se kod senzornog ocenjivanja u rakija{kojbran{i smatra zlatom.Ovako postavljena „Ku}a rakije“  promovisa}e tokom godine najvi{e domete u proizvodnji vo}nih rakija Srbije najrazli~itijimciljnim grupama: sredstvima informisanja,veleprodajnim lancima, kupcima i dilerima,trgovinskim odeljenjima inostranih ambasadau Beogradu, ugostiteljskim preduze}ima,turisti~kim organizacijama i agencijama, putnicima namernicima, doma}im i stranim gostima. Planirana saradnja sa asocijacijama potro{a~a treba da uputi gra|ane na kvalitet,doprinese kontroli ovog proizvoda na tr`i{tu i pospe{i primenu evropskih standarda.Iza ovog mo`da skromnog, ali nadasvezanimljivog projekta, stoji redak primer uspe{ne saradnje nevladinog sektora, privrede,medija, lokalne zajednice i podr{ka dr`ave, uovom slu~aju Ministarstva ekonomije iregionalnog razvoja. Elem, „KU]A RAKIJE SRBIJE“ iliti „[LJIVA, BRE“!!! Sve govori da je u nastanku jedan nov, originalan i atraktivan proizvod. Dete se rodilo, valja ga ljuljati. @iveli!
AutorjeinicijatorosnivanjaKu}erakijeSrbije
I
deja o Ku}i rakije Srbije je vrlo lepa,interesantna, i trebalo je mnogogodina ranije da za`ivi. Taj sala{ jeprelep, vlasnik je divan ~ovek koji zna{ta ho}e. Vrlo smo prijatno iznena|enikvalitetom probanih rakija, zaista su sjajniuzorci. Za mene nije iznena|enje {to se pozivuza ocenjivanje rakija nije odazvao gospodinPljaki}, vlasnik ~uvene „@ute ose“, jer se oninikada ne odazivaju kada se ocenjuju rakije, izsebi znanih razloga. U Srbiji, naime, imadaleko boljih rakija nego {to svet zna. Ovo ka`e profesor Poljoprivrednogfakulteta Ninoslav Niki}evi},najve}i srpski rakijskiautoritet, koji je bio {ef komisije za ocenjivanjerakija za Ku}u rakijeSrbije na Zekinomsala{u. On je,naime, prvi i jedinidoktor za{ljivovicu u Srbiji.Magistrirao je natezi„Odstranjivanjevi{ka metanola iz{ljivovice“, doktorskadisertacija zvala mu se„Prilog izu~avanjuva`nijih aromati~nihsadr`aja {ljive po`ega~e irakije {ljivoviceproizvedene od te sorte“.Pa jo{ je i jedan odretkih koga zovu {iromSrbije da degustiraraznorazne uzorke rakije,kao profesionalnidegustator. Dobija ihonorar! Nije neki, alinije ni lo{, s obzirom dabi se za tu funkciji dvamiliona Srba prijavilobesplatno.Srbi, naime, u tome sesla`e i profesor, iako im jeto nacionalni ponos, pekui posle piju rakiju koja je,u proseku, dosta lo{egkvaliteta. Razlog jednostavan – mnogi ne}e ni{ta da menjaju utehnolo{kom smislu, ve} teraju kako sunau~ili od dede. Zato, pored ostalog, imamoproblem da srpsku {ljivovicu kao brendlansiramo u svet jer je njen kvalitet potpunoneujedna~en- Dobra rakija treba da sklizne kadotpijemo gutljaj. Da zapahne usta, da imamoose}aj, ukoliko su u pitanju {ljivovica,kajsijeva~a, viljamovka, da ne pijemo pi}e ve}grizemo vo}e od koga je rakija napravljena.Tako|e, ona treba da greje u stomaku, ali nesme ni{ta gorko, ni{ta strano, da ostane uustima - ka`e Niki}evi}, ina~eprofesor na predmetuTehnologija jakihalkoholnih pi}a. On ka`e da {to jevi{e ulazio u bran{uvi{e je shvatao da jedobra rakija{ljivovicaneprikosnovename|u jakimalkoholnim pi}ima. - Jedino originalnifrancuski konjak iodre|eni tipovi {kotskihmalt viskija mogu dapariraju {ljivovici. Istorija{ljivovice je u stvariistorija srpskog naroda.Na{a nesre}a je {to se idan-danas ma}ehinskipostavljamo u odnosu nanju. Francuzi su odavnoza{titili svoja nacionalnapi}a, konjak, kalvados iarmanjak, [koti i Irciviski, Meksikanci tekilu, ami jo{ uvek nismo{ljivovicu. A njoj, kad sedobro proizvede zaista nemo`e da se na|e mana.Ona u foto- fini{u uvek pobe|uje {kotski viski ifrancuski konjak – ka`eNiki}evi}.Gre{ka je, ka`e, i stalnoinsistiranje na veli~inivenca kad se fla{a
Najbolje rakije Srbije pod istim krovom na Zekinom sala{u
[ljiva, kajsija,dunja..., bre!
