Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10.8.2009.

10.8.2009.

Ratings: (0)|Views: 446 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Aug 24, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI KROZ RSVIJESTI
strana 5.strana 10.
DragiwaDragi~evi} proslavila 101.ro|endan
Gorwa Dragotiwakod Prijedora
Izabranseoskiknez
Kina
Zbogtajfunaevakuisano milionqudi
Poqoprivrednici u Republici Srpskoj
strana 4.
Hrvatibezobzirno uskra}eni uFederaci ji BiHUIO BiHotpustila 59,a zapo{qava160 novihpripravnika
DANAS
strana 12.
Ote`anizvoz ususjednezemqe
Obrad Kesi}, politi~ki analiti~ar iz Va{ingtona
Po bje  dnik ovo go  di{weg me gda na  bik [a rowa ko ji je svo jim vla sni ci ma @eqku To mi }u i  Sti pi Bi lan  di ji do nio 3.000 KM.  Dru go mjes to za uzeo bik Ma can, a tre }e mla  di bik Mrkowa “Grme ~ka ko ri  da“ ni je sa mo bor ba bi ko va, to je po nos i `eqa da se pred broj nu pu bli ku  izne se sve ono {to se go  di na ma ra  di lo. To  je ne {to {to je u krvi, {to je tra  di ci ja, ~ast  po ro  di ~nog pre zi me na i quba vi pre ma ovim `i vo tiwama, is ta kao [krbi} Bor be bi ko va, ko je se sva ke go  di ne  odr`a va ju u prvoj ne  djeqi po sli je Ilin  da na, ra ni je su se odr`a va le na Me |e |em brdu  kod Sa ni ce u FBiH. Srbi s tog po  dru ~ja  “Grme ~ku ko ri  du“ nas ta vi li da odr`a va ju  od 1996. go  di ne na Po po vi }a brdu 
strana 3.
 Amerika ne }eimenovati speci jalnog izaslanika
strana 6.
Ponedjeqak 
10. avgust 2009.
Broj11.977Godina
LXVII
Na Popovi }a brdu odr`ana tradicionalna 237. po redu “Grme~ka korida
[arowa ja~i od Macana
strana .
Pobjednik orkestarEkrema Mamutovi}a
strana 22.
U ameri~koj administraciji uop{te nije predvi|eno mesto specijalnog izaslanika za Balkan, o tome nema zvani~ne odlu ke, niti iko od zvani~nika o tome govori, naglasio Kesi}
Zavr{en Sabor truba~a u Gu~i
strane 3, 26. i 27.
 
strana 2.
Borba bikova pred vi{e od 3.000 posjetilaca
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
 
2
ponedjeqak, 10. avgust 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
VA [INGTON- Politi- ~kianaliti~ar iz Va{in- gtonaObradKesi}izjavio  je “GlasuSrpske“ da za sadane }ebitiimenovanspeci-  jalniameri~kiizaslanik za BiH i Balkan, jer u ovomtrenutku u ameri~kojadmi- nistraci jinemaraspolo-  `ewa za to.
Kesi} je, povodomizjave BilaStubnera, ameri~kog eksperta za qudskaprava i  humanitarnupomo} da bi penzionisaniameri~kige- neral@ak Pol Klajntrebaobitiimenovan za speci jal- nogizaslanika SAD za BiH, kazao da je ri je~ o “~udnoj informaci ji“, ko ja je plasi- rana da bi izazvalaodre- |enespekulaci je u BiH.Stubner je naveoda bi speci jalni izaslanik SADvratioregi ju u fokusameri~kog interesovawa. - U ameri~kojadministraci ji  uop{teni jepre- dvi|enomestospeci jalnogiza- slanika za Balkan, o tomenema zvani~neodluke, niti iko od zvani~nika otomegovori. U Va{ingtonunemanikakvih zvani~nihinformaci ja o ime- novawuspeci jalnogizaslanika - naglasio je Kesi}. Istakao je da istovremeno posto ji“velika`eqa“ po jedi- nihameri~kihnevladinihor- ganizaci ja da budeimenovan speci jalniizaslanik za Bal- kankako bi do{lo do nagle promjeneameri~kepolitike premaovomregionu, posebno prema BiH.- Te organizaci je i lobisti su biliveomaaktivnitokom rata u BiH i uglavnom su u Va- {ingtonulobirali u korist bo{wa~kihinteresa. Zato se i sadaponovozala`u za ja~awe ameri~keuloge u BiH i name- tawere{ewa- rekao je Kesi}. Naveo je da odre|enine- vladinikrugovi u Va{ingtonu  upornopoku{ava ju da dramati- zu jusituaci ju u BiH i stawe prika`umnogolo{i jimnego {to zaistajeste. Dodao je da je Stubner“ozbiqan~ovek i analiti~ar“, ali da ni jeprevi{eupu}en u zvani~nestavoveameri~ke administraci je. - Veru jem da }e SAD za- dr`atirealanpristupprema politi~kojsituaci ji u BiH i da }e nastaviti da podr`ava ju dogovordoma}ihpoliti~kih lidera bez direktn oguplitawa- istakao je Kesi}.
