Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne090810

Nezavisne090810

Ratings:
(0)
|Views: 299|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Aug 24, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

text

original

 
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV
-
om)
40 DIN
0.5
 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 3956
PONEDJELJAK
10.AVGUSTA 2009.
 AKTUELNO
Nikad ni jeprona|eno 75 bjegunaca iz zatvora
SAMOVOLJANPREKIDIZDR@AVANJA KAZNI UKAZNENO-POPRAVNIMZAVODIMA U FBiH
str.
3!
i
4
str.
2
 Automobile da ju i zagra|e vinski materi jal
U Federaciji BiH proda ja polovnih vozila pala i do 90 odsto, u Republici Srpskoj situaci ja ne{to bolja
BANKE NE DAJU KREDITE I TO JE PROBLEM. SADA JEAKTUELNA PREPRODAJA I KOMPENZACIJE
str.
5
i
6
Gor jelastara zgradaop{tine
DVA PO@ARA U ROKU OD SAT VREMENA UCENTRU TUZLE
HRONIKA 
str.
23!
i
24
Probi janja i do 300.000 KM zbog puto vanja i selidbe
Izvr{enje bud`eta u Ministarstvu inostranih poslova BiH u prvih {est mjeseci ove godine
str.
3!
i
4
Zadu`ili smo djecu da vlast dobro `i vi
INTERVJU
FUADKASUMOVI], ZAMJENIKMINISTRAFINANSIJA I TREZORA BiH
MIP tra`ilood Savjetaministara BiHdozvolu zarekonstrukcijubud`eta
 
2
qpofekfmkbl!
10. 8. 2009.
Podneseno  vi{e od17.000 pri ja va
BA NJLUKA - Poreskoj upra- vi RS (PURS) podneseno je vi{e od 17.000 pri java za upis u fis- kalni registar nepokretnosti, a do okon~anja tog procesa bi trebalo da pristigne oko pet miliona pri-  java, potvr|eno je u Poreskoj upravi.PURS procjenju je da bi 843.000 gra|ana ko ji ima ju regis- trovanu imovinu trebalo da po- dnesu ove pri jave kako bi bila formirana baza podataka o nepo- kretnostima u RS, te da }e se po- rez na nepokretnosti po novom zakonu napla}ivati u 2010, godi- ni kada }e se izdavati poreski ra- ~uni."Bez obzira na to koliko jedan gra|anin ima nekretnina, propisa- no je da se fizi~ka lica za stanove povr{ine do 50 metara kvadratnih osloba|a ju pla}anja poreza na nepokretnosti", izjavila je Mila [trki}, portparol PURS-a.Ona je dodala da se pro jekat mobilnih timova poreske uprave ko ji u saradnji s lokalnim za je- dnicama vr{e upisnu akci ju u svim ve}im mjesnim za jednica- ma odvi ja dobro.[trki}eva je naglasila da se za svu povr{inu nekretnina ko ja pre- lazi 50 kvadrata pla}a porez u ra- sponu od 0,05 do 0,5 odsto uodnosu na proci jenjenu tr`i{nu vri jednost imovine. D.R.
Sli jedizahla|enje
MOSTAR - BiH od danas o~e- ku je zahla|enje, pad temperatura i nestabilno vri jeme, navodi se u Hidrometeorolo{kom zavodu FBiH.Temperature bi se sa sada{njih 35-40 stepeni Celzi jusovih mogle spustiti na 30, do 33 u najtopli jim di jelovima Hercegovine. Utorak }e biti jedan od najnestabilni jih dana i o~eku ju se temperature od 26 do 28 stepeni.D.[a.
Ut vr|enDan Tre}eposavskebrigade
PELA GI]EVO - Predstavnici op{tinskih bora~kih organizaci-  ja iz Pelagi}eva i Donjeg @aba- ra dogovorili su ju~e da 10. oktobra prvi put bude obilje`en Dan Tre}e posavske brigade Vojske Republike Srpske, ko ju su ~inili borci iz ove dvi je op- {tine."Na sastanku je dogovoreno da Dan Tre}e posavske brigade, 10. oktobar, ove godine prvi put bude dostojno obilje`en. Formi- rali smo organizacioni odbor obilje`avanja ovog zna~ajnog datuma, a postigli smo dogovor da ove godine 10. oktobar bude proslavljen u Pelagi}evu, a na- redne u Donjem @abaru, i tako naizmjeni~no", rekao je Jovan Erleti}, predsjednik Bora~ke or- ganizaci je Pelagi}evo. (Srna)
Doga|aji
SARA JEVO, BANJALUKA - Speci jalno tu`ila{tvo RS najvjero- vatni je }e preuzeti slu~aj "@dra- le", sazna ju "Nezavisne".
