Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analiza_toka_funkcije

Analiza_toka_funkcije

Ratings: (0)|Views: 1,319 |Likes:
Published by jablana
matematika, funkcija, formula, zadaci, zbirka, integral, limes, limit, grafik, uputstva, 2, 1, visa
matematika, funkcija, formula, zadaci, zbirka, integral, limes, limit, grafik, uputstva, 2, 1, visa

More info:

Published by: jablana on Aug 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz vise matematikeAnaliza toka kunkcije
1
 
4.
 
ANALIZA TOKA FUNKCIJE, EKSTREMI4.1 Opci pojmovi
 Nultocke funkcije - su tocke u kojima je funkcija jednak nula. Za razlomljenu racionalnu funkciju, je kada je brojnik nula.Polovi funkcije - su tocke u kojima je nazivnik razlomljene funkcije jednak nula. U tim tockamafunkcija ima vertikalne pravce, okomite na os i dodiruju krivuju funkcije u beskonacnosti.Asimptota - je prvac koji se u beskonacnosti priblizava krivulji a moze biti vertikalna(
 x
( )( )
 pol funkcije), horizontalna ili kosa.Horizontalna asimptota je pravac koji ima jednadzbu : za lim.Vertikalna asimptota je pravac koji ima jednadzbu :za funkciju odnosno uinverz
 y
 y a y f x a x x b y f x
→∞
= = == =
( ) ( )( )( )
nom obliku za limlimKosa asimptota je pravac koji ima jednadzbu :za :limlim
 y y y y
 x g y x b b x g y y y kx l y f x k  xl f x kx
→∞→∞
= = = == + = ==
Tocka infleksije - je tocka u kojoj funkcija mijenja zakrivljenost iz konkavnosti u konveksnost(ili obratno) 
( ) ( )( ) ( )( )
''000'"00"0
Kriticni broj - je broj , koji pripada domeni funkcije i za koji je 0 ili jenedefinirana. Uz predpostavku da postoji, i da postoji i tada:Ako je0Nije definirano sto se
 x f x f x f x f x
==
( )( )
0"00"000
zbiva sa funkcijom u tocki .Ako je0Funkcija ima relativni maximum u tocki .Ako je0Funkcija ima relativni minimum u tocki .Funkcija ima apsolutni maximum u tocki ako za sve vrijednos
 x f x x f x x x
<>
( ) ( )( ) ( )
'00'0
ti od u intervalu I vrijedi:.Funkcija ima apsolutni minimum u tocki ako za sve vrijednosti od u intervalu I vrijedi:.
 x f x f x x x f x f x
 f x x
 
( )
0
"0"'"'0"'0
Ako funkcija ima 0, potrebno je definirati sto se desava u tocki :izracunamo :ako je 0funkcija ima tocku infleksije uako je 0racunamo derivaciju i uvrstimo .izracunamo
 x IV  x
 y x y y x y y y
==
( )
( )
0
: ako je 0funkcija ima u toj tocki ekstrem.
 IV 
 IV 
 y
 
( ) ( )
( ) ( )
00
za 0,maksimum,za 0,minimum.ako je 0moramo nastaviti derivirati i naci .
 IV I
 x x IV
 y y y y
< >=
 
 
Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz vise matematikeAnaliza toka kunkcije
2
( ) ( ) ( )
0
U tocki za koju su derivcije neparnog reda ,, razlicite od nule, funkcoija imatocku infleksije.
 III V VI
 x y y y
 
00
Tok funkcije i njene derivacije:Ako funkcija ima pozitivnu prvu derivaciju u , funkcija prolazi tom tockom rastuci.Ako funkcija ima negativnu prvu derivaciju u , funkcija prolazi tom padajuci.Ako
 x x
0
funkcija ima prvu derivaciju u , u toj tocki je tangenta paralelna sa osi .U toj tocki funkcija ima ili ekstrem ili tocku infleksije.Ako je funkcija u nekom intervalu konveksna (oblik gljive), nje
 x x
000
na druga derivacija u jenegativna.Ako je funkcija u nekom intervalu konkavna (oblik slova U), njena druga derivacija u je pozitivna.Funkcija ima u tocku infleksije, ako je u toj tocki druga
 x x x
derivacija nula. 
4.2 Asimptote i polovi funkcije
11.Odredi asimptote zadane funkcije:.1Jednadzba horizontalne asimptote, paralelne sa osi :lim000asimptota je osJednadzba vertikalne asimptote, paralelne sa osi :lim
 x y
 y x x y a y a xa y x y x b x b
→∞
== = = == = = ⇒ = =
izrazimo111funkciju po :limlim000asimptota je os
 y y
 x x y x x b x x y y y
→∞
= = = = = =
 
( )( )( )( ) ( )
22.Odredi asimptote zadane razlomljene racionalne funkcije: .13Funkcija ima polove-vertikalne asimptote, u tockama za koje je nazivnik nula:101303Funkcija ima nultocke za 0, kad
 x y x x x x x x f x
=+== + = = =
a je brojnik nula: 
 
Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz vise matematikeAnaliza toka kunkcije
3
2
202.Funkcija ima horizntalne asimptote, u tockama za koje vrijedi:22limlimlim0horizontalna asimptota je os2223
 x x x
 x x x y a y x x x x
− = ⇒ == = = = = ++
 
( )( )
43.Odredi asimptote razlomljene racionalne funkcije: .3Funkcija ima polove-vertikalne asimptote, u tockama za koje je nazivnik nula:303.Funkcija ima nultocke za 0, kada je brojnik nula:
 x y x x x f x
+=== =
404.Funkcija ima horizontalne asimptote, u tockama za koje vrijedi:4414limlimlimlim13331Horizontalna asimptota je pravac paralelan sa osi na 1.
 x x x x
 x x x xx x x y a y x x x x x x y
+ = = + ++= = = = = ==
 
( ) ( )
222
4.Izracunaj jednadzbe kosih asimptota za funkciju: 23220Koristeci gornja tumacenja imamo:2322023220:
 x x xy F x x x xy f x x x xy x
+ + == + + = + + =
2
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tonci Gavranic liked this
Mirsadaim liked this
tanjalp liked this
neckoal liked this
jovana_pg liked this
a5b4c3d2 liked this
drfranciskovic liked this
bubicica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->