Pi{e:BrankoGligori} 
„Ja vi{e ne mogu,pa{}u pod sto“
Svojevremenojenamanifestaciji„Mi{i}evidani“uMionici, biv{ivlasnik~uvenerakije„Bojkov~anka“ZoranSimi}bioukomisijizaocenjivanje,iposopstvenompriznanjuposle12uzorkaseobratioostalimare~ima:“Javi{enemogu,pa{}upodsto“.Tekkasnijeje„pro-valio“daoniprobajuuzorakpaispljunuuko-fuispodstola.Onsvenaeks.-Jagutamsamodobreuzorke–ka`epro-fesorNiki}evi}-Alitojegutljaj~i}.Kadosetimdameve}mirisodbija,znamdanemam{tatudatra`im.Takvihuzorakaimadosta.Po~i-njemoranoujutru,iprepo~etkava`anjejakdoru~ak.Nejedeseni{ta{touti~ena~ula-ku-len,jakisirevi...Alkoholuvekvaljapitinapun`eludac,osimaperitiva,kao{tosubiteri,ama-ro,suviigorkivermuti.Utokuprobanjajedneserijenebitrebalodakonzumiramohranu.Poslesvakogdevetogilidesetoguzorkapra-vesepauzeza~aj,kafuili{etnju.Ocenjivanje jeanonimno.Neznamo~ijurakijuprobamo.Znamosamodaje,naprimer,{ljivovicaod40stepeni.Zaneutralisanjeprethodnoguzorkakojismoprobalikoristimomineralnuvoduilimleko.Mlekoispeglapapilenajeziku,ami-neralnavodaispeglamleko.Takojazabora-vimono{tosampreprobao.Nazna~ajnijimtakmi~enjimamerinamsepritisakuo~iipo-sleocenjivanja,nekadiEKG,vadinamsekrv.Me|uprofesionalnimocenjiva~imanikadane}etena}ialkoholi~are.Obi~noonajkojineznaopasnostiodalkohola,onjezavisan.Jadegustiram,janepijem–ka`eNiki}evi}.
Rakije se ocenjuju kao studenti
Nadegustacijamarakijaocenjujeseboja,bistrina,tipi~nostmirisa,mirisiukus.Ocenjivanjejeuvekpoda-nudasenebime{alaprirodnaive{ta~kasvetlost.Primenjujesebodsistem,do20poena.Zabojusedobi- jaodnuladojedan,zabistrinuistotoliko,zatipi~nostmirisaodnuladodva,zamirisodnulado{est,izaukusodnuladodesetpoena.-Akouzoraknedostigne14poenaonsediskvalifikujejerimanekuizrazitumanu,kao{tojemirisnazemlju,ulje,petrolej,bu|,ilijeupitanjupogre{nadeklaracija.Od14do16poenajebronzanamedalja,od16do18srebrna,od18jezlatna.Uokviruzlatnemedaljedodeljumotakozvanevelikezlatnemedalje,itozaoneuzorkekojipre|u18,30poena.Za28godinauovomposlusamojednojrakijisamdaoocenu20.Evo jekodmeneukabinetu,postojisamojednafla{a.Ho}udaka`em,kao{tosvakimojstudentmo`edaseoceni,takoisvakarakijamo`edaseoceni–ka`eprofesorNiki}evi}.Ondodajesam,prostimgutljajem,mo`edaprocenikolikojejakarakija,sagre{komodplusminusdvaprocenta.-Mogudapogodimsortu{ljive,dalijebilakratkailidugadestilacija,dalijeprozvo|a~biopo{tenilijedodavao{e}era...Jedino{tonemogudaotkrijem,atonemo`enibilokodruginaovojplanetijekoli~inaotrovnogmetilalkohola,odkogsekodnasotrovaloiumrloskoro80ljudi,1997.i1998.godine,usledtro-vanjarakijom,aostaloihjemnogooslepljenoilitrajnoobolelo–ka`eprofesor.