Sud BiH razmatra}e danas `albu Tu`ila{tva BiH na rje{enje ko jim se ovaj sud proglasio nenadle`nim u predmetu \or|a @drala, ko jeg optu- `nica tereti za ubistvo nekada{njeg na~elnika Uprave polici je RS Ljubi- {e Savi}a Mauzera. Dobro upu}eni u ovaj slu~aj ka`u da je gotovo nemogu}e da drugoste- peni organ Suda BiH poni{ti rje{enje ko jim se proglasio nenadle`nim. Dragi{a Joki}, advokat \or|a @drala, rekao je rani je da }e predmet biti dostavljen Okru`nom sudu u Bi-  jeljini ukoliko ovo rje{enje postane pravosna`no. Izvor "Nezavisnih" iz Speci jalnog tu`ilala{tva RS ka`e da je velika vje- rovatno}a da slu~aj "@drale" preu- zmu oni, jer se radi o "jakompredmetu"."Ni je realno da slu~aj '@drale' preuzme Okru`ni sud u Bi jeljini, jer se radi o velikom slu~a ju za ko ji su potrebni posebni uslovi. Imamo po- uzdane informaci je da }emo mi to preuzeti", rekao je izvor "Nezavi- snih" iz Speci jalnog tu`ila{tva RS. Pritvor \or|u @drali u Sudu BiH isti~e sutra. Prema optu`nici, @drale se tereti da  je 7. juna 2000. godine u Bi jeljini skupa s jo{ jednom osobom iz auto- matskog oru`ja s vi{e od 10 hitaca izre{etao Mauzera, ko ji je na auto- buskoj stanici zaustavio svo je vozilo da u njega primi jednu `enu. U.V.
Crnadak:Pri~a o smjenama ni je za vr{ena
BANJALUKA - Bh. politi~ke parti je nisu saglasne da li zbog razli~itog postupanja u smjenama ministra Tarika Sadovi}a s jedne, i zamjenika ministara Igora Crnatka i Veselina Polja{evi}a s druge strane, treba mi-  jenjati procedure u Savjetu ministara.
Crnadak, biv{i zamjenik ministra odbrane BiH, ko ji je smi jenjen na zahtjev vlastite parti je nakon {to je pukla koalici ja sa SNSD-om, ka`e da za PDP taj slu~aj ni izbliza ni je zavr{en. Napomenuo je da mu ni je do vra}anja na funkci ju, nego do toga da se ispo- {tu je procedura. "Razr je{enje mene i kolege Polja{evi}a }e morati kad-tad da dobi je verifi- kaci ju u Domu naroda. Tada }emo do}i u paradoksalnu situaci ju da }e razr je- {avati ljude s pozici je na ko joj su drugi ljudi ve} mjesecima. U svakoj normalnoj zemlji bi u toj situaci ji predsjednik Vlade sam oti{ao", rekao je on. S druge strane, Azra Had`iahmetovi}, poslanik SBiH u Predstavni~kom domu parlamenta BiH, ne sla`e se da  je procedura identi~na u ova dva slu- ~a ja. Prema njenom obja{njenju, Po- lja{evi} i Crnadak su prihvatili stav stranke da budu smi jenjeni, dok Sa- dovi} ni je.Isto smatra i Velimir Juki} iz HDZ- a i isti~e da ni je potrebno mi jenjati zakon niti procedure, jer je u jednom slu~a ju bila smjena, a u drugom stav parti je da se zamjenici ministara povuku s funkci je. Du{anka Majki}, zamjenik predsjedava ju}eg Doma naroda BiH, istakla je da nema ni{ta protiv da PDP uputi inici jativu u Dom o opravdanosti smjene, ali da je to "naknadna pamet ko ja nikom ni je potrebna". "O~ito je da je gospodin Sadovi} dobro pro~itao pri je svo je smjene da to ne mo`e uraditi samo jedan dom, a da ova dvo jica nisu", rekla je ona. Majki}eva smatra da u samim zakonima ne treba ni{ta mi jenjati, jer je ~la- nom 15 Zakona o Savjetu ministara re~eno da se pri smjenama tra`i potvrda oba doma parlamenta BiH. D.[a.