BO[WA ^KI
lobisti tra`e promjenupolitike SAD
BAWALU KA 
- Savjetmi-nistara BiH u sqede}ihtride- setdanatrebalo bi da osnu je nezavisnustru~nukomisi juko ja bi obavilarevizi juradaIn- stituta za nestalalica BiH i da imenu jemje{ovitiUpravni odbor u Me|unarodnojkomisi ji za tra`ewenestalih, ko ja ima najve}eingerenci je u tom pro- cesu.Izjavioje to “GlasuSrpske“ predsjednikOrgani- zaci jeporodicazarobqenih i poginulihboraca inesta- lihcivila RS NedeqkoMi- trovi} i dodao da }e Odborporodica zarobqenihboraca i nestalihcivila RS zakqu- ~ke sa vanrednesjednicepo- vodomslu~a jaidentifi kaci-  jepukovnikaArmi jeRBiH  AvdePali}a i ostalihneri-  je{enihslu~a jeva, poredSa- vjetaministara BiH, uputiti i Kancelari jivisokogpred- stavnika u BiH i premi jeru RSMiloraduDodiku. - Jedanmjesecje dovoqno vremena,s obzirom na to da su trenutno u ve}iniinstituci ja BiH godi{wiodmori. Tra`i- }emo da se uskorozape~ate svi obdukcionicentri u BiH sa po hrawenimposmrtnimosta- cima i u RS i uFBiH. Posli je ovogslu~a jaimamodovoqno prostora za sumwu i nepovje- rewe u ostaleidentifikaci je - rekao je Mitrovi}. Nezavisnukomisi ju i mje- {oviti UO, kazao je Mitrovi}, treba da ~inepredstavnici Me|unarodnekomisi je za tra- `ewenestalih, Savjetaminis- tara, entitetskihvlada i porodicapoginulih, za- robqenih i nestalih iz sva trinaroda.@. B.
ZAKQU ^CI
upu}enii
OHR 
-u
www.glassrpske.com
Nema potrebe da se
OHR 
mije{a u proces popi- sa i raspodjele imovine u BiH kada ima mnogo doma}ih institucija, komisija i radnih grupa ko- je se bave ovim pitawem.
Email: rade_pa vlic
@
blic.net
Bespravna gradwa je o~igledno veliki problem u na{em dru{tvu. Zgrade ni~u ko pe~urke poslije ki{e, a pitawe da li }e smjeti da sru{e neke od nelegalnih, kada se zna ka ko su i ko ih je napra- vio...
Email: sanja777
@
 xahoo.com
MKG
Obrad Kesi} ka`e da se politi~kom situacijom u BiH u Va{ingtonu pose- bno aktivno bave~lanovi i konsultanti Me|unarodne krizne grupe (MKG) i Akcionog savje- ta za Balkan.
Porodice poginulih i nestalih RS tra`e reviziju rada Instituta za nestale
Sumwa u os tale iden tifikaci je
F O O : G   L  S  S  S 
U administraciji SAD nije predvi|eno mesto specijalnog izaslanika za Balkan, o tome nema zvani~ne odluke, niti iko od zvani~nika o tome govori, naglasio Kesi}
Obrad Kesi}, politi~ki analiti~ar iz Va{ingtona
Ne }e bi ti ime no vanspeci jalni izaslani
Mitrovi} je rekao da je izja- va {efa DNK laboratorije Me|unarodne komisije za tra`ewe nestalih Adnana Rizvi}a da su se novim na~i- nom identifikacije koji je po~eo u pro{loj godini uspje- li identifikovati Pali}evi posmrtni ostaci demago{ka, bez upori{ta u pragmatici i tehnolo{kim mogu}nostima. - Pali}eva identifikacija je objelodawena pod ne~ijim pritiskom ili mo`da same porodice koja je ispa{tala zarad politi~kih ciqeva i pritisaka na RS - rekao je Mitrovi}.
DEMA GOGIJA 
MUP RS
Suspendovano 11 polica jaca
BAWALU KA- Ministarstvounutra{wihposlovaRS podni jelo je uprvih{estmjeseci ove godine37
inici ja- tiva za pokretawedisciplinskogpostupkaprotiv60 ra- dnika, a zboguo~enihnezakonitosti u radususpendovano je wih 11, javile su ju~eagenci je. Istovremenopodneseno je i {estizvje{ta jatu`ila{tvu o po~iwenimkrivi~nimdjelimaprotivsedampripadnika MUP-a i ~etiriprekr{ajnepri javeprotiv pet radnika MUP-a RS.Poredinici jativa za pokretawedisciplinskogpostupka, od rukovodilacaosnovnihorganizacionihjedinica, done- sena su 102 rje{ewa o izricawudisciplinskemjerezbog lak{epovrederadnedu`nosti. Ove mjere su izre~ene za 109 radnikapolici je RS.
