Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
holzer sepp offener brief(2)

holzer sepp offener brief(2)

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by Tone

More info:

Published by: Tone on Aug 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Sepp Holzer
5591 Ramingstein 13/Sbg.
Tel. 06475-239

www.krameterhof.at
office@krameterhof.at
ODPRTO PISMO
ODGOVORNIM V POLITIKI, GOSPODARSTVU IN ZNANOSTI
Moje predstave o odgovornem, naravnem \u017eivljenju
Problemi sedanjosti in moji predlogi za njihovo re\u0161itev

Pride\u0161 na svet, ponavadi v sterilni bolnici, kjer ti takoj pore\u017eejo tvoje naravne
korenine. Cepijo te in futrajo z nenaravno kemi\u010dno krmo. Naravno rojstvo v
okviru dru\u017eine in naravno odra\u0161\u010danje bi bil pravi \u0161tart za bodo\u010de \u017eivljenje
mladega \u010dloveka. Vsak zemljan ima \u017ee po rojstvu pravico na ko\u0161\u010dek zemlje.
Zemlji\u0161ka reforma, ki bi to upo\u0161tev ala, bi se morala \u017ee zdavnaj zgoditi.

Z odra\u0161\u010danjem dale\u010d od narave in njenih bitij izgubimo vsak odnos do na\u0161ega
okolja. Odra\u0161\u010danje v simbiozi z rastlinami, \u017eivalmi in ljudmi pa je tisto, kar
omogo\u010da spoznavanje in u\u010denje v sobivanju, tisto, kar izoblikuje v \u010dloveku nalogo
njegovega prispevka, kot prispevka razmi\u0161ljanja sposobnega indivivuuma, tisto,
kar omogo\u010da bi lahko prav razumel svojo nalogo vodenja, ne pa borbe proti naravi.
Z opazovanjem drugih \u017eivih bitij bo\u0161 ugotovil, da je narava popolna in da je
stvarani\u0161tvo mislilo na vse; da je vse v medsebojni povezavi in da tu ni ni\u010d, kar bi
bilo potrebno izbolj\u0161ati. Tvoja naloga je, da to ohranja\u0161.

Ni neumnih in ni pametnih. Vsak shaja, \u010de mu ne vzamemo mo\u017enosti za to.
\u00bbNeumne\u00ab in \u00bbpametne\u00ab delamo mi, ljudje sami, da bi slabotnej\u0161e lahko
izkori\u0161\u010dali. V mojih projektih sem imel z vsemi ljudmi (odrasli, otroci, sirote,
otroci ceste in otroci, ki \u017eivijo na smeti\u0161\u010dih) po vsem svetu samo najbolj\u0161e

1

izku\u0161nje. Narobe je odrekati komu sposobnost, prav je, dati prilo\u017enost, da svoje
sposobnosti lahko udejanjajo. Do\u017eiveti uspeh, veselje, priznanje, je najve\u010dje
pla\u010dilo, najbolj\u0161a terapija in ima tudi ekonomski smisel. Prakti\u010den primer za to bi
bil moj projekt BERTA, pomo\u010d za \u017eivljenje, v kraju Bad Aussee/ \u0160tajerska. To je
prva Holzerjeva permakultura za invalide v invalidskih vozi\u010dkih v Evropi.

Medgeneracijski problem \u2013 velika napaka na\u0161e dru\u017ebe

Na\u0161i star\u0161i i n stari star\u0161i se v domo vih za ostarele na smrt dolgo\u010dasijo. Otroci in
vnuki se poneumljajo pred ra\u010dunalni\u0161kimi in video igricami in predvsem pred
televizijo. Smisel stvarni\u0161tva je, da stari ljudje svoje izku\u0161nje in modrosti
posredujejo svojim otrokom in vnukom. Otroci imajo pravico do tega in se na
\u017eivljenje tako lahko mnogo bolje pripravijo. Ozavestiti si moramo, da delamo na
tem podro\u010dju veliko napako. Hi\u0161e za sobivanje generacij in projekti bivanjskih
skupnosti naj omogo\u010dijo, da to luknjo v na\u0161i dru\u017ebi zapolnimo.

Pouk v \u0161olah naj bi bil oblikovan tako, da pripada 50% praksi in 50% teoriji. K
vsakemu otro\u0161kemu vrtcu sodi vrt, k vsaki \u0161oli sodi km etija in k vsaki univerzi
veliko posestvo. S tem damo otrokom prakti\u010dne mo\u017enosti za preizku\u0161anje in
izobrazbo, plodne za bodo\u010dnost na\u0161ih otrok in s tem za bodo\u010dnost na\u0161e dru\u017ebe.

\u0160olanje \u2013 specializacija \u2013 napredek \u2013 poneumljanje

Dana\u0161ni moderni, tako imenovani napredni na\u010din \u0161olanj a, odteguje mlade ljudi naravi in jih izkoreninja. \u010ce \u010dlovek povezanosti, medsebojnega u\u010dinkovanja in simbioze v krogotokih narave ni sam opazoval, jih tudi ne zmore prepoznati in razumeti. V krogotok nezmotljivosti stvarstva se tudi ne more ve\u010d vklju\u010diti.

