Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Issue 3 Judicial Brief 1-15 November. 2013

Issue 3 Judicial Brief 1-15 November. 2013

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by STLebanon

More info:

Published by: STLebanon on Dec 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/01/2014

 
0 - 06 Ghvfclfr <409
Zf Bujkik`a Lrkfm ks ` rfoua`r pulaki`tkhg th nkonakont tnf bujkik`a `itkvktkfs `t tnf Ypfik`a rklug`a mhr Afl`ghg. Kt wkaa lf pulaksnfj fvfry twh wffes lfmhrf trk`a st`rts. Zks lrkfm ks ght `g h﬉ik`a rklug`a jhiucfgt wktn afo`a `utnhrkty. \`tnfr, kts purphsf ks akcktfj th prhvkjkgo ` pfrkhjki`a hvfrvkfw hm pulaki nf`rkgos `gj ffakgos `t tnf rklug`a.
Kssuf
9
 Yt`tus hm tnf
 @yy`sn ft `a.
 I`sf
 @. Hlsfrv`tkhgs hm tnf Afo`a \fprfsfgt`tkvf hm ]kitkcs hg tnf chj`aktkfs hm vkitkcs‛ p`rtkikp`tkhg `t trk`aL. Jfikskhg hg tnf `ppf`a ly ihugsfa mhr Cr. Y`lr` `o`kgst tnf Trf-rk`a Bujofs jfikskhg hg tnf tfgtn `gj fafvfgtn chtkhgs mhr jksiahsurfI. Trhsfiutkhgs rfsphgsf th tnf bhkgt Jfmfgif chtkhg sffekgo `iifss th ihgffjfgtk`a c`tfrk`a kg tnf
 Cfrnk 
 i`sfJ. Zf Y`lr` Jfmfgif rfpay th tnf Trhsfiutkhgs rfsphgsf rfo`rjkgo tnf rfqufst th st`y tnf prhiffjkgosF. Trhsfiutkhg‛s rfqufst mhr af`vf th `ppf`a tnf Trf-rk`a Bujof‛s jfikskhg hg tnf Hgfkssk Jfmfgif‛s rfqufst mhr jksiahskgo tnf YCY ihgtfgt mhr ` tfafpnhgf guclfrM. \fqufst mhr af`vf ly tnf Y`lr` Jfmfgif th `ppf`a tnf 90 Hithlfr <409 rk`a In`clfr hrjfrO. rk`a In`clfr‛s kgstruitkhg th tnf \fokstr`rN. \f-ihcphsktkhg hm tnf rk`a In`clfrK. Jfikskhg hg rfj`itkgo tnrff Trhsfiutkhg wktgfss st`tfcfgts
 Kg tnf c`ttfr hm
Fa Y`yfj 
@LAF HM IHGFGY
 Bujkik`a Lrkfm 
Jhetfr v`g jfr Yt`cstr``t 0, <<=6 LI Afkjsinfgj`c, Gftnfra`gjs

TH Lhx 006, <<=4 @I Afkjsinfgj`c, Gftnfra`gjs.
Mhr chrf kgmhrc`hg paf`sf ihgt`it tnf Tulaki @`krs Yfihg2 sta-prfsshifDug.hro Zfa 2 +90 (4) ?4 >44 96=4 / 9><> `gj +;=0 : 69> 044
 
Jhiucfgt prhvkjfj ly tnf Tulaki @`krs Yfihg hm tnf Ypfik`a Zrklug`a mhr Afl`ghg.
<
Trhsfiuthr v.
 
 @yy`sn ft `a.
 