 Dobra rakija treba da sklizne kad otpijemo gutljaj. Da zapahneusta, da imamo ose}aj,ukoliko su u pitanju {ljivovica, kajsijeva~a,viljamovka, kao da ne pijemo pi}e, ve} grizemovo}e od koga je rakijanapravljena. Tako|e, ona treba da greje u stomaku, ali ne smeni{ta gorko, ni{ta strano,da ostane u ustima.
Sebedo`ivljavamkaomisionara{ljivovice:NinoslavNiki}evi} 
Fotografije:ImreSzabo
Profesor
Ninoslav Niki}evi}
, jedini Srbin koji je doktorirao na {ljivovici, profesionalni degustator i {ef „rakijske“ komisije na Zekinom sala{u
[ljivovica u foto-fini{u pobe|uje {kotski viski i francuski konjak
 
Dragan Todorovi}
, potpredsednik SRS
[ta je viski? Nikakvo pi}e!
Rakija ve} jeste na{ brend, ali, na`alost, njena pro-izvodnja nije standardizovana. Zakon koji reguli{etu oblast, poput i ve}ine drugih zakona, samo jeprepisan iz legislative EU. Neprimenljiv je za na{etr`i{te i mora da se izmeni i prilagodi doma}emproizvo|a~u–smatraTodorovi}.Iakojeljubiteljvi-na, rakija je, kako ka`e, jedno od najboljih `estokihpi}a na svetu.- [ta je viski? Nikakvo pi}e! Ali balantajns je ba-lantajns svuda u svetu. E, to mi moramo da postig-nemo sa rakijom. Naravno, ne}e ona koja se proiz-vodi u Vranju biti ista kao i ona koja se pravi u Va-ljevu.Kao{toseivinorazlikujeuzavisnostiodpod-neblja, ali, odre|en stepen kvaliteta mora da posto- ji. Dr`ava kroz stimulativne mere treba da podstak-ne proizvodnju, poja~a kontrolu, a sami proizvo|a-~i trebalo bi da se ujedine i da zajedni~ki nastupaju– ka`e Todorovi}.
Momo ^olakovi}
, {ef poslani~ke grupe PUPS
Ne odajem male tajne
Momo ^olakovi}, {ef poslani~kog klu-ba PUPS-a, ka`e da rakiju retko pije, akadato~ini,konzumirasamoonuko- ju sam proizvede.- Imam plac na Fru{koj gori i tamouzgajam vo}e i pe~em rakiju na tradi-cionalan srpski na~in, kojuposle koristim samo usvom domu ili podelimprijateljima i poznanici-ma.Pe~emrakijuodvi{nje,ja-buke, kajsije, dunje, smokve,gro`|a,kru{ke,anezaobilazna jeina{a{ljivovica.Toradimzasvoju du{u i u`ivam u tome,imam i neke male tajne koje seti~urazbla`ivanjarakijeitogaka-daseonasipaufla{eitonikomeneodajem, kroz osmeh pri~a ^olakovi}. -Svakiputkadaodemuinostranstvo,lju-dikojisubiliuSrbijiikojisuprobalina{u{ljivovicuka`udanikadani{taboljenisupili.Bilobidobrodaseunarednomperioduioovomna{emproizvodupromislinaozbiljanna~in,ukazuje^olakovi}.
