Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UP Barkati

UP Barkati

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
UP Barkati
UP Barkati

More info:

Published by: Idara Tehqiqat Imam Ahmad Raza on Dec 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
 
ﺎﻣاﻤﺣاﺿرواﻮﻠﻋﯿﻠﻘﻋ
 
1
 
ﯾﻮﺎﮐﺮﺑ
 
ﮯﮐ
 
تادﺎﺳﻮﺻﻧﺎورﺎ
 
ﺎﯿﻧﺎﺳ
 
ﺎﺷُ
 
ﺎﮑﯾﺮﻣا ﯽﭩﺳرﻮﯿﻧﻮﯾ
 
ﺰﻨﺋﻮﮐ
:
ﻞﯿﻣ
 
یا
ushasanyal3@gmail.com
 
ﻦٰﻤﺣﺮﻟا
 
ﺪﯿﺒﻋ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 :
ﻢﺟﺮﺘﻣ
 
 Abstract:
 Barkati Syeds live in Marehra (UP) in India. They belong to Qadri order and are admired for the historical relics, duas and urs that are part of the sufi practices of the family. Shah Abul Husain Nuri Mian was a famous sufi of this family. He was born in 1255 hijri. After the demise of his parents, his pir and grandfather Shah Al-e Rasul took care of him and developed him as a sufi master. Nuri Mian was a great lover of his pir and followed his footsteps. Nuri Mian had close relations with Shah Abdul Qadir Badayuni and Maulana Ahmad Raza Khan Barelvi. Nuri Mian passed away in 1906. His urs is held every year at Marehra according to the sufi practices of the family.
Keywords:
 Qadri order, relics, urs, tasawwuf, Sufism, shrine, Nadwa, amulets, dua, sharia, naat
:
ہﺻﻼﺧﺎﮐﺮﺑﻖﻠﻌﺗ
 