SDA Mostar o izboru gradona~elnika
Qubo Be{li}ima najve }e {anse
MOSTAR- PredsjednikGradskogodbora SDA Zi jo Hayiomerovi}izjavio je ju~e za agenci je da}e Mostar ove
godinedobitigradona~elnika i da se situaci ja, ipak, ne}e tolikoodu`iti. Premawegovommi{qewu, QuboBe{li} ima trenutnove- }e{anse od SuadaHasandedi}a da postanegradona~elnik Mostara.-
OHR
trebada napravipravneizmjene, po mo}uko jih bi se olak{aoizborgradona~elnika u tre}emkrugu.To se mo- ranapraviti ne samozbogtrenutnesituaci je, negoda se ovajproblem ne bi ponavqaoposli jesqede}ihizbora- is- takao je Hayiomerovi}.
SA R  JEVO
-Sud BiH ra-zmatra}edanas`albuTu `i- la{tva BiH na rje{eweko jim se ovaj sud progla{ava nenadle`nim u predmetu \or|a@drale, kogaoptu- `nicatereti za ubistvone- kada{wegna~elnikaUprave polici jeRS Qubi{eSavi}a Ma uzera.- Odluka o `albinemaza- konskipredvi|eni rok, ali s obzirom na to da je ri je~ o pritvorskompredmetu, `alba }e se hitnorazmatrati- saop- {teno je Srni iz Suda BiH.U rje{ewuSuda BiH navodi se da je u optu`niciiznesen pogre{anstavTu`ila{tva BiH, ko jimsvo ju i nadle- `nostSuda za su |ewe u ovomkrivi~nompredmetuzasniva na rje{ewuSuda od 19. juna pro{legodine.
“Slu ~aj @drale“
Sud BiH razmatra`albu Tu`ila{ tva
Ustanovqeno je da je ispo{tovana zakonska procedura prili- kom odobravawa vanzavodskih pogodnosti za Karaja Kamela bin Alija.
Ni had Spa hi}, direktor KZP Zenica
Obrad Kesi}
IMENOV A WElajna ~ udna informacija
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 10. avgust 2009.
3
SARAJEVO - Na grani~nom prelazu Brod stvaraju se ve}e gu- `ve i kolone vozila, pa se na izlazu iz BiH ~eka oko jedan ~as, a na ulazu pola ~asa, pa se voza~ima savjetuje da koris- te GP [amac, gdje nema du`ih ~ekawa, javile su ju~e agencije. Na grani~nim prelazima Gradi{ka i Doqani u oba smjera na prelazak granice ~eka se od 15 do 20 minuta. Na ostalim grani~nim prelazima u BiH zadr`avawa nisu du`a od desetak minuta.
Pobjednik Gu~e orkestar Ekrema Mamutovi }a iz Vrawa
GU ^A 
- OrkestarEkremaMamutovi}a iz Vrawaprogla- {en je za pobjednika49. draga~evskogsaboratruba~a, ko ji  je sino}zavr{en u Gu~i, javile su agenci je. U finalnomdi jeluSaboranadmetali su se truba~i, bub- wari i basisti iz 16 orkestara, prenoseagenci je. Najboqi orkestarpredstavqa}eSrbi ju na 50. saboru, kada se odr`a- vasvjetskotakmi~ewetruba~a. ^etvoro~asovnotruba~konadmetawepo~elo je ju~e u 15 ~a- sovana gradskomstadionu, uz zvukesaborskehimne “Sa Ov- ~ara i Kablara“, pra}enepucwavomprangi ja sa okolnih brda. Zavr{nusve~anostotvorio je ambasadorRusi je u Srbi ji.
Eksplodirala bomba na Ma jorki
MA DRID
-Na {panskomostrvuMa jorkaju~e je ek- splodiralabomba u resto- ranu“La rigoleta“, ko ji je pret hodnoevakuisan, saop- {tilisu {panskivladini zvani~nici. Bomba je eksplodirala u restoranu na samojpla`i u graduPalma de Ma jorka, posli je anonimnetelefonskedo jave u ime baskijskeseparatisti~ke grupeETA, prenosiSrna. U napadupripadnika ETA na Ma-  jorki30. juladvi jeosobe su poginule.