Slu~aj "@drale"mo`da u Speci jalnom tu`ila{tvu RS Suspendo vano 11 radnika MUP-a RS
Na ta {a KRSMAN
SARA JEVO - Ministarstvo inostranih poslova BiH tra`ilo je pro{le sedmice od Savjeta ministara BiH dozvolu za rekonstrukci ju ovogodi{njeg bu- d`eta jer su na nekim stavkama probili planirane tro{kove u prvih {est mjeseci.
Sude}i po izvje{ta ju o izvr{enju bud`eta MIP-a za prvih {est mjeseci, na nekim stavkama probi jen je plan i po 300.000 KM, a najvi{e se tro{ilo za putne tro{ko- ve, selidbe diplomatskog osoblja, zakup, reprezentaci-  ju, te pla}anje ugovora o privremenim i povremenim poslovima.
Tako su, prema
ovom izvje{ta ju, putni tro{kovi probi jeni za 260.220 KM, pa je umjesto pla- niranih 900.000 KM potro{eno gotovo 1,2 miliona KM. Tro{kovi zakupa, ko ji je zbog specifi~nosti posla obi~no najve}a stavka u MIP-u, probi jeni su za 137.854 KM pa je je za prvih {est mjeseci potro{eno oko 2,3 miliona KM. Za usluge reprezentaci je potro{e- no je 27.066 KM vi{e nego je planirano, odnosno umjesto 399.000 KM potro{eno je 426.066 KM. U
Sud BiH danas}e razmatrati `albu na rje{enje ko jim se ovaj sud progla{a va nenadle`nim Ako neko ni jezado voljan razrje{enjem, adresa  je instituci ja ko ja ga  je razri je{ila, kazala Majki}eva
BANJALUKA - U prvih {estmjeseci ove godine podneseno je 37 inici jativa za pokretanje disci- plinskog postupka protiv 60 ra- dnika Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srpske, a zbog uo~enih nezakonitosti u radu su- spendovano je njih 11.
Istovremeno je podneseno i {est izvje{ta ja tu`ila{tvu o po~injenim krivi~nim djelima protiv sedam pri- padnika MUP-a RS i ~etiri prekr{aj- ne pri jave protiv pet radnika MUP-a RS.Pored inici jativa za pokretanje disciplinskog postupka, od rukovo- dilaca osnovnih organizacionih je- dinica donesena su 102 rje{enja o izricanju disciplinske mjere zbog la- k{e povrede radne du`nosti. Ove mjere su izre~ene za 109 ra- dnika polici je. (Srna)
Ib!sjt!Mv!lp!wbd-!qp!np!~ojl!nj!ojt!usb!{b pq!|uf!qp!tmp!wf!v!NJQ.v-!p•f!lv!kf!eb!~f!Tb!wkfu nj!ojt!ub!sb!CjI!lp!ob!•op!pep!csj!uj!j!op!wbd!{b!mp!cj!. sb!okf!qsj!kf!nb!CjI!v!oft!ubm!op!•mbo!tuwp!Tb!wkf!ub cf{!ckf!eopt!uj!VO.b/![b!usb!af!oj!j{opt!pe 511/111!LN!lb!af!eb!cj!np!hbp!qp!lsj!uj!usp!|lp!wf lbn!qb!okf!v!qp!mv!hp!ej|!okfn!qf!sj!pev/ #Ufl!tb!eb!tf!lbn!qb!okb!{b!iv!lub!wb!j!qp!wf!~b!. ~f!tf!usp!|lp!wj!v!tfq!ufn!csv-!b!esv!hf!esab!wf!tv nj!mj!pof!usp!|j!mf!ob!pwf!lbn!qb!okf#-!ob!hmb!tjp!kf Mv!lp!wbd/Nj!ojt!ubs!tuwp!gj!obo!tj!kb!j!usf!{p!sb!CjI!oj!kf!eb!mp tb!hmb!toptu!{b!jt!qmb!uv!j{!cv!eafu!tlji!sf!{fs!wj!NJQ. v!{b!pwv!lbn!qb!okv!oj!uj!lb!eb!tv!usb!aj!mj!761/111 LN-!b!oj!lb!toj!kf!{b!usb!af!oji!511/111!LN!kfs!tv jnb!mj!qsj!nkf!ecf!{b!|up!pwj!usp!|lp!wj!oj!tv!qmb!oj!sb!oj v!NJQ.v!{b!pwp!hp!ej|!okj!cv!eafu/
Rastu tro{ko vi kampanje za UN
Izvr{enje bud`eta u Ministarstvu
Probi janja zbog
Putni tro{ko vi probi jeni za 260.220 KM, pa jeumjesto planiranih 900.000 KM potro{eno goto vo 1,2 miliona KM
