Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Afsaneh Ye Afarinesh

Afsaneh Ye Afarinesh

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by sohrab
A tale about the creation.
A tale about the creation.

More info:

Published by: sohrab on Aug 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2009

pdf

text

original

 
 
 ﻳﺍﺪﻫ
 
ﻕﺩﺎﺻ ﺖ
 
 ﻳﺮﻓﺁ 
 
ﻪﻧﺎﺴﻓﺍﺶﻨ
 
 ﻴﺧﻩﺩﺮﭘ
 
ﻪﺳ
 
ﺭﺩ
 
ﯼﺯﺎﺑ
 
ﺐﺷ
 
ﻪﻤ
 
»
ﺖﻓﺮﻧ 
 
ﻊﻨﺻ 
 
ﻢﻠﻗ 
 
ﺮﺑ 
 
ﺎﻄﺧ 
 
ﺖﻔﮔ 
 
ﺎﻣ 
 
ﺮﻴﭘ 
« »
دﺎﺑ 
 
ﺶﺷﻮﭘﺎﻄﺧ 
 
کﺎﭘ 
 
ﺮﻈﻧ 
 
ﺮﺑ 
 
ﻦﺮﻓﺁ
 « 
ﻆﻓﺎﺣ 
 
ﻮﻧ 
 
نوﺰﻣ 
 
ﻦردﺁ
 
ﺲرﺎﭘ 
 
١٩۴۶
 
 
 
ترﻮﺻ ﺎه
: 
ﻖﻟﺎﺧ فا
 
ﻞﻴاﺮﺒﺟ ﺎﺷﺎﭘ 
 
ﻞﻴﺎﮑﻴﻣ یﺪﻨﻓا
 
ﻞﻴارﺰﻋﻼﻣ 
 
اﺮﺳاﻞﻴﻓ ﮓﻴﺑ 
 
نﺎﻄﻴﺷﻮﻴﺴﻣ 
 
مدﺁﺎﺑﺎﺑ 
 
ﻪﻨﻧ اﻮﺣ 
 
یرﻮﺣ نﺎﻤﻠﻏ
 
،ﺎهغﺮﻣﺮﺘﺷ 
 
،ﻞﻴﻓ 
 
،ﺎه
 
 
 
