Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
misalette2005_0116

misalette2005_0116

Ratings: (0)|Views: 236 |Likes:

More info:

Published by: joy in the spirit of the lord on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Unless you become a child
 
Fr. Bel R. San Luis
 
Today is the feast of the Sto. Niño (Holy Child) in thePhilippines. The feast is very popular among Filipinos. Rich and poor,young and old alike maintain a strong, almost fanatical devotion to theHoly Child. Fiestas and processions are held in His honor. Statuesand images have various endearing names like "Sto. Niño De Suerte,Sto. Niño Lagalag, Sto. Niñong Sumasayaw."
 
Apart from the titles, the Niño statues are dressed in variousattires, as a beggar, a fireman or a policeman. Of the latter, some joke that one handis outstretched in a gesture of collecting a tong or lagay! While that is all fine for our piety - and for our tourism industry! - let not our devotion remain on the level of theritual and external only. Just as the Child Jesus grew up and mature, our faithshould likewise grow and mature.
 
For instance, we read in His Sunday's gospel the Lord saying: "Unless youbecome like little children you cannot enter the kingdom of heaven" (Mt 18:10).Meaning, the Lord was more interested in our attitude and character rather thanrituals.
 
"Like little children." What does that mean? What characteristics does achild have that Jesus liked and valued so much? The Lord did not name thosequalities but we can discern them from the child's natural conduct and disposition.
 
The first human quality which makes him the symbol of a citizen of theKingdom is his honesty and sincerity. "He's not plastic," we would say. A mother wasonce entertaining a priest in their house. She bragged how she instilled on her children the love of reading the Bible. She called her five-year-old daughter. "Dear,would you get the book that we all love so much to read." The childran to the parents' bedroom and forthwith came bringing a book."Here it is, Mama," the young girl said. When the mother saw it, sheblushed with embarrassment. It was the catalogue of fashion wear!(Based on the child's observation, that was the book her mother "loves so much!").
 
A second characteristic of a child is his humility. "Whoever humbleshimself as this little child, he is the greatest in the Kingdom of Heaven," Jesus said as He made a child stand in the middle of Hisdisciples. Humility is instinctive in a child. He does not wish to pushhimself to the limelight, but would rather fade in the background. Ashe grows older, more often it's his parents who initiate him to shine,excel and compete.
 
A third characteristic of a child is his sense of trust and dependence.He is perfectly content of his utter dependency on those who love andcare for him. This is shown, for instance, when a child puts his hand trustingly on thebig hands of his parents when crossing a street. The absence of dependence isshown when a man has no more time for God because he is too preoccupied withwork and money. Also, when he believes that he can do everything all by himself,not recognizing God's role in his life.
 
One final thought to remember. Jesus points out: "Unless you change andbecome like children." That is, if you are wanting in the above qualities of a child,you must strive to possess them.
 
The feast of Sto. Niño challenges us to see things in the way God sees them, tovalue service rather than fame and glory, humility rather than power. It enables us tobe, by choice, a child.
 
And the trade-off (kapalit)? No less than God's kingdom."Unless you become like little children you cannot enter thekingdom of heaven" (Mt 18:10).
 
kulit2005 
APISTAHAN
 
NG
 P
ANGINOONG
H
ESUS
 A
NG
 B
ANAL
 
NA
S
ANGGOL
 
J
ANUARY
16, 2005
S
T
. J
OHN
 
THE
E
VANGELIST
 C
HURCH
 
S
EVERNA
P
ARK 
,
A
NG
M
ISA
 
NG
S
AMBAYANAN
 
 
 
PAUNANG SALITA
Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan ng Sto. Niño na totoongmalapit sa puso ng maraming Katolikong Pilipino. Ang ganitong taunangpagdiriwang ay nagsimula noong bagu-bago pa lamang naging Kristiyanoang ating bansa, at patuloy pa ring may kaangkupan ito sa buhay natinngayon. Sa isang natatanging paraan, pinagtutuunan natin ng pansin angkabataan, ang lahat ng mga panganib na nagbabanta sa kanila, angkanilang mga problema, at ang pag-asang dulot nila.Ang araw na ito, at lalung-lalo na ang pagdiriwang natin ngEukaristiya, ay magandang pagkakataon para ihabilin ang ating kabataansa kalinga ng Sto. Niño at mahalin ang mga ito tulad ng pagmamahalniya. Palibhasa bahagi siya ng ating kasaysayan at buhay, tiyak naiingatan niya sila at tuturuan din niya tayo ng wastong paggabay sakanila.
PAMBUNGAD NA AWITPAGBATI
Sa Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
 Amen.
Pagpalain si Hesus na nagpakita ng natatanging pagmamahal sakabataan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat.
 At sumaiyo rin.
PAGSISISI
Natitipon bilang mag-anak ng Diyos ngayong Kapistahan ng Sto.
Niño, tayo‟y humiling sa Diyos ng Kanyang pagpapatawad upang
maihandog natin ang Eukaristiyang ito nang may malinis na kalooban.
(Manahimik sandali.)
Panginoong Hesus, ang Kaharian mo ay panlahat at tuwinangpayapa. Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.
Panginoong Hesus, naparito ka upang makibahagi sa kahinaan ng
PAG-AALALA
Ref.:
Bayan, muling magtipon, awitan ang Panginoon
Sa piging sariwain, pagliligtas N’ya sa atin.
 