Ministarstvo inostranih poslo va BiH tra`ilo od Sa vjeta ministara BiH dozvolu za rekonstrukci ju bud`eta
FOTO NN
D. MUMINO VI]
SARA JEVO - Iz zatvora u Federaci ji BiH po- bjeglo je 75 osu|enika ko ji nikada nisu uhap{eni i vra}eni na izdr`avanje kazni, potvr|eno je iz Mi- nistarstva pravde FBiH.
Ve}ina ovih bjegunaca, od ko jih su neki osu|eni i za najte`a krivi~na djela, nisu iz zatvora pobjegli na spektakularan na~in nego su zloupotri jebili zatvorske pogodnosti. Na{e zakonodavstvo pogodnosti izlaska iz kruga zatvora omogu}ava ~ak i ljudima osu|enim za najte`a krivi~na djela. Tako osoba, osu|ena na vi{e od deset godina zatvora, nakon odslu`enja tre}ine kazne ima pravo na vikende na slobodi.
"Od 1996. godine
imamo 75 osu|enika ko ji nikada nisu prona|eni i ko ji se tretira ju kao za- tvorenici u bjekstvu. Uglavnom su to osu|enici ko ji su iz zatvora pu{teni na vikend, godi{nji odmor ili im  je dozvoljen izlazak u grad", obja{njava Entoni [epe- ri}, glasnogovornik Ministarstva pravde FBiH. U Federalnom ministarstvu pravde ne posto je ta- ~ni podaci o tome koliko je zatvorenika bje`alo iz za- tvora u FBiH. Podaci se kvalitetno ne a`urira ju. "Problem je {to zakon kao bje`anje iz zatvora kvalifiku je i kada zatvorenik zakasni da se vrati sa odobrenog dopusta. Neki od njih do|u s malim zaka{- njenjem, a neki se nikada ne po jave. Mi poku{avamo da retroaktvino napravimo statistiku o ovim
Samovoljan prekid
Nikad ni je
 
3
Doga|aji
10. 8. 2009.
qpofekfmkbl 
Eksplozi ja na Ma jorki
PAL MA DE MA JORKA - U  jednom baru na najpoznati jem ljetovali{tu u Palma de Ma jorki eksplodirala je ju~e bomba a pre- ma prvim podacima svi gosti su evakuisani iz lokala. [panski medi ji izvje{tava ju da  je upozorenje telefonski izre~eno neposredno pri je detonaci je. Teroristi~ka grupa ETA ko ja se bori za otcjepljenje Baski je, je is- tog dana preuzela odgovornost za napad u ko jem su poginula dva policajca, a ko ji je izveden pro- {log mjeseca. [panski nacionalni radio izvje{tava da je bomba ko ja  je eksplodirala bila smje{tena u torbi u WC-u bara "La Rigoleta". Zbog ovog napada ci jelo podru- ~je je evakuisano. (Agenci je)
"Hap{enjeni je do voljno"
BA NJLUKA - Hap{enje Ka- ra ja Kamela bin Ali ja Abu Ham- ze je dobra vi jest jer se pokazalo da su slu`be odradile svoj dio po- sla, rekao je ju~e D`evad Gali ja- {evi}, ~lan Ekspertskog tima za borbu protiv terorizma. Ipak, prema njegovim ri je~ima, ni je dobro {to on ni u jednom tre- nutku ni je bezbjednosno i oba- vje{tajno obra|en, i postavlja pitanje kome je u interesu da se ne sazna ono {to bi on o teroristi- ~kim vezama i aktivnostima u BiH mogao re}i nadle`nim orga- nima."Je li nama cilj da rasvi jetlimo ratne zlo~ine na Ozrenu i u sre- dnjoj Bosni u ko jima je on direk- tno u~estvovao? A tu je i slu~aj Joze Leutara, rasvjetljavanje atentata ko ji su pripremani u BiH i {irom svi jeta" pita Gali ja{evi}. On ka`e da nakon {to AbuHamza odslu`i kaznu, ne bi smio biti deportovan dok se od njega ne sazna ju ove informaci je. D.[a.