(YA-00-40)
Yt`tus hm tnf
 @yy`sn ft `a.
I`sf
 @. Hlsfrv`tkhgs hm tnf Afo`a \fprfsfgt`tkvf hm ]kitkcs hg tnf chj`aktkfs hm vkitkcs‛ p`rtkikp`tkhg `t trk`a
Kg `iihrj`gif wktn tnf afo`a mr`cfwhre `t tnf YA `gj tnf af`vf or`gtfj ly tnf rk`a In`clfr kg tnf prf-trk`a ihgmfrfgif hg <; Hithlfr <409, hg 0 Ghvfclfr <409 tnf Afo`a \fprfsfgt`tkvf hm ]kitkcs (A\]) sulckttfj  wrkttfg hlsfrv`tkhgs hg tnf chj`aktkfs hm vkitkcs‛ p`rtkikp`tkhg. Kg p`rtkiua`r, nf suoofsts ` sft hm chj`aktkfs wnkin  whuaj `aahw nkc th ffflfitkvfay rfprfsfgt vkitkcs t`ekgo p`rt kg tnf prhiffjkgos20 T`rtkikp`tf `t cfftkgos, st`tus ihgmfrfgifs `gj nf`rkgos htnfr tn`g trk`a prhiffjkgos.< Yulckt ffakgos `gj c`ef hr`a sulcksskhgs th tnf rk`a In`clfr rfo`rjkgo kssufs tn`t `fflfit vkitkcspfrshg`a kgtfrfsts.9 N`vf `iifss th pulaki `gj ihgffjfgtk`a jhiucfgts `gj ihurt ffakgos, `s wfaa `s tnf i`sf ffaf `gj jksiahsfj c`tfrk`a.: C`ef hpfgkgo `gj iahskgo st`tfcfgts.6 I`aa wktgfssfs `gj tfgjfr htnfr fvkjfgif l`sfj hg tnf `pprh`in tn`t tnf rk`a In`clfr wkaa `jhpt. = Pufstkhg `gj prhhm wktgfssfs, `s wkaa lf jfikjfj ly tnf rk`a In`clfr. ? @jjktkhg`aay, tnf A\] rfqufsts tn`t tnf p`rtkikp`tkgo vkitkcs, `s ks tnf pr`itkif kg ifrt`kg jhcfstki `gj kgtfrg`tkhg`a burksjkitkhgs, lf okvfg `iifss th tnf ihurtrhhc jurkgo trk`a prhiffjkgos.Zf YA `aahws vkitkcs th lf rfprfsfgtfj kg kts prhiffjkgos, sulbfit th ` guclfr hm irktfrk`. h j`tf, => vkitkcs wfrf or`gtfj tnf rkont th p`rtkikp`tf kg tnf
 @yy`sn ft `a.
prhiffjkgos, == hm tnhsf iurrfgtay p`rtkikp`tkgo.
L. Jfikskhg hg tnf `ppf`a ly ihugsfa mhr Cr. Y`lr` `o`kgst tnf Trf-rk`a Bujof‛s jfikskhg hg tnf tfgtn `gj fafvfgtn chtkhgs mhr jksiahsurf.
Zf @ppf`as In`clfr kssufj ` jfikskhg hg tnf `ppf`a sulckttfj ly ihugsfa mhr Cr. Y`lr` wnh rfqufstfj tnf Trhsfiutkhg th jksiahsf sfvfg jkstkgit ktfcs prfp`rfj ly tnf H﬉if hr tnf Vgktfj G`tkhgs Kgtfrg`tkhg`a Kgjfpfgjfgt Kgvfstko`tkvf Ihccksskhg (VGKKKI) ugjfr \uafs 009 `gj 004 (@) (kk) hm tnf rklug`a‛s \uafs hm Trhifjurf `gj Fvkjfgif (\TF).
0
0 Yff Kssuf 0 hm tnf Bujkik`a Lrkfm `t nttp2//www.sta-tsa.hro/fg/cfjk`/bujkik`a-lrkfm  mhr tnf `ppf`a ly ihugsfa mhr Cr. Y`lr` `gj tnf Trhsfiutkhg‛s ihrrf-sphgjkgo rfsphgsf.
Zf i`sf rfa`tfs th
tnf `tt`ie hm 0: Mflru`ry <446
 kg
Lfkrut 
  wnkin ekaafj
 << pfhpaf
, kgiaujkgo tnf mhrcfr Afl`gfsf Trkcf Ckgkstfr,
\`ffq N`rkrk
, `gj
kgburfj c`gy htnfrs
.
 @IIVYFJ @GJ IN@\OFYCust`m` @ckgf L`jrfjjkgf
`gj
 Y`akc B`cka @yy`sn2
 Ihgspkr`iy `kcfj `t ihcckttkgo ` tfrrhrkst `it5
 Ihcckttkgo ` tfrrhrkst `it ly cf`gs hm `g fxpahskvf jfvkif5
 Kgtfgtkhg`a nhckikjf hm \`ffq N`rkrk wktn prfcfjkt`tkhg ly uskgo fxpahskvf c`tfrk`as5
 Kgtfgtkhg`a nhckikjf hm <0 pfrshgs kg `jjktkhg th \`ffq N`rkrk wktn prfcfjkt`tkhg ly uskgo fxpahskvf c`tfrk`as5
 @ttfcptfj kgtfgtkhg`a nhckikjf hm <<= pfrshgs wktn prfcfjkt`tkhg ly uskgo fxpahskvf c`tfrk`as.
Nussfkg N`ss`g Hgfkssk
`gj
 @ss`j N`ss`g Y`lr`2
 Ihgspkr`iy `kcfj `t ihcckttkgo ` tfrrhrkst `it5
 Lfkgo `g `iihcpakif th tnf mfahgy hm ihcckttkgo ` tfrrhrkst `it ly cf`gs hm `g fxpahskvf jfvkif5
 Lfkgo `g `iihcpakif th tnf mfahgy hm kgtfgtkhg`a nhckikjf hm \`ffq N`rkrk `gj <0 htnfrs, `gj hm tnf `ttfcptfj kgtfgtkhg`a nhckikjf hm <<= pfrshgs wktn prfcfjkt`tkhg ly uskgo fxpahskvf c`tfrk`as.
 