لوا
 
ﻩدﺮﭘ 
 
ﻖﻟﺎﺧ 
 
نﺁ
 
یور 
 
،ﻩﺪﺷ 
 
ﻪﺘﺷاﺬﮔ 
 
یرﺎﮕﻧﺮهاﻮﺟ 
 
ﺖﺨﺗ 
 
نﺁ
 
نﺎﻴﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳاﺪﻴﭘ 
 
ﯽهﻮﮑﺷﺎﺑ 
 
ﺲﻠﺠﻣ دﺮﻣﺮﻴﭘ 
 
ﻞﮑﺷ 
 
ﻪﺑ 
 
فا،ﻩﺪﻴﺷﻮﭘ 
 
یزودﺮهاﻮﺟ 
 
دﺎﺸﮔ 
 
سﺎﺒﻟ 
 
،ﺪﻴﻔﺳ 
 
یﺎهﻮﻣ 
 
و 
 
ﺪﻨﻠﺑ 
 
ﺶر 
 
ﺎﺑ 
 
ﻩﺪﻴﻬﻟ و 
 
ﻩدز 
 
ﻢﺸﭼ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﻔﻠﮐ 
 
ﮏﻨﻴﻋ
 
یﺎﮑﺘﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﺳا
 
ﻩداد 
 
ﻪﻠ 
 
یرﺎﮕﻧﺮهاﻮﺟ 
.
ﻪﮕﻧ 
 
ﺮﺘﭼ 
 
وا
 
ﺮﺳ 
 
یﻻﺎﺑ 
 
ﻩﺎﻴﺳ 
 
مﻼﻏ
 
ﺮﻔﻧ 
 
ﮏ ﻪﺘﺷاد 
.
دﺎﺑ 
 
ﯽﺘﺳﻮﭘﺪﻴﻔﺳ 
 
ﺮﺘﺧد 
 
وا
 
یﻮﻠﻬﭘ ﻖﻟﺎﺧ 
 
و 
 
دراد 
 
ﺖﺳد 
 
رد 
 
نﺰﺑ ﯽﻣ 
 
دﺎﺑ 
 
ار 
 
فاﺪﻧز 
. 
ﻖﻟﺎﺧ 
 
بﺮﻘﻣ 
 
ﺖﻣﺪﺨﺸﻴﭘ 
 
رﺎﻬﭼ 
 
،ﺖﺨﺗ 
 
فﺮﻃ 
 
ود ﺖﺳار 
 
ﺖﺳد 
 
،فا
:
ﻞﻴاﺮﺒﺟ ﻞﻴﺎﮑﻴﻣ 
 
و 
 
ﺎﺷﺎﭘ یﺪﻨﻓا
.
ﭗﭼ 
 
فﺮﻃ 
:
ﻞﻴﻓاﺮﺳا
 
و 
 
ﻞﻴارﺰﻋﻼﻣ ﮓﻴﺑ 
.
ﻩﻼﮐ 
 
،ﻩرز 
 
،ﺮﭙﺳ 
 
ﯽﻣور 
 
یﺎهزﺎﺑﺮﺳ 
 
ﻞﮑﺷ 
 
ﻪﺑ ،ﻮﻧاز 
 
ﺮﺳ 
 
ﺎﺗ 
 
ﻪﻤﮑﭼ 
 
،دﻮﺧ لﺎﺑ 
 
و 
 
ﺪﻧراد 
 
ﺮﻤﮐ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺪﻨﻠﺑ 
 
یﺎهﺮﻴﺸﻤﺷ نﺁ
 
یﺎهﻩﺪﻴﺑاﻮﺧ 
 
نﺎﺸﺘﺸﭘ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎه
.
ﺮﺳ 
 
ﻪﺳﺎﮐ 
 
ﻞﺜﻣ 
 
ﺶﺗرﻮﺻ 
 
ﻞﻴارﺰﻋﻼﻣ 
 
ﻂﻘﻓ ﺖﺳا
 
ﻩدﺮﻣ 
.
دراد 
 
ﺖﺳد 
 
رد 
 
یﺪﻨﻠﺑ 
 
ساد 
 
ﻢه
 
ﺮﻴﺸﻤﺷ 
 
ضﻮﻋ
 
و 
 
ﻪﺘﺧاﺪﻧا
 
شود 
 
ﻪﺑ 
 
ﻩﺎﻴﺳ 
 
سﺎﺒﻟ 
. 
نﺁ
 
ﻪﻤها
 
مﺎﻈﻧ 
 
ﺖﻟﺎﺣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎهﻩدﺎﺘﺴ ﺪﻧا
.
نﺁ
 
ﺮﺳ 
 
ﺖﺸﭘ ﻪﺘﺳد 
 
ﺎهﺲﻠﺠﻣ 
 
ﻩﺪﻴﺸﮐ 
 
ﻪﻤﺳو 
 
ﯽﺒﻟﺎﻗ 
 
یﺎهﺪﻗرﺎﭼ 
 
ﺎﺑ 
 
یرﻮﺣ 
 
یاﯽﻣ 
 
ﺎﺷﺎﻤﺗ 
 
ار نﺎﻤﻠﻏ
 
و 
 
ﺪﻨﻨﮐ نﺁ
 
یراﺪﺮﺧ 
 
ﻩﺎﮕﻧ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺎهﯽﻣ 
 
زاﺪﻧاﺮﺑ 
 
ار 
 
ﺎهﺪﻨﻨﮐ 
.
ﻮﻴﺴﻣ 
 
قﺎﺗا
 
رﺎﻨﮐ ،ﺪﻨﻠﺑ 
 
ﺪﻗ 
 
ﺎﺑ 
 
نﺎﻄﻴﺷ اد 
 
ﻪﻧﺎﭼ 
 
ﺮز 
 
ﻪﺑ 
 
یﺰﺑ 
 
ﺶر 
 
،ﺖﺳا
 
ﻪﺘﺴﺑ 
 
شﺮﻤﮐ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻩراّﺪﻗ 
 