ﺎﮐ
 
تادﺎﺳﯽﭘ
 
ﻮﯾ
 
ہﺑﻮﺻﮯﮐﮨ
 
ﮯﺳ
 
هﺮﮨرﺎﻣ
 
ﮯﺒﺼﻗﮟﯿﻣ
 
ناﺪﻧﺎﺧﻣظﻮﻔﺤﺎﻋد
 
تﺎﮐﺮﺒﺗاﺮﻋا
 
رواﺎﮐﺮﺑ
 
ناﺪﻧﺎﺧ
 
ﯽﮐﮟﯿﮨ
 
ہﺼﺣ
 
ﺎﮐ
 
تﺎﯾاور
 
ہﻧﺎﯿﻓﻮﺻﺖﻘﯾﺮط
 
ﺦﯿﺷﻦﯿﺴﺤﻟﻮﺑا
 
هﺎﺷﻮﻧﺎِغاﺮﭼ
 
و
 
ﻢﺸﭼﯽﮐ
 
پٓ۔
 
ﮯﮭﺗ
 
تﺎﮐﺮﺑ
 
ناﺪﻧﺎﺧدﻻو٢۵۵ﯿﻣ
 
ھ
 
ﯽﺋﻮﮨﻌﺑ
 
ﮯﮐ
 
لﺎﺻو
 
ﮯﮐ
 
ﻦﯾﺪﻟاوﮯﮐ
 
پٓﯽﻓﺎﻨﻓ
 
ںﺎﯿﻣ
 
یرﻮﻧ
 
دﻮﺧ۔ﯽﺋﺎﻣﺮﻓ
 
ﺖﯿﺑﺮﺗ
 
ﯽﮑﭘٓ
 
ﮯﻧ
 
لﻮﺳر
 
ِلٓ
 
هﺎﺷ
 
ﺪﺷﺮﻣ
 
روا
 
ادادﮯﮐ
 
ﺦﯿﺸﻟا
 
ﮯﺒﺗﺮﻣﭘﺗﮯﻮﻧﺎﺪﺑ
 
ردﺎﻘﻟاﺪﺒﻋ
 
هﺎﺷ
 
ﮯﮐﻮﯽﻧﻮﯾاﺪﺑ
 
لﻮﺳر
 
ﻞﻀﻓ
 
هﺎﺷ
 
ِﻦﺑارواﺮﺑ
 
ںﺎﺧ
 
ﺎﺿر
 
ﺪﻤﺣا
 
ﺎﻧﻻﻮﻣﻠﻗ
 
ﮯﺳﮯﮭﺗ
 
تﺎﻘﻠﻌﺗﺎﮐ
 
پٓﺎﺻو٩٠۶
 
ءﮨلﺎﺳ
 
ﺮﮨ۔حﺮط
 
ﯽﮐ٩١۵روا
 
ء٩٢١ﺎﯿﮔ
 
ﺎﯾﺎﻨﻣ
 
ﻖﺑﺎﻄﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﺖﯾاور
 
ﯽﻧاﺪﻧﺎﺧ
 
سﺮﻋ
 
ﺎﮐ
 
نا
 
ﯽﮭﺑ
 
ﮟﯿﻣ
 
ء
 :
ظﺎﻔﻟا
 
ﻢﮨاﻓ
 
کﻮﻠﺳ فﻮﺼﺗ سﺮﻋ تﺎﮐﺮﺒﺗداروا ﮟﯿﺋﺎﻋد تاﺰﯾﻮﻌﺗ هوﺪﻧ
 
ﮏﯾﺮﺤﺗ ﺦﯿﺸﻟا
 
ﯽﻓ
 
ﺎﺖﻌﻧ
 
ﺖﻘﯾﺮطو
 
ﺖﻌﯾﺮﺷ
 
ﻒﺋﺎظوو
 
2
ﺴﺣﺮﯿﺒﺷﻮﺿ
ﺗﺎﮐﺮﺑ
 
ﻊﻠﺿ
 
ﻖﻠﻌﺗ
 
ﺎﮐ
 
تادﺎﺳﭩ
 
ﮯﮐ
 
هﺮﮨرﺎﻣ
 
ﮯﺒﺼﻗ
 
ﮯﭨﻮﮭﭼ
 
دﺎﺑآﻓﻮﺻﮨد
 
هﺮﮨرﺎﻣ
 
۔ﮯﮨ
 
ﮯﺳ
 
ﮯﻧاﺮﮭﮔ
 
قﺮﺸﻣ
 
بﻮﻨﺟ
 
ﮯﮐ٢٠ﮯﮐ
 
ﺮﭘ
 
ﮯﻠﺻﺎﻓﻮﺮﭘﺮﺗا
)
ﺮﻐﻣ
 
ﮯﮐ
 ( 
ﮯﺼﺣسا
 
ںﺎﮩﺟ
 
ﮯﮨ
 
ﻊﻗاوﺎﺧ
 
ﮯﮐ
 
ناﺪﻧﺎﮨﺮﺘﺳ
 
ءاﺪﺘﺑاﺻ
 
ﺮﺧآ
 
ﮯﮐاﺪﻧﺎﺧگرﺰﺑﺮﺑ
 
هﺎﺷﮐ۔م
)
ﷲ٧٢٩ﻮﮨ
 
ﮯﺳ
 
رود
 
ﮯﮐ
 (
ءﻧا
 
رواﮯﺳ
 
ﺖﺒﺴﻧﺗﺎﮐﺮﺑ
 
ِناﺪﻧﺎﺧﮯﻠﮩﭘ
 
ﮯﺳ
 
