Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Dog Spelled Forward Newsletter: Summer 2009

Dog Spelled Forward Newsletter: Summer 2009

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by Eric Goebelbecker
Dog training newsletter for busy families. Helpful tips and how-tos. Help with barking, positive training and taking your dogs on camping trips.
Dog training newsletter for busy families. Helpful tips and how-tos. Help with barking, positive training and taking your dogs on camping trips.

More info:

Published by: Eric Goebelbecker on Aug 21, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

 
''
EC]CHB RCPL @NBV
Jdzk$ Jdzk$ Jdzk$
Mir plchbv fdh mzds pli hiz}iv ecki hnhvpnq jdzkchb% jyp mnzpyhdpies% plizi–v lieqpn ji ld`( Pli zioi`s `iqih`v nh pli fdyvi(
Rdpfl`nb jdzkchb
cv pzcbbizi` js }cvyde nz dy`cpnzs vpcoyedpcnh‐qdvvizvjs%vedoochb fdz `nnzv% d fdp nh pli edrh( Rdpfl`nb jdzkizv dzi viem/dqqnchpi`vihpzciv(
Jnzi`no jdzkchb
ldqqihv rlih d `nb cv eimp denhi nmpih dh` `nivh–p bipihnybl i|izfcvi nz oihpde vpcoyedpcnh( Ecki lyodhv% `nbv dzi vnfcde dhcodev dh`i|pih`i` denhi/pcoi fdh eid` pn yhldqqchivv dh` jild}cnz cvvyiv(
@iodh` jdzkchb
nffyzv ch `nbv rln ld}ieidzhi` pldp jdzkchb bipv plio rldp plis rdhp%ecki jdeev plznrh% `nnzv nqihi`% `chhiz% nzdppihpcnh(
Jdzzciz mzyvpzdpcnh jdzkchb
psqcfdees fnoivrcpl qnvpyzchb vyfl dv vhdzechb nz jdzchb nm piipl( Pli plzii onvp fnoonh nffyzzihfivdzi7 `nbv eimp ch d jdfksdz` pnn enhb% `nbv chfdzv% nz `nbv nh eidvl pldp rnye` ji qizmifpesfnomnzpdjei rcpl rldpi}iz plis–zi jdzkchb dp,onvp nmpih npliz `nbv# cm plis rizi nmm eidvl(
Viqdzdpcnh dh|cips jdzkchb
cv fldzdfpizcwi` js chfivvdhp lnoi/denhi jdzkchbfnyqei` rcpl mnz i|doqei lnyvi vncechb% }cvcjei dh|cips yqnh `iqdzpyzi dh`dzzc}de% dh` `ivpzyfpcnh dznyh` `nnzv dh` rch`nrv(
Pn fyp `nrh nh dhs psqi nm jdzkchb% fflzvp nm dee bc}i snyz `nb qeihps nm i|izfcvi(
Vifnh`% dzzdhbi mnz oihpde vpcoyedpcnh rlih li–v eimp denhi( Mii` lco yvchbqywwei pnsv nz vpymmi` Knhbv( Fnhvc`iz lczchb d `nb rdekiz nz vih`chb snyz`nb pn d `nbbci `dsfdzi rlih sny–zi drds dp rnzk( Dv mnz `iodh` jdzkchb%cooi`cdpies vpnq zirdz`chb pli jdzkchb7 Cbhnzi snyz `nb nz rdek drds rlihli jdzkv( Plih qcfk pcoiv rlih li cvh–p jdzkchb% piee lco “hcfi tycip%– dh` qip nzpzidp lco( Ch dee fdviv% d pzdchiz fdh lieq% dh` cm sny vyvqifp viqdzdpcnh dh|cips%fdeechb nhi cv fzyfcde(
―@nh–p i|qifpdee `nbv pn bznr yq pnjild}i ecki Edvvci(
Edvvci 
rdv%ch mdfp% vi}izde lcbles pzdchi` `nbv(‟
/@z( Cdh @yhjdz 
LCBLECBLPV
MNZ @NBV
MZNO @NB VQIEEI@ MNZRDZ@
Riefnoi pn nyz mczvp cvvyi$ Lcblecblpv cv mzii mnz `nbv dh` plicz qinqei$ Qeidvi eip yvkhnr lnr cm sny mch` plcv fnoqecoihpdzs viz}cfi lieqmye$Qnvcpc}i Plchkchb
Lnr dhs pcoiv ld}i sny plnyblp―C rcvl os `nb rnye` vpnq(((>‟Lnri}iz% sny ods ld}i hnpcfi`pldp rlih pzdchizv dzi dvki` pniecochdpi dh yh`ivczdjei jild}cnz%li pdekv djnyp pzdchchb dhnplizplchb chvpid`(Rls cv pldp> Pli mdfp cv% rlih snydzi pzdchchb% cp qdsv pn mnfyv nh pliqnvcpc}i$ Pidflchb cv oyfl idvcizpldh ―yh/pidflchb(‟Derdsv jichb qzivihp pn chpizzyqpnz qyhcvl dh yhrdhpi` jild}cnz cvdeonvp coqnvvcjei% ivqifcdeesrlih pli yhrdhpi` jild}cnznffyzv nyp nm vcblp% rlcei ziqedfchbcp rcpl vnoiplchb pldp sny rdhp,nz dp eidvp `nh–p och`# cv gyvp d
 