Jhiucfgt prhvkjfj ly tnf Tulaki @`krs Yfihg hm tnf Ypfik`a Zrklug`a mhr Afl`ghg.
9
Kg `ssfsskgo wnftnfr hr ght tnf Trf-rk`a Bujof (TB) frrfj kg jfgykgo jksiahsurf, tnf @ppf`as In`clfr rfgjfrfj kts jfikskhg ly `jjrfsskgo twh kssufs. Mkrst, tnf ffvf @ppf`a Bujofs nfaj tn`t kgtfrg`a  whre prhjuit ugjfr \uaf 000 ks ` ofgfr`a fxifptkhg th \uaf 009  wnkaf `ieghwafjokgo tn`t tnfrf fxksts ` g`rrhw fxifptkhg th \uaf 000.
<
 Yfihgj, tnf @ppf`as In`clfr ruafj tn`t tnf TB jkj ght frr kg jfgykgo jksiahsurf mhr hgf ktfc rfqufstfj ugjfr \uaf 004 (@) (kk) hg tnf l`sks hm tnf s`cf fxifptkhg or`gtfj mhr kgtfrg`a prhjuits ugjfr \uaf 000.
I. Trhsfiutkhgs rfsphgsf th tnf bhkgt Jfmfgif chtkhg sffekgo `iifss th ihgffjfgtk`a c`tfrk`a kg tnf
 Cfrnk 
 i`sf
Kg rfsphgsf th tnf bhkgt Jfmfgif chtkhg rfqufstkgo `iifss th ihgffjfgtk`a c`tfrk`a kg tnf
 Cfrnk 
 i`sf,
9
 tnf Trhsfiutkhg sulckttfj kts `roucfgts hg 6 Ghvfclfr <409. Fssfgtk`aay, tnf Trhsfiutkhg rfqufsts tnf TB th jksckss tnf Jfmfgif chtkhg `s ihugsfa `arf`jy n`vf `iifss th `aa tnf supphrtkgo c`tfrk`as ffafj kg supphrt hm tnf kgjkitcfgt `o`kgst N`ss`g N`lkl Cfrnk tn`t wfrf prfvkhusay jksiahsfj kg tnf
 @yy`sn
i`sf. Kg `jjktkhg, tnf Trhsfiutkhg st`tfs tn`t gh jksiahsurf n`s lffg c`jf th Cr. Cfrnk `s nf n`s ght `ppf`rfj lfmhrf tnf YA yft. Zfrfmhrf, tnf Trhsfiutkhg ghtfj tn`t tnfrf ks gh jksiahsfj fvkjfgtk`ry c`tfrk`a kg tnf
 Cfrnk 
 i`sf tn`t n`s ght lffg jksiahsfj kg tnf
 @yy`sn ft `a.
 i`sf. Zf Trhsfiutkhg sulckttfj murtnfr tn`t tnf rfqufst mhr ` la`geft hrjfr ihvfrkgo `gy muturf jksiahsurf kg tnf
 Cfrnk 
 i`sf ks spfiua`tkvf, `gj whuaj koghrf tnf Jfmfgif‛s hlako`tkhg th jfchgstr`tf tnf rfafv`gif hm tnf c`tfrk`a shuont.L`sfj hg tnf rklug`a‛s \TF, tnf Trhsfiutkhg ia`kcs tn`t ihugsfa mhr Cr. @yy`sn, Cr. L`jrfjjkgf, Cr. Hgfkssk `gj Cr. Y`lr` `rf ght fgtktafj th ihgffjfgtk`a hr
fx p`rtf
ffakgos kg `ghtnfr i`sf, s`vf mhr ktfcs wnkin c`y lf c`tfrk`a mhr tnf prfp`r`tkhg hm tnf Jfmfgif pursu`gt th \uaf 004(L) hr phtfgtk`aay fxiuap`thry pursu`gt th \uaf 009.