 Aleksandar ^otri}
, poslanik SPO
Skupljao samd`anarike za kazan
- Ne pijem rakiju, ali sam kao dete u~estvovao u pe-~enju iste, jer sam rodom iz sela u okolini Loznice imojededesusvakegodinepeklerakiju,ajasam~e-sto skupljao {ljive i d`anarike, ka`e Aleksandar ^o-tri}, poslanik Srpskog pokreta obnove. On dodajeda je naziv rakije „{ljivovica“ prihva}en u velikombroju zemalja {irom Evrope, kao i da je mnogimasinonim za na{u zemlju.-Vi|aosamuprodavnicamauBerlinurakijesaovimnazivom,alinisuproizvedeneuSrbiji,a~aksuiHrvatinanekim{tandovimaproda-vali rakiju {ljivovicu. Mi imamoodli~nu rakiju, koja je odli~noprihva}enasvudausvetu,aliimamoilo{marketing,po-trebnojeraditinastandar-dizaciji,kaoinatomedasena{ proizvod plasira nainostrano tr`i{te u lepojambala`i i sa lepim etiketa-ma,kakosetoradiudrugimzemljama,obja{njava^otri}.Premanjegovimre~imastandar-dizacijaproizvodnjebidobrodo{laipro-izvo|a~imaipotro{a~ima,kakobiseizbeglidoga|aji,kojisusenekolikoputade{avaliuna{ojzemlji,kadasevelikibrojgra|anaotrovaorakijomkojajeproizve-denauku}nimuslovima,bezadekvatnekontrole.- Na taj na~in bi za{titili i svoje zdravlje i zdravljesvih onih koji vole da piju rakiju. Rakiju }e seljaciuvek mo}i da peku, ali ukoliko se standardizujeproizvodnja, rakiju iz ku}ne radinosti ne}e mo}i dapu{taju u promet. Pri~u da ne}emo mo}i da pe~e-mo rakiju kada u|emo u EU pu{taju oni koji suprotiv na{ih evropskih integracija, ali to uop{te ni- je ta~no. Time mo`emo samo da dobijemo, a ne daizgubimo, ukazuje ^otri}.
- Ne{to vo}a koristim iz svoje doma}e proizvod-nje, ali dosta i kupujem. Za kru{kova~u koristimdoma}u viljamovku, dunje kupujem u okolini Kra-ljeva, {ljive u Prokuplju i Blacu, kajsije iznad Bega-ljice, a gro`|e od koga pravim vino i rakiju komovi-cu, koja je preporu~ljiva da se koristi i kao lek ku-pujem u Makedoniji, isti~e Risti~evi}. Kako ka`e,recept za pe~enje dobre „mu~enice“ ne po-stoji, najbitnije je da je vo}e zdravo i darakija ne zagori.- Bitno je i da vo}e ima dobruaromu, ja recimo za pe~enje do-ma}e {ljivovice kupujem kon-zum, jer planinska {ljiva ima bolji„{mek“. Na{a sremska {ljiva ne-ma tu aromu, kao {to imaju one uProkuplju i Blacu. Va`no je i da jefermentacija dobra, neko dodaje i{e}er da bi bila bolja, ali to nije ba{preporu~ljivo, obja{njava Risti~evi}.Kakoka`e,komegodjeslaosvojurakiju,svisu bili odu{evljeni. - Svaki put kada sam poslao rakiju dobio sampovratnu poruku „ajde da ti proizvodi{, a mi }emopomo}i u investicijama“, nagla{ava Risti~evi}.
IV V
PETAK,
2.
DECEMBAR 
2011.
|
DANAS
D
Predstavljamo  
GAZDINSTVO „PAVLE PAUNI]“ (Grocka)
 Plodna gro~anska oaza
Vo}narakijeodkajsije,spravljenapotradicionalnojtehnologijiodnajkvalitetnijihplodovaizsopstvenogvo}njakakojisenalaziuplodnojgro~anskojoazi,za{titnisuznakGazdinstva„PavlePau-ni}“izGrocke.-Rakijuproizvodimoodkajsijaodsorti„ma|arskanajbolja“i„ke~kemetskaru`a“-ka`eBranislavPauni}.„Prenego{tostig-nudokazanaplodoviseosloba|ajusvihdelovaiprimesako- jibimoglinauditikvalitetupi}a.Zatona{arakijaimaintenzi-vanmirisiblagiukuszrelogplodakajsije.Nijenamuprvomplanukoli~ina,ve}kvalitet-nastavljamla|iPauni}.Odnektarapotpunozrelihplodovaspravljasebistraibezbojnarakijaprijatnogiintenzivnogmirisaipuno}eukusa.Zahvaljuju}iharmoni~nomspojuklimeizemlji-{ta,zdravihplodovaiplemenitogbakra, ve{tine,zna-njaiposve}enosti,dobijaserakijajedinstvenogprirod-nogukusa,ivrhunskogkvaliteta,namenjenau`ivanjusvih~ula.