سا
 
۔ﮯﮨﺎﺗﺎﺟ
 
ﺎﻧﺎﭽﮩﭘ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﺑﻮﺻ
 
ناﺪﻧﺎﺧﻗﺮﺸﻣ
 
ماﺮﮕﺑ
 
ﮯﻗﻼﻋ
 
ناﺪﻧﺎﺧ
 
ںﺎﮩﺟ
 
ﺎﮭﺗ
 
دﺎﺑآﺑ
 
جآ
 
خﺎﺷدﺎﺑآﮯﮨ
 
نﻮﻤﻀﻣ
 
سﺎہﺘﻓر
 
ہﺘﻓر
 
ﺮﻈﻨﻣ
 
ﺲﭘﺎﮐ
 
تﻻﺎﺣ
 
ﮯﻟاو
 
ﮯﻧﺎﺟ
 
ﮯﺌﮐﺗﺮﮭﮑﺑﻐﻣ
 
ﻮﮨ
 
ﺖﻗو
 
سا
 
۔
 
ﮯﮨ
 
ﺖﻨﻄﻠﺳﻮﺘﺳﺎھدوا
 
صﻮﺼﺨﻠﺑ
)
باﻮﻧ
 
ﮯﮐﺷ
 
ﮯﮐ
 
لﺎﮕﻨﺑ
 
رواﻌﺎﻤﺷ
 ( 
روا
 
نﺎﺘﺳوﺪﻨﮨﮕﮯﮨر
 
ر
 
ﺎﮭﺑ
 
اﺮﺳ
 
ﺮﭘ
 
ںﻮﮩﮕﺟا
 
روا
 
ﮯﮭﺗﺴﻧاﭙﻤﮐ
 
رواﮕرﻮﻧاﺮﻓ
 
صﻮﺼﺨﻠﺑﭙﻤﮐﺎﺗرﺎﺠﺗﺣﺎﺳ
 
ﺾﻌﺑ
 
ﺮﭘ
 
مﺎﻧ
 
ﮯﮐ
 
قﻮﻘﺣ
 
ﮯﻧﺎﭘ
 
ﻮﺑﺎﻗ
 
ﺮﭘ
 
ںوﺮﮩﺷفوﺮﺼﻣﮭﺗ
 
ﮯﮐ
 
لﻮﺼﺣ
 
ﮯﮐ
 
ﺖﻗﺎط
 
۔
 
ﮓﻧروا
 
هﺎﺸﻨﮩﺷ
 
ﻞﻐﻣم
)
٧٠٧روا
 (
ءﺸﻧﺎﺟ
 
ﺪﻨﭼ
 
ﮯﮐ
 
ناﻮﻨﺎﻤﺷ
 
ﮯﻧﮯﭨﻮﮭﭼ
 
ﮯﭨﻮﮭﭼ
 
زارد
 
رود
 
ﮯﮐ
 
نﺎﺘﺳوﺪﻨﮨﻤﻧﻮﺒﺼﻗﭘاﺎﻘﻣ
 
ﺎﮐ
 
ﺖﻣﻮﮑﺣ
 
ﮯﻧﺮﮐ
 
ﻞﺻﺎﺣ
 
زاﻮﺟ
 
ﺶﺷﻮﮐﺎﮐﺮﺑد
 
و
 
تادﺎﺳﮕﻮاﺰﮕﻟﺎﻣ
 
ﻮﮐ
 
ںﻮﻧاﺮﮭﮔز
 
ﺶﺷﻮﮐ
 
سا
 
۔ﻣز
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﮨﺎﺷدﺎﺑ
 
ﮯﻠﮭﭽﭘ
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﮭﻧا
 
ہﻧ
 
ﮯﻔﺤﺗ
 
ﻞﻘﺘﺴﻣ
 
ﮯﮐﻨسا
 
ﮯﮐد
 
ﺎﭩﻟا
 
ﻮﮐ
 
لﻮﺻاﻧ
 
ﺎﮐ
 
فﻮﺧ
 
سا
 
ﻮﺟﺠ
 
ﮯﮐ
 
ےﺮﺷﺎﻌﻣ
 
ہﮐ
 
ﺎﮭﺗﮕﮯﻧآ
 
ﮯﻘﺒطﻣ
 
ﺖﻗو
 
ﮯﻟاو
 
ﮯﮐ
 
راﺪﺘﻗا
 
ﮯﮐ
 
ناﺑ
 
هﺮﻄﺧﺎﮐﺮﺑ
 
۔ﮯﮔﮯﮐ
 
تادﺎﺳﻟﺎﻨﻣرﺎﮭﭨاﺻ
 
ﮯﮐ
 
ظﻮﻔﺤﻣﺎﺎﻌﻣ
 
وناﺮﺤﺑﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﺎﻘﺑﺗ
 
