Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1986 - Start Spre Viitor nr.3

1986 - Start Spre Viitor nr.3

Ratings: (0)|Views: 58 |Likes:
Published by sadang
Revista tehnico stiintifica a pionierilor si scolarilor, editata de Consiliul National al Organizatiei Pionierilor
Revista tehnico stiintifica a pionierilor si scolarilor, editata de Consiliul National al Organizatiei Pionierilor

More info:

Published by: sadang on Dec 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2014

pdf

text

original

 
REVISTA
TEHNICO
·
ŞTIINŢIFICĂ
PIONIERILOR
1
ŞCOL RILOR
EDIT TĂ
E
CONSILIUl
N ŢION
 l
l
ORG NIZ ŢIE
 
PIOfJIHl WR
 
 
ROM NI
ft
PE
DRUMUL M RILOR
INF
PTUIRI
La 8 Mai. anul acesta,
poporul
nostru
sărbato
 
reşte
65
de
ani de la
făurirea
gloriosului
Part
d
Comunist
Român, care. dintotdeauna a inscris pe stindardul
său
de
luptă
construirea
societăţii
socialiste, comuniste
in
România. Apropierea
măreţei
aniversări
este intîmpinata de întregul popor cu
hotărîrea
fermă
de a
acţiona neabătut
pentru
înfăptuirea
marilor obiective trasate
de
Congresul
al
Xlii-lea
al
partidului pentru transpunerea
în
viaţă
a
orientărilor
şi
indicaţiilor
secretarului general al partidului,
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu.
Cel de-al 65-lea an de la
fău-
rirea
partidului
găseşte naţiunea
noastră
anga-
jata
pe
un nou
drum de
muncă
al
desăvîrşirii
a ceea ce am
obţinut
 
pînă
acum,
infăptuind
într-o
perioadă
istorice~
t
s
curtă
 
o opera
material
ă
ş
i
spirituală
unică
în
existenţa
multimilenara a neamului nostru .,Marile succese
obţinute
de
România
socialistă
-
arăta
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu
-sînt
nemijlocit
legate
de
uriaşa
activitate
politică
şi
organizatorică desfăşurată
de partidul
nostru, care
îşi
îndeplineşte
cu
cinste misiunea
istorică
de
forţă politică
conducătoare
a
societăţii.
Partidul se
afirmă
tot
mai
puternic
ca centru vital
al
întregii
naţiuni.
de la care
em nă
gindirea
cutezătoare menită să
asi9,ure transformarea.
revoluţionară
a
societă\ii,
forţa
ce
însufleţeşte
toate energiile creatoare
şi
pune în val6are
geniul intregului
popor
român, deschizînd patriei
minunate
perspective
de
progres
şi
civilizaţie
Moment
de
excepţională însemnătate
în
istoria patriei
şi
a partidului, Congresul al IX-lea a marcat intrarea
intr o
nouă
epocă
de profunde
trans
formări
revoluţionare
numită
cu
deplină
şi
justificată
mindrie
Epoca Nicolae
Ceauşescu.
Este epoca in care România a
păşit
pe
inalte
culmi
de progres
şi
civilizaţie.
expresie a
unui
dinamism
revoluţionar fără
precedent. Cei peste 20 de ani care au trecut de la acest memorabil eveniment
atestă
in
chipul
cel mai
grăitor
că
anul 1965
reprezintă
un mare reper
isto
ric,
practic
inceputul
unei perioade noi
in
viaţa
natiunii
noastre. Este semnificativ faptul
că
producţia
industrială
realizată
in
anul
1985
re
prezintă
 
practic, întreaga
producţie obţinută
in
perioada
1950 1964
lată
aşadar
o realitate care
dezvăluie
in
mod
grăitor
semnificaţia
adevăra
-
telor dimensiuni ale
uriaşei creşteri
economice
in
anii de
glorie
ai _Epocii Nicolae
Ceauşescu
 