J. Zf Y`lr` Jfmfgif rfpay th tnf Trhsfiutkhg‛s rfsphgsf rfo`rjkgo tnf rfqufst th st`y tnf prhiffjkgos
Hg = Ghvfclfr, tnf rk`a In`clfr or`gtfj ihugsfa mhr Cr. Y`lr` af`vf th rfpay th tnf Trhsfiutkhg‛s rfsphgsf rfa`tfj th tnfkr rfqufst mhr ` st`y hm prhiffjkgos.
:
Zf rfpay  ly tnf Y`lr` Jfmfgif wnkin i`cf hg 09 Ghvfclfr ia`kcs tn`t, kg ihgtr`st th tnf Trhsfiutkhg‛s `aafo`tkhgs, tnf v`st c`bhrkty hm tnf kgmhrc`tkhg shuont mrhc tnf Afl`gfsf `utnhrktkfs n`s ght lffg prhvkjfj ly tnf Trhsfiutkhg kg kts v`st c`bhrkty, `jjkgo tn`t tnfrf ks gh prfrfquksktf mhr kgmhrc`tkhg rfqufsts th lf sulckttfj th tnf Trhsfiutkhg lfmhrfn`gj `s tnf Jfmfgif n`s `utnhrkty th ihgjuit kts kgvfstko`tkhgs kgjfpfgjfgtay.
< Kg afo`a p`ra`gif, whre prhjuit rf﬌fits tnf tnhuont prhifss hm a`wyfrs, kgvfstko`thrs, fxpfrts `gj `g`aysts kgvhavfj kg ` p`rtkiua`r i`sf. @chgo htnfrs, kt i`g lf mhugj kg ghtfs, kgtr`-h﬉if cfchr`gj` `gj htnfr c`tfrk`a. Kg ihgtr`st, fxiuap`thry fvkjfgif ks hgf tn`t tfgjs th snhw tnf kgghifgif hm `g `iiusfj. Km tnf Trhsfiuthr ks kg phssfsskhg hm fxiuap`thry fvkjfgif, s/nf n`s ` juty th jksiahsf kt th tnf Jfmfgif. Yff tnf YA Oahss`ry  mhr chrf jfffgktkhgs hm efy afo`a tfrcs. 9 Mhr tnf sulcksskhgs hm tnf Jfmfgif, sff Kssuf < hm tnf Bujkik`a Lrkfm. Kssuf 0 jft`kas tnf kgjkitcfgt `o`kgst N`ss`g N`lkl Cfrnk wnkin w`s ihg-ffrcfj ly tnf TB kg Buay tnks yf`r. : Mhr l`ieorhugj kgmhrc`tkhg, sff Kssufs 0 & < hm tnf Bujkik`a Lrkfm.
Yulbfit th tnf prhvkskhg hm \uafs 00=, 00? `gj 00>, tnf Trhsfiuthr sn`aa, `s shhg `s pr`itki`laf, jksiahsf th tnf Jfmfgif `gy kgmhrc`tkhg kg nks phssfsskhg hr `itu`a eghwafjof, wnkin c`y rf`shg`lay suoofst tnf kgghifgif hr cktko`tf tnf oukat hm tnf `iiusfj hr `fflfit tnf irfjklkakty hm tnf Trhsfiuthr‛s fvkjfgif.
\uaf 009
\fphrts, cfchr`gj`, hr htnfr kgtfrg`a jhiucfgts prfp`rfj ly ` T`rty, kts `sskst`gts hr rfprfsfgt`tkvfs kg ihggfitkhg wktn tnf kgvfstko`tkhg hr prfp`r`tkhg hm ` i`sf `rf ght sulbfit th jksiahsurf hr ghtkffi`tkhgs ugjfr tnf \uafs.
\uaf 000

You're Reading a Free Preview

Download
scribd