PORE^JE (Vu~je)
Vo}e 100 posto
NajuguSrbije,upodno`juplanineKukavica,okru`enaplodnimzemlji{tem,obiljemiz-vorskihvodaiizuzetnimmikroklimatskimuslovimanastalajekompanija„Pore~je“d.o.o.Podsloganom„Samo100%prirodnojedovoljnodobro!“,kompanijakoristisopstveneka-pacitetezapreraduvo}aipovr}a.Osnovnadelatnostpreduze}ajeproizvodnjaprirodnihvo}nihrakija.ZlatniplodovisajugaSrbijepreto~enisuuneodoljivekapivo}nihrakija-aromaovognapitka jetajnatradicionalnereceptureko- jaseudestileriji„Pore~ja“prenosisgeneracijenageneraciju.Sopravdanimrazlogomonistojeizakvalitetarakijajersuproiz-vedenenaspecifi~anna~inkakobisesa~uvaleprirodneosobinevo}a:sadr`ajvo}a100%,sadr`aj{e}era0%,sadr`ajalkohola42%v/v.
Predstavljamo  
PROMONT GROUP (Novi Sad)
 Nema~ki perfekcionizam
PromontGroupjeosnovana1958.godineuNovomSadu.Najmla|i~lanovegrupejePro-montDistillerykojasebaviproizvodnjomvisokokvalitetnihrakijaodvo}a.Moderna,fabrika~ijajeproizvodnjapotpunokompjuterizovana,uznadzornajmodernijela-boratorije,imakapacitetod150.000litaragodi{nje.Celokupanprocesproizvod-njezasnovanjenatehnologijinema~kefirmeArnoldHolstein.-Prepoznajemoiskustvoipremanjemunismoravnodu{ni.Aonisunajbolji.Praveure|ajeru~neizradeuzpomo}najsavremenijetehnologije,vi{edeceni- ja...Beskompromisnotvrde:ukusiaromasupitanjetehnologije.Inovativniure-|ajizadestilacijusazanatskomprecizno{}u-nema~kiperfekcionizamzasvet-skikvalitetizSrbije-ka`uuovojfirmi.Rakijuopisujujednostavno:Jasna-aipakmisti~na.-Usebinosiesencijusuncaugodiniizai~uvatajnutrenutakaugodiniispred.Uzemljikasnihsortivo}a,vekovimaseusavr{ava,atradicionalnu{ljivovicupolakozamenjujemirisna,mekarakijaodslastidrugihvrstavo-}a.Kaomladagranaurodoslovuporodi~neistorije.rakija„Premier“kre-}euosvajanjesveta. Tajputzapo~elismozlatnimkoracima...-ka`uuPromontGroup.
DESTILERIJA ZARI] (Kosjeri})
Tradicija i savremena nauka
DestilerijaZari}izKosjeri}ajenastalanatradicijiiuprostorunekada{nje~uvenedestile-rijerakije„Povlen“,~ijajedavnaslavaposlednjedvedecenijebledeladodolaskaporodi-ceZari}.Uprkosvo}arskojtradicijikosjeri}kogkraja,razli~iteokolnostisuuticalenatodastari„Povlen“izgubisvojsjaj.Re{eni,presvega,daupunomkapacitetuiskoristepotenci- jalovogvo}arskogkrajaitradicijuuspravljanjunajkvalitetnijera-kije,punimkapacitetomsuradilinamodernizacijiiobnavljanjupostoje}ihpogonazapreraduidestilacijuvo}a,asamimtimpo-ve}aliipotrebezauzgojemvo}auovomkraju,kaoikapaciteteproizvodnje.-Velikafinansijskaulaganja,posve}enosti`eljadaseusavreme-nomdobunanajboljina~inspojevrhunskatehnologija,savremenanauka,iskustvoistarasrpskatradicija,omogu}ilisudapostignemodastari„Povlen“zablistakaonovaDestilerijaZari},najsavremenijade-stilerijarakijeujugoisto~nojEvropi–ka`ukosjeri}kirakija{i.Izuzetnolepopakovane,vrhunskogkvaliteta,stareiproverenereceptu-re,rakijeDestilerijeZari}vra}ajusanosrpskombrenduidajupravozna~enjere~i„rakija“,kojuumedaizgovoriiprepoznave}inastanovni{tvanaplaneti.