D RNZE@ NM @NBV
@C@ SNY KHNR>
Qcfkchb D Rchhiz‐D`nqpchb Mzno D Vliepiz 
D`nqpchb d `nb mzno d vliepiz fdh ﬊yvpiz i}ih pli onvp ei}ielid`i`( Ri
bn% `ipizochi` pldp pn`ds cv pli `ds( D ecmipcoi qde mnz yv% d qedsodpi mnz plikc`v% nz odsji d jznpliz nz vcvpiz mnz Mc`n% rdcpchb dp lnoi( Jyp nhfi ri–ziplizi% `ifcvcnh qdzdesvcv vipv ch( Nh dee vc`iv plizi dzi `dzk% qeid`chb isiv% pdcevrdbbchb myzcnyves% hnviv qzivvi` dbdchvp bedvv% dh` pnhbyiv pzschb pn ecfk yvplznybl pli oivl nm d fdbi( Rdekchb qdvp plnvi kihhiev% pli dhpcfcqdpcnh cvqdeqdjei‐dh` nmpih hncvs7 Oi$ Oi$ Qcfk oi$ Mdfi` rcpl vn odhs mnyz/eibbi`
lnqimyev% onvp nqp mnz pli en}i/dp/fflzvp/vcblp oipln` nm flnnvchb7 D qzipps mdfi%
fnenzv pldp dqqide% d vcwi pldp ennkv djnyp zcblp% dh` nyz qzn}izjcde bnnvi cvfnnki`(Jyp dv rcpl lyodh ziedpcnhvlcqv% chcpcde dppzdfpcnhdenhi ods pyzh nyp pn ji d qnnz qzi`cfpnz nm enhb/pizo ldqqchivv( Vyffivvmye odpfliv dzi oyfl onzieckies rlih rnye`/ji d`nqpizv fdzimyees fnhvc`izrldp cv zcblp mnz plio dh` bn ennkchb mnz cp( Dv pliBziik dqlnzcvo qzivfzcjiv7 Khnr Plsviem( Dh d}c``cvpdhfi zyhhiz ennkchb mnz d zyhhchb jy``s% mnzi|doqei% ocblp rdhp pn qcfk d Jnz`iz Fneeci/oc|
n}iz d `cbhcffli` Jyee`nb( Jdzkchb fdh ji nkds nz d
`ide jzidkiz% `iqih`chb nh pli qizvnh( Vnoi qinqei`nh–p och` enhb ldcz dh` `znne nh plicz ibbvliee/fnenzi` fnyfliv; nplizv }izs oyfl `n(@nbv nm dee psqiv% dbiv% vcwiv% dh` ihizbs ei}iev dzi en}djei% nm fnyzvi( Dh` plisdee `iviz}i en}chb lnoiv( Bnchb pn d vliepiz rcpl d vlnqqchb ecvp ,…vlnzp ldcz%oi`cyo/vcwi` ihbchi% bnn` rcpl fdpv…# ods vpzcki vnoi dv pnn jyvchivvecki(Yhznodhpcf( Jyp mdfpnzchb ch ecmivpsei dh` pioqizdoihp fnoqdpcjcecps rlihennkchb mnz d fdhchi fnoqdhcnh `zdvpcfdees chfzidviv pli fldhfiv nm d ldqqs%ecmi/enhb ziedpcnhvlcq( Ch pli ih`% hnjn`s rnye` i|qifp i}izs qizvnh plis fdoidfznvv pn ji d vycpdjei qdzphiz% icpliz( Nhi qizvnh–v c`ide cv dhnpliz–v zifcqi mnz`cvdvpiz( Jivc`iv% qziqdzi`hivv cv pli jivp `imihvi dbdchvp pli yzbi pn pdki lnoii}izs vchbei `nb ch pli vliepiz(
,Cm snyz lidzp cv vip nh d vqifcfflf jzii` jyp sny–` devn ecki pn bc}i d `nb d
vifnh` fldhfi% ennk nhechi mnz jzii` zivfyiv ch snyz dzid(#
D `nb rcpl prn pdcev
,dh n}izgnsi` qizvnh#
I}izs `nb ldv lcv `ds
,i}ih pli enrivp donhb yvbipv d onoihp nm benzs#
• D `nb–v fldhfi
,hn fldhfi dp dee#
• Plzii/`nb hcblp
,d hcblp vn fne` pldp prn `nbvch pli ji` cv hnp ihnybl#
• Ldcz nm pli `nb
,d vyqqnvi` ldhbn}iz fyzi7dhnpliz `zchk nm rldp bnp
sny ch pznyjei ch pli fflzvp
qedfi#
Pn vii d odh djnyp d `nb
,dee/qyzqnvi i|fyvi pn eid}id znno#
• Eip veiiqchb `nbv eci
,`nh–p d`` fch`izv pnd qnpihpcdees i|qenvc}ivcpydpcnh#
• D `nb–v jzidkmdvp
,d Bn`/drmye oivv#
• @nb/idp/`nb,d fflizfies fnoqipcpc}i
ih}cznhoihp#
• @nb/dh`/qnhs vlnr
,n}izjenrh vdeivqzivihpdpcnh nz i}ihp#
Plivi @nbbci Vdschbv>
odppiz nm odkchb pli hir dfpc}cps idvciz dh`.nz onzi zirdz`chb$ Mnz i|doqei%flirchb nh d pdvps vpymmi` Knhb qznjdjes pdvpiv d enp jippiz pldh d fldcz eib%ivqifcdees cm pldp fldcz eib cv nh pli npliz vc`i nm d jdjs bdpi(Pzs plcv pli hi|p pcoi snyz `nb `niv vnoiplchb sny `cvecki; dvk snyzviem *Rldp `n Crcvl vli rnye` `n chvpid`>* dh` plih vii cm sny fdh odki cp qnvvcjei mnz liz pn `n cp(
 
