Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
szczanie na majdanie FO272 von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistosc 20131209 Dr. Marek Glogoczowski Wyklad na temat rozwoju potrzeb.pdf

szczanie na majdanie FO272 von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistosc 20131209 Dr. Marek Glogoczowski Wyklad na temat rozwoju potrzeb.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 147|Likes:
Stefan Kosiewski: Tezy na Kongres Narodowców (dystych)
ura, urke, uryna w eu
szczanie na majdanie

"...Automatyczne szukanie medykamentu w momencie odczucia bólu jest przykładem odruchu warunkowego. Uniezależnianie się odruchu warunkowego od bodźców pierwotnych powoduje powstanie całkiem nowych potrzeb, a szukanie sposobów ich zaspokojenia prowadzi do wzbogacenia się możliwości zachowania się do jakiego jest zdolny organizm. Taki jest w ogólnych zarysach schemat naszego rozwoju, zarówno fizycznego jak i umysłowego...".
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/WYKAD-NA-TEMAT-ROZWOJU-POTRZEB-u-Obywatela
Stefan Kosiewski: Tezy na Kongres Narodowców (dystych)
ura, urke, uryna w eu
szczanie na majdanie

"...Automatyczne szukanie medykamentu w momencie odczucia bólu jest przykładem odruchu warunkowego. Uniezależnianie się odruchu warunkowego od bodźców pierwotnych powoduje powstanie całkiem nowych potrzeb, a szukanie sposobów ich zaspokojenia prowadzi do wzbogacenia się możliwości zachowania się do jakiego jest zdolny organizm. Taki jest w ogólnych zarysach schemat naszego rozwoju, zarówno fizycznego jak i umysłowego...".
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/WYKAD-NA-TEMAT-ROZWOJU-POTRZEB-u-Obywatela

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Dec 09, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
 
 WYK 
£
 AD NA TEMAT ROZWOJU POTRZEB
 
(u Obywatela Siedz
¹
cego w Wannie z Ciep
ù
¹
 Wod
¹
)
 
Napisa
ù
 Sowa.blog.quicksnake.pl (») Wczoraj o 23:57 w kategorii Marek Glogoczowski, czytaj: 1×
 Zawsze chcia
ù 
 czyni 
ã
 z 
ù 
o i zawsze stwarza
ù 
 dobro...
 Goethe o
 
Szatanie
 
Na X-tej konferencji na popularny temat
Cz
ù
owiek i jego potrzeba zniszczenia
œ
rodowiska
 jeden z cz
ù
onków Klubu Rzymskiego (ekonomista) wyg
ù
osi
ù
 tak 
¹
 oto metafor
ê
 konieczno
œ
ci naszego rozwoju:
“  
sprawna ekonomia to jak wanna z ciep
ù 
¹
 wod 
¹
, w której przyjemnie si 
ê
 siedzi. Niestety ta wanna przecieka i aby si 
ê
  przyjemnie siedzia
ù 
o trzeba do niej dolewa
ã
 coraz wi 
ê
cej wody
”  
. Zaproponowana przez cz
ù
onka Klubu Rzymskiego
 Wanna z ciep
ù
¹
 wod
¹
 symbolizowa
ã
 mo
¿
e ca
ù
okszta
ù
t otoczki technologicznej jak 
¹
 sobie cz
ù
owiek zbudowa
ù
 w ci
¹
gu ostatnich kilkuset lat: pocz
¹
 wszy od kolejek linowych wo
¿¹
cych klientów siedz
¹
cych w realnych  wannach z ciep
ù
¹
 wod
¹
 (widzia
ù
em takie na zdj
ê
ciach z niezwykle rozwini
ê
tej Japonii), poprzez wyposa
¿
one w klimatyzacj
ê
 domy, komfortowe samochody, a
¿
 do telewizji i gór papieru, które s
ù
u
¿¹
 delikatnemu
masa
¿
owi intelektualnemu
.
Mojego prelegenta zaskoczy 
ù
 fakt,
¿
e
 wanny 
 nasze coraz  bardziej przeciekaj
¹
, cho
ã
 wraz z post
ê
pem technologii winny one  by 
ã
 przecie
¿
 szczelniejsze: utrata ciep
ù
a przez dom zbudowany przed stu laty jest wielokrotnie mniejsza ni
¿
 przez dom budowany  wspó
ù
cze
œ
nie, samochód sprzed 30 lat wytrzymywa
ù
 statystycznie ponad 10 lat u
¿
 ywania, podczas gdy trwa
ù
o
œ
ã
 samochodu produkowanego obecnie oceniana jest na zaledwie 5 lat, meble sprzed 200 lat o wiele lepiej wytrzymuj
¹
 wstrz
¹
sy ni
¿
 meble  wprost z fabryki itd.
 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
   E  u  r  o  p   ä   i  s  c   h  e  s    M  a  g   a  z   i  n   S  O   W  A
 
Drug
¹
 zagadk 
¹
, na któr
¹
 przedstawiciel Klubu Rzymskiego nie móg
ù
 znale
êã
 
¿
adnej odpowiedzi, by 
ù
a konieczno
œ
ã
 sta
ù
ego podnoszenia temperatury w naszej ,,wannie" z nowoczesnym spo
ù
ecze
ñ
stwem: wed
ù
ug statystyk szwajcarskich, przed I  wojn
¹
 