Oslobo|eni svi osumnji~eni za pomaganje
SA RA JEVO - Edin Beganovi} (43) iz Zenice, osumnji~en da je pomagao pri skrivanju Karaja Kamela bin Ali ja, pu{ten je ju~er iz pritvora, potvr|eno je iz MUP- a Zeni~ko-dobojskog kantona. Rani je su iz pritvora pu{teni Fi- kret Bekri} i Adnan Sma ji}, ko ji su tako|er bili privo|eni zbog su- mnje da su Bin Ali ju pomagali u skrivanju dok je bio u bjekstvu iz zeni~kog zatvora. Tuni{anin Karaj Kamel bin Ali, poznati ji kao Abu Hamza, uha- p{en je u petak nave~er u zeni- ~kom nasel ju Pehare. Bin Ali, ko jeg su vlasti BiH iSAD proglasile osobom opa- snom po nacionalnu sigurnost, 27. jula se s odobrenog godi{njeg odmora ni je vratio na izdr`avanje kazne u KPZ u Zenici, u ko jem je izdr`avao vi{egodi{nju kaznu za razbojni{tvo, nasilje u porodici i pri jetnje tu`iocu. Polici ja nastav- lja istragu o bi jegu Karaja Kame- la, o odgovornosti Uprave KPZ-a za ovaj propust raspravlja}e i Vlada FBiH na prvoj narednoj sjednici. Iz Ministarstva pravde FBiH re~eno je da zbog bi jega Bin Ali ja, ko jem je pro{le godine oduzeto bh. dr`avljanstvo, ni je is- klju~ena ni smjena Nihada Spa- hi}a, direktora KPZ Zenica. D.Mu.
 Vijesti
godinu.Haris Lukovac, pomo}nik ministra za op{te poslo- ve u MIP-u, ka`e da ni je dobro ni probi jati po jedine stavke, niti ne tro{iti planirani novac, te da }e se ova- kva praksa ubudu}e promi jeniti.
"Nisam na ovoj
funkci ji od samog po~et- ka pa ne mogu po jedine stavke detaljno obrazlagati. S obzirom da je bilo probi janja na po jedinim stavkama morali smo od Vi je}a ministara BiH tra`iti rekonstru- kci ju bud`eta za ovu godinu. Ni je u redu ni kada osta je novca ko ji je planiran", rekao je Lukovac isti~u}i da u MIP-u nisu popunjena sva planirana mjesta. "Imamo 38 anga`ovanih po ugovoru o radu i dje- lu. Agenci ja za dr`avnu slu`bu vodi procedure po pola godine, ali }emo nasto jati da se ova mjesta popune konkursima", kazao je Lukovac i dodao da je bilo line- arnih skidanja u DKP mre`i zbog ~ega su i tro{kovi zakupa i selidbe pove}ani.
Zbog neradnog
dana u Ministarstvu fi- nansi ja ju~e nismo mogli saznati da li }e dati pozitivno mi{ljenje i kakva }e biti sudbina rekonstrukci je bud`e- ta MIP-a BiH.MIP-u BiH pove}ani su i tro{kovi za medicinske uslu- ge pa je plan probi jen za 61.746 KM.Izdataka mimo plana bilo je i za pla}anje usluga obavljenih privremenih i povremnih poslova zbog ~e- ga je potro{eno 113.587 KM vi{e od polugodi{njeg plana.
