Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mézes

mézes

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by shaina73

More info:

Published by: shaina73 on Dec 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

 
An na
 
(/vodom
,. Medovniky patrili uidy k liikavym ovaromna rrhoch, larmokbch, putia'ch, ;;d si bez me-dovn kdrs eh o st6n u' "b.t;' ;;;; j predstavit.Utastou atebo neii"rd;-;;l;;i[ar" n" 1"r-oku sa charakteriz"*f" ;"n"-irp"illort "f"Uo1"-:ff.1 BeZnym sa stat'vyrok: ',,f" O"f ,f"[]Jarmok, ani medovnikdra ebolo.,l Medovnik vtvare srdca, bdbiky,,ti.konika prinesenf z jarmo_ku sp6sobovat adosd *f"n a'"t5r: ;" ;idospelym.
Medovnik e. obfttbenil'jS1Ti,", ai v
ilcasnosti. Drobh6 medovniiky iOznvctr varov
1,,yr . -yy=doben6 .: n""JrylirJ "7rn vianod-
nym peiivom, no zdujem o ne je p6 cely ro[.
L:i"unikf . patria ,n" ;;6t prr"ro,r"iJ stdvnost_
nych prileiitostiach.
*,^^,19*"1i T""j:::lk, povaiujeme a spo_
mrenku na tradiin/ medovnfk lsiif, predkov.Predstav.uje re. ds ori u"l.n";Si" "i,L,i.ky p6_sobivejSie ko bein6 l.d .q pJ;;", J ir"to a; "_o funkcia e Sir5ia. i"l[il""',i#'vianoinystromiek, arnd vetvictu afdbo uiaioeny stOl.Obdarujeme im deti.na cl,kd oc, na Mikul:i5a*^b^q P yenlrleme ri.atetbm, ;;;y; ako spo_mrenku.pri.r6znych prfleiitostiach.,Hrirueka, toru,Vdm redkladdme, mii bydpom6ckou pre kaideho, t" rnl,lri;;. medo_ve pecivo. ameran|.je ajmd " ,LJo""iky vy_k aj ovan fo m kam.i'a a 6 u" rrJbi ikl"vo u po e_y9.u, o n:ijdete nej aj niekol,ko ^"|"p,"u n,d'alsie edov6 Vrobky.'Moi" irii pl_*5.rou pr"tektorov ku zov mea6veho-;#;{;;leiteroni pre ndividudlnych auJemcov.rextova ast oboznamuje hist6riou me_dovnikiirstva a Slovenrku,,i-nrJu;e-vyvo; odtradiinych medovnikov dr";;n;;"fori"m azpo sridasnost. obrazovel asii li"as"ir" uf.az-ky medovnfkov varianty izddby od-autoriek,
Il?:_9 q" , p ac j i, usir"6 , -rliiii'r, " rec_
e; v/roby v Bratislave.pod edenfm y'tvarnitkyllny Mgnkfnovej. aZdii rrort " ,j ,utoi n"r"t _teristicky ukopis a vtas.tny i";;;i';fhhd nau,y.199b.u edovnikov.uveden6 ukiiky m6iuslrjiit ako n5pirdcia re vlastnti u"iUr.'t
 
t5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->