 Javne li~nosti ne samo da  vole da piju,  ve} i peku razne rakije
kuæa rakije
Milutin Mrkonji}
, ministar za infrastrukturu
Bojim se da Nikoli}u rakijupeku kom{ije
Rakija mo`e da postanesrpskibrend,kaoikaj-mak, sir i drugi pre-hrambreni proiz-vodi,ukolikoseis-pune tri kriteriju-ma: oprema zanjeno pravljenjemoradaseprome-niimodernizuje,di-zajn treba da budesvetski i, naravno, punotreba da se ulo`i u marketing –ka`e Milutin Mrkonji}, ministar za infrastrukturudodaju}idaproizvodnjamoradase„is~istiistandar-dizuje“,kaoidaseodr`avakontinuitetukvalitetu.Ministarvolidaprobadobrurakiju,alijenepravi.-Nisampristalicatogadasvakoradi{tamupad-ne napamet. Ja znam da gradim, i time se bavim.Ne radim ni{ta u ku}i niti oko ku}e. Zamislite danapravim stolicu, pa da moja `ena sedne i polomise? Tako je i sa rakijom. Sva{ta se pravi i mo`e da sena|e na tr`i{tu – smatra Mrkonji}.Na pitanje da li je probao rakiju koju peku Veli-mir ili} i Tomislav Nikoli}, ~ija su ume}a u tomenadaleko poznata, odgovara potvrdno.- Probao sam obe i moram da priznam da je To-mina bolja. Ako je zaista on pravi. Bojim se da mu je ne peku drugari i kom{ije, a on je samo stavi upodrum, pa se hvali da je njegova – ka`e Mrkonji}kroz smeh.
 Vlado Georgiev 
, muzi~ar 
Navijam za rakiju, pijem pivo
Na pitanje da li pije rakiju, popularni peva} VladoGeorgiev kroz osmeh odgovara: „Ne. Trenutno pi- jem pivo“.-Niina~enepijemrakuju,jerne-kako nemam poverenja u doma-}u proizvodnju. Uvek postojibojazan{tamo`e{dapopije{–ka`e Georgiev. Uprkos tome,pozdravlja ideju da ovo pi}epostane nacionalni brend.-Sve {to mo`e da promovi-{eSrbijuusvetuidajepredsta-vi u pozitivnom aspektu, trebapodr`ati. U tom smislu, navijam zarakiju! - jasan je Georgiev.
 Velimir Ili}
, predsednik Nove Srbije
Toma i ja smose zbli`ili preko rakije
Ovegodinesamimaodobarrod{ljive.Jedno,triva-gona. Ispekao sam oko 1.000 litara, a od polovinenapravio prepe~enicu – 22 grada, pri~a nam VeljaIli}, ~ija je {ljivovica, kako ka`e, poznata u ~a~an-skom kraju, a i {ire.-To je kod mene tradicija. Rakiju je pekao mojdeda, koji je imao 18 hektara pod {ljivom, zatimotac, pa ja. Dodu{e, imam svega tri hektara {ljivika,ali je prinos veliki – pri~a Ili}.Najstariju rakiju koju ~uva, ispe-kaojenjegovdeda.Datiraiz1936.Poslednjufla{una{sagovornikjezape~atio voskom pre 15 godi-na, kada mu se rodio sin, i ot-pe~ati}e je kada se Ili} nasled-nikbude`enio.- Tu rakiju ~uvam u nekoli-kofla{a,alineonihlitarskih,ve}specijalnih, od 18 litara. Jedna odtih boca mi stoji u dnevnoj sobi.Moju rakiju, ina~e, proba ko god do|eugoste.Dolazilisuipredstavnicistraniham-basada. Svima se dopala, a Nemci su bili posebnoodu{evljeni i tra`ili da im zapakujem. Proizvodiobihjaivi{erakije,alinepostojeuslovidajeprodam.Cena od 300 dinara po litru je sme{na, u odnosu naono{toulo`im.Dr`avaumestodapovoljnimkredi-tima stimuli{e proizvodnju, donosi sme{ne zakonekoji su apsolutno neprimenljivi i ako bi se striktnopo{tovali, svako ko pe~e rakiju i prodaje je, mogaobi da zavr{i u zatvoru – navodi Ili}.On ka`e da prema postoje}im propisima, svakiseljak koji pravi rakiju mora da ima svoju laborato-riju, destileriju i tehnologa, da bi iza{ao na tr`i{te. -Nekadasmoimalidr`avnapreduze}a,destileri- jepoput^a~anke,Srbijanke,PIKTakova...Tapred-uze}asupropala.Akodr`avaimanamerudabren-dira rakiju, morala bi da „o`ivi“ destilerije, koje biujedna~avalekvalitet.Timebiseotklonilaneujedna-~enostuproizvodnji,alii{tetnisastojciupojedinimrakijama,poputmetil-alkohola,odkogaboliglava.Odrakijenesmedaboliglava–kategori~anjeIli}.Iako, kako tvrdi - ne pije, voli da proba do-bru rakiju. Tako je probao i onu koju pra-vi Tomislav Nikoli}, za koju ima samore~i hvale.-Tomaijasmosezbli`iliprekora-kije!Dokjapravim{ljivovicu,onpre-ferira dunju i viljamovku. Ne mogudaka`em~ijajerakijabolja.Njegova je odli~na, ali dobra je i moja. Nekaocenineutralnidegustator.Razlikaiz-me|u nas dvojice je {to on vi{e radi namarketingu,poklanjarakijusvimaredom,doksamjatumalo{krt–ocenjujeIli}.