Sa druge strane,
negdje ni je potro{eno ni blizu od plana poput stavke ko ja se odnosi na plate za- poslenih gdje je 1,3 miliona KM ostalo neutro{eno. Izvr{enje plana bud`eta MIP-a BiH u 2009. godi- ni potvrdilo je primjedbe revizora u izvje{ta ju za 2008.
inostranih poslova BiH u prvih {est mjeseci ove godine
i do 300.000 KMputo vanja i selidbe
Po ve}ani tro{ko vimedicinskih usluga za61.746 KM
bje`anjima, ali te{ko je sve to uvezati", isti~e [eperi}. Prema nezvani~nim podacima, u pro{loj godini je iz kazneno-popravnih zavoda na podru~ju Federaci je BiH pobjeglo 96 osoba.
U toku 2006. godine
iz zatvora uovom bh. entitetu pobjegao je 101 zatvorenik, 88 njih u 2005. godini, a u 2004. godini pobjelo je 75 osu|eni- ka i pritvorenika. Miralem Duranovi}, inspektor za izvr{enje kazne- nih sankci ja u Ministarstvu pravde FBiH, ka`e da ne posto ji standardni profil osoba ko je naj~e{}e bje`e iz zatvora."Bukvalno, mi me|u bjeguncima iz kazneno-po- pravnih zavoda imamo osoba ko je su osu|ene za {um- sku kra|u pa sve do ubica", nagla{ava Duranovi}. On tvrdi da nisusporne zatvorske pogodnosti ko-  je osu|enicima omogu}ava ju da dio zatvorske kazne provode na slobodi.
"Posto je zatvorenici
ko ji su ispunili uslove za pu{tanje na dopust i ko ji su desetine puta bili na dopustu i onda jednom jednostavno 'prevrnu' i ne vrate se u zatvor. To se ne mo`e predvidjeti", obja{nja- va Duranovi}. U nevladinoj organizaci ji Pokret "Dosta" smatra ju da je ~injenica da 75 osu|enika nakon bjekstva godi- nama ni je prona|eno i vra}eno u zatvor, nego u`iva ju negdje u slobodi, odraz op{teg stanja u dr`avi.
"Ti bjegunci su
opasni za obi~ne gra|ane, ali nisu opasni za politi~are i zato nikome ni je u intere- su ni da ih hvata. Neprihvatljivo je da osu|ene ubice mogu imati zatvorske pogodnosti. Neki od njih nor- malno rade. U zatvoru samo prespava ju", kazao je De- mir Mahmut~eha ji} iz Pokreta "Dosta".
izdr`avanja kazni u kazneno-popravnim zavodima u FBiH
prona|eno 75 bjegunaca iz zatvora
Vlv!qop!tub!okf!v!•f!uj!sj!obk!wf!~b!lb!{of!op. qp!qsb!wob!{b!wp!eb!v!Gf!ef!sb!dj!kj!CjI!cj!~f!sb!{nb!usb!. op!ob!qswpk!ob!sf!eopk!tkf!eoj!dj!Wmb!ef!Gfefsbdjkf CjI!lp!kb!cj-!ob!kwkf!sp!wb!uoj!kf-!np!hmb!cj!uj!pesab!ob!2:/ bwhvt!ub/Jo!gps!nb!dj!kv!p!tub!okv!v!{b!uwp!sj!nb!v!Tb!sb!kf!wv-![f!oj!dj- Uv!{mj!j!Npt!ub!sv!pe!gf!ef!sbm!oph!nj!ojt!usb!qsbw!ef!Gf!mj!ltb Wj!ep!wj!~b!{b!usb!ajp!kf!qsf!nj!kfs!GCjI!Nvt!ub!gb!Nv!kf!{j!op!. wj~/J{!pwji!lb!{of!op.qp!qsb!woji!{b!wp!eb!v!{b!eokf!wsj!kf!nf qp!obw!mkb!kv!eb!jnb!kv!cspk!of!qsp!cmf!nf-!pe!of!ept!ubu!lb opw!db!ep!phsb!oj!•f!oji!tnkf!|ubk!oji!lb!qb!dj!uf!ub/
 Vlada o stanju u zatvorima
Me|ubjeguncima imamoosoba ko jesu osu|eneza {umskukra|u pasve doubica,rekaoDurano vi}

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->