Forţa
României de azi,
confirmă
cu putere
noua
realitate a economiei
româneşti
in
care industria
socialistă
şi-a
consolidat
rolul
de
ramură conducătoare
ce
contribuie
in
proporţie
de peste 60 la
sută
la crearea venitului
naţional
în
anul 1985. Rezultatele
obţinute
in
andustrie.
agricultură
transporturi
,
în
toate
domeniile
vieţii
economico-sociale,
atestă
cu
deosebită
vigoare temeinicia
şi
profundul
realism al
programelor
nostre de dezvoltate, justetea.
echili-
brul
şi
rigoarea
ştiinţifică
a strategiei economice. a
politicii
elaborate d
e
partidul nostru comunist. Indiferent de
domeniul
la care ne referim,
via a
t
lemonstrează că
toate marile
impliniri
şi
realizări
ale
dezvoltării
noastre economice
din
ultimii
ani. constituie rezultatul aplic:lr
ii
cercetarii
~tiinţifi e
şi
tehnologice.
al
il}troducerii
progresului
tehnic
in
sfera proceselor economico-productive. In
cincinalul
1986 1990. in
care am
păşit.
activitatea în
domeniul
cercetării
ştiin.lifice şi
tehnologice,
in
direcţia
promovării
pro-
gresului
tehnic
este
orientştă
cu
precădere
spre
lărgirea
şi
consolidarea bazei
de
materii
prime
şi
resurse energetice. spre modernizarea industriei
şi
agriculturiL spre
creşterea
accentuată
a
productivităţii
muncii, ridicarea nivelului
tehnic
şi
calitativ al
produselor
. valorificarea
superioară
a
materiilor
prime
şi
spre
creşterea
de ansamblu a
competitivităţii
şi
eficienţei
economiei
româneşti.
Cu sentimentul
indreptăţitei
mîndrii patriotice, pentru
tot
ceea ce
am
înfăptuit
sub
conducerea
încercată
a eroicului nostru partid comunist, dar
şi
cu cel
al
răspunderii
in
faţa
exigenţelor
deosebite pe care partidul, secretarul
său
general,
tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu
 
le
pun
in
fata
intregii
naţfuni.
poporul
român
îşi
reuneşte
eforturile
pentru a asigura indeplinirea în cele mai bune
condiţii
a planului
pe
acest an
la
toţi
indicatorii.
punind
astfel o
bază
trainică infăp
 
tuirii
intregului
cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al Xlii-lea,
de
Programul
partidului
pentru ridicarea patriei noastre pe o
nouă
treaptă
de
dezvoltare, pentru trecerea României la
un
itadiu nou -
de
ţară
mediu
dezvoltată
 
 
 
NT
T NIOD-
STIINT
F
BDMltfBSC
L SERII
ÎN
TEHNIC
MEDICALĂ
Progresele · înregistrate
in
ţara
noastră
in
tehnologiile
cu laseri au permis
specialiştilor
de
la
Institutul
de
fizică
şi
tehnologia
aparate
lo
cu
radiaţii
să
extindă
sfera de
aplicaţii
ale acestora
in
domeniul
terapeutic
şi
chirurgical.
Neurochlrurgii
,
ohalmologii
ORL iştii
optează
tot
mai muH pentru laser
datorită
numeroase
lor
avantaje pe care
le
prezintă
proprietăţile
radiaţiei
laser;
înaltă
coerenţă.
monocromaci
tate,
direcţlonalitate
etc. Fascicolul laser poateti focalizat, localizat
pe
zone extrem de mici. ceea ce permite
chirurgului
să
stăpmească
· itate de
bază
a industriei noastre
electrotehnice
, întreprin
derea
Eiectroputere
"
din
Craiova a
contribuit
hotărîtor
 
în
cei 35
de
ani de
existenţă
 
la
do
tarea cu utilaje
şi
aparatură
elec
trotehnică
de
mare
performanţă
a majoritatii
intreprinderilor
din
ţară
 
la dezvoltarea transportului feroviar si la înscrierea României
in
rîndui
principalelor
state exportatoare
de
utilaj electrotehnic. Avind la
d
is
poziţie
laboratoare
utilate
cu
aparatură
ultramo
derna,
specialiştii
de
la Eiectroputere
 ·
sînt autorii
unor
performante
de
prestigiu pe plan mon dial.
Imaginile
prezintă
două
aspecte
din
laboratoarele
de
încer
cări
ale uzinei craiovene. Labora
torul
de
înaltă
tensiune
(1)
se
află
in
tr-o
hală
special
ecranată
electromagnetic
.
Echipamentele
existente ofera posibilitatea efec
tuării
celor mai complexe încer
cări.
laboratorul
de
mare
putere
(2)
asigură
verificarea diverselor tipuri de· motoare. transforma toare si instalatii
Eiectroputere
asigurat
şi
asigur
a
mtregul echipament
instalat in România
pentru transportul
şi
distribuţia
energiei electrice
precum
şi
intregul parc
de
locomotive
electrice
şi
Diesel-electrice
pentru
Căile
Ferate Române
Se
produc aici
: intreaga
g mă
de transforma· toare
e
forţă
in
ulei
cu
puteri
de
25
k
VA
pină
la 2 000 k
V
şi
tensiuni
pînă
la 400
kV
;
motoare
asincrone de
inaltă
tensiune cu
protecţie
pentru
cele
mai
variate
medii
de
funcţionare
 