Bayan, ating alalahanin,Panahong tayo‟y inalipin
 
Nang ngalan N‟ya‟y ating sambitin, Paanong di tayo lingapin?
(Ref.)
Bayan, walang sawang purihin, Ang Poon nating mahabagin.
Bayan, isayaw ang damdamin, Kandili N‟ya‟y ating awitin.
(Ref.)
 
PANALANGIN PAGKAPAKINABANG
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyongpiging na banal sa kapistahan ng iyong Anak na isinilang ng Mahal naBirhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunladsa karunungan at sa pagiging kalugud-lugod sa iyo at sa kapwa tao sapamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalanghanggan.
 Amen.
 
Sumainyo ang Panginoon.
 At sumaiyo rin.
Yumuko kayo‟t hingin ang biyaya ng Diyos
(Tumahimik)
 
Tulutan nawa ng Diyos na makilala ninyo ang kahalagahan ngkabataan para sa buhay ng Simbahan at ng lipunan.
 Amen.
Gawin nawa kayo ng Diyos na mga itinatanging kasangkapan sapagtataguyod ng kapakanan at pag-unlad ng kabataan ng ating bayan.
 Amen.
Gantimpalaan nawa ng buhay na walang hanggan ang inyong mgapagsisikap sa pagbibigay ng mabuting halimbawa sa kabataan.
 Amen.
Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos: Ama at Anak at EspirituSanto.
 Amen.
Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran angPanginoon.
Salamat sa Diyos.
 
PANGHULING AWITBALANG ARAW
I.
Balang araw ang liwanag, Matatanaw ng bulag
Ang kagandahan ng umaga, Pagmamasdan sa t‟wina.
 
Koro: Aleluya, aleluya!
Narito na’ng Manunubos
 Luwalhatiin ang Diyos.
II.
Balang araw mumutawi, Sa bibig ng mga pipiPasasalamat at papuri, Awit ng luwalhati. (Koro)Balang araw tatakbo, Ang pilay at ang lumpoMagsasayaw sa kagalakan, Iindak sa katuwaan.( Koro / I )(II Except last line / Koro)
Luwalhatiin (3x) Ang Diyos! 
 
 Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ngsanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyongunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
KORDERO NG DIYOS
Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng mundoMaawa Ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa Ka. (2x)Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundoIpagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.
 
MGA AWIT SA KOMUNYONHUWAG KANG MANGAMBA
KORO: Huwag kang mangamba, ‘di ka nag
-iisaSasamahan kita saan man magpunta
Ika’y mahalaga sa ‘king mga mata
 Minamahal kita, minamahal kita.
Tinawag kita sa „yong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman
 Ako ang Panginoon mo at Diyos. Tagapagligtas mo at tagatubos.(
KORO)
Sa tubig kita‟y sasagipin, Sa apoy, ililigtas man din
 Ako ang Panginoon mo at Diyos, Tagapagligtas mo at tagatubos.
(KORO)
SA ‘YO LAMANG
 
Puso ko‟y binihag mo. Sa tamis ng pagsuyo
 
Tanggapin yaring alay. Ako‟y Iyo habang buhay
 Anhin pa ang kayamanan? Luho at karangalan
Kung Ika‟y mapa sa „kin. Lahat na nga ay kakamtin
 
(KORO)
Sa ‘Yo lamang ang puso ko. Sa ‘Yo lamang ang buhay ko
 Kalinisan, pagdaralita. Pagtalima aking sumpa
Tangan kong kalooban, Sa Iyo‟y nilalaan
 
Dahil atas ng pagsuyo, Tumalima lamang sa „Yo
(KORO)
aming pagkatao. Kristo, maawa ka
Kristo, maawa ka.
Panginoong Hesus, nais mong palapitin sa iyo ang kabataan.Panginoon, maawa ka.
Panginoon, maawa ka.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa atingmga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
 Amen.
PAMBUNGAD NA PANALANGIN
Manalangin tayo.
(Tumahimik)
 
Ama naming makapangyarihan, ang iyong Anak na Diyos na totoo aynaging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging aminnawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sapagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan
upang kami‟y mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
 Amen.
Luwalhati sa Diyos
Luwalhati sa Diyos, Luwalhati sa DiyosLuwalhati sa Diyos sa kaitaasan (2x)
At sa lupa‟y kapayapaan (2x). Sa mga taong may mabuting kalooban
 Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi kanamin
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kal‟walhatian
 Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahatPanginoong Heruskrito, bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,Anak ng Ama.
( Luwalhati… )
 
Ikaw na nag-aalis, ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka, maawa ka, saaminIkaw na nag-aalis, ng mga kasalanan ng sanlibutan, Tanggapin mo ang amingkahilinganTanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng AmaMaawa ka, maawa ka sa amin.
( Luwalthati … )
 
Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan.Ikaw lamang O Hesukristo ang Panginoon. Kasama ng Espitiru Santo sakaluwalhatianNg Diyos Ama, amen, Ng Diyos Ama, amen

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->