Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
baihocloptuvi

baihocloptuvi

Ratings: (0)|Views: 378 |Likes:
Published by cybershop

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: cybershop on Aug 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

 
[TheGioiEbook.com] Bài H
c L
ớ 
 p T
Vi
 
©Ebook Team - TheGioiEbook.com
 
M
C L
C
 
1.
T
ử 
Vi Nh
p Môn
 
Đị
nh Cung
 
Tìm B
n M
nh
 
Phân Âm D
ươ
ng A. Phân Âm D
ươ
ng theo hàng CanB. Phân Âm D
ươ
ng theo hàng Chi
 
Đị
nh Gi
5.4.3.2.
Page 1
 
[TheGioiEbook.com] Bài H
c L
ớ 
 p T
Vi
 A.
Đị
nh gi
Ng
 
Ngo
i Qu
ố 
cB.
Đị
nh gi
Ng
 
Vi
t NamI. Gi
Ng
theo v
tinhII. Gi
Ng
theo vùngIII. Gi
Ng
qua các giai
đ
o
nC.
Đị
nh gi
dùng xoáy
đầ
uD. Kinh nghi
m c
a C
Thiên L
ươ
ngE.
Đị
nh gi
theo th
ứ 
b
cF.
Đị
nh gi
theo tính ch
ấ 
t sao
 
L
p Lá S
ố 
 A. Ý Ngh
 ĩ 
a 12 Cung Trong Lá S
ố 
B. An M
nhC. An Thân
 
L
p C
c
 
Thiên Bàn
 
 An Sao A. T
ử 
Vi Tinh H
B. Thiên Ph
Tinh H
C. Vòng Sao Tràng SinhD. Vòng Sao Bác S
 ĩ 
E. Vòng Sao L
c T
 ồ
nF. Vòng Sao Thái Tu
ế 
G. T
Ph
 , H
ữ 
u B
tH. Long Trì, Ph
ượ
ng CácI. V 
ă
n Khúc, V 
ă
n X
ươ
ngJ. Ân Quang, Thiên QuýK. Thai Ph
 , Phong CáoL. Tam Thai, Bát To
M.
Đ
ào HoaN. Hoa CáiO. Ki
ế 
p SátP. H
a Tinh, Linh TinhQ. Thiên Khôi, Thiên Vi
tR. Thiên Quan, Thiên PhúcS. L
ư 
u HàT. Thiên TrùU. Kình D
ươ
ng,
Đ
à La
 
Đị
nh H
ướ
ng Chi
ế 
u A. Tam H
pB. Xung Chi
ế 
uC. Nh
H
pKh
i V 
n A.
Đạ
i V 
nB. Ti
ể 
u V 
n
 
1. T
Ử 
VI NH
 Ậ
P MÔN
 
Xin các b
n h
c viên chú ý, trong
đ
o
n vi
ế 
t v
 ề
Nhâm là Th
n, Quý là Bàng Quang l
n, xin s
ử 
a l
i Nhâm là Bàng Quang, Quý là Th
n. Mong r
ng dù tôi vi
ế 
t l
n các b
n c
ũ
ng không b
sai l
 ầ
m b
i tôi
đ
ãghi rõ: "S
ố 
l
là ph
, thí d
: Giáp là 1 (l
); s
ố 
ch
n là t
ng, thí d
:
 Ấ 
t là 2 (ch
n)".
Đ
ây c
ũ
ng chính là lýdo x
ư 
a nay tôi h
c gì c
ũ
ng ph
i hi
ể 
u rõ nguyên lý và ngu
 ồ
n g
ố 
c. B
i sách x
ư 
a
để 
l
i c
ũ
ng có th
ể 
b
l
nnh
ư 
tr
ườ
ng h
p v
ừ 
a x
y ra.
Đ
ây là
đ
i
ể 
m các b
n c
 ầ
n l
ư 
u ý!
 
2.
ĐỊ
NH CUNG
10.9.8.7.6.
Page 2
 
[TheGioiEbook.com] Bài H
c L
ớ 
 p T
Vi
 
Figure SEQ Figure \* ARABIC 2
 
M
i ô là m
t cung, g
i là 12 cung
Đị
a Bàn.
B
t
đầ
u t
ừ 
cung Tý (1)
đ
i
đế 
n S
ử 
u (2), D
 ầ
n (3), Mão (4), ..., Tu
ấ 
t (11), H
i là (12) cung
để 
làm tên c
acung mà v
trí không bao gi
thay
đổ
i.Kho
ng tr
ố 
ng
gi
ữ 
a là cung
Thiên Bàn
, ch
 
để 
ghi n
ă
m, tháng, ngày, và gi
sinh.
 
3. TÌM B
 Ả
N M
NH
 
L
c Th
p Hoa GiápH
i Lô
Đạ
i L
Ki
ế 
m
đườ
ngS
ơ
n Gi
n Thành B
ch khí D
ươ
ngTuy
 ề
n
c Tích Tùng Tr
ườ
ng l
ượ
ngSa S
ơ
n Bình Bích Kim
đươ
ngPhú Thiên
Đạ
i Thoa Tang th
ượ
ng
Đạ
i Sa Thiên Th
ch
Đạ
i t
ườ
ngSáu câu
trên là Ng
ũ
Hành N
p Âm c
a 6 con Giáp: Giáp Tí, Giáp Tu
ấ 
t, Giáp Thân, Giáp Ng
, GiápThìn, và Giáp D
 ầ
n. Vì chúng ta bi
ế 
t nh
ữ 
ng hai
Đị
a Chi: Tí S
ử 
u, D
 ầ
n Mão, Thìn T
, Ng
Mùi, Thân D
u,Tu
ấ 
t H
i, có Hành Thiên Can gi
ố 
ng nhau thì s
N
p Âm gi
ố 
ng nhau. Do
đ
ó, ch
c
 ầ
n nh
30 ch
ữ 
 
 trên thì có th
ể 
tính ra
đượ
c N
p Âm c
a L
c Th
p Hoa Giáp. Các b
n hãy
đọ
c ph
 ầ
n d
ướ
i
đ
ây s
hi
ể 
u
đượ
c 30 ch
ữ 
 
trên.
Page 3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dinnerdate liked this
Chau Dang liked this
Longkara Nguyen liked this
nttcold liked this
nttcold liked this
thuthao2007 liked this
bmtenvi47 liked this
HanhNC liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->