و 
 
ﻪﺘﺧاﺪﻧا
 
شود 
 
ﻪﺑ 
 
خﺮﺳ 
 
ﻞﻨﺷ 
 
،ﯽﻗﻮﺑ 
 
ﻩﻼﮐ ﺎﺑ 
 
و 
 
در ﯽﻣ 
 
ﻩﺎﮕﻧ 
 
ﺲﻠﺠﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺘﺴﺟﻻﺎﺑ 
 
یﺎهوﺮﺑاﺪﻨﮐ 
. 
ﻪﺘﺳد 
 
ﺲﻠﺠﻣ 
 
نﺎﻴﻣ سﺎﺒﻟ 
 
ﺎﺑ 
 
یﺮﭘ 
 
و 
 
رﻮﺣ 
 
یاﯽﻣ 
 
ﻩﺮاد 
 
و 
 
ﮏﺒﻧد 
 
و 
 
ﺎﻧﺮﺳ 
 
،کزﺎﻧ 
 
یﺎهﯽﻣ 
 
و 
 
ﺪﻨﻧز ﺪﻨﻧاﻮﺧ 
: ... 
دراﺪﻧ 
 
،دراﺪﻧ 
 
اﺮﺤﺻ 
 
و 
 
ﻪﻟﻻ
 
سﻮه
 
لد 
 
دراﺪﻧ 
 
،دراﺪﻧ 
 
،ﺎﺷﺎﻤﺗ 
 
و 
 
ﺖﺸﮕﻠﮔ 
 
ﻪﺑ 
 
ﯽﻠﻴﻣ 
 ... 
ﯽﻣ 
 
ﺮﻤﮐ 
 
ﺮﻗ 
 
،نﺎﻴﻣ 
 
نﺁ
 
،ﻪﺘﻴﻠﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
نﺎﺮﭘ 
 
زا
 
ﯽﮑ ﺪﺁ
.
ﯽﻣ 
 
مﺎﻤﺗ 
 
ﻪﮐ 
 
زﺎﺳ ﻖﻟﺎﺧ 
 
ﻮﻠﺟ 
 
ﺞﮐ 
 
ﺞﮐ 
 
دﻮﺷ دﻮﺧ 
 
ﮓﻧز 
 
ﻪﺘﻓر 
 
فاﻪﮕﻧ 
 
وا
 
ﻮﻠﺟ 
 
ﻩﺰﻤﻏ
 
ﺎﺑ 
 
ار ﯽﻣ دراد 
.
ﻖﻟﺎﺧ ﯽﻣرد 
 
ﯽﻟﻮﭘ 
 
ﺶﻟﺎﺷ 
 
ﺮﻤﮐ 
 
زا
 
ﻩدﺮﮐ 
 
ﺖﺳد 
 
ﻢه
 
فاوا
 
ﮓﻧز 
 
رد 
 
و 
 
دروﺁﯽﻣ دزاﺪﻧا
.
بﺮﻄﻣ ﯽﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
ناﺮﮕﺸﻣار 
 
و 
 
ﺎهﻖﻟﺎﺧ 
 
ﺪﻧزاﻮﻨﺑ 
 
ﻩرﺎﺑود 
 
ﺪﻨهاﻮﺧ ﮏ 
 
فاﺮﻣا
 
ﻩدﺮﮐ 
 
ﺪﻨﻠﺑ 
 
ار 
 
ﺖﺳد 
 
ﻪﺒﺗﺮﻣ ﯽﻣ 
 
ﯽﺷﻮﻣﺎﺧ 
 
ﻪﺑ ﻨﮐ ﻢﻴﻧ 
 
شدﻮﺧ 
 
و 
 
ﺪ ﯽﻣ 
 
ﺪﻨﻠﺑ 
 
ﻪﻨﺗ دﻮﺷ 
.
رﺎﻴﻬﻣ 
 
ﻖﻟﺎﺧ فا
)
ﯽﻣ 
 
ﻩدروﺁ
 
رد 
 
دﻮﺧ 
 
ﻞﻐﺑ 
 
زا
 
یﺬﻏﺎﮐ 
 
ﻪﮑﺗ ﺪﻧاﻮﺧ 
(
:
ﻦا
 
ﺰﺟ 
 
و 
 
ﺖﺳا
 
ﻦﻴﻨﭼ 
 
ﻪﮐ 
 
ﯽﺘﺳرد 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﻧﺎﻤه
 
ﯽﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺴﻴﻧ مزﺎﺳ 
 
ﻩﺎﮔﺁ
 
ﯽﺒﻠﻄﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
ار 
 
ﺎﻤﺷ 
 
ﻢهاﻮﺧ 
.
)
ﯽﻣ 
 
وﺮﻓ 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
 
نﺎهد 
 
بﺁﺪهد 
.
(
ﯽﻣ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﻴﻧاد رﺎﮐ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﺳد 
 
ﻪﮐ 
 
ﺖﺳا
 
زور 
 
ﺪﻨﭼ 
 
ﯽﻧاﻮﺗﺎﻧ 
 
و 
 
یﺮﻴﭘ 
 
دﻮﺟو ﻩﺪﺷ 
 
ما
.
ﺪﻌﺑ 
 
،ﯽﺎﻨﺷور 
 
لوا
 
زور 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->