Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
กลอนบทละคร

กลอนบทละคร

Ratings: (0)|Views: 5,883 |Likes:
Published by tomtona

More info:

Published by: tomtona on Aug 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
กลอนบทละคร
กลอนบทละคร
เม่ือนันไต  จับกระเหม าใสน ำ ามันกันเข็ญใจมิ ใหรก ทาแปงแตงตั วไมมั ดหน านัองกระจก นุ งผ าจับกลีบจี วยกของมาใหผั วกิ  จีบพลู ใสซองรองลำ าดัดพับผ าหมากจนปาก บ่  ิเจ าเงาะนอนถอนหนวดสวดสุบินลิกยักลำ า นำ าฯ
 
ฯ ๖ คำ า ฯ
 
กาพย์สุรางคนางค๒๘
(
กลอนสวดเร่ืองสุบิ
)
 จะกล าวตำ บินกุนสร างสมมา ร ำ าเรียนเขี ลุถึงอรหันต์  โปรดแมพนทุอเสวยสุข ไปยังเมืองสวรรค์ นางฟาแหหอมนับพัองทิพย์อนันต์ อเนกนานาแตกอนยัองสาวั ท านท าวเจ าเมือเล่ืองนั างม  า คนบริ วารนอกเมืองออกไป มิ ใกลมิ บ านนายพราน เป็นส วยมังสัอหนั วนแตหมู พราน ยอมเอามาถวายนายพรานผู   ชฌาสัตัเป็นนาย คุมไพรบ  าเน้ื  เป็นนาย ตักเตือนบคลา
กลอนบทละคร
รจนาน่ิงฟังนั อยหรือเพราะแจ วเจ้ือย เฉ่ือยฉ ำ า  ไมทันถึงใบสมุดหยุดกินน ำ  ำ าอีกสักนิดยังติดใจฯ
 
ฯ ๒ คำ า ฯ เจรจา
 
บทละครนอก เร่ือง สังข์ทอง
 
ความรู  ้ จากเร่ือง
 
บทรอยกรองข างตนคัดมาจากบทละครนอกเร่ือง สังข์ทอง พระ
 
ราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิศหล านภาลัย ตอน เจ าเงาะ
กับนางรจนา ถูกขับให ไปอยู กระทองปลายนา เจ าเงาะ สวดสบิ
 
ซ่ึงเป็นกลอนสวดเร่ืองหน่ึงใหนางรจนาฟัง นางไดฟังแล วชอบใจ ยั
 
 ไมทันฟังให จบจนตลอดเร่ืองก็ขอใหเจ าเงาะสวดซ ำ าตอนตนอีก การท่  ี พระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิศหล านภาลัยทรงแทรกกลอนสวดเร่ือง
 
สุบินไว ในเร่ืองสังข์ทอง แสดงว าประเพณีการสวดจากหนังสือกลอน
 
สวดนั าจะนิยมกันทั องถ่ินภาคกลางและคงมีมากอนสมั ของพระองค์
กลอนสวด
กลอนสวดเป็นช่ือท่ีคนทั ว ่ ไปใชเรียกวรรณกรรมรอยกรองท่ีนำ า
มาอ านเป็นทำ านองสวด คำ าว ี หงวรรณกรรม
 
รอยกรองไม ใชคำ าประพันธ์ประเภทกลอน กลอนสวดส วนใหญมีเน้ื
 
เร่ืองเก่ียวกับพุทธศาสนา มุ งสอนธรรมะแกผู  ฟังทัทางตรงและทาง
 
ออม ฉันท
 
ลักษณ์ท่  ี ใชแตงกลอนสวดมักจะเป็นกาพย์ชนิดต างๆ ไดแก
 
กาพย์ยานี
11
กาพย์ฉบั
16
กาพย์สุรางคนางค์
28
เน่ืองจากกลอน
 
สวดแตงขึ  ้นในวัดและใชสวดกันในวัด จึงเรียกอีกช่ือหน่ึงว า กลอนวั
 
การนำ ากลอนสวดมาสวดเป็นทำ านองสู กันฟัง เป็นประเพณีท่  ี
 
นิยมมาแต โบราณ ในบางถ่  ินเม่ือชาวบ านว างจากการฟังเทศน์หรือสวด
 
มนต์ระหว างไปทำ าบุญท่ี วัดในวันพระหรือเทศกาลทำ าบุญต างๆ ก็ จะ
 
สวดกลอนสวดกัน เชน ท่ี
 
นครศรีธรรมราช ชาวบ านจะนำ าบทจาก หนังสือสวดมาสวดเป็นทำ านองระหว างท่ีรอพระสงฆ์ลงมายังศาลา
 
การเปรียญ กลอนสวดเร่ิมเส่ือมความนิยมลงภายหลังความเจริ ทางการพิมพ์ จากประเทศทางตะวันตกเข ามาแพรหลายในประเทศใน
 
ตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็ จพระนั าเจ าอยู หั ว ทำ าใหคนหันไป
 
อ านหนังสือมากกว าฟังการสวดหนังสือดังแตกอน ปัจจุบันประเพณี
 
ดังกล าวไดสูญหายไปเกือบหมด คงเหลือไวแตเพียงหนังสือสวดใหคน รุ นหลังไดเห็นรองรอยของวัฒนธรรมอันงดงามซ่ึงเคยปฏิบัติกันมาแต ครัตเท านั
ทำานองกลอนสวด
 
การสวด หรือ การอ านหนังสือทางศาสนาเป็นทำ านองนั จุ มุ งหมายเพ่ือสอนคติธรรมควบคู กับการใหความบันเทิงและความ
 
สนุกสนาน การสวดมีหลายแบบ ดังนี้
 
การสวดพระมาลั
 
 โดยทั ม่อกล าวถึงกลอนสวด มักจะนึกถึงเร่ือง พระมาลั
 
กอนเร่ืองอ่ืน เพราะเร่ืองพระมาลัยเป็นท่ีรู   จักกันอย างแพรหลาย
 
ตนฉบับกลอนสวดพระมาลัยเป็นคำ ากาพย์ เดิมการสวดพระมาลัยบก
 
ระทำ าทัในงานมงคลและอวมงคล มี จุดมุ งหมายใหผู  ฟังไดรู  ถึงบาปบุ
 
คุณโทษ ชังได
 
ดัดแปลงวิธีสวดใหสนุกสนานคล ายชมมหรสพ ผู  
 
สวดพระมาลัยมีทักษุและฆราวาส โดยเฉพาะในภาคกลางจะ นิยมใหฆราวาสสวดพระมาลัยรวมทั
 
เร่ืองอ่ืนๆ หลังจากพระสวด
 
พระอภิธรรมหน าศพจบแล ว สวดอยู ตลอดคืนไปจนรุ งสาง ระหว าง
 
สวดผู  สวดจะถือตาลปัตรกระทุ  งจังหวะไปด วย ทำ าใหมีบรรยากาศ
 
สนุกสนานมาก ในภาคกลางเรียกวิธีสวดท่ี ใหฆราวาสเป็นผู  สวดว า
 
สวดคฤหัสถ์ หรือ สวดลำ า ส วนในภาคใตเรียกว า กาหลอ
การสวดโอ้เอ้วิหารราย
 
การสวดโอเอ วิหารรายหรือโอเอศาลาราย สันนิษฐานว าเร่ิมมีขึ  ้
 
 ในสมัยอยุธยา เร่ืองท่  ีนิยมนำ ามาสวดคือ มหาชาติ การสวดโอเอ วิหาร
 
รายมีมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานว าในรัชกาลพระบาท
 
สมเด็ จพระจอมเกล าเจ าอยู หั วได โปรดเกล าฯ ใหสวดโอเอ วิหารรายใน ศาลารายรอบพระอุ โบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช วงเข าพรรษา
 
ปัจจุบันการสวดโอเอ วิหารรายก็ยังคงมีอยู 
กาพย์
 
กาพย์ เป็นรูปแบบคำ าประพันธ์แบบหน่ึงซ่ึงบังคับจำ านวนคำ าและ
 
สัมผัสกวีแตอดีตนิยมนำ ากาพย์มาใชแตงบทรอยกรอง ถ าใชกาพย์
 
หลายชนิดแตงคละกัน เรียก คำ ากาพย์ กาพย์ท่ีนิยมแตงในปัจจุบั
 
 ไดแก กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ กาพย์อาจใชแต
 
ร วมหรือสลับกับฉันท์ โคลง หรือร ายได งานประพันธ์ท่ี ใชกาพย์แต
 
ร วมกับฉันท์เรียก คำ าฉันท์ ท่ี ใชกาพย์แตงสลับกั
 
 โคลงเรียก กาพย์ห
 
 โคลง ท่ี ใชกาพย์แตงร วมกับร ายเรียก คำ ากาพย์ นอกจากนียังอาจ
 
เรียกช่ือตามการนำ าไปใช เชน กาพย์เหเรือ กาพย์ขับไม เป็นต
 
กาพย์ยานี
11
 
กาพย์ยานี
11
บทหน่ึงมี
2
บาท บาทละ
11
คำ า บทหน่ึงแบ
 
เป็น
2
 วรรค วรรคหน า
5
คำ า วรรคหลั
6
คำ า บทหน่ึงจึงมี
4
 วรรค
 
บังคับสัมผัสระหว างวรรค
(
สัมผัสนอก
)
เฉพาะระหว างวรรคท่ี
1
กั
 
 วรรคท่  ี
2
และวรรคท่ี
2
กับวรรคท่ี
3
ดังนี้

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->