LIDEPLS @NB@NBV CH DFPCNH
@NB CH PLI
VQNPECBLP
Pli Jidbei
Plcv `dqqiz ecppei lnyh` pzdfivliz bihizde dhfivpzs jdfk pnqzilcvpnzcf Bziifi% jyp pli jzii`dv ri khnr cp pn`ds nzcbchdpi`ch Jzcpdch ch pli 4<61v( Pli jidbei qnvvivviv nhi nm pli jivp/`i}ienqi` vihviv nm voiee nm dhs `nb‐vli fdh pzdfk `nrh
d onyvi ch d nhi/dfzi fflie`ch eivv pldh d ochypi( I}ih/
pioqizi`% bihpei% mzcih`es% dh`tycfk pn deizp nh `nnzjieev dh`vpzdhbizv% pli jidbei odkivd fldzochb fnoqdhcnh( Jzi`mnz eihbpls fldviv% liz vchbei/och`i`hivv dh` `cv`dch mnzhnh/lyhpchb pdvkv fdh odkipzdchchb d fldeeihbi% jyp bc}ihpli zcblp gnj% pli jidbei i|fiev(Ch pli mdonyv Jidbei Jzcbd`i%pli @iqdzpoihp nm Dbzcfyepyziyviv pli `nb–v yhfdhhs djcecpspn fdpibnzcwi voieev pn enfdpi jdhhi` mnn` lc``ih donhbeibde nhiv( Rcpl liz vnyemyei|qzivvcnh% pli jidbei cv qnqyedzch dzpv dh` ihpizpdchoihp pnn%mzno Vldkivqidzi–v vpdbi ,
PriemplHcblp
# pn Lneesrnn`–v vfziih
,
Pli Znsde Pihihjdyov
#(Pn bc}i d jidbei d lnoi% vidzflnhechi mnz zivfyi bznyqv hidz sny(
Fdoqchb Rcpl Snyz @nb
Vyooizpcoi fdoqchb oidhv bzdh` }cvpdv% tycip pzdcev qizmyoi` js onvv
dh` qchi% vqedvlchb ch edkiv dh` vpzidov% fdoqfflziv dh` v–onziv… dh` `nbv%
nm fnyzvi( Fdhchi fnoqdhs nhes odkiv pli bzidp nyp`nnzv jippiz( Cm snyz`nb cv hir pn fdoqchb% vpdzp rcpl `ds pzcqv pn bip lco yvi` pn enhb `zc}iv%yhmdocecdz pzdcev% `zchkchb rdpiz mzno d qnzpdjei jnre% jichb nh d enhb
eidvl% dh` vn nh( Odki vyzi snyz `nb cv fflp ihnybl mnz i|pih`i` lckiv dh`vpiiq pizzdch‐`nbv pnn fdh bip vnzi oyvfeiv dh` vpcmm gnchpv( Lidp vpznki cv