œ
 wiatow 
¹
, uznana za normaln
¹
,
œ
rednia temperatura ogrzewania mieszka
ñ
  wynosi
ù
a 14°C, przed II wojn
¹
 18°C, a obecnie 21°C. Naszym dziadkom (i rodzicom) do szcz
êœ
cia wystarczy 
ù
o skrzecz
¹
ce radio i patefon na korbk 
ê
, podczas gdy naszym dzieciom niezb
ê
dna jest perfekcja zapisu p
ù
 yt kompaktowych. Takich przyk 
ù
adów
rozwoju
 mo
¿
na dostarcza
ã
 do woli. Bez
¿
adnej przesady mo
¿
emy stwierdzi
ã
,
¿
e post
ê
p to wielka przygoda ludzko
œ
ci w wannie z coraz cieplejsz
¹
 wod
¹
: bezwzgl
ê
dna walka o g
ù
adsze i prostsze drogi, wi
ê
ksze, cieplejsze i lepiej wyposa
¿
one mieszkania, wi
ê
ksz
¹
 ilo
œ
ã
 koni mechanicznych oraz decybeli na g
ù
ow 
ê
 ka
¿
dego mieszka
ñ
ca. To co Alvin Toffler w
Szoku przysz
ù
o
œ
ci
 nazwa
ù
 
przyspieszeniem ewolucji
 jest po prostu, wymiernym w kilowatach i tonach ropy naftowej, rozgrzewaniem si
ê
 otoczki technologicznej ludzko
œ
ci. Sk 
¹
d si
ê
 bierze potrzeba bezustannego podnoszenia temperatury w wannie z ludzko
œ
ci
¹
?
 
Na seminarium ekskluzywnej Grupy Bellerive w Genewie przedstawiciel firm  buduj
¹
cych elektrownie atomowe o
œ
 wiadczy 
ù
:
 wi
ê
kszo
œ
ã
 chce mie
ã
 wi
ê
cej energii, no to im t
ê
 energi
ê
 dostarczamy 
. Kropka. Demokracja
 realizacja woli wi
ê
kszo
œ
ci
 od  budowy wanny z coraz cieplejsz
¹
 wod
¹
 nie ma odwo
ù
ania. G
ù
os wi
ê
kszo
œ
ci jest skumulowanym g
ù
osem jednostek i rzeczywi
œ
cie,
¿
 ycie
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
 
przeci
ê
tnego
normalnego
 obywatela w ka
¿
dym nowoczesnym kraju to bezustanna pogo
ñ
 za lepsz
¹
 i wi
ê
ksz
¹
 wann
¹
. Nawet zasadnicz
¹
 ró
¿
nic
ê
 
¿
 ycia mi
ê
dzy krajami demokratycznymi i (by 
ù
 ymi) totalitarnymi mo
¿
na sprowadzi
ã
 do faktu,
¿
e te ostatnie produkowa
ù
 y wanny w niewystarczaj
¹
cej ilo
œ
ci, z
ù
ej jako
œ
ci albo po prostu grza
ù
 y wod
ê
 
na niby 
, udaj
¹
c tylko,
¿
e podnosz
¹
 stop
ê
 
¿
 yciow 
¹
. Jaki mechanizm powoduje,
¿
e cz
ù
owiek po przyzwyczajeniu si
ê
 do ciep
ù
ej wody, dla osi
¹
gni
ê
cia szcz
êœ
cia domaga si
ê
 wody jeszcze cieplejszej? Otó
¿
 by znale
êã
 odpowied
ê
 na to podstawowe dla zrozumienia naszej cywilizacji pytanie, na pró
¿
no  b
ê
dziecie wertowa
ã
 uczone ksi
ê
gi wspó
ù
czesnych fizjologów, lekarzy i biologów. Troch
ê
 
œ
 wiat
ù
a na temat powstawania nowych potrzeb dostarcza
Filozofia Zoologiczna
 Lamarcka z 1809 roku, ale wspó
ù
cze
œ
nie ten dra
¿
liwy temat znikn
¹
ù
 prawie zupe
ù
nie z kr
ê
gu zainteresowa
ñ
 nauki: nieodpowiedzialne zajmowanie si
ê
 tym zagadnieniem mog
ù
oby bardzo szybko doprowadzi
ã
 do kontestacji racjonalno
œ
ci nowoczesnych systemów spo
ù
ecznych. Mimo
 
prawie oficjalnego
tabu
na ten temat w krajach rozwini
ê
tych, mechanizm powstawania nowych potrzeb mo
¿
e by 
ã
 zrozumia
ù
 ym dla ka
¿
dego kto posiada jako-takie  wykszta
ù
cenie w naukach
œ
cis
ù
 ych. Je
œ
li popatrzymy od strony
podszewki molekularnej
 na zachowanie si
ê
 naszych organizmów, to literackie poj
ê
cia takie jak
potrzeba
,
ch
ê
ã
 a nawet
 wola
 mo
¿
emy zdefiniowa
ã
 jako stan niezrównowa
¿
enia chemicznego
1
[1]
 substancji  wyprodukowanych przez organizm.
 
Najpro
œ
ciej zilustrowa
ã
 ten koncept na przyk 
ù
adzie
potrzeby jedzenia
: gdy soki trawienne wyprodukowane przez
¿
o
ù
¹
dek nie maj
¹
 nic do trawienia, to zaczynaj
¹
 
trawi
ã
 membrany komórek czuciowych
¿
o
ù
¹
dka. Komórki te reaguj
¹
 na ich
trawienie
 nadaniem do mózgu sygna
ù
ów domagaj
¹
cych si
ê
 od cz
ù
owieka pokarmu zezwalaj
¹
cego na
odwrócenie uwagi
 soków
¿
o
ù
¹
dkowych od
trawienia
 komórek czuciowych. Te fakty s
¹
 dobrze znane specjalistom od fizjologii. Natomiast staraj
¹
 si
ê
 oni nie porusza
ã
 niebezpiecznego tematu co powinno si
ê
 sta
ã
 je
œ
li: l. zaspokoimy nasz
¹
 chemiczn
¹
 potrzeb
ê
, 2. nie zaspokoimy jej.
 
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->