Kaj je posledica? Namesto da bi razumel, kako krogotoki v naravi funkcionirajo, misli\u0161, da bi jih lahko izbolj\u0161al in se za\u010dne\u0161 \u2013 namesto da bi jih razumel \u2013 proti njim boriti. Tvoja naloga pa bi bila, da posega\u0161 v naravo samo tako, da usmerja\u0161. Kar je potrebno je zdrava kme\u010dka pamet in kreativnost.

Na\u0161i otroci in vnuki se v \u0161olah in na univerzah poneumljajo, v resnici pogosto celo
zdrsnejo v propad. Ne morda zato, ker so u\u010ditelji ali profesorji preneumni, ne. To
se dogaja zato, ker morajo pou\u010devati po u\u010dnem na\u010drtu, ki ga niti sami pogosto ne
sprejemajo. Ker dovolijo, da jih politika in lobisti uporabljajo. Toda: Kjer je volja,
tam je tudi pot. Toda, \u010de je profesor odvisen od politi\u010dne stranke ali je pod
vplivom lobistov, ne bo ni\u010desar spreminjal. Naduta znanost se je tako dale\u010d
oddaljila od prakse, da njenih teorij \u0161iroke mno\u017eice niti ne razumejo niti ne
sprejemajo ve\u010d. V krogotoku te verige manjka \u017ee ve\u010d \u010dlenov.

2

Znanost in politika sta do danes zatajili in na grozljiva uni\u010denja okolja (klimatske
spremembe) nista ustrezno reagirali. Vpliv denarja in korupcija o\u010ditno
prepre\u010dujeta potrebne reakcije in mere. Katastrofe bodo dosegle razse\u017enosti, ki
bodo pripeljale do kolapsa tega bolnega sistema.

Onesna\u017eenje zraka, zastrupljanje vode in zemlje z uporabo kemije in umetnih
gnojil v monokulturnem poljedelstvu jemlje \u010dloveku zdrave temelje \u017eivljenja.

Hrana je na\u0161e zdravilo. Kmet naj bi proizvajal \u017eivila in ne manjvredno s kemijo
zastrupljeno, zaradi monokulture obremenjujo\u010do, manjvredno hrano, ki polni
samo \u017eelodce. Kmet naj bi kot u\u010ditelj posredoval soljudem spo\u0161tljiv odnos do
drugih \u017eivih bitij, do rastlin, do \u017eivali in matere Zemlje.

Realnost izgleda \u017eal \u010disto druga\u010de. S smernicami EU, obvezami, da bi lahko dobil
subvencije, so naredili iz kmeta odvisnika. Kmet je degradiran v prejemnika
subvencij. Premije naj bi izravnale omejitve in o\u0161kodovanost. Te spodbude ali
tako imenovana izravnalna pla\u010dila pa so samo delna od\u0161kodnina zavo\u017eene
kmetijske politike, zgre\u0161enih nacionalnih zakonov in zakonov EU.
Deviza EU je rasti ali propasti.
Specializacija, modernizacija, masovna reja \u017eivali. \u017divali se obravnava samo \u0161e
kot blago. Odnos do drugih \u017eivih bitij narave se izgublja. Mu\u010denje \u017eivali je
posledica. Druge posledice so pohabljanje \u017eivali z rezanjem rogov in kljunov,
peruti in repov, mu\u010denje z udarci elektrike, prevelikimi zna\u010dkami v u\u0161esih itd.
Tako mu\u010dena kreatura ne more biti vir zdravih \u017eivil. \u010ce se \u017eival ne po\u010duti dobro,
je obremenjeno tudi vse, kar nam da.

Kmet je du\u0161a naroda! \u010ce umre kmet, umre de\u017eela!

Zaradi predpisanega na\u010dina obdelovanja zemlje nepovratno izgubljamo stare
kulturne vrednote in znanja. Stare in skozi stoletja preizku\u0161ene na\u010dine
\u017elahtnjenja in predelave, smernice EU celo onemogo\u010dajo ali prepovedujejo. Delo
in visoke subvencije se daje centralnim gigantskim obratom za predelovanje kot
klavnice, pekarne, mlekarne in sirarne. Da svoje kapacitete izkoristijo, so kmetu
za vse njegove lastne proizvode odvzeli ali ote\u017eali mo\u017enosti lastne predelave in
\u017elahtnjenja.

Pri pe\u0161\u010dici bio kmetov, ki so \u0161e ostali, so spodbude EU (nadomestilo \u0161kod)
zmanj\u0161ali in pove\u010dali \u0161ikane in zahteve. Vse ostalo \u2013 to vedo \u2013 se bo uredilo samo
po sebi. Kmet kot su\u017eenj na svoji lastni kmetiji, obi\u010dajno visoko zadol\u017een zaradi
previsoke stopnje mehaniziranja in specializacije. Utrujen in brez veljave,

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->