ﻢﮨا
 
ﺖﺨﺳ
 
ﺎﮐﺮﺑﺑ
 
تادﺎﺳﻮﺻدﺎﻗ
 
ہﺘﺴﺑاو
 
ﮯﺳ
 
ﮯﻠﺴﻠﺳنا
 
ﻢﮨ
 
ﺎﺗﺪﻨﺒﺸﻘﻧ
 
ﻖﻠﻌﺗ
 
ﺎﮐروﺮﮩﺳﺸﭼ
 
رواﺑ
 
ﮯﺳ
 
ﻞﺳﻼﺳ
 
نا
 
۔ﮯﮨءاﺪﺘﻗاﮭﺗﺎﺳ
 
ﮯﮐ
 
نا
 
لﻮﻤﺸﺑ
 
داﺮﻓا
 
ﮯﻟاو
 
ﮯﻧﺮﮐﺎﻤﻠﻋﻌ
 
ﻢﻠﻋفوﺮﻌﻣ
 
ﮯﺳﮐ
 
ںﻮﻧاﺮﮭﮔ
 
نﺎﻤﻠﺴﻣﺮﻈﻧﺻﻮ
 
ﺲﺟ
 
ﮯﺳ
 
رﺎﻗو
 
ﮯﮐ
 
نا
 
ﮯﻧﮐ
 
ہﻓﺎﺿاﺎﮐﺮﺑ
 
هوظﻮﻔﺤﻣ
 
سﺎﭘ
 
ﮯﮐ
 
تادﺎﺳ
 
نا
 
۔ﮯﮭﺗ
 
تﺎﮐﺮﺒﻞﻘﺘﺴﻣ
 
ﮯﺳﻣ
 
تﺎﮐﺮﺒﺗﺒﻤﻐ
 
ﮯﮐ
 
مﻼﺳاﺴرود
 
ﮯﮐ
 
ﷲ
 
ﺖﮐﺮﺑ
 
هﺎﺷ
 
ﻮﺟ
 
ﮯﮭﺗ
 (
کرﺎﺒﻣ
)
ﻣ
 
ناﺪﻧﺎﺧ
 
روا
 
ﮯﺋآﺸﻧﻮﭼﺋاز
 
۔ﮯﮭﺗ
 
ﮯﮭﮐرﻮﮐﮐ
 
نارﺎاﺪﻧﺎﺧ
 
ساﺮﻋا
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﮔرﺰﺑاﺮﮐﺎﺟﺗ۔ﮕ ﻣ
 
تﺎﮐﺮﺒﺗُﺳ
 
ﮟﻮﺧ
 
ﮯﮭﺗﻮﭼ
 
ﮯﮐﻔ
 
ﻮﺟ
)
ﻮﻌﺰﻧ
 
ﮯﮐمﺎﻣا
 
ﮯﻠﮩﭘﮨﻋ
 
تﺮﻀﺣ
(
ﺣ
 
و
 
ﻦﺴﺣ
 (
تاﺮﻀﺣ
)
ںوداﺰﺒﺣﺎﺻ
 
ود
 
ﮯﮐ
 
نا
 
رواﮯﮐﮔﺴ
 
نا
 
کﺮﺒﺗ
 
ﺮﮨ
 
ﮯﺳ
 
ناﺪﻧﺎﺧﺪﻣآ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﮯﺳﺎﺗﻮﺟ
 
ﮯﮨﮐ
 
ناﺪﻧﺎﺧﺎﺣور
 
ﻮﮐ
 
ںﻮﺘﺒﺴﻧﺒﻤﻐ
)
ﺪﻤﺤﻣدﺎﻣاد
 
روا
 
داز
 
ﺎﭽﭼ
 
ﮯﮐ
 
نا
 (
ﻠﻋ
 (
تﺮﻀﺣ
) 
ںﻮﻧود
 
ﮯﮐ
 
نا
 
رواﻮﭩﺣ
 
و
 
ﻦﺴﺣ
 (
تاﺮﻀﺣ
)
رﺎﺑ
 
روا
 
 
ﺎﻣاﻤﺣاﺿرواﻮﻠﻋﯿﻠﻘﻋ
 
3
 
ﻮﮨﺻ
 
قاﺮﻋدﺎﻗﺎﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﻠﺴﻠﺳ
 
ردﺎﻘﻟاﺪﺒﻋﻼرواﺘﺸﭼ
 
ہﻠﺴﻠﺳﻮﺻ
 
ﮯﮐﻣﻟاﺟا۔م
)
٢٣۶ﮯﮐ
 
نا
 
روا
 (
ءﺸﻧﺎﺟﻮﻨ
 
هﺮﮨرﺎﻣ
 