Radovan Raka Radovi}
, biv{i politi~ar 
„Ljuta“ za EU
-Nepijemrakiju,alitonezna~idanevolimdapro-bam.Lepajena{adoma}akajsijeva~a,dunjeva~a,ja-bukova~a,ljutarakijasavi{njama,kaoirakijaoddi-vljihjagodica.Imajuionesaukusommentola,alitosuvi{e`enskapi}a,pri~abiv{ipoliti~arRakaRadovi}.Kakoka`e,odmalenajepekaorakiju,kaomomapomagaojeroditeljima,kojisutoradilisvakegodine,aimaojei3,5hektarazemljepod{ljivom.Svojeume-}ejednomjepokazaoinatelevizijskimekranima,ka-dajeurijaliti{ouprogramuFarmapekaorakiju.- Rakije se pe~e na tihoj vatri i ne sme da zago-ri, jer ako zagori, onda smrdi i ne valja ni~emu,mo`e odmah da se baci. Umem i da gradi-ram rakiju, preporu~ljivo je da „ljuta“ima 18 ili 19 gradi, mada one koje seu prodavnicama prodaju kao ljuteimaju 17, obja{njava Radovi}. On isti~e da „na{a doma}a“ima dobre izglede da postanesrpski brend u svetu, ali jeneophodno da se timepozabavimo i na vi{imnivoima. Na pitanje dali misli da }e pe~enje ra-kije biti te`e ako Srbija u|eu EU i standardizuje taj postu-pak, Radovi} je mi{ljenja da se nataj na~in pe~enje rakije mo`e ~ak ipobolj{ati.- Kada su mi sedamdesetih godinapri~ali ljudi da u [vajcarskoj moraju daprijave u policiju kada im ugine svinja, ni-samverovao,istokao{tonisamverovaodanijed-nojelouAmericinemamiris,paseitopokazalokaota~no kada sam oti{ao tamo. Tako je i u ovom slu-~aju,ljudinemogudapoverujuda}esezane{to{tose stotinama godina unazad kod nas radi bez ika-kvog nadzora kontrolisati, ali ipak mislim da se toradiusvimdr`avamakoje`eledaznaju~imeiuko- joj koli~ini raspola`u - zaklju~uje Radovi}.
Marjan Risti~evi}
, predsednik NSS
Nema receptaza dobru „mu~enicu“
-Vi{evolimdape~em,negodapijemrakiju.Umo- joj porodici se generacijama unazad pe~e rakija i jasa zadovoljstvom nastavljam tu tradiciju. Pe~emdoma}u {ljivovicu, kajsijeva~u, kru{kova~u, jabu-kova~u, dunjeva~u i komovicu, pri~a predsednik Narodne selja~ke stranke Marjan Risti~evi}. Samoove godine ispekao je oko 1.000 litara doma}e raki- je, a najve}i deo podeli prijateljima i ro|acima.
               R           a           z           g               o            v           a           r           a                l           e                K           a             t           a           r               i           n           a                   @               i            v           a           n           o            v               i               }               i               M               i                l           e           n           a               D   .               M               i                l               i                k               i               }
     F    o    t    o    :     M     i    r    o    s     l    a    v     D    r    a    g    o     j     e    v     i     }     F    o    t    o    :     D    a    n    a    s

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->