Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
رسالة / شفقة / نصح / تذكير/ تحذير / إنذار ( إلى كل ظالم )

رسالة / شفقة / نصح / تذكير/ تحذير / إنذار ( إلى كل ظالم )

Ratings: (0)|Views: 174|Likes:
Published by Arshad Mohsin
يا أيها الظالمون في الأرض المستمرون في ظلمهم وبغيهم والله إني لناصحة لكم ومشفقة عليكم مذكرة لكم منذرة ومحذرة مما سيفاجئكم ويحل عليكم نتيجة ظلمكم وبغيكم وتجبركم فعاقبة الظلم وخيمة ،مؤلمة ،مخزية ،تكشف الستار وتزيغ الأبصار،وتذهب بالهيبة والوقار...كم زلزلت عروش فأصبح أصحابها في النعوش...كم دمرت بلاد بعدما كثر فيها الفساد...كم دمرت قرى فأصبحت تحت الثرى...كيف سلب الأمان من بعد الأمن في الأوطان ...كم سقمت أبدان بعد ذل وهوان...كم افتقرت بلاد بعد خيرات وحصاد...كم .....وكم....
يا أيها الظالمون في الأرض المستمرون في ظلمهم وبغيهم والله إني لناصحة لكم ومشفقة عليكم مذكرة لكم منذرة ومحذرة مما سيفاجئكم ويحل عليكم نتيجة ظلمكم وبغيكم وتجبركم فعاقبة الظلم وخيمة ،مؤلمة ،مخزية ،تكشف الستار وتزيغ الأبصار،وتذهب بالهيبة والوقار...كم زلزلت عروش فأصبح أصحابها في النعوش...كم دمرت بلاد بعدما كثر فيها الفساد...كم دمرت قرى فأصبحت تحت الثرى...كيف سلب الأمان من بعد الأمن في الأوطان ...كم سقمت أبدان بعد ذل وهوان...كم افتقرت بلاد بعد خيرات وحصاد...كم .....وكم....

More info:

Categories:Topics
Published by: Arshad Mohsin on Dec 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
 
!"#
 !"#$
!"#$
 !"#
 
 $%&'
!
!
!"#$%!
...
!#
!"#$%
!"#!$
 !"#
!"#$
!"#$%&'
 
(!)!*+'
 
,-#'.
...
!
!"#$%!
!"#
 
$%&'(
 
 )*!+,
!"
.
!"#$%&'(%"')*
 
+,-.
 
%)$&/01$
.
!"#
!"#$%&'()*+,$)*+-./
!
0#.
!"#$%!"&$
....
 !"#$%
 
&'()*
 
 !"$+,
 
-.#/012/
 !
/0342/
 !"#$%
!"#$%&'(
...
!"#$%
 
 &'()*
"
!"#$
 
%&
 
'(&
 
)*
 
+,(
 
-*
 
)&*(-.(/&
 "
!"#$%
 
&'#()*+,
 
-).(
 
/0
 
1$+,*$
 
234#(
 
1$567*
 
1*8#(
"
"
!"#$
 
%&'(
 
!)#
!"#$%&
 
'"()*+)!
 
*,-.
!
!"#$%&!
 !
!"
 
!#"$%&$'
 
 ()*%+
 
!%,
 
'-%"
 !
!
 
"#$
 
%&'
 
()*+
 !
!
 
 ,-'.$(/
 
 ,-0*1$(
 
"+2(
 !"#$%
 
&$'
 
()'
 
*+,$-
 "
"
!"#$%&$'
 !"#$
 
%&'()%
 ...
"
!"#$%&
 
'()$
 
*
 
+),-.
"
!"#
 
$"
 
%#
 
!"#$%"
 
&!"'()"&
 
!"*+,-"
 
&!"('*
 
./"
 
."*0120!
 
31-$4"
 
5'64
 
!"#$%&#
 
"#'()#!
 
"#$*+#!
 
"#,-./"#!
 
"#0+12#!
 
"#3,#!
 
!"#$%&!"
 
'
 
!"()*%+!"
!
......
!
!
!"#$%&
 
'(!)*+
 
',-./
!
 
"#
 "
 
 !"#$%
 
&'
 
()*+
 
,)-
 
."/
 
&'01#'
 
2#3%'
"
!
 
"#$%&
 
'()
 ...
!"#$
 
%&'#($
 
%)*
 
+,
....
!"#$%&$'
!"#$
!!!!
!"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !"#$%
!"#"$%
....
!"####$%&'
!!
!"#$%&'(")*"
!
!"#$
 !
!
!!!
 !!!!!!!!!!!!
 
!"#
!"#$%&'
 
(")*
 !"#####################$%&'(
!"#$%&
 
'()*
 ] !!
 [
!"#$
 
%"$&'(
!"!#
 
$%&
 
'(&
 
$%)"*
!"#$%&'
 !
()*
 
+,
 
-./0/
 !
!"#$
 
%
 
&'()
 
"*+'(
 
,'-
 !!!
./0
 
"123'
 
4
 !
./0
!"#$%
 !!!
&'''
 :
!"#
 
$%&'
 
 ()*+%
 
 ()%,-.%
 
 ()%/%
 
 (0!',-1%
 
 (#2.%
 
 ()345-
 
673#8
"
!"#
 
$%&'('
 
)*+,*-
 
.(/0'
 
.123'
 "
!"#$%&'$
 
()*+
 
!$
 
,)
 ...
 
!"#
 
$%&'($
 ...
)*+
 
,&'-.
 
)*/01
 
 2345.+
 
6-7
 
8%
 ...
 2.9:;
!
!"#$
!!
!"
!"#$%&
 
'&(%
 
)*
 
+","-
 
!.*/)01/
 
2.,"
 "
"
 
!
!"
 
#$%
 
&'(
 
)*+
 
!"
 ]
[
!"#$%
 
&'(
 
!)
 
 *+,-
 
.$/0
.
!
...
!"#$
 
#%&
 
'()*#+*,
 
#-%&
 
.
 
,(/0
!
 
"#$%&'
!"#$%&'(
 
!")$*+()(
 
!","-.%
!"#$%&#'(&
!"#$%&'&
!"#$%&'(
...
 !"#$%
 
&'()*
 
 !+,-./
 
 !"#0/
 
123)*
 
 !+,-.
...
!"#$%&

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->