ﺮﺧﻵﺎﺑ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﺗﻮﮨ
 
ﮯﺳﻼﻣ
 
ﻮﮐ
 
ﷲ
 
ﺖﮐﺮﺑ
 
هﺎﺷﮯﮨ
 
ا
 
روا
 
تﺎﮐﺮﺒﺗﺎﺘﺑ
 
ﻮﮐ
 
داﺮﻓا
 
صﻮﺼﺨﻣ
 
حﺮطﮔﺎﻋد
 
رواا
 
دارواﺳود
 
ﮯﺳ
 
ﻞﺴﻧ
 
ﻞﺴﻧاو
 
ﮯﻧﻮﮨ
 
ﻞﻘﺘﻨﻣﮯﮭﺗ
 
ہﺼﺣ
 
ﺎﮐ
 
ثاﺮﺗﻧا
 
ًﻼﺜﻣﺴﺻ
 
ﮯﮐﻮﺻ
)
ﺪﻧز
 
ِتﻻﺎﺣ
 
ﮯﮐ
 
ﻦﺟﺎﺗآ
 
ﮯﮔآ
 
ہﮐﺎﺧ
 
ﺎﮐا
 
ﮯﮐ
 
نا
 
ﻮﮐ
 (
ﮯﮨآﺮﻗ
 
ﺪﻨﭼ
 
ﮯﺳ
 
دﺎﺘﺳاﺎﺮﺣ
 
ﻞﻤﺘﺸﻣﺮﭘﺎﻤﮯﻨھﮍﭘﮐﻮﺼﺗ
 
ﻞﺻﺎﺣ
 
تزﺎﺟاﻮﺼﺧ
 
نا
 
۔ﮨا
 
رﺪﻗ
 
سا
 
ﻮﮐ
 
دارواﺗﺎﺟﺗﻧا
 
ند
 
ﺲﺟ
 
ہﮐ
 
تزﺎﺟاﺎﺟﺎﺗ
 
هوﺮﮐ
 
ظﻮﻔﺤﻣﺎﺟﮐ
 
دﺮﮔﺎﺷ
 
ﺮﭘ
 
کﻮﻠﺳ
 
هار
 
ﻮﮐ
 
تزﺎﺟا
 
سا
 
رواﺮﺗﺎﮭﺗ
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
ﺎﮭﺠﻤﺳ
 
ﺖﻣﻼﻋ
 
ﺎﻋد
 
تﺎﮐﺮﺒﺗﻘﺗ
 
ہﻧﻻﺎﺳ
 
رواﺎﺒناﺪﻧﺎﺧ
 
ساﺮﻋا
 
صﻮﺼﺨﻠﺑﺗﺎﮐﺮﺑﺟ
 
ہﮐﺮﺘﺸﻣﻌذ
 
ﻢﮨا
 
ﺎﮐ
 
رﺎﮩظا
 
ﮯﮐﻌ۔ﮯﮭﺗےﺮﺳود
 
دﺎﺤﺗاﻣ
 
تادﺎﺳﺎﺷﻮﺒﮐ
 
ﻮﺟ
) 
ناﺪﻧﺎﺧﮐﺳود
 
خﺎﺷﺑﺗﻮﮨ
(
ﺣاﺎاﺮﮕﻧﺑ
 
ﮯﺳﻣ
 
روا
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
ﺎﮭﮐر
 
ظﻮﻔ
’’
ﺎﮐﺮﺑ
 
ناﺪﻧﺎﺧ
‘‘
ﻨﺼﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﻧاﺮﮭﮔ
 
سا
 
دﺮﻓ
 
هﺮﮨﺎﻣ
 
ﮯﻧﺮﮨ
 
ﮯﻨﭘا
 
دﻮﺟﻮﻣﮐ
 
گرﺰﺑ
 
ﺮﺒﻗﺪﻧﺎﺸﻧ
 
ںودﺮﻣ
 
۔ﮯﮨﺒﻗ
 
ﮯﮐ
 
هﺎﮔردﮯﺼﺣﻣاﻮﺧ
 
روا
 
رﻮﺒﻗ
 
ﮯﺼﺣ
 
ےﺮﺳود
 
ﻊﻗاوﮯﺌﻧ
 
دﺎﺤﺗا
 
ﺎﮐ
 
ناﺪﻧﺎﺧ
 
۔ﺸﻧ
 
هدﺎﺠﺳﮯﮐ
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ﮯﺳ
 