d qdzpcfyedz rnzzs% vn rdpflmnz vcbhv ,lid}s qdhpchb%`znnechb% ridkhivv# dh` jzchbrdpiz i}izsrlizi(Cm rdpiz vqnzpv midpyzi ch pli}dfdpcnh qedh% pdki d qip ecmi
 gdfkip rcpl sny7 I}ih pli
kiihivp rdpiz `nb fdh bipfdyblp yq ch d vpznhb fyzzihp(Derdsv eidvl snyz `nb dpfdoqvcpiv pn qznpifp rce`ecmi dh` zivqifp npliz fdoqizv– vqdfi dh` jdzjifyiqzn}cvcnhv( Devn flifk rcpl zdhbizv dh` qdzk odhdbioihp djnyp rce`ecmizyeiv dh` ridpliz qdppizhv ch pli dzid(Mnz bzidp qziqdzdpcnh dh` zivnyzfiv% zid` Odz`c Zcflonh` dh` OiedhiiE( Jdzdvl–v
Zymfflhb Cp7 Pli Fnoqeipi Byc`i pn Fdoqchb Rcpl @nbv
,d}dcedjeiyvi` mzno Dodwnh#(
Deeizbciv Ch @nbv
Deeizbciv dzi yhmnzpyhdpies jifnochb onzi mzityihp ch `nbv( Lizi–v d jzcim qzcoiz nh pli ffl}i psqiv nm fdhchi deeizbciv7 Jdfpizcde% fnhpdfp% ﬊id% chldedhp% dh`
mnn`( Pli eidvp fnoonh dzi jdfpizcde dh` fnhpdfp( Jdfpizcde deeizbciv zivyep chvkch `cvidvi dh` zityczi dhpcjcnpcf pzidpoihp( Fnhpdfp deeizbciv dzi zidfpcnhv pnvyjvpdhfiv ch pli `nb–v ih}cznhoihp% vyfl dv rnne% dh` nmpih `cvdqqidz rlihpli czzcpdhp cv zion}i`( Meid deeizbciv dzi mdczes fnoonh‐pzidpoihp ihpdcev
oi`cfdpcnh dh` vpzcfp ﬊id fnhpzne( Chldedhp deeizbciv dzi pli onvp fnoonh dh`
dzi vcocedz pn plnvi lyodhv vymmiz mzno( Pzidpoihp zdhbiv mzno dhpclcvpdochivpn vldoqnn plizdqs( Mnn` deeizbciv `i}ienq n}iz pcoi dh` fdee mnz i|feyvcnh`cipv dh` qnvvcjes oi`cfde pzidpoihp(Fdee pli }ip cm sny vii qizvcvpihp cpflchb% fnyblchb% vhiiwchb% rliiwchb% isi nzhnvi `cvfldzbi% }nocpchb% nz `cdzzlid( Onvp `nb fdzi zimizihfi rnzkv nmmiz onzichmn( Pzs
@nb Nrhiz–v Lnoi ]ipizchdzs Ldh`jnnk
js Ie`zi`bi% Fdzevnh% ip(de(

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->