 Automobil grupe "
U2"
sru{iobistu Ru |era Bo{kovi }a
ZA GREB-
Slu`beniautomobil“mercedes“ grupe"
U2"
 ju~e se na raskrsniciulicaJosipaRu|eraBo{kovi}a i [trosma jerovogtrga u Zagrebusudario sa drugimvozilom, pri ~emu je oboriobistuRu|eraBo{kovi}a, javile su agen- ci je.Vozilo je krenulo po pjeva~alegendarneirskegrupeBono Voksa, ali se sudarilo sa automobilom“folksvagenbora“ rumunskihregistarskihtablica. “Mercedes“je od silineudarcaodba~en na trotoar, gdje je polomionekolikometalnihstupi}a i sru{iokamenubistu Ru|eraBo{kovi}a. Voza~i oba automobilalak{e su povri je- |eni iprevezeni u bolnicu.
Gu  `ve na grani~nom prelazu u Brodu 
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
O[TRALKA- NaobroncimaPopovi }abrda nedaleko od O{treLuke  ju~e je predvi{e od trihiqadequdi na 237. tra-dicionalnoj“Grme~kojko- ridi“ snageodmjerilo osambikovate{kihvi{e odtone, ko ji suukr{tali rogovejedansa drugim da bi svomevlasnikudoni je- livri jednenagrade,a po- sjetiocimapru `ilijed- instvenprizor.
Pobjednikovogodi{weg megdana je bik [arowa, ko-  ji je svo jimvlasnicima @eqkuTomi}u i StipiBi- landi jidonionov~anuna- gradu od 3.000 maraka, a drugomjestoza uzeo je bik pod imenomMacan,u vla- sni{tvubra}eSarajli} iz SanskogMosta, ko ji su kao drugo plasiraniosvo jili 1.500 maraka.Tre}emjesto i nagradu vlasniku od 500 maraka osvo jio je mladi bik Mr- kowa, vlasnikaDragoquba [krbi}a iz [ekovaca kod Mrkowi}Grada.“Grme~kakorida“ jedna  jeod najstari jihmanifes- taci ja na Balkanu, anajpo- znati ja i najstari ja na teritori jiSrpske i BiH, ko ja je kroztradici judugu vi{e od 200godinaokup- qalabrojnequde sa svihstrana.Tako je bilo i ove godi- ne,uz raznevrstei}a i pi-}a, brojnesuvenire za sve one ko ji su do{li i ko ji}e sa sobomu srcuponi jeti dio tradici jenarodaovog podru~ja.“Grme~kakorida“ ni je samomanifestaci jako ja oslikava duhnaroda, nego pokazu jeporodi~niponos i tradici jujednogprezimena. Dragomir[krbi} izMrkowi}a, ~i ji je bikMrkowaosvo jiotre}emjes- to na ovogodi{wojkoridi, nastavio je o~evutradici ju ko ja je zapo~eta jo{ davne 1964. godine i za jedno sa  jo{ dvo jicombra}ejedan je od naj~e{}ihu~esnika ko-ride.- “Grme~kakorida“ ni je samoborbabikova, to je po- nos i `eqa da se predbroj-nupublikuiznese sve ono {to se godinamaradilo. To  je ne{to{to je u krvi, {to je tradici ja, ~astporodi- ~nogprezimena i qubavi premaovim`ivotiwama- istakao je [krbi}.Dodaoje da je korida tokomsvo jeistori jebila mostko ji je spa jao i ko ji }e jo{ dugogodinaspa jati qude sa svihstranasvi- jeta.Poredborbebikova, i prisutni su iskazalisvo je sposobnosti, i to u bacawu kamena sa ramena i u povla- ~ewukonopca.
TRE]E
mjesto pripalo biku Mrkowi
“Grme~ka korida“ nije samo borba bikova, to je ponos i `eqa da se pred brojnu publiku iznese sve ono {to se godinama radilo. To je ne{to {to je u krvi, {to je tradicija, ~ast porodi~nog prezimena i qubavi prema ovim `ivotiwama, istakao [krbi}
Istorijat
Borbe bikova, koje se svake godine odr`avaju u prvoj nedjeqi poslije Ilindana, ranije su se odr`avale na Me|e|em brdu kod Sanice, u fede- ralnoj op{tini Sanski Most.Srbi sa tog podru~ja“Grme~ku koridu“ su, kao dio prekinute niti tra- dicije u proteklom ratu, nastavili da odr`avaju od 1996. godine na Po- povi}a brdu.“Grme~kom koridom“ uje- dno se zavr{avaju i ilindanske sve~anosti, kojima op{tina O{tra Luka svetkuje slavu.
Na Popovi}a brdu odr`ana tradicionalna, 237. po redu “Grme~ka ko rida“
Macan posrnuo pred [arowom
Borba bikova pred vi{e od tri hiqade qudi
FOTO: G. [URLAN
 
Potezawe konopca, poslastica za posjetioce Bacawe kamena sa ramena

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->