ﺮﮨﺎﺑ
 
ﮯﮐ
 
رﺪﻧا
 
ﮯﮐ
 
ناﺪﻧﺎﺧ
 
ﮯﺋﺎﺠﺑبﺎﺨﺘﻧا
 
ﮯﺳرذ
 
ﮯﮐﻌﺑ۔ﺎﺗﺎﺟ
 
ﺎﮭﮐر
 
ظﻮﻔﺤﻣﻮﭩدﻮﺟﻮﻣﺒﮐ
 
روا
 
ناﮔ
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
ترﻮﺻﺑﮐﻗﺎﮭﺑ
 
ًﻼﺜﻣ
 
راد
 
ہﺘﺷر
 
دﺮﻣﮯﺗﻮﭘﺸﻧﺎﺟ
 
ﻮﮐ
 
رﺮﻘﻣﻮﻧ
 
۔ﺎﺗﺎﺟﺎ
 
ﮯﺗآ
 
ﮯﮔآ
 
تﻻﺎﺣ
 
ﮯﮐ
 
ﻦﺟہﻠﻣﺎﻌﻣ
 
ﺎﮐﮭﺑ
 
سالﺎﺜﻣﻮﻧ
 
۔ﮯﮨﺎ
 
ﮯﻨﭘا
 
دﻮﺧﻋا
 
ﮭﺗﺎﺳ
 
ﮯﮐﻨ۔م
)
لﻮﺳر
 
لآ
 
هﺎﺷ
 
اداد٨٧٩ﻧﺎﺟ
 
ﮯﮐ
 (
ء
 
ﮯﻨﭘا
 
ﮯﮐ
 
نا
 
ہﭼﺮﮔا
 
ﮯﻨﺑﭩرﻮﻧ
 
دﻮﺧ
 
ﺐﺟ
 
روا
 
ﮯﮭﺗ
 
دﻮﺟﻮﻣﺎﮯﮐ
 
نا
 
دازﺎﭽﭼ
 
ﮯﮐ
 
نا
 
ﻮﺗ
 
اﻮﮨ
 
لﺎﺻو
 
ﺎﮐﺸﻧﺎﺟ
 
ﮯﺋﻮﮨﮑﻧﻮﻮﻧﺎﻮﮐﻧ
 
ِدﻻواﻨﺎﺗ
 
ہﻧ
 
اﺪﻧﺎ
 
ﺎﻘﺑ
 
ﮯﮐ
 
دﺎﺤﺗاﺎﺜﻣ
 
ﺪﻨﭼ
 
ﻮﻠﮩﭘ
 
ےﺮﺳودﮭﺑ
 
فﺮطﺮﮐ
 
هرﺎﺷا
 
۔ﻮﺻﻮﺸﻧﺎﺟ
 
سا
 
رواﻧﺎﺣورد
 
رواﺎاﺮﮐ
 
ﻖﺣ
 
ﺮﭘﻓ
 
ﮯﮐ
 
ناﺪﻧﺎﺧ
 
ہﻌﻓدفﻼﺘﺧاﮭﺑ
 
ﺎﮐﻮﻧ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﮯﮐ
 
لﺎﺻو
 
ﮯﮐ
 
لﻮﺳر
 
ِلآ
 
هﺎﺷ
 
ًﻼﺜﻣ
 
۔ﺎﺘﻨﺑ
 
ﺚﻋﺎﺑﺎﮯﻨﭘا
 
ًﺪﺘﺑاﻣ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺮﮕﻣ
 
ﮯﻨﺑ
 
ﺐﺋﺎﻧ
 
ﮯﮐ
 
ﺎﭽﭼﻧ
 
هدﺎﺠﺳ
 
ﺮﭘ
 
رﻮط
 
ہﮐﺮﺘﺸﻣ
 
ںﻮﻧود۔ﮯﺌﮔ
 
ﻦﺑﮐ
 
ناﺪﻧﺎﺧاﻮﺗﺴﺬﺧﺎﻣ
 
ﺮﻈﻧ
’’
)
ﺎﮐﺮﺑ
 
ناﺪﻧﺎﺧ
(
‘‘
تﺎﻌﻗاو
 
نا
 
ﻮﺟﺑ
 
ﻮﻧِﺮﺳزا
 
ﻮﮐﺎﺮﮐﮐ
 
دﻮﺧ
 
هواﺮﻔﻧا
 
ﺮﻈﻧ
 
ہﻄﻘﻧﻤﺣآﺮﻈﻧﮨ
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->