destinate agriculturii, siderurgiei,
metalurgiei
,
mineritului
; intreaga
g mă
de
aparataj de medie
şi înaltă
tensiune
pină
la 400
kilovolţi
.
transformatoare uscate
şi
staţii
complete
de transformatoare;
locomotive
electrice de 5 100
KW
şi
o
g mă
de
locomotive
Diesel
-
electrice
cu puteri
intre 2 100-4 000
CP
.
Se
mai produc
:
instalaţii
electronice
pentru
cintărirea
 
de
piese foarte grele. echipamente
cu
acţionări
electrice
pentru
foraj.
substaţii
de
tracţiune
urbană
Dezvoltarea
fabricaţiei
proprii
a determinat crearea a
două
noi
intreprinderi
car.e au
preluat
o parte
din produsele
ce se fabricau la
..
Eiectrop_utere : Intreprinderea de
motoare
şi
tran
sformatoare din
Fi/iaşi şi
Intreprinderea
de
celule
electrice
prefabricate
din
Băi/eşti
Din 1965
pînă
in prezent.
producţia
in
dustrială
realizată
la
..
Eiectroputere
crescut de aproape 4
ori
Transformatoare/a
produse aici
s-au
exportat
in China. Brazilia, U.R.S.S
.
lrak
şi
in alte
multe
ţări
iar locomotivele
purtind
marca Eiectroputere 
cir-
culă
pe
căile
ferate
din Anglia
, Iugoslavia, Grecia, .Polonia, China.
Bulgar
ia
mai bine procesul
şi
să aibă
un control mult
mai eficient asupra
cimpului
operator. Pe
de
altă
parte,
intervenţia
asupra
ţesutului făcîn-
du-se
de
la
distanţă.
se
elimină
pericolul in
fecţlilor.
Este
cunoscut
că
efectele laserului
depind
de
puterea
şi
de
lungimea
de
undă
ale
radia·
ţiei
De aici,
rezultă
că acţiunea
razei asupra
ţesutului
este
condiţionată
de
coeficientul de
absorbţie.
Astfel,
intr-o
situaţie
anume
ţesutul
poate fi
tăiat
in
alta ,,sudat" sau -
cind
este nevoie -
pur
şi
simplu
..evaporat" (se
inţelege
că
in
acest caz, densitatea
de
energie este foarte mare).
Aşadar
 
in
locul
bisturiului,
ori
al
acului
de
cusut
se
utilizează
raza laser. Mai mult.
prin
contact
cu
radiaţia
se
produce
au-. tomat hemostaza,
făcîndu se
sudarea Instantanee a 'laselor sangu1ne cu diametru sub
un
milimetru.
e
inţelege
că
in
situaţia operaţiilor
pe organe
cu
multe
vase tie singe,
cum
sint
. spllna,
rinlchiul ori
ficatul
, aparatura laser
de-
vine
de
nelnlocult
BILAS-10 este
un
bisturiu
cu
laser realizat
de
specialiştii
români care a
trecut
cu succes probele
de
aplicare
in
Intervenţii
chirurgicale pe
creier,
in
special pentru distrugerea
tumo
rilor.
Făcînd
parte
dintr-o
familie de bisturle
cu
laser cu
bioxid de
carbon,
noua
aparatură
concepută
de tehnicienii
şi
medicii
noştri
ală-
turi
de altele
simll•e.
va fi
produsă
in
acest
cincinal
in
serie de Fabrica
de
aparatură
nu-
..
leară
a ICEFIZ
şi
de
către
IAUC
Bucureşti.
De remarcat
că
aceste
instalaţii
sint solicitate
şi
pe
piaţa
externă
 
confirmind
o
dată
in plus
inalta tehnicitate
şi
competitivitate a aparaturii medicale
româneşti.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->